Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg

Dato: Mandag den 12. juni 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Blokland

Indkaldelse :

 • Formand Lars Toft Simonsen (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Danni Olsen (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Bodil Marie Garde (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra formanden - juni
2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - juni
3. KSU - Temadrøftelse af Vestegnens Kulturuge
4. KSU - Udmøntning af Strategi for kunst i det offentlige rum
5. KSU - Ansøgning om støtte til danseevent
6. KSU - Veteranudstilling 2017
7. Eventuelt

1. Orientering fra formanden - juni

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

2. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - juni

Sagsfremstilling

A - Uddeling af bog "99x Vestegnen"

 

B - Uddeling af bog "Her skete det"

 

C - Nye anbefalinger for styring af større kulturprojekter

 

D - Samarbejde med gymnasiet i Albertslund om ungekultur

 

E - Disponibelt beløb

 

F - Kultur Topmøde Mors den 24. - 26. august - mundtlig. Paw Østergaard Jensen deltager.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 99XVSTGN 99XVSTGN
2 Bog om 2. VerdenskirgHer skete det Bog om 2. VerdenskirgHer skete det
3 Anbefalinger_for_god_ledelse_af_større_kulturprojekter_2017_01 Anbefalinger_for_god_ledelse_af_større_kulturprojekter_2017_01
4 Notat_Anbefalinger til ledelse af større kulturprojekter Notat_Anbefalinger til ledelse af større kulturprojekter
5 Notat om kultursamarbejde med gymnasiet i Albertslund Notat om kultursamarbejde med gymnasiet i Albertslund
6 Forbrug af Udvalgets disponible midler Forbrug af Udvalgets disponible midler
Tilbage til toppen

3. KSU - Temadrøftelse af Vestegnens Kulturuge

Anledning

Der ønskes en drøftelse af perspektiverne for Vestegnens Kulturuge fra 2019 og frem

Sagsfremstilling

På VKIRs bestyrelsesmøde den 23. marts 2017, blev det besluttet, at der ønskes en drøftelse af perspektiverne for Vestegnens Kulturuge fremadrettet. Der skal i august 2017 afholdes et bestyrelsesforum og der ønskes input til fremtidsperspektiverne.

 

På mødet udtrykte bestyrelsen et ønske om at drøfte fremtidsperspektiver for VKIR-samarbejdet. Der er planlagt en temadrøftelse i bestyrelsen i august.  Opfattelsen i bestyrelsen er, at ugen i sin nuværende form vil favne både det elitære og det folkelige og at resultatet lander midt i mellem. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget drøfter kulturugens perspektiver med udgangspunkt i følgende scenarier:

1)      Lade Kulturugen bestå og udvikle sig i den nuværende form. Det vil betyde en videreudvikling af det gode tværkommunale samarbejde samt styrkelse af samarbejdet mellem kulturinstitutionerne. Resultatet vil være en solidt funderet kulturuge, som vil blive ved med at udvikle sig i nye spændende retninger og tilbyde borgerne interessante, flotte og dannende kulturarrangementer.

2)      Tilføre flere midler. En kulturuge med endnu flere midler vil kunne løfte sig i op på et niveau, der vil nå langt ud over Vestegnen og samtidig komme de lokale borgere til gode. ”De seks glemte kæmper” af Thomas Dambo, har givet en forsmag på, hvad ambitiøse kulturprojekter kan medføre af fællesskab, omtale og begejstring.

3)      Tilføre færre midler og undlade det tværgående kunstprojekt. Det gode samarbejde mellem kulturinstitutionerne, som er blevet bygget op gennem de seneste år, vil stadig kunne bestå og de vil kunne udvikle kulturarrangementer af høj kvalitet. Dog ville den fælles forståelse, energi og inspiration, som det tværgående kunstprojekt medfører, gå tabt, da det netop er en helt konkret milepæl i samarbejdet, som også fysisk markerer, at kommunerne samarbejder. Desuden vil borgerne ikke kunne få så skelsættende kunstoplevelser, som eksempelvis kæmperne har givet. 

4)      Afvikle kulturugen efter 2018 og indgå et forpligtende samarbejde mellem kommunerne. Dette er det mest usikre scenarie, da der ikke vil være en fast budgetpost, som sikrer økonomi til samarbejdet og det højst sandsynligt på sigt ikke vil blive prioriteret i kommunerne i samme grad som i dag.

 

Vestegnens Kulturuge er et samarbejde under VKIR (Vestegnens Kulturinvesteringsråd), som består af Vallensbæk, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Hvidovre og Albertslund. Kulturugen finder sted i uge 37 hvert år. (Fra fredag i uge 36 til og med søndag i uge 37). Bestyrelsen, som består af borgmestrene fra kommunerne, har givet økonomisk tilsagn til afholdelse af Kulturugen i 2017 og 2018. Vestegnens Kulturuge er den eneste aktivitet i VKIR. Vestegnens Kulturuge har siden 2016 arbejdet med skiftende tema fra år til år. ”På den anden side” var tema i 2016, og i 2017 er det ”På elektrisk grund”. Udover temaet er der flere tilbagevendende projektformater og samarbejdsrelationer bl.a. mellem kulturinstitutionerne.

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget drøfter perspektiver og scenarier for Vestegnens Kulturuge 2019.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Mehmet Kücükakin deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Evaluering af Vestegnens Kulturuge_ 2016´ Evaluering af Vestegnens Kulturuge_ 2016´
2 Samlede bilag fra VKIRs evaluering Samlede bilag fra VKIRs evaluering
3 KSU Vestegnens Kulturuge notat angående scenarier KSU Vestegnens Kulturuge notat angående scenarier
4 Forbrug og medarbejdertimer_Vestegnens Kulturuge_2016 Forbrug og medarbejdertimer_Vestegnens Kulturuge_2016
Tilbage til toppen

4. KSU - Udmøntning af Strategi for kunst i det offentlige rum

Anledning

Udmøntning af Strategi for kunst i det offentlige rum.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har vedtaget ”Strategi for kunst i det offentlige rum” og Kultur-, Sundheds- og Bevægelsesudvalget har reserveret 50.000 kr. af de disponible midler til en delvis udmøntning af strategien. Der er flere muligheder for den delvise udmøntning og forvaltningen har undersøgt området og fremlægger 4 mulige modeller.

Udvalget bedes tage stilling til, hvilken model forvaltningen skal arbejde videre med. Alle modeller tager udgangspunkt i strategien og de muligheder der er i Albertslund, men alt afhængigt af, hvilken model der vælges, vil der være forskellige udfordringer, som skal håndteres, inden værket kan realiseres.

