Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Velfærdsudvalget

Dato: Torsdag den 23. marts 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Nils Jensen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Flemming Jørgensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Brian Palmund (V)
 • Fedai Celim (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. VFU - Personsag
2. VFU/ØU/KB - Revision af kvalitetsstandarder på plejeboligområdet 2017
3. VFU/ØU/KB - KKR-mål for sundhed
4. VFU/ØU/KB - Klippekortsordning på plejeboligområdet (bevilling)
5. VFU/ØU/KB - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Copenhagen Healthtech Cluster (bevilling)
6. VFU/ØU/KB - Projekt med døgnrytmelys til borgere i eget hjem (bevilling)
7. VFU/ØU/KB - Støtte fra Sundhedsministeriets Demenspulje (bevilling)
8. VFU - Orientering fra formanden
9. VFU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
10. VFU - Eventuelt

1. VFU - Personsag

Tilbage til toppen

2. VFU/ØU/KB - Revision af kvalitetsstandarder på plejeboligområdet 2017

Anledning

Revision af kvalitetsstandarder på plejeboligområdet 2017. Albertslund Kommune skal i henhold til Lov om Social Service revidere kvalitetstandarderne 1 gang årligt.  

Indstilling

Direktøren for Børn Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetstandarder for plejeboligområdet 2017 og
 2. at afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg i løbet af 2017 samler alle kvalitetsstandarder i en kvalitetshåndbog, der godkendes 1 gang årligt i november måned.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne beskriver Albertslund Kommunes serviceniveau på plejeboligområdet. I vedlagte standard er det beskrevet, hvilken målgruppe ydelserne retter sig i mod, betingelser for at modtage hjælpen, kriterier og hvilket omfang ydelsen normalt vil have i Albertslund Kommune. Kvalitetsstandarderne er et redskab, som bruges til at sikre sammenhæng mellem de politiske mål, afgørelser om hjælp og levering af hjælpen.

 

Kvalitetsstandarderne skal også sikre gennemsigtighed på plejeboligområdet. Borgerne i Albertslund Kommune skal have mulighed for at få kendskab til Kommunalbestyrelsens vedtagelser, så de kan få viden om, hvilken service de er berettiget til. Kvalitetsstandarderne lægges på kommunens hjemmeside.

 

Der er vedlagt en kvalitetsstandard, hvor alle rettelser er markeret med rødt og en kvalitetsstandard, hvor rettelserne ikke er markeret. Derudover har administrationen udarbejdet et rettelsesblad, hvor de væsentligste rettelser er beskrevet. Sproglige korrektioner, præciseringer af adresser eller lignende og ændring af årstal er ikke beskrevet i notatet.

 

Den eneste indholdsmæssige ændring i kvalitetsstandarden er på side 41 ”afmelding af måltider”.

 

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg vil i 2017 samle alle områdets kvalitetsstandarder i en kvalitetshåndbog, der skal godkendes 1 gang årligt i november måned. Denne kvalitetshåndbog vil have samme sprog, format og layout som de kvalitetsstandarder Kommunalbestyrelsen den 15. november 2016 godkendte på hjemmeplejeområdet. 

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 16. december 2016

På baggrund af Velfærdsudvalgets bemærkninger på udvalgsmødet den 15. december er udarbejdet et rettelsesblad (bilag 6).

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 1. februar 2017

Revisionen af kvalitetsstandarder på plejeboligområdet blev på Økonomiudvalgsmødet den 31. januar 2017 udsat til kommende ekstraordinært møde. På Økonomiudvalgsmødet blev det fremført, at der var flere indholdsmæssige ændringer i forhold til eksisterende kvalitetsstandarder.  

 

Direktørområdet har udarbejdet et rettelsesblad, der er vedlagt denne mødesag. Det omfatter ændringer som eksempelvis en tilføjelse af afsnit, der beskriver, hvordan Plejeboligområdet skal arbejde rehabiliterende i henhold til §83a, og som konsekvens heraf, er mestringsbegrebet skrevet ud af kvalitetsstandarden. Et andet eksempel er afsnittet om ”din mad på plejehjemmet”, der er slettet og erstattet med ny tekst. Ændringen afspejler det fokus, som området i dag har på mad og måltider, og at området har ansat en diætist. Derudover blev der udarbejdet et tilføjelses/rettelsesblad i forbindelse med mødet i Velfærdsudvalget den 15. december 2015.

