Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 14. november 2017

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Jens Mikkelsen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Flemming Jørgensen (A)
 • Lars Toft Simonsen (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Bodil Marie Garde (Ø)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Leif Pedersen (F)
 • Dennis Schmock (B)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Brian Palmund (V)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. BSU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om afvikling af nationale test i folkeskolen
3. BSU/ØU/KB - Fysiske forbedringer på skoleområdet (bevilling)
4. VFU/ØU/KB - Værdighedsmilliarden
5. VFU/ØU/KB - Forretningsorden for Udsatteråd
6. VFU/KSU/ØU/KB - Rygestopindsats på ungeområdet fra 2018 til 2020
7. KSU/ØU/KB - Flytning af kørekortsopgaven til Biblioteket (bevilling)
8. KSU/ØU/KB - Revision af Folkeoplysende foreninger
9. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 13.6 og kommuneplantillæg 8 - Blokland
10. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.11 og kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet
11. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.12 og kommuneplantillæg 9 - Vestskoven Gymnasium
12. MBU/ØU/KB - Dispensation fra lokalplan nr. 9 § 5 - Herstedvesterstræde 56
13. MBU/ØU/KB - Opfordring til HOFOR om udskiftning af vandmålere
14. ØU/KB - Skema B/C Alberts Have
15. ØU/KB - Ligestillingsredegørelse 2017 til godkendelse
16. ØU/KB - Forslag til rammer for den nye kommunalbestyrelse og ændring af styrelsesvedtægten
17. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om større åbenhed i Kommunalbestyrelsen
18. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om at øge medarbejdertiden til hjælpemidler
19. KB - Forslag fra Venstre om afskaffelse af lukrative særaftaler til ledelse
20. ØU/KB - Salg af et delareal af kommunens genbrugsplads
21. ØU/KB - Ansættelse af ny direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
22. ØU/KB - Alkoholbevilling - Albertslund Sports Pub
23. ØU/KB - Alkoholbevilling - Hunters Game ApS

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen idet,

 

Dogan Polat (A) havde meldt afbud af arbejdsmæssige årsager.

 

Jane Nannberg (A) var indkaldt som stedfortræder.

 

Pkt. nr. 16 udgik af dagsordenen.

 

Bodil Marie Garde deltog ikke under dette punkt.

Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om afvikling af nationale test i folkeskolen

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om afvikling af nationale test i folkeskolen.

Sagsfremstilling

Afskaf nationale test i folkeskolen.

 

Begrundelse

Siden skolereformen trådte i kraft i 2014 har der for elever, forældre og lærere været en lettere forvirring om de lange skoledage, understøttende undervisning og pædagoger, der skal varetage undervisning i skoletiden. 

De lange skoledage har medført forringede muligheder for de unge i forhold til at deltage i fritidstilbud. De yngre elever har fået mindre tid til at lege og udforske verden fra børnehøjde.

Oven i disse udfordringer har man gjort de nationale test til en afgørende evalueringsform. 

 

Der bruges tid og ressourcer på at forberede eleverne til nationale test, hvis indhold intet har med elevens daglige undervisning at gøre, eller det pensum eleven er blevet undervist i.

Ifølge lærerne er de nationale test ikke til at regne med og testene er ikke i stand til at måle præcist på den store midtergruppe af elever.

 

Lærerne har som udgangspunkt metodefrihed. Dog bliver denne frihed inddraget, hvis målet udelukkende er, at eleverne skal kunne klare de mange test, de skal præstere i i løbet af deres samlede skolegang. 

I et moderne samfund er der brug for kreative og kritisk tænkende mennesker, der tør undersøge og udvikle verden i en bæredygtig retning. Test i sig selv udvikler ikke kreativt tænkende mennesker og de lærer ikke eleverne at undersøge, hvordan en given problemstilling kan løses.

 

Derfor er nationale test ikke et brugbart pædagogisk redskab til at løfte eleverne i forhold til at kunne begå sig i verden. 

Når eleverne sidder ved deres pc og har afviklet testen, fortæller resultatet kun noget om, hvordan eleven har præsteret i lige netop denne testsituation, men intet om det generelle faglige niveau.

 

Desuden stilles der så alvorlige spørgsmålstegn ved udformningen af testene og validiteten af resultaterne, at det nærmest virker formålsløst at anvende testene til vurdering af elevernes udbytte af undervisningen.

Politisk bliver testen brugt som redskab til at evaluere skolereformen, som ifølge reformmagerne havde til formål at gøre eleverne så dygtige som muligt. Hvis man fortsætter med at lægge vægt på, at børnene bliver dygtige til at klare sig godt i de nationale test, nedprioriterer og indsnævrer man betragteligt måden at tænke undervisning på. Derfor bør testene afskaffes i Albertslunds skoler, så lærere og elever ikke længere skal spilde tid på dem.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Regering og Folketing om at ændre loven og få afskaffet kravet om obligatoriske nationale test i folkeskolen og

2. at der i Albertslunds skoler ikke gennemføres supplerende frivillige test, udover de som lovgivningen tvinger os til.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 25. oktober 2017, pkt. 2:

Lene Rygaard Jessen (Ø) tiltrådte indstillingen.

Jens Mikkelsen (A), Dogan Polat (A) og Lars Gravgaard Hansen (C) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Dennis Schmock (B), Mehmet Kücükakin (F) og Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.

Lene Rygaard Jessen (Ø) begærede sagen videre til Økonomiudvalget.

 Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 3:

Sagen oversendes til KB.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 6 (Ø, F, B)

Imod stemte 15 (A, C, V O)

 

Forslaget bortfaldt hermed.

Bilag

1 Oversigt Nationale test Oversigt Nationale test
2 BSU - Ny kommunal læseopgørelse (115017) BSU - Ny kommunal læseopgørelse (115017)
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Fysiske forbedringer på skoleområdet (bevilling)

Anledning

Fysiske forbedringer på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Skoler & Uddannelse har i 2017 en ramme på 817.000 kr. til "fysiske forbedringer på skoleområdet", som bruges til generelle forbedringer og vedligeholdelse på skolerne. Sagen omhandler det resterende beløb for rammen, som er på 271.000 kr.

 

Der søges om midler til at færdiggøre udeområder på Herstedøster Skole, Herstedvester Skole og Egelundskolen samt til fællesrum på 1. salen på Herstedlund Skole. Midlerne vil blive brugt til løbebane, bålhus, borde og bænke, plantetavler og fleksible møbler i fællesrum.

 

Økonomi

Samlet udgift 271.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der frigives 271.000 kr. fra rammen "fysiske forbedringer af skoleområdet " til generelle forbedringer og vedligeholdelse på skoleområdet.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 25. oktober 2017, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Dennis Schmock (B), Mehmet Kücükakin (F) og Joan G. Marquardt (O) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema fysiske forbedringer fordelt.xlsx Bevillingsskema fysiske forbedringer fordelt.xlsx
Tilbage til toppen

4. VFU/ØU/KB - Værdighedsmilliarden

Anledning

Albertslund Kommune skal hvert år ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om at få eventuelt uforbrugte midler fra værdighedsmilliarden overført til næste års budget. I forbindelse med budgetaftale 2018 er delvist disponeret over uforbrugte midler 2017.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning den 7. juni 2016, hvor midlerne 2016 - 2019 blev politisk prioriteret, udarbejdet en redegørelse for, hvordan Albertslund Kommune vil anvende værdighedsmidlerne i 2018. Derudover er udarbejdet den årlige økonomiske redegørelse for, hvordan midlerne er anvendt i 2017. Begge redegørelser skal sendes til ministeriet den 15. november 2017.   

 

Derudover redegør afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg for et samlet mindreforbrug på 600.000 kr. vedrørende Hjemmeplejens to klippekortsordninger.

 

Værdighedsmilliarden 2016

For at give et overblik over den politiske prioritering af midlerne 2016 - 2019, har afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg vedlagt den politiske fordeling som bilag "politisk fordeling".  

I 2016 fik Albertslund Kommune overført 1.885.000 kr. af værdighedsmidlerne til 2017. De midler fordelte Kommunalbestyrelsen jævnfør mødesag "overførsel af midler fra værdighedsmilliard 2016" den 13. december 2016. Det faktiske mindreforbrug 2016 viste sig - jævnfør godkendt regnskab - at være 2.149.000 kr. Det betyder, at der er en restbeløb fra 2016 på 264.600 kr. - (1.885.000 - 2.149.000 = 264.600 kr.).  

 

Værdighedsmilliarden 2017

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg forventer i 2017 et mindreforbrug på ca. 907.000 kr. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen samlet set kan overføre 1.171.600 kr. til 2018. De 1.171.600 kr. skal dække et merforbrug fra madtilbuddet i det åbne aktivitets- og træningstilbud på ca. 200.000 kr.. Den 22. juni 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at fortsætte madtilbuddet frem til den 1. december 2017, hvilket har kostet ca. 200.000 kr. De samlede uforbrugte midler er derfor estimeret til 971.600 kr. 

 

Værdighedsmilliarden 2018

I forbindelse med budgetaftale 2018 blev det besluttet at anvende 950.000 kr. af de uforbrugte midler til følgende aktiviteter:  

 • 450.000 kr. til madtilbuddet i det åbne dagcenter.  
 • 300.000 kr. til udvidet klippekortsordning. 
 • 200.000 kr. til mad og måltider på plejeboligområdet.  

 

Fra 2018 og frem bliver støttebeløbet pris- og lønreguleret med 192.000 kr, og det samlede budget er derfor 4.332.000 kr.

 

Det faktiske beløb, som skal overføres, kan afvige i forhold til ovenstående, da afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg ikke kender det endelige forbrug for 2017 helt præcist på nuværende tidspunkt.    