 • Den første model er en pulje, som professionelle kunstnere med interesse for kunst i det offentlige rum kan søge. Her skal udvalget være opmærksom på, at det vil kræve sparring med en kunstfaglig person at udvælge det rigtige værk blandt ansøgerne. Ved valg af denne løsning skal der derfor allokeres midler til at aflønne en kunstfaglig person. Yderligere betyder valg af denne model, at der efterfølgende skal afvikles en ansøgerrunde og at der skal træffes en afgørelse af placeringen af værket, som eventuelt skal behandles i et andet politisk udvalg. Tidsperspektivet for denne model er derfor langt.
 • Model nummer to rummer muligheden for at søge Statens Kunstfond om et tilskud. Opnår kommunen tilskud, får man udover et tilskud og forslag til et antal kvalificerede kunstnere en samarbejdspartner og faglig sparringspartner til kvalificering af kunstværket. Tidsperspektivet for denne model er også langt, da den også vil medføre en efterbehandling i forhold til at udvælge lokation og indhentelse af tilladelse til at udsmykke denne.
 • Model nummer tre: Forvaltningen samarbejder allerede med Statens Kunstfond om udsmykningen af Sundhedshuset. Derfor kan man lade samme kunstner, som allerede er udvalgt af kunstfaglige fra Statens Kunstfond, udsmykke tunnellen, som forbinder Sundhedshuset med centrum. Kunstneren er blevet præsenteret for muligheden samt budgettet og har udtrykt interesse for projektet og for at skabe sammenhæng mellem sit værk i Sundhedshuset og i byrummet. Der vil blive præsenteret billedmateriale af kunstnerens stil på mødet, da det ikke kan vedhæftes i et bilag, når skitseforslaget ikke har været forelagt udvalget endnu. Forvaltningen har informeret Egendom, Vej og Park om denne model, da det er den mest konkrete. Der foreligger ikke andre planer for tunellen og valg af denne model vil derfor medføre, at værket muligvis kan realiseres i efteråret 2017.
 • Model nummer fire: Lokale gadekunstnere har ved flere lejligheder rettet henvendelse til forvaltningen og udtrykt ønske om at udsmykke byen, fordi de vil "give noget tilbage". Deres interesse og evner har bl.a. ført til, at de har udsmykket det midlertidige hegn på Føtex parkeringsplads. Ved valg af denne model vil flere lokale gadekunstnere få mulighed for at give ”noget” tilbage til byen og det vil signalere, at borgere med særlige talenter kan få mulighed for at udfolde sig kreativt i byrummet i Albertslund. Tids- og behandlingsparametrene for denne model vil være sammenlignelige med model et. Yderligere skal det tages i betragtning, at værkerne i høj grad vil have karakter af udsmykning, og valget af denne model vil afspejle, at de værker, som bliver del af den første udmøntning af strategien, ikke er udført af professionelle kunstnere

 

Økonomi

Der er reserveret 50.000 kr. af Udvalgets disponible midler til udmøntning af Strategi for kunst i det offentlige rum.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udvalget drøfter og tager stilling til, hvilken model forvaltningen skal arbejde videre med som et led i udmøntningen af Strategi for kunst i det offentlige rum.

Beslutning

Udvalget drøftede de foreslåede modeller og vedtog model nummer fire.

 

Danni Olsen (O) stemte imod.

 

Mehmet Kücükakin deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Strategi for kunst i det offentlige rum_11.05.2017 Strategi for kunst i det offentlige rum_11.05.2017
Tilbage til toppen

5. KSU - Ansøgning om støtte til danseevent

Anledning

Forbrændingen søger sammen med klubberne om 30.000 kr. fra Udvalgets disponible midler til en danseevent med DETOUR i forbindelse med et TOURBO-arrangement.

Sagsfremstilling

Hip hop dansefestivalen Detour Urban Dance Festival, som er afholdt fire gange før i København, har henvendt sig til Forbrændingen angående et samarbejde. Forbrændingen har efterfølgende involveret klubområdet i et forsøg på at slå dansefestivalen sammen med det årlige TURBO-arrangement. TURBO er et årligt tilbagevendende event, som klubberne i Albertslund afholder på Forbrændingen og nu ønsker de to arrangører at samarbejde omkring et nyt TURBO-format med udgangspunkt i Detour Urban Dance Festival.

 

Koblingen med Detour Urban Dance Festival er en videreudvikling af TURBO, som har til formål at give unge i Albertslund en introduktion til forskellige kulturelle genrer og et kendskab til det lokale spillested Forbrændingen. Klubberne ønsker at lade de unge få mulighed for at stifte bekendtskab med scenekunsten gennem de professionelle dansere og beatboxere, som deltager i festivalen. Arrangementet består af mindre workshops i beatbox, street art, parkour, hip hop og breakdance og afsluttes med en danseforestilling af Freestyle Phanatix. Yderligere vil der være gratis udendørsaktiviteter, som f.eks. basketball og street art i forbindelse med arrangementet.

