Gå til hovedindhold

Om DKE

Her kan du læse om, hvordan den kriminalpræventive indsats er organiseret i Albertslund Kommune, og hvordan du får kontakt

Indhold

  DKE er organiseret som en stabsenhed under velfærdsområdet – en placering, der medvirker til at sikre samarbejde på tværs af sektorer, institutioner, civilsamfundsorganisationer og borgere. DKE ligger udenfor forvaltningerne og refererer direkte til områdedirektør for Børn, Sundhed og Velfærd, Anne-Mette Brandt. Det betyder, at DKE kan inddrage den af de øvrige forvaltninger, der er relevant i de enkelte sager. Se en illustration af organisationsdiagrammet her. 

  Kredsrådet 

  Efter retsplejelovens §111 er der i hver politikreds etableret et Kredsråd. Kredsrådet er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne på ledelsesniveau og består af politidirektøren, der er formand og borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter. Andre kan deltage i kredsrådsmøder efter behov. Kredsrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Kredsrådet og forbereder således møderne.
  Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation. 
  Kredsrådet drøfter endvidere kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

  Lokalrådet (Styregruppen)

  Det øverste lokale forum for samarbejdet mellem den enkelte kommune og politikredsen er Lokalrådet, der består af lederen af lokalpolitiet, der er formand, lederen af DKE, der er næstformand samt udvalgte afdelingschefer fra kommunen. Formålet med Lokalrådet er at sikre, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret bekæmpelse af kriminalitet og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i de enkelte kommuner, samt i øvrigt at fremme det løbende samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer. Lokalrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Lokalrådet og forbereder således møderne.
  I Albertslund Kommune fungerer Lokalrådet samtidig som styregruppe for det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

  Operativgruppen

  For at sikre effektiv programmering og operationalisering af politiske og strategiske beslutninger, er der etableret en operativgruppe på ledelsesniveau som arbejder på direkte ledelsesmandat fra Styregruppen. Operativgruppen afholder mindst 4 faste møder om året. DKE er sekretariat for Operativgruppen og forbereder således møderne.
  Operativgruppen spiller endvidere en vigtig rolle i enkeltsagsbehandlingens Niveau III-sager. Her vurderer DKE i hvert tilfælde hvilke medlemmer af Operativgruppen, der skal indkaldes til drøftelse af den konkrete sag. De indkaldte operativgruppemedlemmer kan af hensyn til sagens oplysning medbringe relevante medarbejdere. På baggrund af sagens oplysning fordeles ansvar og opgaver, ligesom budget- og tidsmæssige rammer bestemmes.

  Bymøder 

  Bymøder skaber mulighed for gensidigt kendskab og øget samarbejde mellem borgere, foreninger, med-arbejdere fra kommunen og politi. På bymøder kan deltagerne tale om, hvad de synes der er godt og skidt for tiden i kommunen, og komme med forslag til, hvordan vi får mere af det gode og mindre af det knap så gode. Deltagerne er borgere fra alle områder i kommunen, moskéerne, præster, Natteravnene, klubberne, SSP-lærer, fodboldtrænere og de erhvervsdrivende. Alle borgere og foreninger samt forretningsdrivende er velkomne og vi forsøger at invitere bredt. Der afholdes tre møder årligt, der medvirker til at styrke netværk og fællesskaber på tværs af kommunen. Oftest drøftes tryghed og trivsel samt uønsket adfærd i Albertslund.

  Næste bymøde afholdes tirsdag d. 17 august 2021 kl. 16:30 - 18:30 i Opstandelseskirken. 

  Områdevandringer 

  For at øge trygheden i Albertslund gennemføres der områdevandringer på udvalgte steder og i udvalgte boligområder. En områdevandring er at beboere, og medarbejdere fra kommunen, det boligsociale arbejde og politi sammen går en tur i et område. På gåturen er der fokus på de ting, som kan forbedre trygheden og gøre området til et mere behageligt sted at færdes. Det kan være gadelamper, der enten er for få af, eller hvor pæren skal skiftes. Vildtvoksende planter, der er ved at overtage veje og stier, så man ikke kan se sig omkring. Graffiti, hærværk og skrald. En områdevandring medfører således en række fysiske forandringer, så området bliver mere behageligt at opholde sig og færdes i, og trygheden øges for boligområdets beboere. Samtidig skabes et bedre grundlag for samtale mellem de personer, der er med på en områdevandring, og en måde hvor beboerne kan mødes og dele bekymringer og forhåbninger om deres boligområde. Det kan på længere sigt kan styrke de sociale netværk og indsigten i, hvad man selv kan gøre for at skabe mere tryghed som borger i et boligområde.

  Du kan altid bestille en områdevandring til dit boligområde. Kontakt Sara Guldbrandsen på tlf.: 30 70 55 92 eller e-mail siy@albertslund.dk

  Tryghedsskabende arbejde i Kanalens Kvarter 

  DKE er i forbindelse med det tryghedsskabende arbejde omkring Kanalgaden, indgået i et samarbejde med beboerne i området. En arbejdsgruppe – bestående af beboere fra området (herunder de unge), moskéerne, Natteravnene, DKE, Klub Svanen, ABC og de erhvervsdrivende – afholder møder månedligt, og fungerer som brobygning mellem myndigheder og borgere i arbejdet med bedre sameksistens, tryghed og trivsel i Kanalgaden.

  Samarbejdet skal sikre at der bliver sat nogle aktiviteter i gang med udgangspunkt i områdets oplevede styrker og sårbarheder. Der bliver bl.a. arbejdet med gåture i boligområdet for at skabe liv og fremme tryghed, en positiv tone i forhold til de unge (fx at hilse), aktiviteter i den mest udsatte gård, møder med de unge, mobilisering af forældre til netværk, som med tiden kan uddannes i konflikthåndtering og ændringer i det fysiske miljø (fx overvågning, opsætning af porte og mere belysning).

  Vil du være med i arbejdsgruppen eller skal vi etablere en lignende arbejdsgruppe i dit nærmiljø, så kontakt Sara Guldbrandsen på tlf.: 30 70 55 92 eller e-mail siy@albertslund.dk

  Samarbejdet i enkeltsagsbehandlingen

  Udover de nævnte mødefora afholdes desuden møder i forbindelse med enkeltsagsbehandlingens forskellige niveauer. Her er tale om Koordinationsmøder og Ungekoordinationsmøder (Niveau I), Sagsmøder (Niveau II), Operativgruppemøder (Niveau III), Netværkssamråd, Netværksmøder, mv. Det er dette samarbejde i behandlingen af enkeltsager, der er redegjort for i folderen "Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling".

  Nedenstående er DKEs egne publikationer, som vi finder relevante i den kriminalpræventive indsats for Albertslund. DKE udgiver årligt en årsrapport (tidligere to halvårsrapporter) for at informere interesserede borgere, samarbejdspartnere og udvalg om DKEs virke, samt fungere som en invitation til kommunikation og samarbejde på tværs af fagligheder. I rapporten præsenteres et overblik over det aktuelle kriminalitetsbillede samt udviklingen i udvalgte kriminalitetsformer i Albertslund kommune.

  Analyserne bygger blandt andet på viden og tal fra politiets kriminalitetsstatistikker, Danmarks statistik, boligområdernes tryghedsundersøgelser, skolernes trivselsundersøgelser, kommunens enkeltsager og Bydata. Årsrapporten præsenteres for øverste ledelse i politikredsen og kommunen og understøtter herved det kriminalpræventive samarbejde i kredsrådet og lokalrådet.

  Strategier og prioriteringer i forhold til kriminalitetsforebyggelse for politikredsen og Albertslund udformes dermed på baggrund af årsrapportens analyser og nøgletal, hvorfor den bidrager til at kvalificere de forebyggende indsatser i Albertslund. Ydermere giver rapporten et indblik i de tiltag og indsatser, som DKE arbejder med på det proaktive, det reaktive og det operative område.  

  DKEs egne publikationer

  Strategi for den kriminalpræventive indsats

  Den Kriminalpræventive Enhed - Årsrapport 2020 

  Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling

  Den Robuste Generation - læreplan for god trivsel 2016

  Relationsdannende - og genoprettende praksis i Albertslund

  Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2019:2

  Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2019:1

  Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2018:2

  Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2018:1

  Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2017:2

  Den 9. december 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune landets hidtil mest ambitiøse strategi på det kriminalpræventive område. Det var som led i kommunens målsætning om at skabe en tidlig, tværfaglig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats på området.

  Strategien var og er at sikre en fælles helhedsorienteret tilgang for alle aktører på tværs af sektorer, institutioner, civile samfundsaktører og borgere. Til at koordinere det tværfaglige arbejde under én fælles ledelse blev Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) oprettet.
  Det overordnede mål er, at borgere i Albertslund skal kunne få et godt og langt liv fri for kriminalitet og misbrug, hvilket gør sig gældende for ofre, pårørende, gerningsperson og borgere, der føler sig utrygge i deres nærmiljø.
  Med vedtagelsen af strategien og etableringen af DKE i maj 2015, udviklede Albertslund Kommune en samlet model for kriminalitetsforebyggelse, som sikrer koordination, hurtig indsats og både proaktiv og reaktiv forebyggelse af kriminalitet.

  Enkeltsagskonceptet er omdrejningspunktet

  Det er Kommunalbestyrelsens ønske at benytte enkeltsagsbehandling som metode for det individorienterede arbejde på børne-, unge- og voksenområdet. Konceptet om enkeltsagsbehandling blev udarbejdet af DKE i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere fra resten af organisationen og tilrettes løbende.
  Enkeltsagskonceptet dækker over en arbejdsprocedure, hvor hver enkeltsag klassificeres efter karakteren af den konkrete adfærd eller livssituation for den involverede. Den enkelte sag placeres derefter på Niveau l, ll eller lll.

  Læs mere om enkeltsagskonceptet her.

  Døgnvagt

  Tlf.: 51 68 66 90 

  Den Kriminalpræventive Enhed

  Tlf.: 43 68 69 59
  Mail: kriminalpraeventive.enhed@albertslund.dk

  Kasper Fisker (stabsleder)

  Tlf.: 21 59 35 12
  Mail: Kasper.Fisker@albertslund.dk

  Proaktivt område

  Katrine Barnekow Rasmussen (fagkoordinator)

  Tlf.: 24 99 68 88
  Mail: kai@albertslund.dk

  Sara Guldbrandsen (analytiker og CPTED medarbejder)

  Tlf.: 30 70 55 92 
  Mail: siy@albertslund.dk

  Reaktivt område

  Lea Baunsgaard Ladefoged (fagkoordinator)

  Tlf.: 29 77 83 20
  Mail: lwq@albertslund.dk

  Operativ Pædagogisk Støtte

  Metin Cakmak (fagkoordinator og mentor)

  Tlf.: 23 81 50 22
  Mail: mcq@albertslund.dk

  Jonathan Gonzales (mentor)

  Tlf.: 23 81 50 23
  Mail: jco@albertslund.dk

  Maria Guld Thomsen (mentor)

  Tlf.: 23 31 61 67
  Mail: aut@albertslund.dk

  Kontakt

  Den Kriminalpræventive Enhed

  Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

  Telefon: 43 68 69 59

  Email: kriminalpraeventive.enhed@albertslund.dk