Organisation

Albertslund Kommune er opdelt i to overordnede områder; By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Børn, Sundhed & Velfærd.


By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Området ledes af områdedirektør Elisabeth Gadegaard Wolstrup. Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

Området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse består af følgende afdelinger:

- Borger & Arbejdsmarked
- By, Kultur & Fritid
- Miljø & Teknik
- Drift & Service


Børn, Sundhed & Velfærd

Området ledes af områdedirektør Anne-Mette Brandt. Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

Området Børn, Sundhed & Velfærd består af følgende afdelinger:

- Den Kriminalpræventive Enhed
- Sundhed, Pleje & Omsorg
- Social & Familie
- Dagtilbud
- Skoler & Uddannelse

 

 Illustration af organisationsdiagram

 

Albertslund Kommune har et smalt direktørforum bestående af Kommunaldirektøren og to områdedirektører. Hver områdedirektør er ansvarlig for fire afdelinger. Afdelingerne er opbygget som stærke faglige enheder med tyngde. De skal sikre effektiv styring, driftssikkerhed og løbende kvalitetsudvikling i fagområderne.

På tværs og igennem afdelinger og driftsområder har vi skabt Netværksstrukturen. Den skal:

- fokusere på at skabe forbindelser mellem de forskellige fagområder, så vi kan sikre helhed i opgaveløsningen.
 
- Skabe innovation på udvalgte opgaver

Det tværgående skal ligeledes trækkes af et stærkt strategisk chefforum, der spiller ind på den strategiske udviklingsbane med blik for driften og som sikrer synergi og innovation på tværs af fagafdelinger.

 

Jette Runchel
Kommunaldirektør
Tlf. 4368 6002
Mail: jette.runchel@albertslund.dk

Elisabeth Gadegaard Wolstrup
Direktør for området for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Tlf. 4368 6401
Mail: ewo@albertslund.dk

Anne-Mette Brandt
Direktør for området for Børn, Sundhed & Velfærd
Tlf. 4368 6101
Mail: nbq@albertslund.dk 

Sekretariat for Byudvikling & Erhverv
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Telefon: 43 68 68 75
Mail: byudvikling.erhverv@albertslund.dk

Leder: Pernille Bech, pbz@albertslund.dk

Økonomi & Stab
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

Økonomi & Stab varetager en række opgaver for den politiske ledelse, den øverste administrative ledelse og for den samlede organisation. Afdelingen rummer dermed en række fælles ressourcer i organisationen.

Derudover er Økonomi & Stab en tværgående afdeling som blandt andet består af økonomi, digitalisering, personalejura og kommunikation.

Det er desuden Økonomi og Stab, som varetager det praktiske arbejde i forbindelse med budget og regnskab, ligesom afdelingen bidrager med økonomiske analyser og beregninger i forbindelse med udarbejdelse af sager til politisk behandling og i forbindelse med økonomiopfølgningen på området.

 

 

Afdelingschef for Økonomi & stab: Søren Winther Rasmussen, mail:

owr@albertslund.dk

 

Underafdelinger og ledere:

Marie-Louise Lunderød
Tlf. 4368 3091
Marie-Louise.Lunderod@albertslund.dk 

Særlige ansvarsområder: Leder for Sekretariat for Politik & Ledelse. 

Sekretariat for Politik & Ledelse står for at sikre interne sagsgange, kommunikation, optimal politisk betjening og koordinere sager på tværs af kommunen.

Herudover understøtter sekretariatet udviklingsindsatserne i kommunen. I Sekretariat for Politik & Ledelse henter kommunaldirektør og de to områdedirektører bistand til administrative opgaver, strategiudvikling og til strategiske projekter og kommunikation.

 

Finn Dybro Andersen
4368 7620
fda@albertslund.dk 

Særlige ansvarsområder: Økonomidrift og Økonomistyring.


Teamleder Frank Harms Rasmussen
4368 6544
frank.harms.rasmussen@albertslund.dk 

Særlige ansvarsområder: Lønadministration og Sekretariat.

 

Du kan finde en liste over kommunens EAN-numre her

 

Borger & Arbejdsmarked
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

Afdelingen er en del af direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Elisabeth Gadegaard Wolstrup er direktør. I afdelingen er der tre centre og en enhed: Jobcenter, Borger & Ydelsescenter, Uddannelse & Job samt Analyse & Udviklingscentret.

Afdelingschef for Borger & Arbejdsmarked er Jan Eriksen, mail: Jan.eriksen@albertslund.dk

Borger & Ydelsescenter
Sagsbehandling på sager vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, folkeregister, udstedelse af sundhedskort og sygesikringsbeviser, begravelseshjælp, økonomisk friplads, vielser, social bedrageri, pladsanvisning, den kommunale boliganvisning, beboerindskudslån, kørekort, ejendomsskatter, opkrævning af kommunens tilgodehavender samt lån til betaling af ejendomsskatter.

Leder: Jette Lau

Henvendelse:
Borgerogydelsescenter@albertslund.dk
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf.: 43 68 68 68

Analyse & Udviklingscenter
Analyse & Udviklingscentret gennemfører udviklingsaktiviteter på afdelingens områder. Vi koordinerer også ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet. Desuden koordinerer vi ungestrategien, integrationsområdet og boligsociale indsatser.

Leder: Jan Eriksen

Henvendelse:

Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf.: 43 68 68 68

Jobcenter Albertslund
Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver for borgere og virksomheder i Albertslund. Det er blandt andet formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdskraftfastholdelse, etablering af afklarings- og aktiveringsforløb m.v. Ligeledes varetager Jobcentret opgaver i forbindelse med integration. Jobcentret forbereder tilkendelse af førtidspension og kan bevilge ressourceforløb, fleksjob, revalidering, løntilskud, virksomhedspraktik, mentor m.v. 

Team Arbejdsmarkedsparate
Leder: Fatima Achiban

Team Afklaring
Leder: Lene Clausen

Team Sygedagpenge
Leder: Karen Andersen

Uddannelse & Job
Leder: Britta Vestergaard Lybech

Decentrale enheder:

Jobhuset
Leder: Ulla Lorentzen

Kantineprojekt
Leder: Bente Frese

Henvendelse:
Jobcenter@albertslund.dk
Jobcenter Albertslund
Bytorvet 25
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 74 00

Miljø & Teknik
Rådhuset
Nordmarks Allé 
2620 Albertslund 
Tlf. 43 68 68 68 
Mail: mt@albertslund.dk

Afdelingschef for Miljø & Teknik er Susanne Kremmer, mail: susanne.kremmer@albertslund.dk

I afdelingen findes følgende enheder:

Myndighed (natur, miljø, veje, renovation og byggesager)
Leder: Hans-Henrik Høg, mail: hans-henrik.hog@albertslund.dk

Ejendomme (kommunale ejendomme)
Leder: Frederik Lerche, mail: frederik.lerche@albertslund.dk

Forsyning (fjernvarme og udebelysning)
Leder: Steen Westring, mail: steen.westring@albertslund.dk

Drift & Service
Albertsvænge 5
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 67 72

Afdelingschef for Drift & Service: Klaus Nielsen, mail: klaus.nielsen@albertslund.dk

I afdelingen findes følgende enheder:

Rengøringsafdelingen
Rengøringsledere:
Jeanette Palmquist, mail: jeanette.palmquist@albertslund.dk
Lillian Børner, mail: lillian.borner@albertslund.dk

Intern service, Vagt og Rådhuskantinen
Leder: Poul Erik Gotfredsen, mail: poul.erik.gotfredsen@albertslund.dk

Materialegården
Leder: Keld Frandsen, mail: keld.frandsen@albertslund.dk

Kultur & Fritid
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
tlf. 43 68 69 00
Mail: kffs@albertslund.dk

Chef for Kultur & Fritid er René Birkemark Olesen, mail: rbs@albertslund.dk

 

Albertslund Idrætsanlæg
Skallerne 14, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7280
Leder: Ole Lindholdt idraet@albertslund.dk
www.idraet.albertslund.dk
 
Albertslund Bibliotek
Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7000
Leder: Marie-Louise Fischer Hoffmann. mfh@albertslundbib.dk
www.albertslundbibliotek.dk
 
Musikteatret Albertslund
Bibliotekstorvet 1-3, 2620 Albertslund, Tlf. 4364 0244
Leder: Torben Holm Larsen kontor@mute.dk
www.mute.dk
 
Albertslund Musikskole
Liljens Kvarter 2, 2620 Alb., tlf. 4368 3350
Leder: Morten Präem musikskolen@albertslund.dk
www.musikskolen.albertslund.dk
 
Forbrændingen
Vognporten 11, 2620 Albertslund, tlf. 4362 5043
Leder: Jeppe Skjold skjoldforbraendingen.dk
http://www.forbraendingen.dk/
 
Vikingelandsbyen
Ledøjevej 35, 2620 Albertslund, tlf. 43 64 20 29
Leder: Klaus Mynzberg Vikingelandsbyen@albertslund.dk
www.vikingelandsbyen.dk
 
Albertslund Billedskole
Egelundsvej 7, 2620 Albertslund, tlf. 20 73 10 62
Ledere: Kenneth Schønning Olsson Kenneth.schonning.Olsson@albertslund.dk og
www.billedskolen.albertslund.dk
 
Albertslund Ridecenter
Gl. Landevej 24, 2620 Albertslund, tlf 4364 3858
Leder: Charlotte Hansen albertslund.ridecenter@albertslund.dk
www.ridecenter.albertslund.dk
 
Toftegården - besøgsgård
Vridsløsestræde 29, 2620 Albertslund, tlf. 43640861
Leder: Emilie Aharon-Petersen, eao@albertslund.dk
www.toftegaarden.albertslund.dk
 
Kroppedal
Kroppedalsallé 3, 2630 Tåstrup, tlf. 4330 3000
Leder: Lene Torrild lene.torrild@kroppedal.dk
www.kroppedal.dk
 
- og herunder hører:
Albertslund Lokalhistoriske Samling
Egelundsvej 7, 2620 Albertslund, tlf. 4364 1353
Leder: Troels Torp Øhlenschlæger troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagtilbud
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68
Mail: dagtilbud@albertslund.dk

Chef for Dagtilbud er Merete Løkkegaard, mail: merete.loekkegaard@albertslund.dk

 

 

 

 

Skoler & Uddannelse
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68
Mail: skoleroguddannelse@albertslund.dk

  Chef for Skoler & Uddannelse er Birgit Lise Andersen, mail: blx@albertslund.dk

Børn & Familie
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68
Mail: Børne- & Familieafdelingen

  Chef for Børn & Familie er Tine Buch Juhl, mail: tuj@albertslund.dk

Sundhed, Pleje & Omsorg
Rådhuset
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

Chef for Sundhed, Pleje & Omsorg er Ida Kock Møller, mail: Ida.Kock.Moller@albertslund.dk

Sundhed, Pleje & Omsorg består af følgende:

 

Plejeboligområdet

Albertshøj: Stationsporten 4 og 10, 2620 Albertslund

Humlehusene: Humlehusene 1 og 7, 2620 Albertslund

Leder: Mona Tina Funch - Mona.Tina.Funch@albertslund.dk

Plejeboligområdet i Albertslund Kommune består af to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, samt tre daghjem. 

Læs mere her. 

 

Rehabiliteringen

Skolegangen 1, 2620 Albertslund

Leder: Mona Tina Funch - Mona.Tina.Funch@albertslund.dk

Rehabiliteringen tilbyder ophold til de borgere, der i en begrænset periode ikke kan være i deres hjem, på trods af hjælp fra Hjemme- og sygeplejen. Der tilbydes også forløb til de borgere, vis ægtefælle eller pårørende har behov for at blive aflastet og borger derfor ikke kan passes hjemme.

Læs mere her.

 

Myndighedsområdet

Nordmarks Alle 1, 2620

Leder: Sophie Dahl Brohus - odb@albertslund.dk

Myndighedsområdet sørger for at behandle og visitere ydelser til borgere i Albertslund Kommune, herunder hjælpemidler, plejehjemspladser mv.

 

Sundhedshuset

Skolegangen 1, 2620 Albertslund

Leder: Mette Gerhard - Mette.Gerhard@albertslund.dk

Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelser med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Med genoptræning, omsorgstandpleje, cafe og foreningsliv under samme tage skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

Læs mere her. 

 

Hjælpemiddelcenter Formervangen

Formervangen 11, 2600 Glostrup

Leder: Henrik Sørensen - Henrik.Sorensen@albertslund.dk

Hjælpemiddelcentret sørger for at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som bliver bevilget til borgere i Albertslund Kommune og Glostrup Kommune.

Læs mere her.

 

Hjemme- og sygeplejen

Værkstedsgården 12, 2620 Albertslund

Leder: Kristina Aggergaard - Kristina.Aggergaard@albertslund.dk

Hjemme- og sygeplejen leverer praktisk hjælp, pleje og sygeplejeydelser i borgerens hjem. 

Læs mere her.

Albertslund Kommune har etableret en Netværksstruktur, der skal fungere som et supplement til den traditionelle hierarkiske områdeorganisation.

Vi står som kommune og offentlig organisation midt i en brydningstid. Finanskrisen har sat kommunerne på smalkost. Der bliver stillet krav til mere og bedre service og vi skal løbe hurtigere end nogensinde før. Samtidig er velfærd gået fra at være den service det offentlige leverer til borgerne, til en forståelse af, at velfærd også er noget vi skaber i fællesskab.

Vi befinder os derfor ved en skillevej: skal vi fortsætte som vi plejer, eller bør vi i stedet prøve at finde nye stier at bevæge os ud af, i vores bestræbelser på at håndtere  'velfærdstransformationen'?

I Albertslund Kommune er vi ikke i tvivl. Vi er overbevist om, at gør vi som vi 'plejer' , finder vi ikke vejen.

I Albertslund har vi en stolt tradition for engagerede og initiativrige borgere og medarbejdere, der vil fællesskabet. Det stod derfor klart, at der skulle bygges videre på det fundament, og det var her, at idéen og visionen om den netværksbaserede organisation blev til.

Vi lavede en netværksstruktur, der skulle drive bevægelsen mod en netværksbaseret organisation, og som skulle facilitere den grundlæggende kulturændring, der skal til.

Vi stræber efter en netværksbaseret organisation ud fra tre antagelser:

Mange og forskellige perspektiver gør os i stand til at se nye veje. Den bedste velfærd skabes i samspillet mellem en høj faglighed og et stærkt borgerperspektiv. Hvis vi skal nå et anderledes resultat, skal vi arbejde anderledes med udfordringerne

Netværk er de mange perspektivers land, og det er det absolutte særkende for denne arbejdsform. Ligesom med et isbjerg ser vi typisk kun 10% af problemet. Med netværksarbejdet får vi mulighed for at blive klogere på de 90%, der måske ikke lige er til at se, men som vi skal arbejde med for at kunne nå en bedre løsning – til gavn for den oplevede borgerkvalitet, kommunens økonomi og medarbejdernes engagement og trivsel.

At den bedste velfærd skabes i resultatet mellem en høj faglighed og et stærkt borgerperspektiv ved vi jo egentlig godt, og vi er alle drevet af at gøre en forskel for de borgere og det samfund vi er her for. Alligevel har vores organisering i stærke fagligheder måske nogle gange spændt ben for, at vi får alle – og særligt borgerperspektivet – tilstrækkeligt med, når vi prøver at finde den bedste løsning. Netværkets fokus på samspillet mellem stærke og kompetente fagligheder og det konkretet og nære borgerperspektiv, åbner for nye måde at løse vores velfærdsopgaver på.

Det særlige ved en netværksbaseret organisation er, at netværk hverken er noget der ligger over eller under den traditionelle basisorganisation – det er noget der går igennem og på tværs. Det er strukturer som bygger på relationer, der skal binde kommunen sammen på en ny og fleksibel måde. Når de stærke fagligheder i basisorganisationen bringes sammen på nye og anderledes måder, og når grænsen mellem kommune og lokalsamfund opløses, får vi som kommunal organisation mulighed for at levere velfærdsløsninger på en ny og innovativ måde.

I en netværksbaseret organisation samarbejder vi med nye perspektiver på nye måder om at løse morgendagens velfærdsudfordringer.

 

 Læs Netværksstrategien                                                        

Voksensocial
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68
Mail: Voksensocialafdelingen

  Chef for Voksensocial er Rikke Terslev Bengtson, mail: rjb@albertslund.dk