Arrangementet henvender sig til unge på 10-16 år og samarbejdspartnerne forventer et fremmøde på omkring 200 unge.

 

Arrangementet annonceres gennem Forbrændingens hjemmeside og Facebook og er offentligt tilgængeligt.

Nærværende arrangement består af en FIFA-turnering, klatring, danseworkshop samt en DJ.

 

Økonomi

Der søges om 30.000 kr. til DETOUR inklusiv en refusionsberettiget danseforestilling af Freestyle Phanatix.

 

Entréen er på 15-20 kr. Det er klubberne, som køber billetterne til de unge

 

Samlet budget

30.000 kr. til DETOUR

5.000 kr. til projektledelse (Forbrændingen)

I alt 35.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at TOURBO-arrangementet på Forbrændingen med Detour Urban Dance Festival tildeles 30.000 kr. fra Udvalgets disponible midler.

Beslutning

Lars Toft Simonsen (A), Susanne Storm Lind (A), Sofie Amalie Blomsterberg (V) og Ebbe Rand Jørgensen (Ø) tiltrådte indstillingen.

 

Paw Østergaard Jensen (A) stemte imod.

 

Danni Olsen (O) undlod at stemme.

 

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 TURBODETOUR.pdf TURBODETOUR.pdf
Tilbage til toppen

6. KSU - Veteranudstilling 2017

Anledning

I forbindelse med vedtagelsen af veteranpolitiken i Albertslund, skal der skabes en udstilling, som markerer veteranernes indsats.

Sagsfremstilling

Den 5. september er den officielle flagdag for veteraner i Danmark. Dette markeres årligt i Albertslund. Den 9. maj 2017 vedtog kommunalbestyrelsen yderligere en veteranpolitik, som indeholder et forslag til en udstilling, som fra den 5. september 2017 og frem skal markere og anerkende veteranernes indsats.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at skabe en udstilling på rådhuset. Men Albertslund Kunstforening disponerer for nuværende over de centrale udstillingsområder i forhallen og september måned er reserveret til den årligt tilbagevendende udstilling "Borgernes billeder". Derfor vil udstillingen til markeringen af veteranernes indsats finde sted i foyeren på MusikTeatret.

Forvaltningen samarbejder med Veteraner og Kunst om udstillingen. Veteraner og Kunst drives af talsmanden for de danske veteraner og udstiller bemalede soldaterhjelme, som enten er udsmykkede af kunstnere, pårørende eller veteranerne selv. Veteraner og Kunst har udstillet ved flere lejligheder i Forsvarsministeriet fx til Kulturnat 2016. Udstillingen i Albertslund vil bestå af to dele. En klassisk udstilling af hjelme og en interaktiv, borgerinddragende kunstproces, hvor alle borgere kan få mulighed for at male på ubemalede hjelme. Den interaktive del vil kun finde sted til ferniseringen d. 5. september kl. 13.00.

Forhåbentlig vil udstillingen lede til en dialog med de veteraner, der bor her i kommunen, og dermed skabe et grundlag for, at kommende udstillinger kan tage udgangspunkt i deres liv og oplevelser.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at udvalget afsætter 20.000 kr. fra De disponible midler til udgifter i forbindelse med udstillingen, da der vil være udgifter forbundet med samarbejdet med Veteraner og Kunst indkøb/leje af materiale, tryk og ophængning m.m.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at rammerne for udstillingen godkendes og
 2. at der reserveres 20.000 kr. fra KUS frimider til udstillingen.

Beslutning

Lars Toft Simonsen (A), Susanne Storm Lind (A), Danni Olsen (O) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) tiltrådte indstillingen, idet Susanne Storm Lind (A) ønsker at det til næste år er en Vestegnsudstilling.

 

Paw Østergaard Jensesn (A) og Ebbe Rand Jørgensesn (Ø) stemte imod.

 

Mehmet Kücükakin deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

7. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen