Gå til hovedindhold

Pladsanvisning

Her kan du skrive dit barn ind i daginstitutioner eller melde dit barn ud af daginstitutioner i Albertslund Kommune - du kan også læse om pasningsgaranti m.m.

Indhold

  Skriv dit barn op til en plads i daginstitution eller dagpleje.

  For at skrive dit barn op til en plads i en daginstitution eller til dagplejen, skal du bruge MitID. Du kan få hjælp til opskrivningen af dit barn ved at møde personligt op med dit MitID på Biblioteket. Har du ikke MitID, kan du få udstedt et på biblioteket.

  Skriv dit barn op til en plads

  Hvis du vil se dit barns indmeldelsesforhold i institution/klub, skal du bruge rubrikken "skriv dit barn op til en plads" ovenover. Herefter logger du på med MitID.

  For at tjekke om kommunens ventelister er åbne for borgere, der ikke flytter til kommunen, se status på denne hjemmeside.

  I Albertslund Kommune er der pasningsgaranti for alle børn, der er mindst 6 måneder gamle, og som har været skrevet op til en plads i mindst 3 måneder.

  Du kan søge en deltidsplads, hvis en af forældrene til børn i husstanden er på barsel eller forældreorlov.

  Har du behov for pasning ud over almindelig åbningstid, kan I søge et kombinationstilbud.

  Læse mere på siden med oversigt over dagtilbud. Du finder den her.

   

  Meld dit barn ud af daginstitution eller dagpleje.

  Hvis du ønsker dit barn udmeldt af en daginstitution, skal det ske via den Digitale
  Pladsanvisning. Det er ikke tilstrækkeligt at give institutionen besked.

  Barnet udmeldes med en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.
  Udmeldelse er ikke nødvendig, når barnet flyttes fra én institution til en anden i
  Albertslund Kommune.

  Såfremt barnet er indmeldt i anden kommune, og barnet får plads i institution i
  Albertslund Kommune, skal forældrene selv udmelde barnet fra tidligere
  institution. Dette skal gøres ved at kontakte Pladsanvisningen i den kommune,
  barnet tidligere var indmeldt i.

  Du melder dit barn ud af en daginstitution eller dagplejen ved at bruge MitID.

  Meld dit barn ud af en daginstitution eller dagplejen

  Du kan nemt rette eller ændre i dine ønsker i den Digitale Pladsanvisning.

  Hvis du har skrevet dit barn op til en plads elektronisk i den Digitale Pladsanvisning, kan du nemt ændre eller rette i dine ønsker ved at logge på med MitID.

  Lav om i dine ønsker

  Hvis du har problemer med at ændre dine ønsker i den Digitale Pladsanvisning, kan du henvende dig til Pladsanvisningen på 4368 6125 eller sende en mail til pladsanvisning@albertslund.dk.

  Forældrebetalingen følger barnets alder, uanset i hvilken gruppe barnet fysisk er placeret.

  I børnehusene er aldersgrænserne mellem vuggestue og børnehave flydende. Forældrebetalingen følger barnets alder, uanset i hvilken gruppe barnet fysisk er placeret:

  Vuggestuetaksten er til og med 2 år og 9 måneder og børnehavetaksten er fra 2 år og 10 måneder.

  Flytning af børn mellem grupperne internt i institutionen er lederens ansvar.

  Sådan accepterer eller afviser du et tilbud.

  Hvis du er interesseret i den tilbudte institutionsplads, skal du inden svarfristen, som fremgår af tilbuddet,  acceptere eller afvise tilbuddet via Digital Pladsanvisning. Hvis vi ikke har hørt fra dig inden nævnte tidsfrist, vil pladsen blive tilbudt et andet barn.

  Hvis man bliver tilbudt en plads i en ønsket institution, men ikke besvarer tilbuddet, vil ens opskrivning blive slettet, og man skal skrive sig op på ny.
  Hvis man får tilbudt en plads, som man ikke har ønsket og ikke besvarer tilbuddet, fortsætter man på ventelisten uden en pasningsgaranti.

  Hvis man siger nej til en plads, er man ikke længere omfattet af pasningsgarantien.
  Man kan blive omfattet af pasningsgarantien igen, hvis man kontakter Pladsanvisningen. Der vil gå 3 måneder fra tilbudsdatoen, før pasningsgarantien igen træder i kraft.

  For at besvare tilbuddet skal du logge på med MitID.

  Besvar tilbud om institutionsplads

  Hvis du ønsker at klage over den institutionsplads dit barn har fået eller over dit barns placering på ventelisten, skal du sende en mail til dagtilbudogskole@albertslund.dk  (Skriv "Klage over institutionsplads" i emnefeltet).

  Anvisningskriterier for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år.

  Ifølge Dagtilbudslovens kapitel 4 er der pasningsgaranti for alle børn, der er over 26 uger gamle. Pasningsgarantien giver forældre garanti for en plads senest 3 måneder efter opskrivning på venteliste.

  Man kan skrive sit barn op til dagtilbud, så snart barnet har fået tildelt sit CPR.nr.

  Anvisningskriterier

  Forældre til børn i alderen 24 uger og op til 2 år og 10 måneder kan i Albertslund Kommune modtage tilskud til at passe eget barn i en begrænset periode på minimum 8 uger og op til maksimalt 1 år.

  Du kan tidligst søge om tilskud til pasning af eget barnet fra den næstkommende 1. i måneden fra ansøgningsdatoen.

  Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre, samlevende i husstanden  og adoptivforældre. Ansøgeren er den forælder, der skal passe barnet og ønsker at modtage tilskuddet.

  Betingelser for tilskuddet:

  • Ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Tilstrækkelige danskkundskaber dokumenteres ved bestået 9. klasses afgangseksamen, hvor karakteren i faget dansk minimum skal være 02 – eller bestået prøve i DANSK 2.
  • Ansøgeren kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage anden form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet. Dette skal dokumenteres.
  • Ansøgeren er Ikke omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik
  • Ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen. Dette skal dokumenteres.
  • Ansøgeren skal have bopæl i Albertslund Kommune. Tilskuddet bortfalder, hvis den forælder, der modtager tilskuddet, flytter til en anden kommune.

  Ovenstående kan dokumenteres ved eksempelvis en kopi af din aftale med din arbejdsgiver om, at du har søgt om orlov uden løn eller at du har sagt dit job op. En anden type dokumentation kan være fra SU styrelsen om, at du har sat din SU på pause eller fra din a-kasse om, at du har frameldt dine dagpenge. Hvis du ikke kan fremskaffe nogen dokumentation, skal du udfylde en tro- og loveerklæring på, at du ikke har anden indtægt. Blanket til dette findes nederst på siden.

  I ansøgningen skal der ligeledes vedhæftes dokumentation for, at ansøgeren har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år. Hvis du ikke kan fremskaffe nogen dokumentation, skal du udfylde en tro- og loveerklæring på, at du ikke har anden indtægt. Blanket til dette findes nederst på siden.

  Sagsbehandlingen for tilskud til pasning af eget barn kan først gå i gang, når vi har modtaget den nødvendige dokumentation, som er beskrevet ovenfor.

  Sådan sender du Digital Post på borger.dk:

  1. Log ind på Digital Post med dit MitID.
  2. Klik på ’Skriv ny besked’.
  3. Find Albertslund Kommune ved at klikke på ’Vælg myndighed’. Du kan vælge mellem statslige myndigheder, regioner, kommuner og øvrige myndigheder. Her klikker du på kommune og fremsøger herefter Albertslund.
  4. Når du har valgt myndighed, skal du tilvælge kategori for myndigheden: a) borger og b)Dagtilbud
  5. Når du har valgt en modtager, skal du skrive din besked ved at udfylde emnefelt og selve skrivefeltet. Her skal du huske at vedhæfte: ansøgningsskema, dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber, dokumentation for, at der ikke modtages anden indkomst eller ydelser samt dokumentation for ophold i landet i 7 ud af de seneste 8 år. Hvis der ikke kan fremskaffes dokumentation, skal der udfyldes og vedhæftes tro- og loveerklæringer.
  6. Når du er færdig med at skrive din besked, klikker du på ’Send’. Din besked bliver nu sendt til Albertslund Kommune - Afdelingen for Dagtilbud & Skole som Digital Post.

  Retningslinjer for tilskud til pasning af eget barn

  Ansøgningsblanket om tilskud til pasning af eget barn i eget hjem

  Tro- og loveerklæring - arbejdsindtægt

  Tro- og loveerklæring - Ophold i landet i 7 ud af de seneste 8 år