Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Tirsdag den 21. marts 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Leif Pedersen (F)
 • Flemming Jørgensen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Allan Høyer (O)
 • Ebbe Rand Jørgensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/ØU/KB - Vejbidrag - regnvand fra veje og pladser der tilledes regnvandssystemet
2. MBU/ØU/KB - Agenda Center Albertslund - Regnskab og Beretning 2016
3. MBU - Orientering fra formanden - marts
4. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - marts
5. MBU/ØU/KB - Dispensation fra lokalplan til bibeholdelse af hegn
6. MBU/ØU/KB - Dispensation fra lokalplan - Herstedøster Kirkestræde3 - udnyttelse af tagetage
7. MBU/ØU/KB - Miljøtilsynsberetning 2016
8. MBU/ØU/KB - Opfølgning på idrætshandlingsplan (bevilling)
9. MBU/ØU/KB - Etablering af Ring4-ruten (bevilling)
10. MBU/ØU/KB - Grundlæggende principper for stisystemet i Albertslund Kommune
11. MBU/ØU/KB - Trafiksikkerhedsprojekter 2017
12. MBU/ØU/KB - Udbud for salg af Randager 1
13. MBU/ØU/KB - Indsigelse mod Brøndby Kommunes forslag til lokalplan 246 og forslag til kommuneplantillæg nr. 12
14. Eventuelt

1. MBU/ØU/KB - Vejbidrag - regnvand fra veje og pladser der tilledes regnvandssystemet

Anledning

Der skal træffes beslutning om indbetalt vejbidrag til spildevandsselskabet helt eller delvist ønskes tilbagebetalt.

Sagsfremstilling

Kommunerne betaler et vejbidrag til spildevandsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje. Det følger af betalingslovens § 2a, stk. 11, at kommunens betaling af vejbidrag højst må udgøre 8 procent af spildevandsselskabets kloakanlægsomkostninger.

Albertslund Kommune har oprindeligt for årene 2007-2010 ikke betalt vejbidrag ud fra den antagelse, at det alene er vejvand, der ledes til renseanlæg, der skal betales vejbidrag for. Da kommunen er separatkloakeret, er der ikke vejvand, der ledes til renseanlæg, hvorfor vejbidraget blev sat til nul procent.

 

I forbindelse med selskabsgørelsen af vand- og spildevandsforsyningerne i 2010 underkendte Forsyningssekretariatet, at det kommunale vejbidrag blev sat til nul procent. Det på daværende tidspunkt kommunale vand- og spildevandsaktieselskab blev sammen med Albertslund Kommune enige om en særlig måde at udregne vejbidraget på, svarende til 19,8 % af anlægsomkostningerne til regnvandsanlægsinvesteringerne (dog maks. 8 % af de samlede investeringer til kloakanlæg).

 

Kommunen har efter denne model betalt vejbidrag frem til og med 2015. Modellen blev ”konfirmeret” på bestyrelsesmødet i HOFOR i november 2013 i forbindelse med godkendelse af nye spildevandsbetalingsvedtægter.

 

Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA har i oktober 2016 af advokatfirmaet LETT fået udarbejdet et responsum om spildevandsselskabernes retsstilling i forbindelse med kommunernes krav om tilbagebetaling.

 

Responsummet deler perioden op i to dele, nemlig perioden før selskabsudskillelsen 2007-2010, hvor det er kommunerne, der fastsætter vejbidraget og perioden 2011-2015, hvor det er selskaberne.

 

2007-2010: Når det drejer sig om perioden 2007-2010 er formodningen at der skal ske en tilbagebetaling, såfremt der er betalt vejbidrag, men det har Albertslund Kommune ikke.

 

2011-2015: I perioden 2011-2015 har Albertslund Kommune betalt efter en model, som både kommune og selskab (samt Forsyningssekretariatet) har været enige om, hvorfor der ikke er grundlag for tilbagebetaling af vejbidrag til Albertslund Kommune. Det samlede beløb betalt i denne periode er ca. 6,8 mio. kr., heraf vedrører de 2,6 mio. kr. salg af regnvandsbassiner til HOFOR.

 

For 2016 og frem betales der vejbidrag efter en ny model som KL, DANVA og Energistyrelsen i 2016 er blevet enige om, og som forventes vedtaget i Folketinget i løbet af 2017, eventuelt først i 2018. I Albertslund er der 486.596 m2 vej, der leder vand til kloak, hvilket med enhedsprisen på de knapt 87 øre giver et vejbidrag på 422.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling den 8. marts 2017

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. marts 2017

På Miljø- og Byudvalgets møde den 14. februar blev sagen sendt tilbage til forvaltningen med anmodning om, at gennemskrive sagen til et mere forståeligt sprog.

 

Sagen er gennemskrevet og fremsættes påny.

Lovgrundlag

Betalingsloven for forsyningsselskaber m.v.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at indbetalt vejbidrag til spildevandsselskabet i perioden 2011-2015 ikke skal tilbagebetales.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 14. februar 2017, pkt. 11:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet sagen skrives igennem i et mere forståeligt sprog.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Vejbidrag notat 14-12-16 Vejbidrag notat 14-12-16
2 Albertslund vejbidragsberegning fra 2016 Albertslund vejbidragsberegning fra 2016
Tilbage til toppen

2. MBU/ØU/KB - Agenda Center Albertslund - Regnskab og Beretning 2016

Anledning

Regnskab og Beretning for 2016 er nu godkendt af bestyrelsen i Agenda Center Albertslund og skal nu endelig godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling

Der var i 2016 afsat i alt 1.270.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund, fordelt med 508.000 kr. fra det skattefinansierede område og 381.000 kr. fra renovationsområdet og 381.000 kr. fra varmeforsyningens betingede bevillinger.

Derudover har Agenda Center Albertslund modtaget et tilskud på 340.000 kr. fra HOFOR (vandforsyning).

Miljøkonsekvenser

Agenda Center Albertslund er et lokalt miljøcenter i Albertslund Kommune. Centerets opgave er på den ene side at støtte, opmuntre og vejlede især boligområderne, men også foreninger og grupper samt borgere i deres miljøbestræbelser, og på den anden side gennem egen information, initiativer og projekter at inspirere og drive omstillingen til en bæredygtig udvikling i Albertslund Kommune

Kommunikation

Sagen forlægges Brugergruppen på møde den 30. marts 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Agenda Center Albertslunds Regnskab og Beretning 2016 tages til efterretning. ndes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

1 Agenda Center Albertslund Protokollat 2016.pdf Agenda Center Albertslund Protokollat 2016.pdf
2 Agenda Center Albertslund Regnskabserklæring 2016.pdf Agenda Center Albertslund Regnskabserklæring 2016.pdf
3 ACA Beretning 2016 m. foto OK.pdf ACA Beretning 2016 m. foto OK.pdf
4 Underskrevet Årsregnskab og Revisionsbemærknnger Underskrevet Årsregnskab og Revisionsbemærknnger
Tilbage til toppen

3. MBU - Orientering fra formanden - marts

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

4. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - marts

Sagsfremstilling

A - Letbanen – ekspropriation og udbud

 

B - Udbudsproces for Letbanen på Ring3

 

C - Orientering om Horizon 2020 SCC1-ansøgning ”Towards-Zero”

 

D - Invitation til "Teknik & Miljø '17 - En verden udenfor"

 

E - Rottebekæmpelsen i 2016

 

F - Lighting Metropolis projekt i Hyldespjældet

 

G - Cykelpuljeansøgning

 

H - Delaftale Tryghed og trivsel

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Hovedstadens Letbane - opstart af ekspropriation og udbud Hovedstadens Letbane - opstart af ekspropriation og udbud
2 Orientering vedrørende udbudsproces for Letbanen på Ring3 Orientering vedrørende udbudsproces for Letbanen på Ring3
3 Udbudsprocessen for letbanen langs Ring 3 Udbudsprocessen for letbanen langs Ring 3
4 KL's TEKNIK & MILJØ '17 den 25 og 26 april 2017 KL's TEKNIK & MILJØ '17 den 25 og 26 april 2017
5 Orientering om rotter og rottebekæmpelse i 2016 Orientering om rotter og rottebekæmpelse i 2016
6 Bilag 1: Årsager og anmeldelser fordelt på bolig-erhvervsområder Bilag 1: Årsager og anmeldelser fordelt på bolig-erhvervsområder
7 Orientering_LM projekt i Hyldespjældet Orientering_LM projekt i Hyldespjældet
8 Cykelpuljeansøgning, Roskildevejruten Cykelpuljeansøgning, Roskildevejruten
9 Orientering i de politiske udvalg - delaftale Tryghed og Trivsel Orientering i de politiske udvalg - delaftale Tryghed og Trivsel
10 A. Delaftale, Tryghed og Trivsel A. Delaftale, Tryghed og Trivsel
Tilbage til toppen

5. MBU/ØU/KB - Dispensation fra lokalplan til bibeholdelse af hegn

Anledning

Dispensation fra lokalplan14.7 til bibeholdelse af 1,8 m fast hegn opsat mod henholdsvis Kastanie Allé og Kastanievej

Sagsfremstilling

Ejer af Kastanievej 1 har opsat et fast hegn mod såvel Kastanievej som mod Kastanie Alle og i skellet mellem Kastanievej 1 og 2. Forholdet er i strid med lokalplan 14.7, § 9.3 og kortbilag 2, der siger at boligparceller med overkørsel over stierne C-C og D-D skal indrettes med åben forhave mod stien. Der skal sikres oversigtsforhold til stierne med lav beplantning indtil 1,8 meter fra skel mod stien. Der må ikke plantes nærmere end 0,3 meter fra skel med planter der kan blive mere end 0,5 meter høje. Hegning mod interne fællesveje på øvrige boligparceller skal udføres som klippet hæk med maksimal højde på 1,2 meter.

 

Den 18.oktober 2016 meddelte Albertslund Kommune varsling om påbud, hvorefter ejer fjernede hegnet mod Kastanievej. Hegnet vinkelret på Kastanievej er ikke fjernet som planen foreskriver. Ejer har søgt om dispensation til at beholde 1,8 m hegn mod Kastanievej 2 og mod Kastanie Allé. Begrundelse for at bibeholde hegnet mod Kastanie Allé er at familien bliver kraftigt generet af lyskeglerne fra de kørende biler til området. Alle biler der kører ind i området ad Kastanie Allé lyser direkte ind i vinduerne i huset. Der er ingen begrundelse for ønsket om at beholde de 1,8 meter hegn der er opsat vinkelret på Kastanievej mellem nr. 1 og 2.

 

Forvaltningens bemærkninger

Efter forvaltningens vurdering giver det god mening at beholde de sidste 1,8 m fast hegn i en højde af 1,8 meter mod Kastanie Allé, da det skærmer mod lys fra bilister til området. Cyklister vil naturligt lave et stop og orienterer sig inden de fortsætter ad Kastanie Allé mod Damgårdsvej. Stakittet vinkelret på Kastanievej hæmmer imidlertid oversigtsforholdene både for cyklister og for de biler der kører ud fra Kastanievej 1.

Lovgrundlag

lokalplan 14.7, § 9.3 og kortbilag 2.

Kommunikation

Sagen har været sendt i høring til de høringsberettigede. Ved fristens udløb var der kommet indsigelse fra Vejlauget for Kastanie Allé, der ikke mener at der bør meddeles dispensation.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der meddeles dispensation fra lokalplan 14.7, § 9.3 til at bibeholde 1,8 m fast hegn i en højde af 1,8 m (et hegnsmodul) mod Kastanie Allé og
 2. at der meddeles afslag på dispensation fra lokalplan 14.7, § 9.3, således at 1,8 m hegn i en højde af 1,5 m (et hegnsmodul), opsat vinkelret på Kastanievej mellem nr. 1 og nr. 2, nedtages.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet den skal belyses bedre.

Bilag

1 kortbilag til dagsordenspunkt kortbilag til dagsordenspunkt
2 insigelse fra vejlauget Kastanie Allé insigelse fra vejlauget Kastanie Allé
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Dispensation fra lokalplan - Herstedøster Kirkestræde3 - udnyttelse af tagetage

Anledning

Dispensation fra lokalplan 8.0 til en bebyggelsesprocent på 29 ved inddragelse af tagetage til beboelse.

Sagsfremstilling

Ejere af Herstedøster Kirkestræde 3 har ansøgt Albertslund Kommune om tilladelse til at inddrage ejendommens tagetage til beboelse. Ejendommen er omfattet af lokalplan 8.0, delområde B. Ifølge lokalplanens § 6.3 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. Hvis boligarealet udvides med tagetagen vil bebyggelsesprocenten stige til 29. Inddragelse af tagetagen til bolig vil ikke medføre udvidelse af bebyggelsesvolumen med undtagelse af 2 kviste mod øst på tilsammen 4 m2. Desuden søges om at etablere tag- og gavlvinduer.

 

Forvaltningens bemærkninger

Da udvidelsen af boligarealet sker inden for den eksisterende bygningsvolumen skønner forvaltningen ikke, at en dispensation vil være præcedensskabende. De to kviste mod øst øger ganske vist det bebyggede areal med 4 m2, men det vurderes at kviste vil passe bedre ind i landsbymiljøet end ovenlysvinduer, der ifølge lokalplanens kortbilag 7 ikke må være mere end 1 m2 stykket.

Lovgrundlag

lokalplan 8.0, § 6.3

Kommunikation

Sagen har været sendt i høring til de høringsberettigede. Ved fristens udløb var der indkommet bemærkninger fra Herstedøster Grundejerforening der mener at der bør gives dispensation til den forhøjede bebyggelsesprocent, idet udvidelsen ikke ændrer på bygningens ydre eller forøger den nuværende bygningsmasse. Ligeledes mener grundejerforeningen at der bør meddeles tilladelse til at etablere 2 kviste i den østlige tagflade.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der meddeles dispensation fra lokalplan 8.0, § 6.3 til en bebyggelsesprocent på 29 ved inddragelse af tagetage til beboelse, samt ved at etablere 2 kviste mod øst,
 2. at der meddeles tilladelse til tag- og gavlvinduer opsat efter bestemmelserne i lokalplan 8.0, kortbilag 7.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 bemærkninger fra grundejerforeningen bemærkninger fra grundejerforeningen
2 bilag til ansøgning bilag til ansøgning
3 Ansoegning Ansoegning
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Miljøtilsynsberetning 2016

Anledning

Albertslund Kommune skal hvert år udarbejde en årsberetning om miljøtilsyn for året, der er gået, og en plan for det kommende års miljøtilsyn.

Sagsfremstilling

Forvaltningens årsberetning om miljøtilsyn for 2016, og årsplan for de forventede tilsyn i 2017 foreligger nu til godkendelse.  

Udførte tilsyn 2016

Albertslund Kommunes mål var at besøge 145 virksomheder og foretage 210 tilsyn, heraf 95 basistilsyn. Der er udført 221 tilsyn med virksomheder, heraf 97 basistilsyn, på 155 virksomheder og 3 mindre husdyrbrug. Derudover er der udført 5 tilsyn hos private borgere. Antallet af tilsyn er nået, og målene er opfyldt.

 

Krav i bekendtgørelse om miljøtilsyn om antal tilsyn er også opfyldt, og den årlige tilsynsindsats på virksomhederne er dermed overholdt.

 

Udover basistilsyn er der udført 124 tilsyn som opfølgning på miljøforhold, som kampagnetilsyn, som klager over virksomhederne eller som akut uheld.

 

Tilsynskampagner 2016

Albertslund Kommune skal hvert år udføre to tilsynskampagner. I 2016 var den ene rettet mod små autoværksteder, og den anden var rettet mod fejltilslutninger til regnvandssystemet ved Fabriksparken.

 

Der er besøgt 11 små autoværksteder. Der er stadig problemer nogle steder med at sortere og opbevare farlig affald korrekt, ligesom der mange steder mangler driftsjournaler og kvitteringer. Også viden om tætte belægninger overfor for eksempel dryppende biler er flere steder mangelfuld. Der vil igen i 2017 være særligt fokus på de mindre autoværksteder.

 

I forbindelse med undersøgelser af fejltilslutninger blev 15 virksomheder på Fabriksparken besøgt. Tre fejltilslutninger til regnvand blev opdaget - en påfyldningsplads, en toiletbygning og et værksted. Virksomhederne har efterfølgende rettet fejlene.

 

Håndhævelser 2016

Der er givet 113 håndhævelser, som henstillinger og indskærpelser. 40 % af de besøgte virksomheder, har fået håndhævelser, og 17 % har fået mere end én håndhævelse. De miljøforhold med flest håndhævelser er givet i forhold til affald, farligt affald og kemikalieopbevaring.

 

Brugerbetaling 2016

Albertslund Kommune har opkrævet i alt 139.000 kr., heraf 115.000 kr. for miljøtilsyn og 24.000 kr. for tre miljøgodkendelser.

 

Planlagte tilsyn 2017

Der er ved starten af året registreret 127 virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn og om brugerbetaling. Derudover er der 2 vandværker og 2 trykstationer for aftapning af drikkevand, 4 svømmebade samt 520 øvrige virksomheder inkl. 29 lokale genbrugspladser.

 

Det er efter miljøtilsynsplanen aftalt at udføre i alt 95 basistilsyn i 2017, det samme som i 2016. Vi vil udføre 62 miljøtilsyn med virksomheder omfattet af brugerbetaling, og 33 miljøtilsyn med øvrige virksomheder.  

Derudover vil vi udføre tekniske tilsyn med de 4 vandværker og trykstationer samt hygiejnetilsyn med 4 svømmebade. Disse tilsyn udføres i samarbejde med eksterne firmaer.

 

Det forventes at besøge op imod 145 virksomheder og udføre omkring 210 tilsyn i alt, som er målet i miljøtilsynsplanen.

  

Tilsynskampagner 2017

Albertslund Kommune vil udføre to tilsynskampagner i 2017. Første kampagne er rettet mod tankstationer. Ved besøg på nogle tankstationer i 2016, viste det sig, at der var utætheder i pumper og rør samt dårlig og ødelagt belægning ved standere og påfyldningspladser. Ved tilsyn undersøges endvidere alarmer fra tanke og olieudskillere. Der forventes at blive ført tilsyn på 7 tankstationer i 2017 således, at alle tankstationer i Albertslund er besøgt over en to-årig periode.

 

Den anden kampagne omfatter spildevand. Som opfølgning på viden fra tilsynskampagnen om fejltilslutning i 2016, vil vi gennemgå udvalgte virksomheders spildevandsforhold og give spildevandstilladelser til virksomheder med olieudskillere, vaskepladser, værksteder med afløb og påfyldningspladser, som i dag enten ikke har en tilladelse, eller som skal have deres eksisterende tilladelse fornyet. Vi forventer at besøge 8-10 virksomheder i 2017.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr.1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn.

Miljøkonsekvenser

Tilsynsindsatsen med virksomheder og med boligområder er med til at sikre et godt og rent miljø i omgivelserne. Ved den fortsatte dialog og nær kontakt til virksomhederne kan kommunen sikre, at forurening af jord, grundvand, vandløb og havet samt luften bliver reduceret. De hyppige tilsyn minimerer risikoen for forurening, fordi regler og tilladelser håndhæves, dialogen består, og der følges op med kontrolbesøg. Miljøarbejdet bliver forankret hos virksomhederne pga. den nødvendige tætte kontakt med miljømyndigheden.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommunes "Miljøberetning 2016 - Miljøtilsyn, Årsberetning 2016 og Årsplan 2017" godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) tog forbehold.

Bilag

1 Miljøtilsynsberetning 2016 Miljøtilsynsberetning 2016
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Opfølgning på idrætshandlingsplan (bevilling)

Anledning

I budget 2017 er afsat et rådighedsbeløb til opfølgning på idrætshandlingsplanen. Dette rådighedsbeløb søges frigivet med denne sag.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Albertslund Kommunes Idrætspolitik blev der i foråret 2014 nedsat en facilitetsgruppe bestående af repræsentanter for de organiserede idrætsforeninger samt repræsentanter fra forvaltningen. Gruppens opgave var i første omgang at indhente ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter fra foreningerne og ud fra disse at udarbejde et visionspapir.

 

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen afsat 500.000 kr. i budgetaftalen for 2017 til kortsigtede forbedringer på idrætsområdet. Facilitetsgruppen har på baggrund af ønsker fra foreningerne fået til opgave at prioritere de afsatte midler ud fra princippet ”mest muligt idræt for pengene”.

 

Idrætsrådet godkendte på deres møde i februar de projekter, som facilitetsgruppen havde prioriteret til gennemførelse i år. Projekterne er kort oplistet nedenfor. I vedlagte notat er projekterne beskrevet nærmere, og der er også vedlagt en samlet oversigt over de vurderede projekter.

 

Denne sag sendes til orientering til Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsrådet.

 

Økonomi

Det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 500.000 kr. indstilles anvendt på følgende projekter:

 

AIF Bordtennis - opbevaring

11.000 kr.

Albertslund Cricket – anlæg af nyt skur/hytte

50.000 kr.

Albertslund Tennis – minitennisbane

131.000 kr.

Albertslund Stadion/uorganiserede brugere – til lysløjpe ved Albertslund Stadion

75.000 kr.

BS72 – til boldfangsthegn

50.000 kr.

Albertslund Golfklub – til opbevaring af børns golfudstyr

45.000 kr.

Albertslund Taekwondo – nye døre/skydedøre med glasfelt

40.000 kr.

HIC – terrasse, borde og bænke, etablering af hegn/net mod kampbanen, tilskud til videreudvikling af projekt

98.000 kr.

Samlet

500.000 kr.

 

Der er i Idrætsrådets prioritering ikke afsat penge til uforudsete udgifter, hvorfor disse forudsættes indeholdt i de enkelte delprojekter, således at foreningerne ikke får flere penge end angivet ovenfor.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af de i sagen nævnte projekter på idrætsområdet og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Etablering af Ring4-ruten (bevilling)

Anledning

Til maj indvies Supercykelstien Ring4-ruten som starter i Albertslund Kommune. I nærværende sag søges den afsatte bevilling frigivet til skiltning, servicetiltag og markedsføring af ruten.

Sagsfremstilling

I august 2009 søgte Albertslund Kommune den statslige "Pulje til mere cykeltrafik" og fik tilsagn om støtte til en række cykelprojekter herunder Supercykelstierne Albertslundruten og Ring4-ruten. Albertslundruten er taget i brug mens Ring4-ruten har været lang tid undervejs. Albertslund Kommune har i længere tid været klar med sin delstrækning mens færdiggørelsen af hele ruten har afventet stiprojekter i de øvrige kommuner. Ring4ruten løber gennem kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk og alle kommuner har meddelt deres delstrækning klar til indvielse hvormed en færdig Ring4-rute kan indvies til maj 2017.

 

For at Ring4-ruten kan indvies som Supercykelsti mangler der en række tiltag, som kommunen har forpligtet sig til, og som består af fællesaktiviteter de nævnte kommuner imellem. Det drejer sig om skiltning af ruten, etablering af servicetiltag så som pumper og cykelservicestationer samt at markedsføre ruten for borgere og virksomheder. Skiltene som skal markere ruten er velkendte i Albertslund idet de allerede findes på Albertslundruten. De servicetiltag som vil blive at finde på ruten i Albertslund vil være nye cykelpumper og cykelservicestationer, hvor cyklisterne både vil kunne pumpe deres cykler og foretage mindre reparationer.

 

Indvielsen af Ring4-ruten vil løbe af stablen den 2. maj 2017, hvor der indvies i alt fem nye Supercykelstier. Markedsføringen vil fokusere på, at der med indvielsen af de fem ruter, sammen med de eksisterende ruter, vil blive tale om at der er etableret et egentligt Supercykelstinet i regionen. Den primære målgruppe for markedsføringen er ansatte i virksomheder som ligger i nærheden af en Supercykelsti. For at give markedsføringen af Supercykelstinettet et ekstra løft er der indgået et samarbejde med Cyklistforbundets årlige kampagne "Vi cykler til arbejde" om en fælles markedsføring af Supercykelstierne. Albertslund Kommune deltager derfor også som partner i dette års Vi cykler til arbejde. Der vil desuden blive søgt efter synergier i eksisterende samarbejder så som LOOP City som knytter sig til letbanen i Ring3 og regionens Moving People.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til lancering af Ring4-ruten og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte anlægsrådighedsbeløb.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Kort over Ring4-ruten Kort over Ring4-ruten
2 Servicetiltag, Ring4-ruten Servicetiltag, Ring4-ruten
3 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Grundlæggende principper for stisystemet i Albertslund Kommune

Anledning

Miljø- og Byudvalget har ønsket at få udarbejdet et supplement til Cykelstrategi 2016-2020 som indeholder principper for indretning af stisystemet i Albertslund Kommune. Supplementet forlægges til politisk behandling under navnet ”Grundlæggende principper for stisystemet i Albertslund Kommune”.

Sagsfremstilling

På mødet i Miljø- og Byudvalget den 11. januar 2016 vedtog udvalget at sende udkast til Cykelstrategi 2016-2020 i høring under forudsætning af, at forvaltningen skulle udarbejde et separat dokument under titlen ”Grundlæggende principper for stisystemet i Albertslund Kommune”. Formålet med dokumentet er at sikre at stisystemet fremadrettet bevarer den høje kvalitet både i forhold til trafiksikkerhed og tryghed.

 

”Grundlæggende principper for stisystemet i Albertslund Kommune” indeholder generelle tekniske krav til indretningen af stisystemet og er det dokument som skal konsulteres under planlægningen af nye boligområder, ved tilslutning til det eksisterende stisystem og ved indretning af nye stier.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at "Grundlæggende principper for stisystemet i Albertslund Kommune" godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede indført en skærpelse omkring skiltning i bilagets afsnit om skiltning.

Bilag

1 Grundlæggende principper for stisystemet i Albertslund Kommune Grundlæggende principper for stisystemet i Albertslund Kommune
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Trafiksikkerhedsprojekter 2017

Anledning

Stillingtagen til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter 2017.

Sagsfremstilling

Miljø- og Byudvalget blev på mødet d. 22. november 2016 orienteret om 7 mulige trafiksikkerhedsprojekter til udførelse i 2017. Forvaltningen har undersøgt de 7 projekter yderligere i forhold til relevans, løsningsmuligheder og økonomi. Projekterne er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

 

Projekter fra trafiksikkerhedsplan 2016-2020:

 • Vallensbæk Torvevej/Læhegnet
 • Herstedvestervej/Egelundsvej (Syd)
 • Albertslundvej mellem Nordmarks Allé og Vridsløsevej

 

Andre projekter:

 • Holsbjergvej / Gadagervej / Rydagervej 
 • På baggrund af henvendelser fra borgere om utryghed ved krydsning i fodgængerfeltet på Damgårdsvej foreslås det, at feltet forvarsles med rumlefelter og at busstanderen i vestsiden flyttes, så bussen holder nogle på afstand af fodgængerfeltet.
 • Trippendalsvej v. Falkehusene
 • Egelundsvej, fodgængerfelt

 

Supplerende sagsfremstilling den 8. marts 2017

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. marts 2017

På baggrund af Miljø- og Byudvalgets beslutning om, at sende sagen tilbage til forvaltningen for at belyse omkostningerne ved etablering af en buslommer på Trippendalsvej har forvaltningen undersøgt muligheder samt økonomisk overslag på dette. Forvaltningen har også modtaget flere forslag til ændringer på Trippendalsvej fra en gruppe af borgere.