 

Klippekortsordninger i Hjemmeplejen 

Hjemmeplejen i Albertslund Kommune råder i dag over to klippekortsordninger:  

 

1. Den gamle klippekortsordning.

Albertslund Kommune har i 2015 og 2016 fået bevilget 908.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til en klippekortordning i Hjemmeplejen. Der har i 2016 været et mindreforbrug på ca. 600.000 kr. Den 14. september 2017 gav Sundheds- og Ældreministeriet Albertslund Kommune lov til at overføre de uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Det er dog en betingelse, at midlerne skal anvendes i 2017 til klippekortsordningen i Hjemmeplejen.

 

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har ikke bogført udgifter til klippekort under ”den gamle ordning”, da ministeriet først den 14. september 2017 gav kommunen lov til at overføre uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Albertslund Kommunes samlede forbrug på klippekortsordninger i 2017 er derfor registreret under værdighedsmilliardens klippekortsordning.

 

 

2. Klippekortsordning under værdighedsmilliarden.

Albertslund Kommune har valgt at prioritere 700.000 kr. af værdighedsmilliarden til endnu en klippekortsordning i Hjemmeplejen. Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg forventer et forbrug i 2017 på ca. 600.000 kr.

Da midlerne i den ”gamle klippekortsordning” skal anvendes i 2017, flytter administrationen alt forbruget vedrørende klippekort til den klippekortsordning fra værdighedsmilliardens klippekortsordning. Det vil frigøre yderligere 600.000 kr. fra værdighedsmilliarden, som kan overføres til 2018.  

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår, at Kommunalbestyrelsen overfører de 600.000 kr. fra værdighedsmilliarden til 2018 samt, at beløbet anvendes til at forlænge den velfærdsteknologiske medarbejders stilling til og med 2018. Den velfærdsteknologiske medarbejder er afgørende nødvendig for at sikre en sikker og effektiv implementering af det nye omsorgssystem og Fælles Sprog III, som afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg skal tage i brug i 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd 1. november 2017

Velfærdsudvalget bad på mødet den 26. oktober 2017 om en specifikation for lønudgiften samt jobprofilen for den velfærdsteknologiske medarbejder. Dette er vedlagt som lukket bilag.

Der har i 2017 været budgetteret med et for højt beløb til at oprette stillingen som velfærdsteknologisk medarbejder. Der er som følge heraf allerede overført 80.000 kr. til Værdighedsmilliarden til udmøntning i 2018, jvf afsnittet om Værdighedsmilliarden 2018 ovenfor.

 

Det reelle behov i 2017 er imidlertid kun 460.000 kr., og afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg indstiller derfor, at yderligere 70.000 kr. overføres fra Værdighedsmilliarden 2017 til Værdighedsmilliarden 2018.

Med et mindreforbrug på 70.000 kr. og et beløb på 460.000 kr. til at videreføre stillingen i 2018, er der et restbeløb på 210.000 kr., som der ikke er disponeret over. Midlerne kan avendes til at der sættes konkrete mål for antallet af forskellige medarbejdere i hjemmeplejen, som kommer hos den enkelte borger - jævnfør budgetaftale 2018. Formålet er at sikre gennemgående personer i de borgerteam, der tager hånd om den personlige pleje i hjemme hos borgeren.  

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Albertslund Kommune overfører i alt 1,55 mio. kr. i uforbrugte midler fra værdighedsmilliarden 2017 til 2018 og
 2. at 600.000 kr. anvendes til at forlænge den velfærdsteknologiske medarbejder til og med 2018.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 

 1. at Albertslund Kommune overfører i alt 1,62 mio. kr. i uforbrugte midler i fra Værdighedsmilliarden 2017 til 2018,
 2. at 460.000 kr. anvendes til at forlænge den velfærdsteknologiske medarbejder til og med 2018,
 3. at det resterende beløb på 210.000 kr. anvendes til konkrete mål for en reduktion af antallet af forskellige medarbejdere i hjemmeplejen, som kommer hos den enkelte borger jævnfør budgetaftale 2018.

 

Historik

Velfærdsudvalget, 26. oktober 2017, pkt. 3:

Leif Pedersen (F), Nils Jensen (A), Paw Østergaard Jensen (A) og Flemming Jørgensen (A) tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) og Allan Høyer (O) tiltrådte pkt. 1, men kunne ikke tiltræde pkt. 2. 

Lene Rygaard Jessen (Ø) tiltrådte pkt. 1, men tog forbehold for pkt. 2.

 

Til den videre behandling i Økonomiudvalget ønskede udvalget en specifikation for lønudgiften samt jobprofilen på den velfærdsteknologiske medarbejder (lukket bilag).

 Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 5:

Der blev udleveret notat om overførsel af midler fra Værdighedsmilliarden.

 

Tiltrådte indstillingens 1. og 3. at.

 

2. at oversendes til KB.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Man stemte om indstillingens punkter

 

1. at

For stemte 20 (A, Ø, F, B, V, O)

1 undlod at stemme (C)

 

2. at

For stemte 12 (A, F, B)

Imod stemte 8 (Ø, V, O)

1 undlod at stemme (C)

 

3. at

For stemte 20 (A, Ø, F, B, V, O)

1 undlod at stemme (C)

 

 

Indstillingen var hermed godkendt.

 

 

Bilag

1 Værdighedspolitik Værdighedspolitik
2 politisk fordeling politisk fordeling
3 Bilag 3 Statusnotat 26092017 Bilag 3 Statusnotat 26092017
4 Bilag 1. skema redegørelse for anvendelsen 2018 Bilag 1. skema redegørelse for anvendelsen 2018
5 Skema til økonomisk redegørelse 2017 Skema til økonomisk redegørelse 2017
6 Overblik værdighedsmilliard Overblik værdighedsmilliard
7 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
8 Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse
9 antal medarbejder i borgeres hjem notat til ØU v2 antal medarbejder i borgeres hjem notat til ØU v2
Tilbage til toppen

5. VFU/ØU/KB - Forretningsorden for Udsatteråd

Anledning

Etablering af Udsatteråd i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Den 22. juni 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen etablering af et Udsatteråd (indstilling fra Dansk Folkeparti). Der er udarbejdet udkast til forretningsorden for Udsatterådet i Albertslund Kommune.

 

Udsatteråd generelt

Det første lokale udsatteråd blev nedsat i 2007. Ifølge det nationale Råd for Socialt Udsatte har 36 kommuner i dag et udsatteråd.

 

Ældreråd og Handicapråd er lovpligtige, mens det er frivilligt for kommunen at nedsætte Udsatteråd. Jævnfør Servicelovens § 16 skal Kommunalbestyrelsen dog sørge for, at brugere af tilbud efter Serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen kan i denne forbindelse nedsætte råd, som rådgiver kommunen.

 

Ud over ovenstående er der ikke på forhånd nærmere definerede krav til rådets formål, sammensætning, arbejdsområde etc., hvorfor de eksisterende Udsatteråd også har meget forskellige forretningsordener. Generelt gør det sig dog gældende, at Udsatterådene arbejder for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i kommunen. Det gør Udsatterådene dels ved at være lokalt forankrede talerør for udsatte samfundsgrupper, dels ved at være rådgivende organer for den kommunale forvaltning og det politiske niveau i en given kommune. Medindflydelse og rådgivning udgør således kerneelementerne for de fleste Udsatteråd.

 

Sammensætningen af medlemmer i de eksisterende Udsatteråd varierer. Enkelte Udsatteråd består udelukkende af borgere, som selv er udsatte. De fleste råd er dog sammensat af både udsatte borgere, politikere samt sagkyndige fra fx frivillige organisationer eller lignende.

 

Forretningsorden for Udsatterådet i Albertslund Kommune

Forslag til forretningsorden for Udsatterådet i Albertslund Kommune er udarbejdet med inspiration fra Rådet for Socialt Udsatte. Endvidere er der hentet inspiration i forretningsordener fra en række andre kommuner (blandt andet Ishøj, Høje-Taastrup, Århus, Faxe og Hillerød). Endelig er der indhentet erfaringer i forhold til den gældende forretningsorden for Handicaprådet i Albertslund Kommune.

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 29. september 2017

Der har efter udvalgsmødet i september været møde mellem udvalgsformand Nils Jensen (A) (var fraværende på udvalgsmødet i september), Allan W. Høyer (O) og repræsentanter fra direktørområdet med henblik på kvalificering af revideret forretningsorden. Revideret forretningsorden vedlagt på baggrund er indkomne bemærkninger fra hele udvalget.

 

Der vil ultimo 2017 blive afholdt et møde for at planlægge den faktiske etablering af Udsatterådet. I planen for etableringen af Udsatterådet bør det indgå, at der afholdes en tema- eller informationsdag om Udsatterådet. Endvidere vil der blive taget kontakt til relevante nøglepersoner med henblik på at udbrede kendskabet til Udsatterådet.

Økonomi

Jf. forretningsordenen anbefales et budget på 25.000 kr. årligt. Et sådant budget kan dækkes inden for de afsatte midler til Råd og Nævn i Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Serviceloven § 16

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at forretningsordenen for Udsatterådet godkendes,
 2. at budgettet for Udsatterådet godkendes og
 3. at forretningsordenen træder i kraft pr. 1.1.2018 (med ny kommunalbestyrelse).

Historik

Velfærdsudvalget, 21. september 2017, pkt. 3:

Udsatte sagen. Udvalget ønskede revideret forretningsorden på baggrund af indkomne bemærkninger.

