Gå til hovedindhold

Opdatering af Masterplan Albertslund Centrum 2022 med indarbejdet dispositionsplan

Processen for udarbejdelse af forslag til opdatering af Masterplan Albertslund Centrum 2022 med indarbejdet dispositionsplan og tilhørende miljøvurdering samt kontaktoplysninger

Indhold

  Indhold

  Albertslund Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 14. september 2021 opdatering af Masterplan for Albertslund Centrum 2018 med indarbejdet dispositionsplan, der skal være grundlag for udviklingen af Albertslund Centrum, hvor det overordnede plangrundlag vil være den kommende Kommuneplan 2022 - 2034 (forslag til Kommuneplan 2022 – 2034 med tilhørende forslag til Kommuneplanrammer 2022 – 2034).

  Planens indhold

  CityCon og Albertslund Kommune har indgået en projektudviklingsaftale med tillæg, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 11. december 2018 og den 11. februar 2020, hvor parternes fælles vision for samarbejdet tager udgangspunkt i Masterplan for Albertslund Centrum 2018. Projektudviklingsaftalen omfatter blandt andet udarbejdelse af disponeringsforslag, herunder forslag til omlægning/sænkning af Vognporten. CityCon har i forbindelse med igangsætning af arbejdet set et behov for indarbejdelse af aktuelle nye emner samt øget fokus på udvalgte punkter i Masterplan for Albertslund Centrum 2018. Det betyder en justering af masterplanen og principperne for fortætning af Albertslund Centrum.

  Opdatering af masterplanen indebærer følgende:

  • Transformation af Albertslund Centrum med afsæt i centerets eksisterende by- og bygningskvaliteter.
  • De høje bygningers placering markerer centerets indgange og sikrer sol på de offentlige pladser.
  • Tydelig opdeling af de private og offentlige opholdsarealer for at understøtte de kommende bokvaliteter og tryghed.
  • Aktive facader mod Nordmarks Allé og Vognporten for at øge trygheden.
  • Mobilitetshus med servicefunktioner for blandt andet cykler.
  • Begrønning af centeret med grønne vægge og tage.

  Fortætningen af Albertslund Centrum sker forsat indenfor de kommunale grunde med forkøbsret for CityCon ved kommende udbud. Opdatering af masterplanen vil give plads til ca. 300 boliger eksklusiv Posthusgrunden, der allerede er lokalplanlagt, hvilket er tæt på en fordobling af boligkvadratmeterne fra masterplanen fra 2018. CityCon foreslår flere boliger i Albertslund Centrum for at bringe flere mennesker til området på flere tidspunkter af døgnet og dermed skabe mere byliv og tryghed.

  Hvor masterplan 2018 refererer til de omkringliggende nye og fremtidige byggerier, tager den nye opdatering i højere grad udgangspunkt i eksisterende by- og bygningskvaliteter i Albertslund Centrum. Opdateringen beskriver således en transformation af centeret med afsæt i det eksisterende Albertslund Centrums bystruktur og arkitektur mod gågaderne, mens nye bygninger ud mod resten af byen referer til de nye byggerier som Vestskovens Gymnasium og Rådhus Have.

  Der vil i arbejdet med disponeringsforslaget være behov for at arbejde yderligere med sol og skyggeforhold, hvilket kan betyde mindre omdisponeringer af viste bygningsvolumener i masterplanen. Derudover kræver en aktivering af facaderne ud mod Vognporten og Nordmarks Allé en nærmere analyse af koblingen til de eksisterende gang- og cykelstier og fortove.

  Miljøvurdering

  Albertslund Kommune har vurderet, at opdatering af Masterplan for Albertslund Centrum 2022 med indarbejdet dispositionsplan er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter miljøvurderingsloven):

  ”Myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, hvor disse

  • udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2,
  • medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller
  • vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2”.

  Begrundelsen er, at planforslaget udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelse, der er omfattet af bilag 2, punkt 10, b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Endvidere er det planens beliggenhed, art, størrelse og driftsfasens påvirkninger.

  Forud for udarbejdelsen af miljørapporten skal der gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang, jf. miljøvurderingslovens § 11. Afgrænsningen har til formål at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad.

  Lokalplan- og miljøvurderingsprocessen er skitseret i nedenstående procesdiagram, og Albertslund Kommunes forvaltning har netop haft ”Udkast til afgrænsningsnotat” 14 dages høring fra onsdag den 20. april til og med onsdag den 4. maj 2022, og det endelige afgrænsningsnotat er udarbejdet, således at arbejdet med udarbejdelsen af Miljørapporten er påbegyndt.

  Miljøvurderingsproces_Masterplan for Albertslund Centrum 2022

  Links til dokumenter

  Masterplan for Albertslund Centrum 2018:

  https://dagsordner.albertslund.dk/vis/pdf/bilag/177069b9-f039-4f73-8686-8d6ea73ab036/?redirectDirectlyToPdf=false

  Miljørapport for Masterplan for Albertslund Centrum 2018:

  https://albertslund.dk/media/1715903/miljoerapport.pdf

  Masterplan for Albertslund Centrum 2021:

  https://dagsordner.albertslund.dk/vis/pdf/bilag/6d416fc9-ed8d-4a5a-af26-ce39b09ceb1a/?redirectDirectlyToPdf=false

  Notat om trafikbetjening via Vognporten af 14. juni 2021:

  https://dagsordner.albertslund.dk/vis/pdf/bilag/7becaf32-a2ef-4d6d-9af5-7fbb0d1c7730/?redirectDirectlyToPdf=false

  Screeningsafgørelse for Masterplan for Albertslund Centrum 2021:

  Afgrænsningsnotat af miljørapport for masterplan albertslund centrum 2022 endelig 2022 05 10

  Raadvads Center for Bygningsbevaring 2021: Bevaringsværdier Albertslund Centrum:

  Raadvads center for bygningsbevaring 2021 bevaringsværdier albertslund centrum

  Afgrænsningsnotat for opdatering af Masterplan for Albertslund Centrum 2022 med tilhørende dispositionsplan:

  Afgrænsningsnotat af miljørapport for masterplan albertslund centrum 2022 endelig

  Kontaktoplysninger

  Plan, Byg & Miljø – Plan
  BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE
  +45 43 68 68 68
  E-mail: plan@albertslund.dk 

   

  Projektleder for Vridsløse:
  Helene Qvist
  E-mail: helene.qvist@albertslund.dk 
  Mobil: +45 28 91 44 56