 

Forvaltningen er i gang med at gennemgå de indkomne forslag fra borgerne, og vil bl.a. på baggrund af disse udarbejde et forslag til forbedringer på Trippendalsvej. Disse forslag vil blive forelagt Miljø- og Byudvalget særskilt på et senere møde inden sommerferien. Eventuelle udgifter til projektet vil blive indstillet finansieret af kontoen til særlige vedligeholdelsesarbejder 2017 eller evt. blive fremsendt til budgetforhandlingerne for 2018.

 

På den baggrund arbejdes der videre med de øvrige foreslåede trafiksikkerhedsprojekter for 2017, idet at punktet om Trippendalsvej tages ud og behandles i særskilt sag.  

Økonomi

Projekterne finansieres dels af allerede eksisterende midler til trafiksikkerhed for 2015 og 2016. For 2015 resterer 398.000 kr. og fra 2016 resterer 800.000 kr. , i alt 1.198.000 kr.. Øvrige projekter finansieres inden for Vej og Parks driftsramme.

 

 

Lovgrundlag

Vejloven og Færdselsloven

Sundhedskonsekvenser

Trafiksikkerhedstiltag, der begrænser eller nedsætter antallet af uheld bidrager til bedre folkesundhed.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at trafiksikkerhedsprojekt i krydset Vallensbæk Torvevej/Læhegnet udføres i 2017 for allerede bevilligede trafiksikkerhedsmidler,
 2. at trafiksikkerhedsprojekt Herstedvestervej/Egelundsvej udføres i 2017 for allerede bevilligede trafiksikkerhedsmidler,
 3. at trafiksikkerhedsprojekt Albertslundvej mellem Nordmarks Allé og Vridsløsevej ikke udføres for nuværende,
 4. at tryghedsprojekt på Holsbjergvej/Gadagervej/Rydagervej sendes i videre proces med henblik på yderligere dialog med borgere, erhvervsdrivende og Herstedlund Skole for fælles afklaring af fremtidigt projekt i området,
 5. at tryghedsprojekt ved fodgængerfelt på Damgårdsvej udføres i 2017 og finansieringen holdes inden for Vej og Parks driftsramme,
 6. at tryghedsprojekt Trippendalsvej v. Falkehusene udføres i 2017 og finansieringen holdes inden for Vej og Parks driftsramme og
 7. at fodgængerfelt på Egelundsvej ikke etableres.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 16. marts 2017

 1. at trafiksikkerhedsprojekt i krydset Vallensbæk Torvevej/Læhegnet udføres i 2017 for allerede bevilligede trafiksikkerhedsmidler,
 2. at trafiksikkerhedsprojekt Herstedvestervej/Egelundsvej udføres i 2017 for allerede bevilligede trafiksikkerhedsmidler,
 3. at trafiksikkerhedsprojekt Albertslundvej mellem Nordmarks Allé og Vridsløsevej ikke udføres for nuværende,
 4. at tryghedsprojekt på Holsbjergvej/Gadagervej/Rydagervej sendes i videre proces med henblik på yderligere dialog med borgere, erhvervsdrivende og Herstedlund Skole for fælles afklaring af fremtidigt projekt i området,
 5. at tryghedsprojekt ved fodgængerfelt på Damgårdsvej udføres i 2017 og finansieringen holdes inden for Vej og Parks driftsramme,
 6. at fodgængerfelt på Egelundsvej ikke etableres.
 7. at der gives tillæg til eksisterende anlægsbevilling på 800.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekterne
 8. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsarbejder.

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 14. februar 2017, pkt. 6:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet der arbejdes videre på en prissætning for en buslomme i forhold til en alternativ løsning for Trippendalsvej.

Beslutning

Udvalget besluttede, fj. den supplerende sagsfremstilling, at tilføje yderligere et indstillingspunkt.

 

9. at eventuelle udgifter til projekt på Trippendalsvej vil blive indstillet finansieret af kontoen til særlige vedligeholdelsesarbejder 2017.

 

 Udvalget tiltrådte herefter pkt. 1 - 9.