Nils Jensen (A) og Flemming Jørgensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Velfærdsudvalget, 26. oktober 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Brian Palmund (V) deltog ikke under punktet. Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Udkast Forretningsorden Udsatteråd Udkast Forretningsorden Udsatteråd
2 Powerpoint til oplæg Powerpoint til oplæg
3 Version 2 Forretningsorden for Udsatteråd Version 2 Forretningsorden for Udsatteråd
Tilbage til toppen

6. VFU/KSU/ØU/KB - Rygestopindsats på ungeområdet fra 2018 til 2020

Anledning

Forslag til at forlænge storrygerindsatsen "Røgfri på tværs" i samarbejde med kommunerne på Vestegnen/Amager, særligt med fokus på indsatser målrettet børn og unge.

Sagsfremstilling

I juni 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en bevilling på 40.000 kr. om året i 2018-2020 til at fortsætte projektet "Røgfri på tværs". Dette vil give en halvtidsansat projektleder. På baggrund af for høj andel af rygere blandt unge i gruppen 16-25 år ønsker direktørkredsen på Vestegnen at opnormere projektlederen til en fuldtidsstilling, så der kan komme yderligere fokus på problemstillingen med unge rygere. I Albertslund kommune skal derfor bevilges yderligere 40.000 kr. om året i 2018-2020. Indsatsen vil være i tråd med Folketingets vision om en røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030.

 

Projektgruppen for "Røgfri på tværs" kalder indsatsen "Bliv en vinder uden tobak" og vil blandt andet involvere samarbejdspartnere som Hjerteforeningen og Danmarks Idræts Forbund.

 

I perioden 2018-2020 arbejdes med følgende tre delindsatser: 

 • Tobaksfri folkeskole
 • Tobaksfrie erhvervsskoler
 • Tobaksfri fritid

 

Tobaksfri folkeskole: Kommunerne på Vestegnen/Amager drøfter at arbejde med tobaksfri skoletid, så størstedelen af alle skoler frem mod 2030 har tobaksfri skoletid. I Albertslund Kommune er tobaksfri skoletid ikke besluttet.

 

Tobaksfrie erhvervsskoler: Hjerteforeningen har fået tildelt midler fra Sundhedsstyrelsen til en forundersøgelse på erhvervsskolerne, for at finde frem til en målrettet og effektiv rygestopindsats. I samarbejde med Hjerteforeningen etablerer Projektgruppen for "Røgfri på tværs" et tættere samarbejde henimod tobaksfri erhvervsskoler. Samarbejdet forudsætter, at der tages højde for at erhvervsuddannelserne er selvejende institution.  

 

Tobaksfri fritid: Brugen af snus og tyggetobak ser ud til at være stigende i idræts- og ungdomsmiljøerne. Der er således et behov for at afdække problematikken samt undersøge muligheden for at indføre tobaksfri fritid. Projektgruppen foreslår, at der i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund formuleres en ansøgning til Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje for at afdække omfang og forbrugsmønster i foreningslivet.

 

Derudover anbefales det, at de involverede parter tilslutter sig samarbejdsforummet "Røgfri fremtid". Røgfri fremtid er etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden med henblik på at udveksle erfaring og vidensdeling. Der er ingen økonomiske forpligtigelser forbundet med "Røgfri fremtid".   

 

Den videre proces i indsatsen

 • Udarbejde ansøgning til pulje- og fondsmidler - processen opstarter slut 2017 af projektlederen i "Røgfri på tværs".
 • Videreudvikling af eksisterende viden/resultater fra "Røgfri på tværs" samt andet relevant data.
 • Opstart af proces for implementering af "Røgfri skoletid" og "Røgfri fritid".
 • Opstart af proces for samarbejde med Hjerteforeningen på erhvervskolerne samt de øvrige ungdomsuddannelser på Vestegnen/Amager.

 

Økonomi

Midlerne til indsatsen mod unge rygere "Bliv en vinder uden tobak", finansieres fra et mindreforbrug i sundhedsfremmepuljen i 2017 på 112.000. kr. De resterende 8.000 kr. finansieres fra midler i sundhedspuljen i 2018. De 120.000 dækker et behov for 2018-2020. Det økonomiske grundlag er beregnet ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af antal borgere per kommune, jf. bilag.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §119. 

Sundhedskonsekvenser

Ifølge en undersøgelse foretaget af VIVE om de offentlige merudgifter ved rygning viser beregninger, at dagligrygere i gennemsnit koster 9.000-18.000 kr. mere om året end ikke-rygere. Merudgifterne skyldes højere udgifter i sundhedsvæsenet, højere udgifter til hjemmehjælp og højere udgifter til overførselsindkomster til rygerne sammenlignet med ikke-rygerne. Undersøgelsen indikerer, at potentialet for udgiftsbesparelser er størst ved forebyggelse af rygestart blandt unge og tidligt rygestop.  

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd og Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at rygestopindsatsen på ungeområdet "Bliv en vinder uden tobak", igangsættes for perioden 2018-2020 (VFU/KSU) og
 2. at der afsættes 112.000 kr. fra et mindreforbrug i sundhedsfremmepuljen i 2017 samt 8.000 kr. fra sundhedspuljen i 2018 (VFU). 

Historik

Velfærdsudvalget, 26. oktober 2017, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen. 

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

Brian Palmund (V) deltog ikke under punktet.Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg , 31. oktober 2017, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema rygestop Bevillingsskema rygestop
2 Følgebrev til rygestopindsats på ungeområde - fordelingsnøgle 1 Følgebrev til rygestopindsats på ungeområde - fordelingsnøgle 1
3 Udtalelse fra Sundhedsrådet Udtalelse fra Sundhedsrådet
Tilbage til toppen

7. KSU/ØU/KB - Flytning af kørekortsopgaven til Biblioteket (bevilling)

Anledning

Det anbefales at flytte opgaven med kørekort til Biblioteket, da det vil være en serviceforbedring for borgerne i byen.  

Sagsfremstilling

I dag varetages kørekortsopgaven af Borger- og Ydelsescentret på rådhuset. Borger- og Ydelsescentret betjener borgerens fremmøde og telefoniske henvendelser, mens Politiet

varetager myndighedsopgaven med den efterfølgende sagsbehandling og afgørelse. Forud for borgerens fremmøde på rådhuset, skal borgeren bestille tid pr. telefon.

På baggrund af en analyse af opgaven, erfaringer fra omegns kommuner og efterspørgsel fra borgere foreslås det, at kørekortsopgaven flyttes til Biblioteket, så de borgerservicetilbud der kræver fysisk fremmøde er placeret samlet et sted. Det vil gøre det mere enkelt for borgeren, og samtidig vil det være en fordel at samle kørekort- og pasfunktionen, da det er samme system der benyttes.

På biblioteket har borgeren i øjeblikket mulighed for at blive betjent i pas, nem-id og andre borgerservice-relaterede opgaver i 44 timer ugentligt. Det kan dog blive nødvendigt at arbejde med en anden betjeningstid for kørekort, da der kan flyttes ressourcer til opgaven svarende til 37 timer, som er de ressourcer der er til opgaven i dag.

Opgaven med udstedelse af ID-kort flytter ligeledes til Biblioteket. ID-kort udstedes via det samme system som benyttes til udstedelse af pas- og kørekort. Ekspeditionen tager max fem minutter og der udstedes kun ca. fem ID-kort om året. 

 

Digital betjening

I forbindelse med flytningen af opgaven tages den digitale løsning til kørekort i brug. Løsningen gør det muligt for borgeren at foretage dele af kørekortsbestillingen hjemmefra. Derved kan både borgeren og Biblioteket spare tid ved fremmødet. Udstedelse af kørekort kræver personligt fremmøde, derfor kan hele ekspeditionen ikke foretages hjemmefra.

  

Indretning

Indretningen af ekspeditionsområdet på Biblioteket bør optimeres i forbindelse med overflytningen af kørekortsopgaven. Der skal være plads til flere medarbejdere bag skranken, og for at undgå at borgere står for tæt under ekspeditionen bør indretningen optimeres. En arkitekt har givet et bud på, hvordan man på kort bane kan optimere ekspeditionsområdet. På lang bane vil det dog være oplagt at genoverveje indretningen af hele Biblioteksrummet, så indretningen bedst understøtter både Biblioteks- og Borgerservicedelen.

 

Det anbefales, at der anskaffes et henvendelsesregistreringssystem incl. infoskærm, der kan understøtte Ekspeditionen i den bedste håndtering af kø ved skranken. Systemet sørger for at borgerne kommer til i rette rækkefølge, og samtidig kan Biblioteket via henvendelsessystemet udtrække statistik, så de kan måle på henvendelserne i forhold til de succeskriterier for ekspedition og service som biblioteket har.

 

Implementering og evaluering

Som et led i opgaveoverdragelsen ses der i samarbejde med leverandøren af kørekortssystemet på, hvordan arbejdsgangene kan optimeres og effektiviseres. Processen tilrettelægges så der er god tid til grundig uddannelse af medarbejderne på Biblioteket, så alle føler sig rustet til at varetage opgaven, når den overflyttes.

 

Opgaven flyttes senest pr. 1. april 2018, det giver tid til uddannelse af medarbejdere og sikrer, at opgaven ikke lander midt i højsæsonen for pas.
 

Der foretages en evaluering af opgaveflytningen herunder ressourceforbruget tre måneder efter overflytningen.

Økonomi

I forhold til medarbejderen der skal flyttes forventes det, at der overflyttes i størrelsesorden 400.000 kr. fra Borger- & Ydelsescentret til Biblioteket. Når det vides hvilken medarbejder der skal flyttes, så vil det være det eksakte beløb der omplaceres imellem de to afdelinger.

Der er en årlig udgift på kørekortssystemet (42.280 kr.) til service og drift. Budgettet følger opgaven og overflyttes derfor fra Borger- & Ydelsescentret til Biblioteket.

Et henvendelsesregistreringssystem koster ca. 50.000 kr. Overslaget på ændringen af skrankeforholdene på Biblioteket er på 100.000 kr. 

Det foreslås at henvendelsesregistreringssystemet og ændringen af skrankeforholdene finansieres inden for rammen af By, Kultur & Fritid af frigivne midler fra vakante stillinger i 2017. Biblioteket afholder den årlige driftsudgift på henvendelsesregistreringssystemet, der vil være på ca. 5.000 kr.

 

 

Personalekonsekvenser

Opgaven varetages i dag på skift af seks medarbejdere, men svarer til et årsværk. Det var også det ressourceforbrug som opgaven blev ressourcesat til, da opgaven blev overdraget fra Politiet.

 

Et årsværk fra Borger- og Ydelsescentret følger med flytningen af opgaven. Personen vil indgå i Bibliotekets Borgerservice og Ekspedition med den fulde bredde af opgaver som ligger her samt indgå som specialist på den tungere del af kørekortsopgaven. Udvælgelse, varsling og flytning af medarbejderen sker i et tæt samarbejde mellem ledelsen af Borger- og Ydelsescentret og Biblioteket.

Personalet på Biblioteket er bekymret for om flere borgerserviceopgaver vil få konsekvenser for biblioteksdriften. Høringssvar fra MED-udvalget på biblioteket er vedlagt sagen som bilag.

 

 

 

Kommunikation

Flytningen af kørekortsopgaven annonceres i god tid overfor borgerne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kørekortsopgaven flyttes til Biblioteket senest pr. 1. april 2018.
 2. at der flyttes svarende til drift af kørekortssystemet og en medarbejder fra Borger- & Ydelsescentret til Biblioteket.
 3. at der flyttes samlet set 150.000 kr. til optimering af skrankeforholdene på Biblioteket og indkøb af nummersystem fra By, Kultur & Fritid til Biblioteket.

Historik

 Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg , 31. oktober 2017, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema flytning af kørekortsopgaven Bevillingsskema flytning af kørekortsopgaven
2 Høringssvar fra Bibliotekets MED-udvalg Høringssvar fra Bibliotekets MED-udvalg
3 Svar på spørgsmålene i høringssvaret Svar på spørgsmålene i høringssvaret
Tilbage til toppen

8. KSU/ØU/KB - Revision af Folkeoplysende foreninger

Anledning

Kommunens eksterne revisionsfirma BDO foretog i efteråret 2016 en revision af 5 folkeoplysende foreninger, som havde modtaget medlemstilskud i 2014 og 2015. På baggrund af resultatet af revision, er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde en redegørelse.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Folkeoplysningsudvalget, foretog kommunens eksterne revisionsfirma BDO i efteråret 2016 en revision af 5 folkeoplysende foreninger, som havde modtaget medlemstilskud i 2014 og 2015. Revisionen viste, at to foreninger (AIF Gymnastik og Albertslund Taekwondo) havde mindre differencer i deres indberettede medlemstal og revisionen har meddelt, at deres grundlag for at modtage tilskud er i orden. Revisionen viste, at 3 ud af 5 foreninger (De 5 forenede Somalia D5FS, Foreningen af Danske-internationale Kvinder FDIK og Tyrkisk Kulturforening) ikke tilstrækkeligt har kunne dokumentere deres medlemsgrundlag for at modtage medlemstilskud. Revisionen viste også at kommunens retningslinjer for at modtage medlemstilskud var uklare.

Forvaltningen er blevet bedt om at:

1. Undersøge Kommunens muligheder og forpligtelser til at retsforfølge foreninger, der har fået for meget i tilskud,

2. Beskrive den videre proces for de tre foreninger på baggrund af kommunens forpligtelser,

3. Udarbejde en procedure for fremtidige revisioner

 

ad 1. Kommunen har med hjælp fra KL undersøgt handlemulighederne overfor foreninger der har modtaget for meget i medlemstilskud. Politianmeldelse ligger ud over de reaktionsmuligheder som Folkeoplysningsloven giver, hvis der fx er udbetalt for meget i medlemstilbud. Mulighederne i Folkeoplysningsloven er, at modregne i kommende års tilskud eller kræve tilbagebetaling. Såfremt en kommune overvejer at politianmelde, bør kommunen i følge KL overveje om en politianmeldelse vil være saglig, relevant og proportional. Det er ikke forvaltningens vurdering, at en politianmeldelse af de tre foreninger vil være saglig og proportional.

 

ad 2. Kommunen har truffet afgørelse om tilbageling af dele af det udbetalte medlemstilskud for alle 3 foreninger. Tyrkisk Kulturforening har tilbagebetalt deres krav og der er sendt krav til De Fem Forenede Somalia og Foreningen af Danske-Internationale kvinder. Desuden anbefaler forvaltningen, at de 3 foreninger indgår i revisonen af folkeoplysende foreninger for 2016.

 

ad 3. Der er udarbejdet en fremadrettet procedure for revision af folkeoplysende foreningen. Proceduren findes i bilag 3. Desuden er retningslinierne for medlemstilskud revideret. Retningslinierne findes i bilag 2.

 

Alle punkter er uddybet i bilag 1.

 

Bilag 4, 5 og 6 er lukkede for offentligheden af hensyn til enkeltpersoners beskyttelse af personlige forhold.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forvaltningen ikke foretager politianmeldelse af foreningerne,
 2. at FDIK og Tyrkisk Kulturforening indgår i revision for 2016, og at der herudover vælges 3 nye foreninger,
 3. at de reviderede retningslinier for at modtage medlemstilskud godkendes,
 4. at proceduren for revision af godkendte folkeoplysende foreninger godkendes og
 5. at der ikke foretages en bagudrettet revision af foreningerne.

Historik

 Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg , 31. oktober 2017, pkt. 5:

Udvalget tiltrådte indstillingens pkt. 2. De øvrige indstillingspunkter sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at blive hørt i Folkeoplysningsudvalget inden fornyet behandling i KSU.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen fra KSU, idet der bør udtages 5 nye foreninger til at indgå i revision.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Bilag

1 Bilag 2 Retningsliner for medlemstilskud Bilag 2 Retningsliner for medlemstilskud
2 Bilag 1 Notat til sagsfremstilling - revision af foreninger Bilag 1 Notat til sagsfremstilling - revision af foreninger
3 Bilag 3 Procedure for revision af foreningerne Bilag 3 Procedure for revision af foreningerne
4 Bilag 7 Politianmeldelse af folkeoplysende foreninger.pdf Bilag 7 Politianmeldelse af folkeoplysende foreninger.pdf
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 13.6 og kommuneplantillæg 8 - Blokland

Anledning

Forslag til lokalplan 13.6 og forslag til kommuneplantillæg 8 Blokland har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og træffe afgørelse om at vedtage planforslagene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 7. februar 2017, at der skulle udarbejdes nyt plangrundlag for boligområdet Blokland. Planforslagene har været sendt i offentlig høring i perioden den 15. juni 2017 til den 24. august 2017. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering er offentliggjort den 15. juni 2015.

 

Formålet med forslag til lokalplan 13.6 og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg 8 for Blokland er, ud over at indrette en tagetage med 16 boliger, at give mulighed for en gennemgribende modernisering af bebyggelsen, der sikrer, at bebyggelsen i fremtiden er et attraktivt og trygt boligområde.

 

Høringssvar:

Der er indkommet 8 høringssvar til lokalplanforslaget. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering er ikke blevet påklaget. Flere af høringssvarene har ændringsforslag til lokalplanen. Høringssvarene er nummereret fortløbende, og er vedlagt som bilag. Af den vedlagte hvidbog fremgår forvaltningens gennemgang og vurdering af hver af de indkomne høringssvar.

 

6 af de 8 høringssvar omhandler placeringen af bold-/multibanen, hvor bekymringen går på, at beboerne i forhold til den eksisterende placering vil blive generet af støjen fra aktiviteten på boldbanen. Derudover er der fremkommet en enkelt bemærkning vedrørende parkeringsnormen, en enkelt bemærkning med forslag om genetablering af et levende hegn samt en enkelt bemærkning til Enhedslistens mindretalsudtalelse.

 

Begrundelsen for at flytte den eksisterende boldbane væk fra det sydlige parkeringsområde var oprindelig af hensyn til opfyldelse af parkeringsbehovet. Idet hovedstien langs jernbanen omlægges og føres gennem Bloklands bebyggelse, frigives der plads syd for parkeringsarealet. Det er således muligt at etablere multibanen længere mod syd ved delvist at grave den ind i den eksisterende jordvold mod jernbanen. Forvaltningen foreslår således at imødekomme en ændret placering af bold-/multibanen som beskrevet i hvidbogen. 

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 7. november 2017

På Miljø og Byudvalgets møde den 24. oktober bad udvalget om, at der i redegørelsesteksten skal indføres tekst om, at Albertslund stiller krav til overholdelse af regler vedrørende handicapforhold.

 

Der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse vedrørende tilgængelighed med følgende tekst:

Albertslund Kommune arbejder for at fremme fysisk tilgængelighed, mobilitet og bevægelsesfrihed i nærmiljøet og byen generelt for alle uanset førlighed.

I forbindelse med lokalplanlægning arbejdes der med tilgængelighed og tryghed ved forbindelser til eksisterende vej- og stinet, samt interne forbindelser i området, herunder sikring af adgang til private, fælles og offentlige friarealer, og adgang til indkøb og offentlige institutioner.

Kravene til bygningernes handicapegnethed sikres gennem gældende bygningsreglement, og Albertslund Kommune har opmærksomhed på forhold for handicappede ved udstedelse af byggetilladelser. 

 
På både Miljø og Byudvalgets møde og Økonomiudvalgets møde den 8. november blev der bedt om til den videre behandling i KB at undersøges, hvorfor det er tilfældet, at terrasserne i bebyggelsens stueetager ikke må overdækkes.

 

Forvaltningen har undersøgt hos boligselskabet, hvorfor terrasser ikke må overdækkes. BO-VEST har i mail af 27. oktober 2017 svaret, at begrundelsen for ikke at tillade overdækkede terrasser er at sikre den arkitektoniske kvalitet og funktioner, herunder dagslysforhold i boligen. BO-VEST er dog indforstået med, at lokalplanen ændres til, at der kan etableres overdækkede terrasser, såfremt der tilføjes en tekst, der sikrer, at dette skal ske efter klare retningslinjer, der sikrer ovenstående forhold.

 

Da helhedsplanen er godkendt, bør lokalplanen være i overensstemmelse med denne, og bestemmelsen bør derfor ikke laves om. Forvaltningen foreslår derfor, at der i redegørelsen tilføjes følgende afsnit:

Lokalplanen bestemmer, at der ikke kan opføres overdækkede terrasser. Såfremt boligselskabet måtte finde det aktuelt at opføre overdækkede terrasser, skal der derfor søges om dispensation fra dette forhold. Ved behandling af en sådan dispensationsansøgning vil den arkitektoniske kvalitet og funktioner, herunder dagslysforhold til boligen være af afgørende betydning.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om Planlægning med senere ændringer

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 8 vedtages endeligt uden ændringer og
 2. at Forslag til lokalplan 13.6 vedtages endeligt med de af forvaltningen anbefalede ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 24. oktober 2017, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:

 

I lokalplanen er anført, at der ”skal”  indrettes en multibane - dette ændres til ”kan”.

 

Det er anført, at der ikke må ske oplag af ”store både” ...... - ”store” slettes.

 

I redegørelsesteksten skal indføres tekst om, at Albertslund stiller krav til overholdelse af regler vedrørende handicapforhold.

 

Det er anført at terrasserne i bebyggelsens stueetager ikke må overdækkes. Forvaltningen undersøger hos boligselskabet hvorfor dette er tilfældet.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling i KB undersøges, hvorfor det er tilfældet, at terrasserne i bebyggelsens stueetager ikke må overdækkes.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Høringssvar Høringssvar
2 Forslag til Lokalplan13.6 Forslag til Lokalplan13.6
3 Forslag til kommuneplantillæg 8 Forslag til kommuneplantillæg 8
4 Screening - Miljøvurdering Screening - Miljøvurdering
5 Hvidbog Hvidbog
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.11 og kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet

Anledning

Forslag til lokalplan 2.11 og forslag til kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og træffe afgørelse om at vedtage planforslagene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 9. maj 2017, på baggrund af henvendelse fra ejer, at der skulle udarbejdes et nyt plangrundlag for et areal på matr.nr. 15ae, Herstedvester By, Herstedvester. På mødet den 22. juni 2017, blev forslag til lokalplan 2.11 og forslag til kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet vedtaget, og sendt i offentlig høring i perioden den 27. juni til den 22. august 2017. Samtidig blev der truffet afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering, afgørelsen er offentliggjort den 27. juni 2015.

 

Formålet med lokalplan 2.11 og det tilhørende kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet er, at ændre området fra erhverv til boliger. Lokalplanen giver mulighed for at opføre henholdsvis rækkehuse og etagebebyggelse.

 

Høringssvar:

Der er indkommet syv høringssvar til lokalplanforslaget i høringsperioden og ingen til kommuneplantillægget. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering er ikke blevet påklaget. Høringssvarene er nummereret fortløbende og er vedlagt som bilag. Af den vedlagte hvidbog fremgår forvaltningens gennemgang og vurdering af hver af de indkomne høringssvar, samt indstilling til ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Høringssvarene handler om forskellige forhold:

 • Præcisering af arkæologisk udtalelse
 • Forslag til ændring af områdeafgrænsning
 • Tilgængelighed
 • Afstand fra jernbane grundet vibrationer
 • Adgang til jernbane for servicevogn
 • Hensyn til produktionserhverv
 • Anvendelse af princippet om huludfyldning for støj
 • Forslag om minimum 25 % almene boliger
 • Forslag om fælles brug af voldareal imellem blokland og boligerne ved Læhegnet

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om Planlægning, og efterfølgende ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 10 vedtages endeligt uden ændringer og
 2. at Forslag til lokalplan 2.11 - Boliger ved Læhegnet vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 24. oktober 2017, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet det ønskes indført, at der kan etableres grønne tage.

 

Endvidere skal der i redegørelsesteksten indføres tekst om, at Albertslund stiller krav overholdelse af regler vedrørende handicapforhold.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen
2 Høringssvar fra Kroppedal Museum Høringssvar fra Kroppedal Museum
3 Høringssvar Banedanmark Høringssvar Banedanmark
4 Høringssvar Danske Handicaporganisationer Høringssvar Danske Handicaporganisationer
5 Høringssvar Bo-Vest Høringssvar Bo-Vest
6 Høringssvar fra COOP Høringssvar fra COOP
7 Høringssvar fra Dansk Handicap Forbund Høringssvar fra Dansk Handicap Forbund
8 Bilag til høringssvar fra Dansk Handicap Forbund Bilag til høringssvar fra Dansk Handicap Forbund
9 Forslag til kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet Forslag til kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet
10 Forslag til lokalplan 2.11 - boliger ved Læhegnet Forslag til lokalplan 2.11 - boliger ved Læhegnet
11 Støjrapport virksomhedsstøj 21-09-2017 Støjrapport virksomhedsstøj 21-09-2017
12 Hvidbog - Forslag til lokalplan 2.11 og kommuneplantillæg 10 Hvidbog - Forslag til lokalplan 2.11 og kommuneplantillæg 10
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.12 og kommuneplantillæg 9 - Vestskoven Gymnasium

Anledning

Forslag til lokalplan 4.12 og kommuneplantillæg 9 - Vestskoven Gymnasium har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og træffe afgørelse om at vedtage planforslagene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. januar 2017, at der skulle udarbejdes nyt plangrundlag for det ny gymnasium på Kongsholmgrunden. Planforslagene har været sendt i offentlig høring i perioden den 30. juni 2017 til den 25. august 2017. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering er offentliggjort den 30. juni 2017.

 

Formålet med forslag til lokalplan 4.12 og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg 9 - Vestskoven Gymnasium er at give mulighed for nybyggeri af et langt mere tidssvarende gymnasium med undervisningslokaler både for gymnasiet og for Albertslund Musikskole til erstatning af det nuværende byggeri. Desuden er formålet, at der på sigt kan opføres en ny idrætshal i tilknytning til gymnasiet.

 

Høringssvar:

Der er ikke indkommet nogen høringssvar til planforslagene, og afgørelsen, om ikke at gennemføre en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. november 2017

På Miljø og Byudvalgets møde den 24. oktober 2017 bad udvalget om, at Bestemmelse 8.6 vedrørende facader mod vej præciseres.

I redegørelsesteksten skal indføres tekst om, at Albertslund stiller krav overholdelse af regler vedrørende handicapforhold.

 

Lokalplanens § 8.6 præciseres til: "To af facaderne skal placeres mod sti eller vej som vist på kortbilag 5 med en maksimal afstand til skel på 3 m."

 

Der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse vedrørende tilgængelighed med følgende tekst:

At der i lokalplanens redegørelse tilføres et afsnit om tilgængelighed med følgende tekst: Albertslund Kommune arbejder for at fremme fysisk tilgængelighed, mobilitet og bevægelsesfrihed i nærmiljøet og byen generelt for alle uanset førlighed. I forbindelse med lokalplanlægning arbejdes der med tilgængelighed og tryghed ved forbindelser til eksisterende vej- og stinet, samt interne forbindelser i området, herunder sikring af adgang til private, fælles og offentlige friarealer, og adgang til indkøb og offentlige institutioner. Kravene til bygningernes handicapegnethed sikres gennem gældende bygningsreglement, og Albertslund Kommune har opmærksomhed på forhold for handicappede ved udstedelse af byggetilladelser.

 

Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 6. november 2017 er vedlagt mail fra NEXT af 7. november 2017. Heri bekræftes det, at NEXT  ikke ønsker at gå videre med en 7. etage på Vestskoven Gymnasium som indarbejdet i lokalplanforslaget.

Forvaltningen foreslår at tilrette lokalplanen og kommuneplantillægget i overensstemmelse hermed.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om Planlægning med efterfølgende ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 9 vedtages endeligt uden ændringer og
 2. at Forslag til lokalplan 4.12 - Vestskoven Gymnasium vedtages endeligt uden ændringer.

 

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 9 vedtages endeligt uden ændringer og
 2. at Forslag til lokalplan 4.12 - Vestskoven Gymnasium vedtages endeligt uden ændringer.
 3. at max. antal etager fastsættes til 6 i både lokalplan og kommuneplantillæg.

 

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 24. oktober 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:

 

Bestemmelse 8.6 vedrørende facader mod vej præciseres.

 

Det er anført, at der ikke må ske oplag af ”store både” ..... - ”store” slettes.

 

I redegørelsesteksten skal indføres tekst om, at Albertslund stiller krav overholdelse af regler vedrørende handicapforhold.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 13:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 14.11.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 Økonomiudvalget, 14. november 2017, pkt. 1:

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde.

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, O) kunne ikke godkende

 

Bilag

1 Screening_LP412 Screening_LP412
2 Kommuneplantillæg 9_forslag Kommuneplantillæg 9_forslag
3 Lokalplan 4.12_forslag Lokalplan 4.12_forslag
4 email fra NEXT email fra NEXT
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Dispensation fra lokalplan nr. 9 § 5 - Herstedvesterstræde 56

Anledning

Herstedvesterstræde 56 er omfattet af byplanvedtægt nr. 9 § 5, der siger at ejendomme inden for planens område B ikke må udstykkes yderligere.

Den 22. juni 2017 vedtog kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune at meddele dispensation til at udstykke Herstedvesterstræde 56 i 5 parceller med et minimumsgrundareal på 500 m2 pr. parcel.

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2013, Herstedvester Landsby (B16) udlægger arealet syd for ejendommen til boligområde, mens byplanvedtægt nr. 9 § 3 udlægger det til offentligt rekreativt formål. Desværre har forvaltningen overset byplanvedtægtens bestemmelse, hvilket betyder at hvis arealet skal anvendes til boliger kræver det en ny lokalplan. Albertslund Kommune har derfor sammen med ejendommens ejere set på muligheden for at rækkehusene kan udstykkes indenfor det eksisterende areal.

 

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 3. oktober

På Miljø og Byudvalgets møde den 19. september blev sagen sendt tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere belysning af bebyggelsesprocenten.

 

Herstedvesterstræde 56 er omfattet af byplanvedtægt nr. 9 og kommuneplanområde B16. Byplanvedtægten forholder sig ikke til bebyggelsesprocenter i landsbyen. Kommuneplanens delområde B16 siger at bebyggelsesprocent for de store ejendomme ”gårdbebyggelser” må være 35.

Bygningsreglement 2015, kap. 2.2.1 siger at rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse kan have en bebyggelsesprocent på 40.

I forbindelse med opdelingen i 5 rækkehuse på Herstedvesterstræde 56 nedrives der en bygning på 82 m2, og bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme vil således blive mellem 35,4 og 36.9, inkl. andel af fællesareal.

For ejendommen som helhed, vil bebyggelsesprocenten falde fra 41 til 36,4.

Lovgrundlag

Kommuneplan 2013

Byplanvedtægt nr. 9

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der meddeles tilladelse til at udstykke 5 parceller med et minimumsareal pr. parcel på 290 m2, incl. fællesareal,
 2. at parkering sker på matrikel 8cy og at karakteren af det kvarter, som byplanvedtægten søger at skabe og fastholde ikke ændres.

Historik

Miljø og Byudvalget den 19. september 2017 pkt. 9 

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere belysning af bebyggelsesprocenten.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 


Miljø- og Byudvalg, 24. oktober 2017, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Opfordring til HOFOR om udskiftning af vandmålere

Anledning

I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Albertslund Forsynings strategi for udskiftning af fjernvarmemålere, således at målerne vil kunne aflæses digitalt.

Sagsfremstilling

Der er en lang tradition for at håndtere vand- og fjernvarmemålere samlet i Albertslund Kommune. Således står Albertslund Forsyning fortsat for at indhente måleraflæsninger for vandforbruget i Albertslund Kommune. I praksis opsamler Forsyningen målerdata fra både vand- og varmemålerne ved hjælp af en håndterminal i forbindelse med årsafregningen.

 

Derfor vil det være hensigtsmæssigt at HOFOR skifter vandmålerne samtidig med udskiftningen af fjernvarmemålere, så HOFOR ikke skal udsende aflæsningskort til forbrugere i Albertslund. HOFOR har imidlertid nogle andre rammer for prisregulering end varmeforsyningen. HOFOR beder derfor Kommunalbestyrelsen om en tilkendegivelse, der bakker op om målerudskiftningen og som HOFOR kan bruge til at søge om tilladelse til at opkræve merudgifter ved målerudskiftningen, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

 

I 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at fjernvarmeforsyningen i de kommende år skal lave en samlet udskiftning af fjernvarmemålerne, hvilket vil styrke forbrugerbeskyttelsen, styrke energirådgivningen, optimere distributionen og effektivisere administrationen af data. Forvaltningen har fra start ønsket at HOFOR skulle deltage i et samlet målerudbud, da fordelene ved nye vandmålere er mindst ligeså store som det er tilfældet med fjernvarmemålere. Et samlet udbud forventes at føre til en lavere stykpris og vil være mindre besværligt for vand- og varmebrugerne, da målerne kan skiftes samtidig.

 

HOFOR oplister selv i vedlagte notat de mange fordele ved at overgå til nye digitale målere. Det drejer sig om en mere præcis og retfærdig afregning. Det drejer sig om lækageovervågning. Og det drejer sig om fortsat at holde fokus på det lave vandforbrug i kommunen.

 

Forvaltningen kan supplere med, at vand- og fjernvarmeforsyningen i Albertslund Kommune er kendetegnet ved, at have direkte afregning med mange lejere i tæt-/lav bebyggelse, hvor et stort vandtab kan ramme ekstra hårdt. Derfor vil lækageovervågning føre til øget forbrugerbeskyttelse ved at man hurtigt bliver i stand til at opdage og få stoppet skjulte vandforbrug.

 

Intelligente forbrugsmålere er et led i den digitale udvikling af Albertslund Kommune. Radius er i færd med at udskifte elmålerne. Fjernvarmemålerne bliver udskiftet i de kommende år. Derfor er det naturligt samtidig at få udskiftet vandmålerne.

Økonomi

Vandmålere er takstfinansierede og udskiftningen har derfor ikke direkte indflydelse på den kommunale økonomi. En forceret udskiftning af vandmålerne vil i de kommende tre år betyde et højere målergebyr på omkring 230 kr. ex. moms pr. vandmåler pr. år. Derefter forventes omkostningerne til den løbende servicering af vandmålerne at være meget begrænsede i en årrække. Samlet set vurderes de økonomiske fordele ved nye vandmålere klart at ville overstige omkostningerne ved udskiftningen.

Lovgrundlag

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (med senere ændringer), og § 11 i bekendtgørelse nr. 1235 af 10. oktober 2016 om økonomiske rammer for vandselskaber.

Miljøkonsekvenser

En minimering af vandtabet vil have positive konsekvenser for miljøet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at HOFOR opfordres til at fremrykke en samlet udskiftning af vandmålerne i Albertslund Kommune og
 2. at HOFOR opfordres til om nødvendigt, at søge om øgede økonomiske rammer til dækning af meromkostningerne ved en fremrykket målerudskiftning, jfr. §11 i bekendtgørelsen nr. 1235 af 10. oktober 2016 om økonomiske rammer for vandselskaber.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 24. oktober 2017, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen.

 

Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat om fjernaflæsning af vandforbrug i Albertslund Notat om fjernaflæsning af vandforbrug i Albertslund
Tilbage til toppen

14. ØU/KB - Skema B/C Alberts Have

Anledning

Alberts Have (Teglmosen Syd) opførelse af Almenbolig + skema C

Sagsfremstilling

KAB ansøger på vegne af boligselskabet AKB Albertslund om Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet for skema C. Projektet omfattede opførelsen af 72 almene boliger på (Stensmosevej 12) efter KAB's forsøgskoncept Almenbolig+.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2014 opførelsen af boligerne med en samlet anskaffelsessum på 160.005.817 kr. Projektet er opført efter KAB's forsøgskoncept, der går ud på at bygge et rationelt og industrialiseret byggeri, som bliver udbudt i større enheder. KAB's ordning er godkendt af det da værende Velfærdsministerium som forsøgsordning. I projektet er der blevet lagt vægt på stor grad af beboermedvirken, og beboerne står selv for den indvendige og delvist den udvendige vedligeholdelse, samt renholdelse og snerydning af veje og stier i lighed med private veje.

 

Byggeriet er opført med teglfacade og en bagvedliggende ventileret vindgipsplade. Det har vist sig nødvendigt at udskifte alle facadeplader, da entreprenøren har anvendt materialet Powerboard, der indeholder fugtsugende salte MgO. Byggeskadefonden har vurderet, at det er nødvendigt at facadepladerne bliver udskiftet, da der ellers er risiko for alvorlige byggeskader over tid.

 

KAB vurderer, at den totale udskiftning af samtlige facadeplader er nødvendig og at bygningen efterfølgende vil fremstå solid og fremtidssikret med materialer med lang levetid.

 

Den samlede anskaffelsessum var på 160.005.817 kr., hvilket er på 16.292.396 kr. under det gældende maksimum for anskaffelsessummen. For at sikre afdelingens finansiering i forbindelse med udskiftning af facadeplader ansøges der om Kommunalbestyrelsen godkendelse af udnyttelse af beløbet på 16.292.396 kr. , således at hele den tilladte ramme til projektet bruges og udnyttes til udskiftning af alle facadeplader. Dette sker ved at KAB udvider anskaffelsessummen i skema B med 16.292.396 kr.

 

Udnyttelsen af rammebeløbet på 16.292.396 kr. medfører en huslejestigning fra oprindelig 899 kr. pr. m2 til nu efter udskiftning af Mgo pladerne til 963 kr.  Den forventede husleje vil herefter være på 7.223 kr. for en 90 m2 bolig og 10.433 kr. for en 130 m2  bolig.

 

Forvaltningen skal anbefale, at Kommunalbestyrelsen følger Byggeskadefondens anbefaling om at udskifte facadepladerne, da der ellers vil være en risiko, for at der opstår alvorlige byggeskader over tid.

 

 

Økonomi

Finansieringen er sket med 10 % i kommunalgrundkapital, 2 % beboerindskud og 88 % realkreditlån.

 

Forvaltningen skal oplyse, at i forhold til den oprindelige anskaffelsessum i skema B på 160.000.582 kr. er blev ydet et lovpligtigt beløb i på 16.000.582 kr. i kommunalt grundkapital, og at der er stillet en kommunalgaranti baseret på Nykredits beregning af boligernes markedsværdi på i alt 93.969.299 kr.

 

Såfremt anskaffelsessummen udnyttes fuldt ud med de yderligere tilladte 16.292.396 mio. kr. vil der være et behov for kommunal grundkapital på 1.629.240 kr. og der vil efterfølgende ske en udvidelse af den eksisterende kommunegaranti jf. almenboliglovens § 127.