 

De ændringer, der ikke er fremhævet, er enten praktiske ændringer på grund af flytning fra Albo til Albertshøj (f. eks. adresseændring), og praktisk ændringer som konsekvens af politiske beslutninger (f. eks. at maden nu blive produceret af Mad til Hverdag).

 

Der er ikke foretaget ændringer i kommunens serviceniveau – eksempelvis hvor tit borgeren modtager praktisk hjælp og personlig pleje.  

 

Suplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 2. marts 2017

På Økonomiudvalgsmødet den 7. februar 2017 blev det besluttet, at der er behov for, at Velfærdsudvalget drøfter Enhedslistens ændringsforslag - se bilag "Kvalitetsstandarder - svar på spørgsmål.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

Historik

Velfærdsudvalget, 15. december 2016, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen med tilføjelser/ bemærkninger - se rettelsesblad. 

Fedai Celim (Ø) og Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet.

 

Økonomiudvalget, 31. januar 2017

Sagen blev udsat til ex. ØU den 07.02.17

 
Økonomiudvalget, 7. februar 2017, pkt. 3:

Sagen sendes tilbage til fagudvalget.

 

Jens Mikkelsen (A) deltog ikke i mødet.


Kommunalbestyrelsen, 7. februar 2017, pkt. 14:

Sagen udgik af dagsordenen.

Beslutning

Udvalget oversendte sagen til Økonomiudvalget vedlagt økonomiske beregninger på Enhedslistens ændringsforslag til kvalitetsstandarderne punkterne 2 til 6.

 

Bilag

1 Forslag til kvalitetsstandard Forslag til kvalitetsstandard
2 Kvalitetsstandard med ændringer 23.11.2016 Kvalitetsstandard med ændringer 23.11.2016
3 Rettelsesblad Rettelsesblad
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
5 Udtalelse fra Handicaprådet Udtalelse fra Handicaprådet
6 VFU tilføjelser/rettelsesblad VFU tilføjelser/rettelsesblad
7 Kvalitetsstandarder - svar på spørgsmål Kvalitetsstandarder - svar på spørgsmål
8 Ældrerådets høringssvar Ældrerådets høringssvar
Tilbage til toppen

3. VFU/ØU/KB - KKR-mål for sundhed

Anledning

KKR-mål for sundhed er sendt til godkendelse i kommunerne. KKR-målene på sundhedsområdet dækker både somatik- og psykiatriområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender KKR-mål for sundhed.

Sagsfremstilling

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne i Hovedstaden kan sætte deres egen dagsorden på vigtige områder, således at borgerne oplever en bedre indsats. Det fælleskommunale samarbejde imellem de 29 kommuner er derfor vigtigt. Sammen har kommunerne beskrevet en fælles indsats for at løfte kvaliteten gældende for både somatikken og psykiatrien. De nye KKR-mål for sundhed er blevet konsumeret fra 29 mål i det gamle papir til nu kun 3 mål i det nye papir. Dette er medvirkende til at arbejdet for kommunerne med KKR-målene bliver mere fokuseret fremadrettet. 

 

De tre nye mål er; 

 • Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme.
 • Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand.
 • Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed.

Økonomi

Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde.

I 2018 er der givet 130 mio. kr. (Albertslunds andel er på 650.000 kr.) til akutfunktionerne og fra 2019 gives der varigt 170 mio kr.(Albertslunds andel er på 850.000 kr.). Disse vil dog ikke være dækkende for alle kommuners udgifter tilknyttet akutfunktionen. Midlerne gives, som et led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 KKR-mål for sundhed KKR-mål for sundhed
2 diagram over KKR-mål diagram over KKR-mål
3 Brev til kommunerne Brev til kommunerne
4 Notat KKR-mål for sundhed Notat KKR-mål for sundhed
5 Ældrerådets høringssvar Ældrerådets høringssvar
Tilbage til toppen

4. VFU/ØU/KB - Klippekortsordning på plejeboligområdet (bevilling)

Anledning

Den 8. februar 2017 udmeldte Sundheds- og Ældreministeriet puljen vedrørende klippekortsordningen til plejehjemsbeboere. Ansøgningsfristen var den 3. marts 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at ansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet tages til efterretning og
 2. at bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på 1.855 mio. kr. indtægtsbevilges i budgettet for 2017 og 2018.

Sagsfremstilling

I aftalen om Finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.

 

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg ønsker, at midlerne skal anvendes til ansættelse af aktivitetsmedarbejdere på kommunens plejecentre, og til sociale "kaffebesøg" udført af plejepersonalet.  

 

Midlerne fordeles mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne skal søge om de midler, der er reserveret til dem. På grund af den korte frist har administrationen udarbejdet og fremsendt vedlagte ansøgning for at nå det inden tidsfristen overskrides. Såfremt det politisk ikke ønskes at ansøge puljen trækker administrationen ansøgningen. 

Økonomi

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntes nu til kommunerne som en samlet pulje. Der udmøntes hermed i alt 760 mio. kr. til klippekortet til ældre plejehjemsbeboere i 2017 og 2018 fordelt med 380 mio. kr. i 2017 og 380 mio. kr. i 2018. Albertslund Kommune har i 2017 og 2018 mulighed for at søge 1.855.000 kr. hvert år. Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

 

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Ansoegningssekma-klippekort-til-beboerer-paa-plejehjem 2 marts 2017 Ansoegningssekma-klippekort-til-beboerer-paa-plejehjem 2 marts 2017
2 Budget klippekort - plejeboligområdet 2017/2018 Budget klippekort - plejeboligområdet 2017/2018
3 oversigt klippekorts oversigt klippekorts
4 Klippekort plejebolig bevillingsskema Klippekort plejebolig bevillingsskema
5 Henvendelse fra Leif Pedersen (F) Henvendelse fra Leif Pedersen (F)
6 Svar på spørgsmål KB medlem Leif Pedersen 21032017 Svar på spørgsmål KB medlem Leif Pedersen 21032017
7 Vejledning Vejledning
Tilbage til toppen

5. VFU/ØU/KB - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Copenhagen Healthtech Cluster (bevilling)

Anledning

Der skal gives indtægtsbevilling i forbindelse med udmøntning af en samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Copenhagen Healthtech Cluster.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der gives bevilling på 1.536 mio. kr. i indtægt til at varetage samarbejdsaftalen med Copenhagen Healthtech Cluster.

Sagsfremstilling

Som en direkte udmøntning af Vision & Strategi 2016-19 og handleplanen for kommunens erhvervsstrategi 2015-17 har Albertslund Kommune indgået en samarbejdsaftale med Copenhagen Healthtech Cluster om test og udvikling af nye løsninger indenfor sundhedslys og andre sansebaserede løsninger. Samarbejdet har til formål at understøtte nye og bedre sundhedsløsninger til borgerne og har i videre perspektiv til formål at understøtte Greater Copenhagens politiske ambition om Sund Vækst.

 

Baggrunden for aftalen med Copenhagen Healthtech Cluster er DOLLs gode erfaringer med at fungere som living lab for test og demonstration af smart city løsninger. Investeringen i DOLL har betydet, at 4-5 virksomheder indenfor lysområdet har etableret sig i Hersted Industripark. Indenfor sundheds- og velfærdsinnovation efterlyser danske virksomheder muligheder for at teste og udvikle nye produkter på baggrund af behov og efterspørgsel hos de offentlige aktører. Hvis virksomhederne skal udvikle relevante produkter, er det vigtigt, at kommunerne medvirker til at lave behovsdreven innovation, det vil sige løsninger, der udvikles som svar på konkrete udfordringer. Her er living lab tilgangen en god måde for virksomheder og kommune at matche kendte udfordringer med fremtidens løsninger. Samtidigt er det også afgørende, at kommunen har en tydelig profil i forhold til de efterspurgte løsninger, så området for living lab tests ikke bliver spredt over et for stort område.

