Gå til hovedindhold

Forslag til Rammelokalplan 13.1 for Vridsløse

Processen for udarbejdelse af forslag til rammelokalplan og tilhørende miljøvurdering samt kontaktoplysninger

Indhold

  Albertslund Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 8. marts 2022 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til Rammelokalplan 13.1 – Vridsløse, hvor det overordnede plangrundlag vil være den kommende Kommuneplan 2022 - 2034 (forslag til Kommuneplan 2022 – 2034 med tilhørende forslag til Kommuneplanrammer 2022 – 2034).

  Planens indhold

  Vridsløse har i dag en andel eksisterende bebyggelser og grønne områder. Rammelokalplanen vil foretage en konkret udpegning af hvilke bebyggelser, der fremadrettet kategoriseres som bevaringsværdige. Bebyggelser, der ikke udpeges i rammelokalplanen, vil efterfølgende kunne nedrives.

  Rammelokalplanen fastlægger de grønne områders afgrænsning og udformning. I masterplanen beskrives de overordnede principper for de grønne områder, der efterfølgende konkretiseres i rammelokalplanen. Der lægges vægt på, at grønne områder indrettes, så de henvender sig til en forskelligartet brugergruppe, og samtidig understøtter biodiversiteten. Inden for de grønne områder udpeges der bevaringsværdige træer.

  Det overordnede vej- og stinet udpeges i rammelokalplanen for, at sikre sammenhæng, da nettet går på tværs af flere af de efterfølgende lokalplaner, der udarbejdes for de enkelte kvarterer.

  Planen anviser beliggenheden af det overordnede ledningsnet på grunden, der vil muliggøre at hovedledningsnettet, der efterfølgende skal forsyne de enkelte kvarterer, kan forberedes og anlægges.

  Den fremtidige grundejerforeningsstruktur fastlægges, med en samlede grundejerforening for hele området, og mindre grundejerforeninger for det enkelte boligområde.

  Der fastlægges ikke nogen bestemmelser om den fremtidige bebyggelse i rammelokalplanen, dette gøres i de efterfølgende lokalplaner for de enkelte kvarterer. Rammelokalplanen vil derfor ikke være byggeretsgivende. Planen vil i stedet være anlægsgivende for det overordnede vejnet, belysning og forsyningsledninger samt de grønne områder.

  Miljøvurdering

  Albertslund Kommune har vurderet, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter miljøvurderingsloven):

  ”Myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, hvor disse

  • udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2,
  • medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller
  • vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2”.

  Begrundelsen er, at planforslaget udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelse, der er omfattet af bilag 2, punkt 10, b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Endvidere er det planens beliggenhed, art, størrelse og driftsfasens påvirkninger.

  Forud for udarbejdelsen af miljørapporten skal der gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang, jf. miljøvurderingslovens § 11. Afgrænsningen har til formål at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad.

  Lokalplan- og miljøvurderingsprocessen er skitseret i nedenstående procesdiagram, og Albertslund Kommunes forvaltning er ved at udarbejde ”Miljørapporten”:

  Miljøvurderingsproces - JPEG

  Links til dokumenter

  Forslag til Masterplan for Vridsløse:

  https://dagsordner.albertslund.dk/vis/pdf/bilag/72e3cb86-e79c-4097-9c8c-0767362ef12d/?redirectDirectlyToPdf=false

  Miljørapport til forslag til Masterplan for Vridsløse:

  https://dagsordner.albertslund.dk/vis/pdf/bilag/f7eaa7f4-5552-4474-aac4-5fb1e8bf814f/?redirectDirectlyToPdf=false

  Kontaktoplysninger

  Plan, Byg & Miljø – Plan
  BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE
  +45 43 68 68 68
  E-mail: plan@albertslund.dk 

  Projektleder for Vridsløse:
  Maria von Holstein-Rathlou
  E-mail: maria.von.holstein-rathlou@albertslund.dk 
  Mobil: +45 29 33 66 56