Gå til hovedindhold

Valgplakater

Her kan du læse reglerne for ophængning og nedtagning af valgplakater i Albertslund Kommune

Indhold

  Der skal ikke søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater, der måler 0,8 m2 eller derunder. Der skal søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater der måler over 0,8 m2 hos den pågældende vejstyrelse eller kommune.

  Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer på den fysiske og juridiske person (for eksempel partiorganisation eller lignende), der har ophængt plakaten.

  Valgplakater må sættes op fra og med den fjerde lørdag før valgdagen fra kl. 12 (jf. lov om offentlige veje §§ 84-85). Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at sætte dem op med (strips, snore, spyd mv.), skal være taget ned igen senest otte dage efter valgdagen.

  Plakater, der er sat forkert op og som er blevet fjernet, kan afhentes hos Materialegården.

  Læs om reglerne for opsætning og nedtagning af valgplakater i Albertslund Kommune.

  Regler for opsætning og nedtagning af valgplakater

  Vejdirektoratets vejledning for opsætning på vejarealer

  Illustration af regler for ophængning af valgplakater

  Lommeguide til opsætning af valgplakater (vejdirektoratet.dk)

  Gå på hjemmesiden med din smartphone - klik på linket nedenfor - og gem guiden på telefonen.

  Albertslund Centrum og Rådhusområdet skal holdes fri for valgplakater. Der må  ikke sættes valgplakater op på kommunale veje og stier indenfor det areal der er afmærket på kortet. Der må dog gerne sættes valgplakater op på hele Nordmarks Alle og på Albertslundvej.

  Se det fulde notat samt kortbilag her

  Valgplakater der sættes op uden for Albertslund Centrum må sættes op på elmaster og lygtepæle, samt på offentlige veje, træer, hegn og på pæle eller andre indretninger fæstnet i jorden der er sat op til formålet.

  Valgplakater skal sættes forsvarligt op så de ikke dækker for autoriserede afmærkninger, såsom færdselstavler, vejvisningstavler, el.lign. udstyr. De må ikke forhindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.

  Valgplakaterne må ikke sættes op så de medfører skader eller ændringer på træer, lygtepæle, hegn mv. Det er ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom det heller ikke er tilladt at save i eller beskære træerne for at kunne hænge valgplakater op.

  Af hensyn til færdselssikkerheden må valgplakater helle ikke sættes op på motorveje, motortrafikveje eller disse vejes rampeanlæg,  i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t., i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder, på samme indretninger som autoriseret afmærkninger, herunder færdselstavler, vejvisningstavler o.lign.vejudstyr, på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe o.lign., under 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten, lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller  på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af træer lygtepæle, hegn mv.

  Hvis en eller flere valgplakater er sat op i strid med reglerne beskrevet ovenfor, eller er sat op uden for det tilladte tidsrum, skal vejbestyrelsen – eller kommunen, hvis det drejer sig om private fællesveje,  – give den person der har sat valgplakaterne op, eller den kontaktperson der er angivet på valgplakaterne, påbud om at tage valgplakaterne ned inden for 24 timer.

  Vejbestyrelsen/kommunen kan tage valgplakaterne ned hvis de ikke er blevet taget ned af kontaktpersonen, eller den person der har sat valgplakaterne op, inden for fristen.

  Vejbestyrelsen/kommunen kan også tage valgplakater ned der er sat op i strid med reglerne, og som ikke oplyser den påbudte kontaktinformation.

  Vejbestyrelsen/kommunen kan også tage valgplakater ned, der er sat op uden for den periode, hvor det er tilladt at ophænge valgplakater.

  Vejbestyrelsen, kommunen eller politiet kan tage valgplakater, der er sat op så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, ned med det samme.

  Vejbestyrelsen/kommunen skal  henvende sig til den fysiske eller juridiske person, der har sat valgplakaterne op, eller til den kontaktperson der er oplyst bag på valgplakaterne, umiddelbart efter de har taget valgplakaterne ned, for at anmode denne person  om at hente sine valgplakater. Valgplakater der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, må gerne destrueres.

  Vejbestyrelsens, kommunens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater og deres udgifter til udbedring af skader på træer lygtepæle, hegn mv. betales af den person der har sat valgplakaterne op, eller af den fysiske eller juridiske person hvis kontaktoplysninger er anført på plakaten.

  Der henvises til lov nr. 1520 af 27. december 2014 samt lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015

  For yderligere information kontakt Økonomi & Stab ved Lene Paulli Madsen på tlf.: 4368 7629.

  Albertslund – den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber

  Vores vision om Albertslund handler om hverdagen. Din og min hverdag. Om børn, om det grønne, og om vores fællesskaber i Albertslund. Som borgere deltager vi i byens liv. Vi er og skal være den venlige, moderne og grønne velfærdsby. En god by for børnene, for familien og for voksne i alle aldre.