Albertslund Kommune har med afsæt i partnerskabet omkring DOLL fokus på sundhedslys og andre sansebaserede løsninger, som bidrager til at forbedre sundhedstilstanden hos borgerne.

 

Løsningerne skal bidrage til at mobilisere borgeres egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at varetage egen sygdom, sundhed eller pleje. Aftalen indebærer, at virksomheder i Greater Copenhagen regionen får adgang til at teste og udvikle nye produkter indenfor sundhedslys og andre sansebaserede løsninger i samarbejde med kommunens afdeling for Sundhed, Pleje & Omsorg.

 

Den øgede fokus på sundhedslys og sansebaserede løsninger betyder, at medarbejderne i Albertslund Kommune bliver trænet i at bruge forskellige former for ny velfærdsteknologi i arbejdet med den ældre borger. Dette gør indkøb og implementering af nye løsninger nemmere og mere smidig til gavn for både medarbejdere og borgere. For kommunens borgere betyder samarbejdsaftalen, at kommunen får et unikt indblik i nye og innovative løsninger indenfor sundhedslys og andre sansebaserede løsninger. Døgnrytmelys har fx potentiale til at mindske depression, angst og uro blandt beboere og borgere med primært demens og psykiske lidelser, og arbejdet med sansestimuli kan både reducere medicinforbrug og den tid, som plejepersonalet bruger på at berolige urolige beboere. Det er frivilligt for kommunens borgere, om de vil deltage i test og udviklingssamarbejdet.

 

Konkret har samarbejdsaftalen siden sommerferien 2016 indtil videre medført, at kommunen har været i kontakt med syv forskellige virksomheder om udvikling og test af nye produkter. Samarbejdet kan gå fra tidlig behovsafdækning (fx identifikation af den rette målgruppe) over ideudvikling (fx inputs til en udviklet prototype eller business case) til test af nye produkter og arbejdsgange (fx funktionalitet og design). Samarbejdsaftalen dækker perioden 2016-2018, og kommunen skal sammenlagt dokumentere 20 forløb med relevante virksomheder.

Økonomi

Albertslund Kommune modtager 512.000 kr. årligt i 2016-18, i alt 1.536 mio. kr. fra Copenhagen Healthtech Cluster til at varetage aftalen.

Bevillingen skal dels bruges til at aflønne en projektleder, der tager sig af det overordnede virksomhedssamarbejde og dels til dækning af personaleudgifter og eventuelle indkøb i forbindelse med konkrete test og udviklingssamarbejder.

Midlerne kommer fra Region Hovedstadens regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS) for 2016-18.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

6. VFU/ØU/KB - Projekt med døgnrytmelys til borgere i eget hjem (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har medvirket i en ansøgning til EUs Horizon2020 program og har modtaget tilsagn på 100.000 kr. fra Copenhagen EU Office til at dække kommunens udgifter i forbindelse med ansøgning til projekt LiLiCo.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at ansøgningen til projekt LiLiCo tages til efterretning og
 2. at der gives tillægsbevilling på 100.000 kr. i indtægt til at dække kommunens udgifter i forbindelse med ansøgningen.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har koordineret en ansøgning til EUs Horizon 2020 program, og Copenhagen EU Office giver støtte til at dække en del af kommunens udgifter i forbindelse med at udarbejde projektansøgningen.

 

Projektets titel er Life Light Coach (LiLiCo) og ansøgningen er udarbejdet sammen med partnere i Danmark, Holland, Finland og Spanien. Projektideen er udviklet i et samarbejde mellem de tre DOLL partnere, Gate21, DTU Fotonik og Albertslund Kommune.

 

LiLiCo adresserer den stigende demografiske udfordring i Europa med flere ældre og flere med demens ved at kombinere døgnrytmelys, IT teknologi og kunstig intelligens i en samlet løsning, der skal udvikles og afprøves i 40 private hjem i de fire partnerlande.

 

Sammen med en motiverende brugergrænseflade udgør løsningen i LiLiCo en virtuel coach, der både motiverer den ældre til at foretage små adfærdsændringer og samtidig påvirker den ældres sundhed på flere fysiske parametre.

 

Målene med LiLiCo er at opnå:  

 • forbedrede søvnmønstre og deraf følgende højere aktivitetsniveau.
 • færre depressive tilstande og tilfælde med delir og uro.
 • forbedret eller bevaret kognitivt og fysisk funktionsniveau, hvilket gør borgerne i bedre stand til at håndtere dagligdags rutiner og gøremål.

 

Borgere, pårørende samt medarbejdere vil blive involveret i at udvikle systemets brugergrænseflade samt afdække de bedst egnede strategier til at motivere og involvere de forskellige brugergrupper.

 

Borgernes deltagelse i forbindelse med test af de nye løsninger er frivillig og sker kun efter skriftlige tilsagn.

 

Projektet vil vare i tre år og har et samlet budget på 3,9 mio euro. Heraf vil Albertslund Kommune modtage 411.000 euro til at dække kommunens udgifter til projektledelse, frikøb af personale samt udstyr. Hvis projektet får tildelt støtte, vil kommunens udgifter være 100% finansierede af Horizon2020 programmet. Der vil blive meddelt svar på ansøgningen inden sommerferien 2017.

 

Deltagelsen i innovationspartnerskabet understøtter kommunens Vision & Strategi 2016-19, der har udpeget det nye Sundhedshus & Plejecenter til at være sundhedsfyrtårn i hovedstaden. Dette indebærer at åbne sundhedshuset som platform for at udvikle velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Herudover udpeger Handleplanen for Erhvervsstrategi 2016-17 også Living Lab tilgangen som central for innovation af fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi.  

 

Såfremt det politisk ikke ønskes at deltage i ansøgningen, trækker administrationen sin deltagelse i projektet.

Økonomi

Albertslund Kommune modtager 100.000 kr. fra Copenhagen EU Office til at dække udgifter i forbindelse med projektansøgningen. Støtten skal bruges til kommunens eksterne udgifter i forbindelse med projektansøgningen; konsulenthonorar, møde- og rejseudgifter, korrekturlæsning samt grafisk arbejde.

 

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Ældrerådets høringssvar Ældrerådets høringssvar
Tilbage til toppen

7. VFU/ØU/KB - Støtte fra Sundhedsministeriets Demenspulje (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har fået støtte fra Sundhedsministeriets demenspulje til at installere døgnrytmelys i fællesarealerne i en afdeling i Albertshøj.

Indstilling

Direktøren for børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at ansøgningen til Sundhedsministeriets demenspulje tages til efterretning og
 2. at der gives tillægsbevilling på 179.994 kr. i indtægt til at installere døgnrytmelys i fællesarealerne i en afdeling i Albertshøj.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har i oktober 2016 søgt Sundhedsministeriets pulje til indretning af demensboliger. Projektet skal forbedre døgnrytmen for ni demensramte borgere i en afskærmet afdeling for demensramte i Albertshøj ved at installere døgnrytmelys i afdelingens fællesarealer.
Kommunen er i januar 2017 meddelt tilsagn om det fulde, ansøgte beløb, 179.994 kr.

 

Særligt for demensramte er et rigtigt kunstlys vigtigt, da evnen til at orientere sig både fysisk og mentalt er forringet. En bedre reguleret døgnrytme for beboerne kan bl.a. betyde en øget søvnkvalitet og færre anfald af nattevandringer, delirium og depression.

 

Der vil som led i projekt Lightel blive installeret døgnrytmelys i beboernes egne boliger. Beboerne i demensafdelingen opholder sig meget i fællesarealerne, hvor der er installeret tre-lags termoruder i fællesarealerne. Dette er med til at opretholde et meget effektivt energiniveau i huset, men til gengæld bliver det naturlige dagslys’ fulde spektrum ikke lukket ind. Særligt det blåspektrale lys, der er vigtigt i forbindelse med bl.a. produktionen af cortisol om morgenen, trænger ikke igennem de energivenlige termoruder. Døgnrytmelyset vil således både have en opkvikkende effekt om morgenen/dagen og en beroligende effekt om aftenen/natten på grund af skiftet til et mere rød spektret lys og produktionen af ’søvn hormonet’ melatonin. 

 

Såfremt det politisk ikke ønskes at anvende de tildelte midler fra puljen, trækker administrationen ansøgningen.

Økonomi

Albertslund Kommune modtager 179.994 kr. til at dække kommunens udgifter til materialeomkostninger og installation af døgnrytmelys i fællesarealerne samt projektledelse.

Personalekonsekvenser

Personalet vil om aftenen og natten kunne forvente at få forstyrret deres naturlige døgnrytme i mindre grad, da lyset på fællesarealerne ikke længere vil hindre produktionen af bl.a. melatonin.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Ældrerådets høringssvar Ældrerådets høringssvar
Tilbage til toppen

8. VFU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

A) Valg af dato i foråret for dialogmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet på Damgårdshave.

B) Personsag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede, at Velfærdsudvalget og Ældrerådet mødes inden udvalgsmødet den 20. april kl. 16.30 - 18.00 incl. fællesspisning. Herefter afholdes ordinært udvalgsmøde.

Tilbage til toppen

9. VFU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

A. Delaftale bolighelhedsplaner Tryghed og Trivsel.

B. Status for boligudsættelser.

C. Årsoversigt 2016 for § 18, socialt frivilligt arbejde.

D. Nødkaldssystemer.

E. Trivselsundersøgelse på plejeboligområdet.

F. Samarbejde med Socialstyrelsen om hjemløseområdet.

G. Handleplaner for tilsynets anbefalinger til plejeboligområdet og til leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

H. Venteliste plejeboliger.

I. Supplerende notat om rådighedsbeløb og enkeltydelser.

J. Status på kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

K. Status på implementering af besøgspakker. 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

C) Udvalget ønskede svar på, hvem er målgruppen for pkt. 11 svømming/ sårbare i Syd (ABC).

E) Udvalget ønskede snarest muligt evaluering af rengøringsordningen på Albertshøj (budgetaftalen).

H) Udvalget ønskede bud på, hvilke muligheder der er for at sikre overholdelse af plejehjemsgarantien til udvidelse af Albertshøj står færdigt.

 

 

Bilag

1 A. Delaftale Tryghed og Trivsel A. Delaftale Tryghed og Trivsel
2 A. Delaftale, Tryghed og Trivsel A. Delaftale, Tryghed og Trivsel
3 B. Status for boligudsættelser B. Status for boligudsættelser
4 C. § 18 2016 C. § 18 2016
5 C. §18 2016 overblik C. §18 2016 overblik
6 D. Nødkaldssystemer D. Nødkaldssystemer
7 E. Trivselsundersøgelse Plejeboligområdet E. Trivselsundersøgelse Plejeboligområdet
8 F. Samarbejde med Socialstyrelsen om hjemløseområdet F. Samarbejde med Socialstyrelsen om hjemløseområdet
9 F. Letter-of-intent, Albertslund - underskrevet F. Letter-of-intent, Albertslund - underskrevet
10 G. Handleplaner tilsyn 2016 G. Handleplaner tilsyn 2016
11 G. Handleplan Plejeboligområdet 2016 G. Handleplan Plejeboligområdet 2016
12 G. Handleplan kommunal leverandør 2016 G. Handleplan kommunal leverandør 2016
13 H. Ventelisten på plejeboliger februar H. Ventelisten på plejeboliger februar
14 I. Rådighedsbeløb og enkeltydelser I. Rådighedsbeløb og enkeltydelser
15 A. Status på kontanthjælpsloftet og 225 timers arbejdskravet A. Status på kontanthjælpsloftet og 225 timers arbejdskravet
16 KL oversigt over Albertslund kommune - marts 2017 kontanthjælpsloftet KL oversigt over Albertslund kommune - marts 2017 kontanthjælpsloftet
17 K. Status på besøgspakker K. Status på besøgspakker
18 Ældrerådets høringssvar Ældrerådets høringssvar
Tilbage til toppen

10. VFU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen