Gå til hovedindhold

Faskiner

En faskine er et hulrum i jorden, hvor tag- og overfladevand opsamles for derefter at sive ud gennem faskinens bund og sider.

Indhold

  Faskinen skal være lang og smal, så den har størst mulig overflade. Der skal anbringes en tagnedløbsbrønd med sandfang, som vandet løber igennem, inden det når faskinen. Sandfanget sikrer, at faskinen ikke bliver fyldt op med grus og andre urenheder, og dermed bliver mindre effektiv.

  Husk at søge om tilladelse inden du går i gang

  Før du anlægger din faskine, skal du søge om nedsivningstilladelse hos kommunen for at kunne nedsive tag- og overfladevand. Kommunen giver normalt tilladelse, når følgende forhold er opfyldt:

  • Der må kun ledes tagvand og overfladevand til faskinen, dog må vand fra vej og parkeringsareal ikke nedsives.
  • Dimensionering, placering og udførelse af faskinen skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt
  • Afstandskrav til vandindvindingsanlæg, recipienter, beboelse og skel skal overholdes
  • Der må ikke være registreret jordforurening på ejendommen
  • Ejendommen må ikke ligger i en tidligere grusgrav
  • Afstandskrav skal overholdes

  Vurder om nedsivningsanlægget er dimensioneret efter det areal, der ønskes nedsivet fra. 

  Der er meget stor forskel på, hvor meget de forskellige "faskinematerialer" kan tilbageholde af regnvand, fordi de har forskellig hulrumsprocent. Jo højere hulrumsprocent jo mere vand kan faskinen tilbageholde:

  • Bioblokke (hulrums procent på 96)
  • Plastkassetter (hulrums procent på 95)
  • Singles (hulrums procent på 25)

  Normen for størrelsen på faskiner fra Danmarks Teknologiske Instituts Rørcenteranvisning er beregnet ud fra antagelsen om, at det regner i 10 minutter med en intensitet på 140l/s/ha.

  Albertslund Kommune anbefaler derfor større faskiner end den tilladte mindstestørrelse, da det reelt regner mere end 10 minutter ad gangen.

  I tabellen nedenfor er både angivet Rørcenter anvisningens afvandingskapacitet for de forskellige faskinematerialer og Kommunens anbefalinger til afvandingskapacitet for de forskellige faskinematerialer. Der er en faktor 4 mellem de to afvandingskapaciteter. 

  Faskinemateriale

  Afvandingskapacitet iht. Rørcenteranvisningen/ Norm

  Afvandingskapacitet iht. Kommunens anbefalinger

  1 m3 faskine udført med plastkassetter

  120 m2 tag/overfladeareal

  30 mtag/overfladeareal

  1 m3 faskine udført med letklinker (Leca)

  til 60 m2 tag/overfladeareal

  15 m2 tag/overfladeareal

  1 m3 faskine udført med singles (32-64 mm sten)

  til 30 m2 tag/overfladeareal

  7,5 m2 tag/overfladeareal

  Faskinens effektive rumfang er rumfanget over grundvandsspejl.

  Det er dit ansvar at din faskine er placeret det rigtige sted på din ejendom.

  Afstandskrav:

  Kontrollér at afstandskrav til bygninger, skel, boringer og beskyttede naturtyper er overholdt. Undersøg om ejendommen er kortlagt som forurenet.

  Afstandskrav for faskiner til drikkevandsboringer recipienter, beboelse og skel. Kilde: Teknologisk Institut

  Lovgivningsmæssigt krav

  Vejledende krav iht. SBI 185 eller DS 440

  Vejledende afstandskrav ved minimalrisiko*


  Drikkevandsboring

  25m

    

  Vandløb, søer, hav

  25m

    

  Beboelseshus med/uden kælder

   

  5m

  2m*

  Hus uden beboelse med kælder

   

  5m

  2m*

  Hus uden beboelse uden kælder

   

  2m

  1m*

  Skel

   

  2m

  0,5 - 1m**

  * Hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.

  ** hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget.

  Figur 2. Eksempel på tagvandsafløb til en faskine.

  Beslut, om din faskine skal modtage al regnvand fra din ejendom eller om du stadig vil have overløb til regnvandskloakken.

  Hvem skal udføre arbejdet?

  Grundejeren må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Dog må grundejeren ikke selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem, det skal en autorisret kloakmester tage sig af.

  Hvis der laves overløb til kloak, så løber det vand, som ikke kan være i faskinen videre til regnvandssystemet. I det tilfælde kan ansøgeren ikke regne med at få fuldt tilbagebetalt tilslutningsbidrag, fordi en masse vand vil løbe i regnvandssystemet, hvis det regner meget.

  Hvis regnvandskloakken afkobles, det vil sige hvis faskinen skal opsamle alt vand fra tagarealet, kan du ansøge HOFOR om at få fuldt tilslutningsbidrag tilbage. Tilslutningsbidraget beregnes ud fra den del af det totale areal, der afvandes fra. Det er ansøgers eget ansvar at dimensionere faskinen stor nok.

  Se om din grund er velegnet til nedsivning.

  Nedsivning af regnvand besværliggøres i nogle områder af kommunen på grund af lerede jordbundsforhold, forurening og kort afstand fra jordoverflade til grundvand.

  På kortet kan du så om din grund er egnet til nedsivning. Det er dog ofte stadig muligt at nedsive regnvandet i de områder, der vises som uegnede på kortet. Faskiner, regnbede eller vandgennemtrængende belægninger skal blot have en større volumen.

  Se nedsivningskort

  Infiltrationstest

  Du kan selv udføre en såkaldt infiltrationstest for at se, hvor oplagt din grund er til nedsivning.

  Se vejledning til infiltrationstest

  Huskeliste når du skal bygge din faskine.

  • Der skal anbringes en nedløbsbrønd med sandfang enten lige under tagnedløbet eller 2 tagnedløb kan føres til en fælles 315 mm nedløbsbrønd med sandfang
  • Afløbet fra nedløbsbrønden skal ligge 0,75 meter under terræn for at være frostsikker
  • Ledningen fra nedløbsbrønden til faskinen skal ligge med 10‰'s fald
  • Lav en smal udgravning, der falder 10 mm pr. meter fra tagbrøndens udløb til det sted hvor faskinen skal ligge. I udgravningen lægges et rødt plastrør med diameter 110 mm
  • Hullet til faskinen udgraves og faskinematerialet (plastkassetter, singels eller lecanødder) anbringes efter fabrikanten anvisning
  • Udgravningerne fyldes op med jord