Lovgrundlag

lov om almene boliger

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at skema B udvides med 16.292.396 mio. kr.,
 2. at alle facadeplader, der indeholder MgO plader bliver udskiftet,
 3. at den samlede anskaffelsessum for skema B og C bliver 176.298.213 kr.
 4. at der ydes lovpligtig kommunal grundkapital på 10 % svarende til 1.629.240 kr. som tillægsbevilges
 5. at udgiften på 1.629.240 kr. finansieres af ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2017
 6. at kommunen garanterer fuldt ud for det lån, der skal optages svarende til 14.663.156 kr.

Historik

 Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 20170420 Alberts Have Følgebrev til Skema C.pdf 20170420 Alberts Have Følgebrev til Skema C.pdf
2 Bilag 1_Skema C dat 20.04.2017.pdf Bilag 1_Skema C dat 20.04.2017.pdf
3 Bilag 2_Underskrevet regnskab dat 24.03.2017.pdf Bilag 2_Underskrevet regnskab dat 24.03.2017.pdf
4 Bevillingsskema - rev. 1-11-2017 Bevillingsskema - rev. 1-11-2017
Tilbage til toppen

15. ØU/KB - Ligestillingsredegørelse 2017 til godkendelse

Anledning

Kommunen skal efter ligestillingsloven udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert andet år og aktuelt i november 2017

Sagsfremstilling

Kommunen skal efter ligestillingslovens § 5a indberette en ligestillingsredegørelse hvert andet år og aktuelt i november 2017.

Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser for 2017 er at gøre status på ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Alle kommuners ligestillingsredegørelser offentliggøres i foråret 2018 på www.ligestillingidanmark.dk, som benchmarker kommunerne.

Kommunerne vurderes i forhold til et særligt pointsystem. Albertslund Kommunes samlede resultat lå i 2015 på 51, hvor resultatet for kommunerne som helhed var 44. Det betød, at vi i 2015 lå noget over landsgennemsnittet.

I ligestillingsredegørelsen for 2017 er der fokuseret på ligestilling på personaleområdet og ligestilling i kerneydelser (borgerrettede ydelser).

Der er i redegørelsen eksempler på mål og indsatser for at fremme af ligestilling inden for kommunens kerneydelser og på personaleområdet. Gennemgangen er ikke udtømmende.

Punktet med oversigt over kønssammensætning i råd, nævn og udvalg er tomt, da der ikke er nedsat nye råd, nævn og udvalg i perioden 1. september 2015 til 31. august 2017.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse af lov nr. 1095 af 19/09/2007 om ligestilling af kvinder og mænd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at ligestillingsredegørelsen for 2017 godkendes

Historik

 Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Ligestillingsredegørelse 2017 til godkendelse Ligestillingsredegørelse 2017 til godkendelse
Tilbage til toppen

16. ØU/KB - Forslag til rammer for den nye kommunalbestyrelse og ændring af styrelsesvedtægten

Anledning

Der skal tages stilling til forslag om ny udvalgsstruktur, ændrede vederlag samt forsøg med delegation til forvaltningen på visse områder, som træder i kraft 1. januar 2018 samt ændring af styrelsesvedtægten. Den nye udvalgsstruktur skal danne baggrund for konstitueringen af kommunalbestyrelsen efter kommunalvalget i november 2017.

Sagsfremstilling

Ny udvalgsstruktur og vederlag

På kommunalbestyrelsens temamøde den 12. september. drøftede kommunalbestyrelsen borgmesterens oplæg til ny udvalgsstruktur, som kan træde i kraft fra den 1. januar 2018. Dette forslag, til justering af vederlagene samt forslag til ændring af styrelsesvedtægten fremsættes nu til vedtagelse.

 

Der foreslås en udvalgsstruktur med følgende stående udvalg:

 • Økonomiudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Miljø- og Byudvalget
 • Velfærdsudvalget
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

Det foreslås desuden, at der nedsættes følgende § 17, stk. 4 udvalg:

 • § 17, stk. 4 Udvalg for Plejeboliger
 • § 17, stk. 4 Udvalg for Byudvikling
 • § 17, stk. 4 Temaudvalg

 

Endelig foreslås det at videreføre de besluttede og eksisterende råd og nævn, herunder Folkeoplysningsudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

 

Som en følge af den nye udvalgsstruktur, foreslås en justering af vederlagene til de politiske medlemmer i udvalgene.

 

Forslaget til ny udvalgsstruktur samt justering af vederlagene er beskrevet nærmere i vedlagte notat om ny udvalgsstruktur samt oversigten over vederlag i den nye udvalgsstruktur.

 

Forsøg med delegation til forvaltningen

I forbindelse med arbejdet med en ny styrelsesvedtægt, er der mulighed for at bemyndige forvaltningen til at varetage sagsbehandlingen af flere områder, end den gør i dag. Med udgangspunkt i overholdelsen af de nye servicemål, foreslås det, at forvaltningen i en forsøgsperiode på et år får bemyndigelse til at varetage sagsbehandlingen på følgende områder:

 • Sagsbehandling af § 8-ansøgninger efter miljøbeskyttelsesloven (gravetilladelse i forurenet jord)
 • Sagsbehandling af ansøgninger om dispensationer efter byggeloven
 • Sagsbehandling af ansøgninger om dispensationer efter planloven, som er nødvendige for udstedel-se af byggetilladelse
 • Visse miljøgodkendelser, hvor miljøkrav og grænseværdier følger Miljøstyrelsens standardvilkår
 • Visse spildevandstilladelser vedrørende spildevand fra vaskepladser og vaskehaller, samt andre ak-tiviteter tilkoblet olieudskiller eller fedtudskiller.

 

Områderne er udvalgt, dels ud fra de områder, hvor vi har udfordringer med at overholde servicemålene, dels ud fra en vurdering af, hvor der er mindst mulighed for politisk indflydelse, fordi området i høj grad er reguleret.

 

Fordelene ved at delegere disse områder til forvaltningen er:

 • Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i forhold til lovgivningen
 • Mindre oplevet bureaukrati fra borgerens side
 • Mere plads til politiske drøftelse på øvrige områder

 

Opstår der under sagsbehandlingen væsentlige bemærkninger mod det fremlagte forhold, vil forvaltningen vurdere og træffe beslutning om, hvorvidt den pågældende sag i stedet skal forelægges til politisk behandling. Herudover vil forvaltningen med udgangen af 2018 fremlægge en evaluering til drøftelse i kommunalbestyrelsen, som beskriver, hvordan områderne er blevet forvaltet i den forgangne periode. Herefter tages der politisk stilling til, om bemyndigelserne skal forsætte.

 

Styrelsesvedtægt

Som en konsekvens af forslag til ny udvalgsstruktur, justering af vederlagene samt forslag om forsøg med delegation af visse områder til forvaltningen, ændres Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund kommune (styrelsesvedtægten). Den nuværende styrelsesvedtægt, samt forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt sagen - de foreslåede ændringer i stryelsesvedtægten er angivet med rødt. Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum, og styrelsesvedtægten 2. behandles på et ekstraordinært kommunalbestyrelses møde i december.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at forslag til ny udvalgsstruktur godkendes
 2. at forslag til ny struktur for vederlag godkendes
 3. at "Supplerende aftale til styrelsesvedtægtens §15 vedrørende sagsbehandling af visse områder inden for myndighedsområdet i Miljø & Teknikafdelingen" godkendes
 4. at forslag til ny Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune godkendes og  oversendes til 2. behandling i kommunalbestyrelsen

Historik

 Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 19:

Sagen oversendes til KB med bemærkning om, at man ønsker orientering om tilladelser kvartalsvis i stedet for årligt.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Bilag

1 Oplæg til ny udvalgsstruktur i Albertslund Oplæg til ny udvalgsstruktur i Albertslund
2 Udvalg og vederlag i ny KB periode 2/11 Udvalg og vederlag i ny KB periode 2/11
3 Forslag til bemyndigelser for myndighedsområdet i Miljø & Teknik Forslag til bemyndigelser for myndighedsområdet i Miljø & Teknik
4 Ny styrelsesvedtægt 2017 2/11 Ny styrelsesvedtægt 2017 2/11
5 Ny styrelsesvedtægt - 2015 (43058).docx Ny styrelsesvedtægt - 2015 (43058).docx
Tilbage til toppen

17. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om større åbenhed i Kommunalbestyrelsen

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om større åbenhed i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

1. Forslag om åbne referater
Fremover skal beslutninger truffet vedr. lukkede punkter på kommunalbestyrelsens og udvalgenes dagsorden fremgå af referaterne og dermed lægges offentligt frem, når beslutningerne er truffet. Referatet af beslutningerne ledsages så vidt muligt af bilag, der beskriver grundlaget for beslutningerne.

2. Flere sager på den åbne del af kommunalbestyrelsesmøderne
Kommunalbestyrelsen ønsker at flest mulige sager behandles på den åbne del af dagsordenen. Derfor benyttes lovgivningens muligheder for at opdele sager i en principiel (åben) del og en konkret (lukket) del, når det er muligt.

3. Åbne fagudvalgsmøder
Det undersøges, om der kan indføres åbne fagudvalgsmøder, fx. via en ansøgning om frikommuneforsøg, når der igen åbnes for ansøgninger om dette, eller om udvalgenes diskussioner og beslutninger kan gøres offentligt tilgængelige på anden måde.

4. Kommunalbestyrelsesmøder mere tilskuervenlige
Kommunalbestyrelsens dagsorden ændres således at de skønsmæssigt vigtigste og mest politiske sager anbringes først på dagsordenen.

De enkelte elementer skrives ind i kommunalbestyrelsens forretningsorden idet pkt. 3 naturligvis må afvente afdækning og beslutning om de konkrete muligheder..

Baggrund
Det er afgørende for borgernes mulighed for indsigt og indflydelse, at diskussioner og beslutninger i kommunalbestyrelsen lægges åbent frem.
Alt hvad der har med køb og salg af ejendomme skal på lukket dagsorden, men efter at handlen er vedtaget eller gennemført er det ikke hemmeligt længere. Derfor burde man kunne se hele referatet på kommunens hjemmeside. I Frederikshavn kommune har man truffet beslutning om dette.
Tilsvarende gælder fx. sagen om oprettelsen af en yderligere direktørstilling i kommunen. Sagen blev behandlet på et lukket punkt. Derfor fremgår det ikke af referatet, hvad der blev besluttet. Denne sag kunne være opdelt i en åben del om oprettelse af en yderligere stilling og finansiering heraf - og en anden lukket del om den konkrete senioraftale. Under alle omstændigheder burde offentligheden blive bekendt med, hvad der blev besluttet - nemlig at en sådan ekstra deltidsstilling som direktør blev oprettet, og at det koster kommunen ca. 850.000 kr. om året og hvordan udgiften finansieres. Det eneste der nu fremgår i det offentligt tilgængelige referat fra mødet i KB i maj er: "24. ØU/KB - Seniorordning - udvidelse af antallet af direktører med en projektdirektør". Det fremgår ikke hvad der blev besluttet, eller hvem der stemte for og imod. Som bekendt - og som det fremgår af det lukkede referat - blev beslutningen truffet med 13 stemmer for (AFBC) og 8 stemmer imod (ØVO).

 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 9. november 2017

Der er vedlagt supplerende notat fra forvaltningen.

 

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at fremover skal beslutninger truffet vedr. lukkede punkter på kommunalbestyrelsens og udvalgenes dagsorden fremgå af referaterne og dermed lægges offentligt frem, når beslutningerne er truffet. Referatet af beslutningerne ledsages så vidt muligt af bilag, der beskriver grundlaget for beslutningerne.
 2. at Kommunalbestyrelsen ønsker, at flest mulige sager behandles på den åbne del af dagsordenen. Derfor benyttes lovgivningens muligheder for at opdele sager i en principiel (åben) del og en konkret (lukket) del, når det er muligt.
 3. at det undersøges, om der kan indføres åbne fagudvalgsmøder, fx. via en ansøgning om frikommuneforsøg, når der igen åbnes for ansøgninger om dette, eller om udvalgenes diskussioner og beslutninger kan gøres offentligt tilgængelige på anden måde.
 4. at Kommunalbestyrelsens dagsorden ændres således, at de skønsmæssigt vigtigste og mest politiske sager anbringes først på dagsordenen.

Historik

 Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 20:

Sagen oversendes til KB.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Godkendte indstillingens

 

1., 2. og 4. at, idet gældende styrelsesregler om fortrolighed til en hver tid er gældende.

 

Godkendte indstillingens

 

3. at, idet de politiske partier drøfter udvalgenes måde at arbejde på i forhold til borgerne i forbindelse med konstitueringen.

 

 

 

 

Bilag

1 Notat - enhedslisten forslag åbenhed Notat - enhedslisten forslag åbenhed
Tilbage til toppen

18. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om at øge medarbejdertiden til hjælpemidler

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om at øge medarbejdertiden til hjælpemidler

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i notat udleveret på Velfærdsudvalgets møde den 26.oktober 2017, foreslår Enhedslisten at det antal medarbejdertimer der bruges på formidling af hjælpemidler øges, således at ventetiden på hjælpemidler nedsættes, og således at de frister der er angivet og vedtaget af kommunalbestyrelsen, som absolut minimum, overholdes.

Begrundelse for forslaget:

På Velfærdsudvalgets møde den 26/10-2017 lå et notat med ventetid på hjælpemidler. 

Hjælpemidlerne søges af borgere som ER visiteret til hjælpemidlerne, og som nu bare venter på dem, således at de kan få et nogenlunde almindeligt liv, på trods af funktionsnedsættelse.

I Enhedslisten har vi allerede ved indførelsen af kvalitetsstandarder på området sagt fra overfor den lange ekspeditionstid. Dengang fik vi et svar om, at det kun var i særlige tilfælde, at ventetiden ville være så lang. Alligevel stemte vi imod, idet vi mener hjælpemidlerne bør udleveres øjeblikkeligt når behovet opstår.

Nu overskrides ventetiden, som i nogle tilfælde er 1/2 år, med, i nogle tilfælde 20%! 

Det er ikke godt nok for borgeren, og det kan blive rigtig dyrt for kommunen på den lange bane.

Indstilling

Enhedslisten indstiller,

1. at det antal medarbejdertimer der bruges på formidling af hjælpemidler øges, således at ventetiden på hjælpemidler nedsættes, og således at de frister der er angivet og vedtaget af kommunalbestyrelsen, som absolut minimum, overholdes.

Historik

 Økonomiudvalget, 6. november 2017, pkt. 21:

Sagen oversendes til KB.

 

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Dansk Folkeparti stillede forslag om, at forvaltningen fremlægger forslag til at nedbringe andelen af overskridende sagsbehandlingstider

 

Forslaget blev godkendt.

Tilbage til toppen

19. KB - Forslag fra Venstre om afskaffelse af lukrative særaftaler til ledelse

Anledning

Forslag fra Venstre om afskaffelse af lukrative særaftaler til ledelse

Sagsfremstilling

Igennem en lang årrække har der været en praksis med at indgå særdeles lukrative ansættelsesaftaler, herunder fratrædelsesaftaler, med ledere i kommuner og relaterede organisationer. Med denne praksis betaler skatteborgerne ikke blot meget høje lønninger for lederne, men også rigtigt mange penge når en leder opsiges fra sin stilling. Penge der ikke kan anvendes til service til borgerne.

Som kommune skal vi være nøjsomme med anvendelsen af borgernes penge og sikre at skattekronerne anvendes til service til borgerne. Derfor skal vi som kommune ikke være lønførende og vi bør afstå fra at give ledere bedre ansættelsesvilkår end medarbejdere generelt.

Som kommune skal vi sikre dette både i vores egen organisation, såvel som alle andre relaterede organisationer, som kommunen har en andel i, eller som varetager væsentlige opgaver på vegne af kommunen. F.eks. forbrænding, forsyning, beredskab, tværkommunale og regionale organisationer mv.

Indstilling

Venstre indstiller:

 1. at Albertslund Kommune afstår fra at indgå fratrædelsesaftaler, herunder udbetaling af enkeltbeløb (gyldent håndtryk) og at der ved fritstilling af en leder skal modregnes i evt. ny løn så en medarbejder ikke kan opnå dobbelløn.
 2. at Albertslund Kommune tager afstand fra tilsvarende aftaler i alle relaterede organisationer.
 3. at Albertslund Kommune en gang årligt udarbejder en redegørelse over ansættelsesaftaler med fratrædelsesordninger el.lign. og faktiske udgifter til aftaler, i Albertslund Kommune og alle relaterede organisationer.

 

Beslutning

Man stemte om forslaget

 

For stemte 9 (Ø, C, V, O)

Imod stemte 9 (A)

3 undlod at stemme (B, F)

 

Forslaget bortfaldt hermed.

Tilbage til toppen

20. ØU/KB - Salg af et delareal af kommunens genbrugsplads

Tilbage til toppen

21. ØU/KB - Ansættelse af ny direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Ansættelse af ny direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

Stillingen som områdedirektør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse blev ledig den 1. november 2017, hvor Niels Carsten Bluhme overgik til en seniorstilling som projektdirektør.

Genitor har stået for rekrutteringsprocessen, og stillingen har været slået op til ansættelse på kontraktvilkår. Stillingen var slået op første gang i august 2017 og genopslået i oktober 2017, da den kandidat, som ansættelsesudvalget havde peget på, takkede nej til stillingen.

Der har været nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

 • Økonomiudvalget
 • Formanden for Kultur, Bevægelse og Sundhedsudvalget
 • Kommunaldirektør
 • Områdedirektør for Børn, Sundhed og Velfærd
 • Idrætsdirektør
 • To afdelingschefer
 • To medarbejderrepræsentanter

Der har i anden omgang været 61 ansøgere til den ledige stilling. Til første interviewrunde har ansættelsesudvalget indkaldt 6 ansøgere og til anden interviewrunde 3 ansøgere.

Ansættelsesudvalget indstiller Elisabeth Gadegaard Wolstrup til ansættelse som områdedirektør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse fra 1. januar 2018.

Elisabeth Gadegaard Wolstrup er 45 år gammel og kommer fra en stilling som centerchef for Plan & Byg, Natur & Miljø, og Vej & Park i Furesø Kommune. Fra 2012 til 2016 var hun kontorchef i Miljøstyrelsen og forud herfor var hun kontorchef i Naturstyrelsen.

Ansættelsesvilkår

Se bilag, løn og ansættelsesvilkår

 

Kommunikation

Punktet vil være lukket, mens sagen behandles, hvorefter punktet åbnes. Bilagene forbliver lukket, da de indeholder fortrolige oplysninger.

Sagen er fortrolig indtil onsdag den 15. november 2017, hvor der er aftalt fælles information om ansættelsen i den nye direktørs nuværende organisation og i Albertslund Kommune. 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at ansættelsesudvalgets indstilling godkendes

Historik

 


Økonomiudvalget, 14. november 2017, pkt. 2:

 

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

 

Brian Palmund (V) og Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde punkt om fratrædelsesgodtgørelse.

 

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(Ø, V, O) kunne ikke godkende pkt. 7 i aftalen om ansættelse.

 

Tilbage til toppen

22. ØU/KB - Alkoholbevilling - Albertslund Sports Pub

Tilbage til toppen

23. ØU/KB - Alkoholbevilling - Hunters Game ApS

Tilbage til toppen