Bilag

1 Notat trafiksikkerhedsprojekter 2017 Notat trafiksikkerhedsprojekter 2017
2 Orientering om Trippendalsvej Orientering om Trippendalsvej
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Udbud for salg af Randager 1

Anledning

I Budget 2017 er det besluttet, at muligheden for at etablere seniorboliger på Randager 1 skal undersøges. Den kommunale ejendom Randager 1 sendes i udbud til salg til familie- og/eller senioregnede boliger.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler den kommunale grund Randager 1, matr.nr. 2 dp, Herstedvester By, Herstedvester med et registeret areal på 9.678 m2 . Forvaltningen modtager løbende henvendelser om udbud af Randager 1. Randager 1 kan sammenlignes med den netop udbudte Hjørnegrund, med hensyn til størrelse og beliggenhed. Randager 1 udbydes efter samme principper som Hjørnegrunden.

 

En ny bebyggelse på Randager 1 vil understøtte arbejdet med at få flere borgere til byen og opfylde målene i Vision & Strategi om en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Udbuddet af Randager 1 vil ske med samme mægler og efter samme principper som det netop afsluttede udbud af Hjørnegrunden. Principperne understøtter en bæredygtig livsstil, gerne med en form for fleksible boliger, eksempelvis en variation i boligstørrelser eller boligernes indretning. Der er igangsat en proces der afdækker ønsker og behov i forhold til seniorboliger og den 4. april 2017 afholdes borgermøde om seniorboliger.

 

Randager 1 er ikke omfattet af en lokalplan, men af kommuneplanramme B56 Stensmosegård, som giver mulighed for en bebyggelsesprocent på maks. 40, bygningshøjde på maks. 9 m og maks. 2 etager. Der skal udarbejdes ny lokalplan for Randager 1, når Kommunalbestyrelsen har godkendt den endelige køber af grunden. Processen med at bygge boliger på grunden vil kunne igangsættes umiddelbart efter, at en endelig lokalplan er vedtaget.

 

Salget af Randager 1 vil ske i et offentligt udbud, hvor alle interesserede har mulighed for at byde.

 

Udbudsprocessen vil omfatte:

 • Udbudsmateriale
 • Vurdering af tilbud
 • Udarbejdelse af prospekt
 • Valuar
 • Forundersøgelser

 

Økonomi

Udgiften til dækning af omkostninger ved udbud finansieres af bevillingen, der er frigivet ved sagen 'Kommunale ejendomme - køb og salg' godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 14. marts 2017

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Randager 1 udbydes med henblik på salg til familie- og/eller senioregnede boliger og
 2. at omkostninger ved udbuddet finansieres indenfor bevillingen til "Kommunale ejendomme - køb og salg".

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Indsigelse mod Brøndby Kommunes forslag til lokalplan 246 og forslag til kommuneplantillæg nr. 12

Anledning

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har sendt to planforslag i høring, der muliggør en dagligvarebutik på Kornmarksvej 25. Forvaltningen vurderer, at butikken kan have en negativ indflydelse på kundegrundlaget i Albertslund Centrum. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at fremsætte en indsigelse over for planforslagene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har den 8. februar 2017 vedtaget forslag til lokalplan 246, Kornmarksvej 25, dagligvarebutik og forslag til kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25. Forslagene er sendt i høring den 23. februar til den 21. april 2017. Forslagene muliggør en dagligvarebutik i erhvervsområdet Ragnesminde på grænsen til Vallensbæk Nordmark.

 

Det er forvaltningens vurdering, at den nye dagligvarebutik på Kornmarksvej vil presse udviklingen af bymidten Albertslund Centrum, hvilket er i strid med Planlovens kapitel 2D om planlægning til butiksformål.

 

I følge planlovens § 29b, stk. 1 er det muligt for en kommunalbestyrelse at fremsætte indsigelse over for en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Eventuelt uafklarede spørgsmål til indsigelsen mellem kommunerne, kan indbringes for Regionsrådet, der træffer afgørelse.

 

Den faglige vurdering af planforslagene fremgår af Høringsbrev, Notat - indsigelse og kortbilag 1. Vedlagt sagsfremstillingen er ligeledes de to planforslag og detailhandelsanalysen, der er en baggrundsanalyse til planforslagene.

Kommunikation

Indsigelserne til planforslagene sendes til Brøndby Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der fremsættes indsigelse over for lokalplanforslag 246, Kornmarksvej 25, dagligvarebutik, Brøndby Kommune
 2. at der fremsættes indsigelse over for forslag til kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25, Brøndby Kommune

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) undlod at stemme.

Bilag

1 Notat - indsigelse Notat - indsigelse
2 Kortbilag 1 Kortbilag 1
3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 - Kornmarksvej 25 Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 - Kornmarksvej 25
4 Forslag til lokalplan 246 - kornmarksvej 25 - daglivarebutik Forslag til lokalplan 246 - kornmarksvej 25 - daglivarebutik
5 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse
6 Høringsbrev Høringsbrev
Tilbage til toppen

14. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen