Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Helle Wagner Gehlert

Hanne Pedersen (protokol)

 

Der blev i mødets start demonstreret afstemningssystem fra Kommune-Tv. Lars Gravgaard  Hansen (C) deltog i dette.


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Tirsdag den 07. marts 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 915

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Jens Mikkelsen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Dennis Schmock (B)
 • Danni Olsen (O)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra Borgmesteren marts 2017
2. Orientering fra Kommunaldirektøren marts 2017
3. VFU/ØU/KB - Tilsyn 2016
4. BEU/ØU/KB - Udvikling af ressourceforløb (bevilling)
5. BEU/ØU/KB - Brobygningsforløb NEXT (bevilling)
6. BEU/ØU/KB - Handleplan for borgere ramt af kontanthjælpsloft og 225 timers regel
7. MBU/ØU/KB - Strategi for kommunale grunde langs Roskildevej
8. MBU/ØU/KB - Modernisering af vejbelysning - supplerende arbejder til etape 1 - 2 ( bevilling)
9. MBU/ØU/KB - Årsrapport for kommunale ejendomme 2016 (bevilling)
10. MBU/ØU/KB - Læringslys på Herstedlund Skole (bevilling)
11. MBU/ØU/KB - Roskildevej 16 - dispensation til restaurationsvirksomhed
12. MBU/ØU/KB - Regulativ for Herstedøster Vandværk
13. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udviklingsplan for Kulturcenter Birkelundgård
14. 17.4 Plejecenter og Sundhedshus/ØU/KB - Forundersøgelser nye plejeboligbyggerier (bevilling)
15. ØU/KB - Integrationsrådets rapport 2016
16. ØU/KB - Frigivelse af midler til salg af grunde (bevilling)
17. ØU/KB - Projekt om indtægtsoptimering (Bevilling)
18. ØU/KB - Afskrivning af kommunens tilgodehavender, samt værdiregulering 2016
19. ØU/KB - Godkendelse af lånoptagelse på 29,1 mio. kr. i henhold til lånerammen for 2016
20. ØU/KB - Godkendelse af vedtægtsændringer Røde Vejrmølle Park
21. ØU/KB - Forslag fra SF om forsøg med fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte
22. ØU/KB - Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab
23. BSU/ØU/KB - Klager over afslag på skoleplacering, skoleindskrivning 17/18
24. MBU/ØU/KB - Ekstra bevilling til genopførelse af bygning M til Kongsholmcentret (Bevilling)
25. Eventuelt

1. Orientering fra Borgmesteren marts 2017

Anledning

Orientering fra Borgmesteren

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

A. KKR

B. Copenhagen EU Office

C. Greater CpH

D. Kredsrådsmøde politiet

E. Udligningsindsatsen

F. HMN

G. Svar på klage - grafitti og hærværk

Beslutning

Taget til efterretning, idet

 

- Folketingets Retsudvalg har modtaget kommunens anmodning om foretræde for udvalget vedrørende Vridsløselille Statsfængsel. Økonomiudvalget deltager i det omfang det er muligt.

 

Bilag

1 Klage Klage
2 Svarbrev fra borgmester Svarbrev fra borgmester
Tilbage til toppen

2. Orientering fra Kommunaldirektøren marts 2017

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren marts 2017

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

A. Boligsocial helhedsplan og delaftaler på udvalg

B. Kvartalsvis opfølgning på Handleplan for Erhvervsstrategien

C. Rådighedsbeløb og enkeltydelser - opfølgning på spørgsmål

D. Status på udviklingstendenser over restancer

E. Lån til betaling af ejendomsskat

F. Akutfunktioner - proces for høringssvar 

G. Boligbyggeprogram til prognoser

H. Rekruttering af ny dagtilbudschef - tidsplan

I. Etablering af seniorboliger i Albertslund Kommune

J. Lukket punkt (bilag eftersendes)

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Bilag

1 Igangsættelse af boligsociale helhedsplan Igangsættelse af boligsociale helhedsplan
2 Delaftaler i de politiske udvalg Delaftaler i de politiske udvalg
3 Handleplanen 2016-2017 Erhvervsstrategien, 4. kvt. 2016 Handleplanen 2016-2017 Erhvervsstrategien, 4. kvt. 2016
4 Vækstvilkår 2016 status for Handleplan 2016-2017, 4. kvt. Vækstvilkår 2016 status for Handleplan 2016-2017, 4. kvt.
5 Supplerende notat til rådighedsbeløb og enkeltydelser efter ØU Supplerende notat til rådighedsbeløb og enkeltydelser efter ØU
6 udsættelser i almene boliger udsættelser i almene boliger
7 lån til betaling af ejendomsskat lån til betaling af ejendomsskat
8 Proces for høringssvar akutfunktion Proces for høringssvar akutfunktion
9 Boligbyggeprogram - befolknings-, skole-, og dagpasning Boligbyggeprogram - befolknings-, skole-, og dagpasning
10 Bilag 1 - Boligbyggeprognose 2017 - 18.01.2017 ØU/KB Bilag 1 - Boligbyggeprognose 2017 - 18.01.2017 ØU/KB
11 Bilag 2 - Udvikling pba boligbyggeprogram - til ØUKB Bilag 2 - Udvikling pba boligbyggeprogram - til ØUKB
12 Ansættelse af dagtilbudschef Ansættelse af dagtilbudschef
13 Seniorboligprocessen Seniorboligprocessen
Tilbage til toppen

3. VFU/ØU/KB - Tilsyn 2016

Anledning

Myndighedsenheden under afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har efter lov om social service §151 gennemført uanmeldt tilsyn hos leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt udført uanmeldt tilsyn på plejeboligområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn hos leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje tages til efterretning og
 2. at tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn på plejeboligområdet tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Tilsynets formål

Formålet med tilsynet er:

 • at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og at hjælpen leveres i henhold til de afgørelser om hjælp, der er truffet,
 • at sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder,
 • at sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk ansvarlig måde og
 • at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Tilsynet er en formaliseret måde at kontrollere praksis på, og i Albertslund Kommune gennemføres tilsynet med afsæt i et standardiseret koncept. Det overordnede fokus i tilsynet er, hvorvidt der er overensstemmelse mellem ledelsens, personalets, borgere/beboeres og pårørendes udsagn om forholdene hos leverandører og på plejeboligområdet. 

 

Uanmeldt tilsyn hos leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

Myndighedsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn hos leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i efteråret 2016. Der er udført tilsyn hos alle tre leverandører; den kommunale hjemmepleje, Aleris og Din Fleksible Service (DFS).

 

Det overordnede indtryk af den kommunale og de private leverandører er, at der bør rettes fokus på det tværgående samarbejde mellem de private og den kommunale leverandør samt deres samarbejde til sygeplejegruppen. Borgerne angiver, at de modtager en respektfuld pleje og omsorg med udgangspunkt i den enkeltes problemstillinger, vaner og ressourcer.

 

På baggrund af tilsynet hos de tre leverandører har tilsynet følgende overordnede anbefalinger:

 • Fokus på kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation, herunder skal leverandørerne sikre, at borgernes handleplaner kontinuerligt opdateres.
 • At der sættes ledelsesmæssigt fokus på samarbejdet mellem de private leverandører og sygeplejegruppen om uddelegerede sundhedsopgaver, således at uddelegerede opgaver ikke kun tildeles den kommunale hjemmepleje.
 • At der arbejdes på at forbedre det tværgående samarbejde mellem leverandører, sygeplejegruppen og visitation i forbindelse med rehabiliterende indsatser, afrapporteringer og akutte ændringer i borgeres behov.

 

Uanmeldt tilsyn på plejeboligområdet

Myndighedsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på plejeboligområdet (Humlehusene og Albertshøj) i efteråret 2016. Det overordnede indtryk af forholdene på de to plejecentre er, at der mellem ledelse og personale eksisterer divergerende opfattelser af forholdene, eksempelvis omkring samarbejde og ansvarsfordeling. På trods af dette kan tilsynet konstatere, at beboerne oplever, at de har en god og tryg hverdag samt at de modtager en god og individuel pleje og omsorg.

 

På baggrund af tilsynet på de to plejecentre har tilsynet følgende overordnede anbefalinger:

 • At ledelsen opdaterer og systematisk anvender instrukser og procedurer, der tydeliggør opgavefordelingen mellem faggrupper, herunder ansvars- og kompetenceforhold.
 • At ledelsen sikrer systematisk oplæring af personale, der skal varetage uddelegerede sundhedsopgaver.
 • At ledelsen systematisk anvender utilsigtede hændelser til opfølgning og læring samt, at der kontinuerligt foretages afrapportering til Dansk Patient Sikkerheds Database.

 

Opfølgning

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg arbejder målrettet med ledelsesstrukturer, ledelsesudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere i både hjemmeplejen og på plejeboligområdet for derigennem at sikre, at områderne hele tiden udvikler sig, løfter det faglige niveau og skaber den bedste kvalitet i plejen og omsorgen for borgerne.

 

§17,4 udvalget Innovation & Velfærd præsenteres i foråret 2016 for afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorgs tværgående kompetenceudviklingsstrategi.

 

Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt plejeboligområdet udarbejder handleplaner for tilsynets anbefalinger, som præsenteres på Velfærdsudvalget i marts. På udvalgsmødet i marts præsenteres også resultaterne fra trivselsmålingen på plejeboligområdet samt ledelsens handleplan. 

Lovgrundlag

Lov om social service §151.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

Historik

 Velfærdsudvalget, 16. februar 2017, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A) og Brian Palmund (V) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

 

Bilag

1 Tilsynsrapport Plejeboligområdet 2016 Tilsynsrapport Plejeboligområdet 2016
2 Tilsynsrapport leverandører 2016 Tilsynsrapport leverandører 2016
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
4 Udtalelse fra Handicaprådet Udtalelse fra Handicaprådet
Tilbage til toppen

4. BEU/ØU/KB - Udvikling af ressourceforløb (bevilling)

Anledning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bevilget 2,15 mio. kr. til en ekstraordinær indsats til udvikling af ressourceforløbene i Jobcenter Albertslund.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 2,15 mio. kr. i til en projektleder og en virksomhedskonsulent fordelt over 2017 og 2018, som finansieres af ekstern bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) lancerede i slutningen af 2016 en pulje, hvor jobcentrene kunne søge midler til at ansætte en projektleder og virksomhedskonsulent i Jobcentret, til at forberede indholdet af ressourceforløbene. Jobcenter Albertslund valgte at søge og har fået tilsagn på ansøgningen.

 

Projektet har tre spor som tilsammen er med til at løfte indholdet af ressourceforløbene og har til formål at få borgere i ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet.

 

Spor 1. Der udarbejdes, blandt sagsbehandlerne i Jobcentret, en fælles forståelse og metode til forberedelse af sagerne, som skal i Rehabiliteringsteamet. Konkret vil der blive udarbejdet en drejebog, fokus på systematisk netværk inddragelse, funktionsevnebeskrivelser, CV udarbejdelse og implementering af et nyt tilbudskatalog over alle relevante tilbud til borgerne. I denne proces er der også fokus på borgerinddragelse ved at der bl.a. gennemføres borgerinterview for løbende at evaluere og udvikle det forberedende arbejde.

 

Spor 2. Projektet har også et stærkt fokus på borgerejerskab til mål og indsatsplan. Det indebærer, at der skal etableres arbejdsgange for rundbordssamtaler, netværksinddragelse og hyppige samtaler. Konkret vil borgerne deltage i flere samtaler end lovgivningen kræver, og især rundbordssamtaler med borgers netværk, virksomhedskonsulent og koordinerende sagsbehandler.

 

Spor 3. Sidste fokus område er ’mere mening og retning i virksomhedsindsatsen’. Målet er at øge antallet af ressourceforløbsborgere i virksomhedspraktik, hjælpe til at sikre et godt match mellem borger og arbejdsfunktioner og generelt få iværksat virksomhedsrettet tilbud tidligere i forløbet. Dertil er der et fokus på, at når borgerne kan, skal de ansættes i få men ordinære timer således, at de også får løn for deres arbejde.

Økonomi

STAR har givet tilsagn for 1,66 mio. kr. til indsatsen i 2017 og givet forventet tilsagn på det resterende i 2018, således at den samlede bevilling er 2,15 mio. kr.

Historik

 Beskæftigelsesudvalget, 13. februar 2017, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen. 

 

Bilag

1 ansøgning d. 29-11-16 ansøgning d. 29-11-16
2 Albertslund - Tilsagn for hele projektperioden Albertslund - Tilsagn for hele projektperioden
3 Budgetskema-bedre-ressourceforloeb xlsx Budgetskema-bedre-ressourceforloeb xlsx
4 bevillingsskema-til-projektstyring bevillingsskema-til-projektstyring
Tilbage til toppen

5. BEU/ØU/KB - Brobygningsforløb NEXT (bevilling)

Anledning

Jobcentret deltager i projektet "Brobygning til Alle Erhvervsuddannelser", som har fået en større bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Jobcentret får finansieret løn til en brobygningsmedarbejder i 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 417.000 kr. til ansættelse af brobygningsmedarbejder, som fuldt betales fra NEXT's bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sagsfremstilling

NEXT Uddannelse København, SOSU C, Hotel – og Restaurantskolen, Ballerup Kommune, Glostrup Kommune, Ishøj/Vallensbæk kommuner, Hvidovre Kommune og Albertslund Kommune, har sammen ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om midler til et større fælles brobygningsforløb, som er målrettet unge på uddannelseshjælp, som har vanskeligt ved at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

 

Projektgruppen har sammen ansøgt om samlet 3.167.000 kr. til projektet ”Brobygning til Alle Erhvervsuddannelser.”

 

Albertslund Kommune har i projektet forpligtet sig til at ansætte en såkaldt "Brobygningsmedarbejder", og midlerne til vedkommende dækkes af projektet.

Formålet med brobygningsmedarbejderen er at sikre, at de unge spores ind på den rigtige uddannelse og undgå unødigt frafald. Det vil altså være en medarbejder, som bruger tid i Jobcentret på at informere og rekruttere de unge og som bruger tid på brobygningsforløbene til at fastholde de unge i forløbet og i at vælge relevant ungdomsuddannelse.

Økonomi

Jobcentret udbetaler løn til en brobygningsmedarbejder i 2017 og dette udlæg finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) via en målrettet pulje.

Der er søgt og bevilget en ramme på 417.000 kr. i 2017 for Albertslund Kommunes brobygningsmedarbejder.

Historik

 Beskæftigelsesudvalget, 13. februar 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Ansøgningsskema STAR Brobygning til uddannelse Ansøgningsskema STAR Brobygning til uddannelse
2 Tilsagn om tilskud.pdf Tilsagn om tilskud.pdf
3 bevillingsskema-til-projektstyring Brobygning bevillingsskema-til-projektstyring Brobygning
Tilbage til toppen

6. BEU/ØU/KB - Handleplan for borgere ramt af kontanthjælpsloft og 225 timers regel

Anledning

Kommunalbestyrelsen har i december anmodet om en handleplan på en række områder til forbedring af vilkårene for borgere omfattet af kontanthjælpsloft og 225-timers reglen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udkast til handlingsplan vedtages.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning på kommunalbestyrelsesmøde den 13. december 2016  har direktørområdet udarbejdet forslag til handleplan for de borgere som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som er økonomisk ramt af indførelsen af kontanthjælpsloftet og/eller 225 timers kravet.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i december, at handleplanen skal omfatter følgende punkter:

 1. belysning af mulighederne for etablering af småjobs, i kommunal regi, i foreningsregi eller i private virksomheder, der kan varetages af målgruppen,
 2. kortlægning og forbedring af Jobcentrets mulighed for at finde og visitere til allerede eksisterende midlertidige stillinger og stillinger på få timer/uge,
 3. sikre kommunikation mellem forvaltningerne, således at socialforvaltningen løbende orienteres - og dermed får mulighed for bruge deres mulighed for at yde hjælp - i de tilfælde, hvor Jobcenterets ikke er i stand til at hjælpe med at skaffe et job eller lignende.
 4. afsøge mulighederne for i samarbejde med boligselskaberne at gøre det lettere for borgere med små indtægter at få adgang til billige boliger i kommunen,
 5. sikre gældsrådgivning og økonomisk rådgivning til alle med behov, herunder mulighed for frivillige aftaler om kommunal administration af huslejebetaling,
 6. afdække mulighederne for at yde kommunal støtte til hel eller delvis betaling af skolemad,
 7. undersøge muligheden for etablere omfattende kommunal støtte til frivillige organisationer i form af adgang til ledige kommunale faciliteter efter aftale og dialog med foreningerne (det kunne være støtte til annoncering/informationsformidling, adgang til køkkenfaciliteter, centrale lokaler til brug for distribution af nødhjælp mv).

 

Handleplanen er udformet ved, at de forskellige afdelinger, der har ansvaret for de forskellige emner i handleplanen, har bidraget. Der er imidlertid en række af tiltagene, som vedrører fagudvalg, såfremt der skal igangsættes yderligere tiltag ud over dem, der er beskrevet i handleplanen. 

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 14. februar 2017

Forslag til alternativ/supplerende indstilling fra Enhedslisten er vedlagt.

 

Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse, 28. februar 2017

Ad 5 i handleplanen "gældsrådgivning" er fremlagt på Økonomiudvalgets møde den 03.05.16 og ikke i marts 16 som nævnt. Bilagene er nu vedlagt sagen her.

Historik

 Beskæftigelsesudvalget, 13. februar 2017, pkt. 4:

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) deltog ikke på mødet.  

Beslutning

Der blev udleveret notat om forslag til økonomisk rådgivning.

 

Borgmesteren stillede følgende forslag til indstilling:

 

A. Orienteringskampagne virksomheder og kommunes arbejdspladser:

 

 1. at jobcentret orienterer alle virksomheder, som der er kontakt med, om behovet for ”småjobs” og om virksomhedernes muligheder for hurtigt at få løst opgaver.
 2. at kommunens arbejdspladser orienteres om muligheden for at rekruttere ledige til ”småjobs” gennem jobcentret.
 3. at foreninger og klubber orienteres om behovet for ”småjobs” til ledige og mulighederne for at ansætte disse til ad-hoc opgaver

 

B. Gældsvejledning til borgere ramt af kontanthjæplsloft

Borgere, der rammes af kontanthjælpsloftet tilbydes møde om gældsvejledning, hvor borger og rådgiver gennemgår borgerens økonomi. På den baggrund ydes hjælp til: 

• budget (og du får generel økonomisk vejledning)

• Prioritering  udgifter

• Finde ud af hvilken økonomisk hjælp, borgeren eventuelt har ret til 

• Lav en oversigt over gældsposter, også i forhold til andre kreditorer

• Kontrol af  forskuds- og årsopgørelse og fradragsmuligheder i forhold til SKAT.

 

C. Samarbejde med boligorganisationerne

Anvisningskriterierne drøftes med boligorganisationerne.

Det samarbejdes med boligorganisationerne om borgere, der har problemer med huslejen.

 

D. Frivillige organisationer  

Puljen til understøttelse af børn og unges deltagelse i foreningslivet, kan også anvendes i foreningsregi til aktiviteter for børn og unge i, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Det er ikke medlemskrav ifm deltagelse i aktiviteten.

 

Foreninger opfordres til særligt at være opmærksom på kontanthjælpsgruppen og eventuelt lave aktiviteter målrettet gruppen. Finansiering kan søges via Initiativpuljen

 

E. Administrationen

Det sikres, at de medarbejdere, der møder borgere omfattet af kontanthjælpsloft og 225-timers reglen, kender regler og muligheder for at få dækket udgifter som enkeltydelser

 

 

Udvalget tiltrådte borgmesterens indstilling.

Bilag

1 Forslag til handleplan Forslag til handleplan
2 Handleplan alternativ indstilling fra Helge Bo Jensen (Ø) Handleplan alternativ indstilling fra Helge Bo Jensen (Ø)
3 Notat om svar på forespørgsler om gældsrådgiver Notat om svar på forespørgsler om gældsrådgiver
4 07-12-15 Statsforvaltningens svar vedr. henvendesle om etablering af gældsrådgivning.pdf 07-12-15 Statsforvaltningens svar vedr. henvendesle om etablering af gældsrådgivning.pdf
5 Svar på henvendelse om etablering af gældsrådgivning Svar på henvendelse om etablering af gældsrådgivning
6 Forslag om økonomisk rådgivning Forslag om økonomisk rådgivning
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Strategi for kommunale grunde langs Roskildevej

Anledning

Ifølge Budget 2017 skal der igangsættes en analyse af mulighederne for salg af kommunale grunde langs Roskildevej til private familieboliger og/eller erhvervsformål, det tidligere kulturhus (Roskildevej 122) søges solgt til erhvervsformål og grunden på hjørnet af Rønne Allé og Roskildevej til bolig/eller erhvervsformål sammen med yderligere kommunale arealer. Et forslag til en strategi for den nordlige del af Roskildevej skal også forholde sig til den grønne profil, infrastruktur, udviklingen af Vridsløselille Statsfængsel og udviklingen af erhverv i Værkstedsgården.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at processen med et salg af kommunale arealer beliggende Roskildevej 82- 84 og Roskildevej 90-92 til bolig - og/eller erhvervsformål igangsættes
 2. at processen med afdækning af muligheder og vilkår for et salg af arealet beliggende Roskildevej 122 igangsættes
 3. at et muligt salg af arealet beliggende Roskildevej 13B afventer en afklaring af fremtidig anvendelse som led i en samlet udviklingsplan for Vridsløselille Statsfængsel

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 3. februar 2017,

2.    at der igangsættes et udbud af  de kommunalt ejede grunde beliggende Roskildevej 122 (matrikel 16d), Roskildevej 124 (matrikel 16c) og Holsbjergvej 11 (matrikel 16b) med henblik på erhverv og/eller boliger

3.   at et muligt salg af arealet beliggende Holsbjergvej 13B afventer en afklaring af fremtidig anvendelse som led i en samlet udviklingsplan for Vridsløselille Statsfængsel.

Sagsfremstilling

De kommunale arealer og planforhold

De kommunale arealer langs Roskildevejs nordlige del omfatter matriklerne 6ae og 6at (Roskildevej 82-84), matriklerne 6g og 6l (Roskildevej 90-92), matriklerne 16d (Roskildevej 122) og 12n (Roskildevej 13B).

 

For den nordlige del af Roskildevej gælder Lokalplan 3.6 Forskønnelse af ejendomme på nordsiden af Roskildevej. Lokalplanen deler området i tre områder. Delområde I udgør den vestligste del ved Værkstedkvarteret, der må anvendes til kontor- og erhvervsvirksomhed og hvor der må etableres butikker til bestemte formål. Delområde II udgør det mellemste område fra Værkstedskvarteret til lidt øst for Damgårdsvej, der må anvendes til offentlige formål og friholdes for bebyggelse. Delområde III udgør den sidste del til på de anden side af Rønne Allé, der må anvendes til boligformål. Der må ikke opføres eller indrettes ny beboelse Inden for nogen af delområderne.

 

Baggrunden for lokalplanen var blandt andet ønsket om en forskønnelse af området langs Roskildevej og at skabe et åbent, grønt præg. Derfor markerer lokalplanen også en linje på 9,5 meter fra vejskel, der ikke må bebygges.

 

Strategi for et salg af grunde langs en den nordlige del af Roskildevej

Det er umiddelbart muligt at sætte en proces i gang, der virkeliggør et salg af matriklerne 6ae og 6at (Roskildevej 82-84) og matriklerne 6g og 6l (Roskildevej 90-92) til boligformål evt. kombineret med en eller anden type af erhvervsformål. Begge arealerne er i dag ubebyggede. De ligger i lokalplanens delområde III og i forbindelse med et salg til ny boligbebyggelse, skal der derfor udarbejdes nyt plangrundlag. Det kan ske efter udbud og salg af ejendommene. Det vil være boliger der ligger centernært og tæt på S stationen. I forbindelse med udbuddet skal der tages stilling til bebyggelsesprocenter, bygningshøjder, grøn profil ud mod Roskildevej mm.

 

Mulighederne og vilkårene for at salg af matrikel 16d (Roskildevej 122) skal undersøges nærmere. Bygningen på matriklen står tom og har tidligere rummet kulturhus. En del af arealet anvendes i dag til parkering. Arealet ligger i lokalplanens delområde II, der må anvendes til offentlige formål som grønt område.

 

Matrikel 12n er i dag et grønt område. Arealet ligger i lokalplanens delområde II, der må anvendes til offentlige formål som grønt område. Som arealer tæt på Vridsløselille Statsfængsel kan de komme til at indgå i den udviklingsplan, der sættes i gang dér. En samlet plan for området skal skabe mulighed for, at der kan skabes den ønskede sammenhæng og infrastruktur mellem syd og nord, når fængselsområdet udvikles. For at det kan ske, skal der være arealer som kommunen råder over, så der eksempelvis kan etableres nye forbindelser over eller under Roskildevej centrale steder. Arealet søges derfor ikke solgt før betydningen i en samlet udviklingsplan for Vridsløselille Fængsel er afklaret.

 

Supplerende sagsfremstilling den 3. februar 2017

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 3. februar 2017

De kommunalt ejede grunde beliggende Roskildevej 122 (matrikel 16d), Roskildevej 124 (matrikel 16c) og Holsbjergvej 11 (matrikel 16b) med henblik på erhverv og/eller boliger. Kommunalbestyrelsen træffer i forbindelse med godkendelse af de indkomne bud beslutning om den fremtidige anvendelse. I forbindelse med et udbud, skal der desuden redegøres for, hvordan støjen fra Roskildevej kan afhjælpes som en forudsætning for nybyggeri. Ligesom der efter et salg udarbejdes nyt plangrundlag.

Revideret kort "Kommunale arealer langs den nordlige del af Roskildevej" vedlægges.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 10. januar 2017, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingens pkt. 1.

 

Udsatte behandlingen af pkt. 2 og 3.

 

Bodil Marie Garde deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 10. januar 2017, pkt. 1:

Tiltrådte Miljø- og Byudvalgets indstilling, idet KB orienteres om processen senest den 01.06.17. 

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

 

Kommunalbestyrelsen, 10. januar, pkt. 2:

Godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

 

(Ø) kunne ikke godkende.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke i mødet.Miljø- og Byudvalg, 14. februar 2017, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 3.

 

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandling af dette punkt.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold for indstillingens punkt 3.

Bilag

1 Bilag - Kort over kommunale arealer til salg på Roskildevej Bilag - Kort over kommunale arealer til salg på Roskildevej
2 Komm. arealer til salg på Roskildevej rev. 03.02.17 Komm. arealer til salg på Roskildevej rev. 03.02.17
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Modernisering af vejbelysning - supplerende arbejder til etape 1 - 2 ( bevilling)

Anledning

I forbindelse med planlægningen af moderniseringsarbejdet for belysning er det hensigtsmæssigt at fremrykke nogle supplerende arbejder. Der søges derfor om en omprioritering af eksisterende bevilling fra etape 3 til supplerende arbejder til etape 1 - 2.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at supplerende arbejder til modernisering af vejbelysning etape 1 - 2 udføres istedet for etape 3,
 2. at der omprioriteres 5,254 mio. kr. af frigivne midler fra etape 3 til supplerende arbejder til etape 1 - 2

Sagsfremstilling

Ved anlæg af etape 1 - 2 er der konstateret et behov for at lave supplerende arbejder på udebelysningen som bør udføres i forlængelse af heraf. Dette er der ikke afsat penge til inden for rammerne af projektet. Målet med de supplerende arbejder er at minimere fejl på udebelysningen samt forberede belysningsanlægget på de kommende års modernisering.

Ensartet teknologi

Vejbelysningen på de større kommunale veje under etape 1 – 2,er udskiftet til LED-armatur, og der er indkøbt lysstyringsprogram til styring af den nye vejbelysning. Strækninger med LED opført før etape 1 – 2 mangler lysstyring, da der på daværende tidspunkt ikke var valgt hvilket lysstyringssystem, der skulle bruges i kommunen. Der skal sættes lysstyring på disse strækninger, så det er på niveau med etape 1 – 2.

Nye tændskabe

Ved anlæg af etape 1 – 2 har det givet udfordringer at udskifte tændskabe samtidig med at der laves nye installationer på master og armaturer. Ved at fremrykke udskiftningen af alle tændskabe på udebelysningen, kan der reduceres betydeligt i de fejl der opstår, når der laves nye installationer i master og armaturer. Samtidig vil en udskiftning af tændskabe give mulighed for at lysstyringssystemet, som er indkøbt under etape 1 – 2, kan overvåge de gamle belysningsanlæg for fejl i højere grad end i dag.

Med dette arbejde at der tale om at fremrykke arbejder som alligevel skal udføres under kommende etaper, risikoen for fejl reduceres betydeligt og kommunen vil høste gevinsten af de muligheder som det nye lysstyringssystem giver.

Oprydning i eksisterende installationer

Under anlæg af etape 1 – 2 er man flere steder stødt på eksisterende installationer, der ikke er færdiggjort bl.a. belysning i buslæskærme som mangler, gammel belysning med luftledning, der skal demonteres i Vestskoven og færdiggørelse af LED-ledelys på Supercykelsti på Rovej.

Strækninger i DOLL 

Herstedøstervej I DOLL er ikke blevet moderniseret, og har stadig gamle luftledninger og træmaster. Louis Poulsen har opsagt deres parcel her, og strækningen modeniseres til samme niveau som øvrige parceller i DOLL, så det kan indgå på lige fod med disse.

Der har været mange henvendelser om at modenrisere Gamle Landevej ved Rideskolen, da den har en del færdsel. Strækningen moderniseres delvist som under etape 1 -2, og delvist  som en dynamisk testområde, så DOLL-projektet har et område som hurtigere kan bruges til at afprøve ny teknologi med kortere tidshorisont end øvrige testparceller. Som den første test, skal området bruges til at nuancere armaturvalg på stier og i boligområder ifm. Det arbejde der pågår i regi af ad hoc arbejdsgruppen til belysning i boligområder under Brugergruppen.

Økonomi

Den samlede udgift til projektering og anlæg af supplerende arbejder til etape 1 - 2 er kr. 5,254 mio. inkl. projektering, anlæg og uforudseelige udgifter. Udgiften er ikke en merudgift ift. den vedtagne handlingsplan 2013 - 2017 (KB 08.10.2013), da der er tale om fremrykkede arbejder, som skal udføres under alle omstændigheder ifm. modernisering af udebelysningen i kommunen.

 

Udgifterne finansieres ved at omdisponere frigivne midler fra den oprindelige etape 3 (KB 10.11.2015). Denne etape er udskudt, da der pågår en kvalificering af udebelysningen i boligområderne i regi af en ad-hoc arbejdsgruppe under Brugergruppen i vinter/forår 2017. Når resultatet af arbejdsgruppen foreligger, skal der gennemføres dialog og laves aftaler med de berørte boligområder, før end der kan projekteres og anlægges ny belysning i disse områder. Dette skal der fremsendes en ny mødesag på til vedtagelse i kommunalbestyrelsen forventeligt i forår 2017.

 

Arbejderne kan udføres under nuværende aftale med kommunens entreprenør, så det ikke er nødvendigt med at sende opgaven i udbud.

Lovgrundlag

Vejbelysningen projekteres og anlægges i overensstemmelse med vejreglerne, EU’s ECO design direktiv fra 2009 og forordning (EF) nr. 245/2009, der stiller krav til vejbelysningen

 

Miljøkonsekvenser

Modernisering af vejbelysning til LED med lysstyring giver en gennemsnitlig reduktion i energiforbruget på ca. 50 % pr. lyspunkt som ved etape 1 - 2.

Kommunikation

Opstart af anlægsarbejder annonceres på kommunens hjemmeside og facebook-side, og fremdrift afrapporteres hvert kvartal som orienteringspunkt til MBU.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 14. februar 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling laves et uddybende notat med konsekvenser for betalingsplan.

 

Danni Olsen (O), Brian Palmund (V) og Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Ny vejbelysning - supplerende arbejder til etape 1 - 2 Ny vejbelysning - supplerende arbejder til etape 1 - 2
3 MBU - Modernisering af vejbelysning (bevilling) (11304) MBU - Modernisering af vejbelysning (bevilling) (11304)
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Årsrapport for kommunale ejendomme 2016 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til om årsberetningen for 2016 og handlingsplanen for 2017 kan tages til efterretning samt om prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2017 kan godkendes. Desuden skal der gives tillægsbevilling til planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at årsberetning 2016 tages til efterretning,
 2. at handlingsplan 2017 tages til efterretning,
 3. at prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2017 godkendes,
 4. at der gives tillægsbevilling på 8.300.000 kr. til planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme og
 5. at udgiften finansieres af anlægsrådighedsbeløbet afsat hertil.

Sagsfremstilling

Årsrapporten har som sigte at give et samlet overblik over aktiviteterne på ejendomsområdet. Den beskriver organiseringen på ejendomsområdet og indeholder både en årsberetning og en handlingsplan. Begge dele er bygget op om de fire temaer "Porteføljestyring", "De fysiske rammer", "Miljø & Energi" og "Kommunikation", hvor der hvert år opstilles mål for arbejdet med ejendomsområdet. Desuden beskrives større anlægsarbejder, samarbejder og bygningsvedligeholdelsesrammen.

 

Årsrapporten er vedlagt som bilag. Ønsker man ikke at læse hele rapporten, kan man læse resuméet i starten af rapporten.

 

I lukket bilag "Prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2017", er det specificeret hvilke konkrete akutte vedligeholdelsesarbejder og planlagte vedligeholdelsesopgaver der planlægges udført. Dette bilag er lukket af hensyn til fremtidige udbud.

 

Supplerende sagsfremstilling den 22. februar 2017

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 22. februar 2017

 På Miljø- og Byudvalgets møde den 14. februar 2017 blev det besluttet, at konsekvensrette i årsrapporten fra "plejeboliger" til "almene boliger" vedr. Stationstorvet. Rettet eksemplar er vedlagt.

Økonomi

I 2017 udgør bygningsvedligeholdelsesrammen 18.398.000 kr. Hovedparten af udgifterne på idrætsområdet hører ind under puljen til drift, service og akut bygningsvedligeholdelse. Denne pulje er derfor hævet fra 15,5 mio. kr. til 16,7 mio. kr. Beløbet til planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme er således reduceret fra ca. 14.8 mio. kr. i 2016 til 8,3 mio. kr. i 2017.

 

I anlægsplanen er der reserveret et anlægsrådighedsbeløb til planlagt vedligehold på 8.300.000 kr. Disse midler søges frigivet til drift.

 

Bygningsvedligeholdelsesrammen

18.398.000 kr. 

Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse

16.700.000 kr.

Nødvendige puljer

1.000.000 kr.

TAO-ordning på 13 kommunale ejendomme + indregulering og radiatorventiler

698.000 kr.

 

Anlægsrådighedsbeløb til planlagt vedligeholdelse

8.300.000 kr.

Konkrete akutte vedligeholdelsesarbejder

3.000.000 kr.

Planlagte vedligeholdelsesarbejder

5.300.000 kr.

 

Mindreforbruget på bygningsvedligeholdelsesrammen i 2016 på 3 mio. kr. forventes overført til 2017. Pengene forventes overført til at fortsætte arbejdet med udskiftning af vandinstallationer på Herstedvester Skole og afslutte ventilationsarbejder i Kastanjen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 14. februar 2017, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen, idet der konsekvensrettes i årsrapporten fra "plejeboliger" til "almene boliger" vedr. Stationstorvet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Årsrapport for kommunale ejendomme 2016 Årsrapport for kommunale ejendomme 2016
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Læringslys på Herstedlund Skole (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til projektet "læringslys på Herstedlund Skole", som er et af Albertslund Kommunes delprojekter i Lighting Metropolisprojektet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 862.000 kr. til læringslys på Herstedlund Skole,
 2. at der gives tillægsbevilling på 345.000 kr. i indtægt i tilskud fra EU i 2018 og
 3. at nettoudgiften på 517.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet afsat til forsøgsprojekt til indendørs belysning.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune indgår i det interregionale projekt Lighting Metropolis, hvilket blev godkendt i kommunalbestyrelsen d. 8/9-2015. Projektet handler om at lave nye innovative lysprojekter i samarbejde mellem offentlige bygherrer, forsknings- og vidensinstitutioner og virksomheder. Et af de projekter som Albertslund Kommune arbejder med indenfor Lighting Metropolis-projektet er "Læringslys på Herstedlund Skole".

 

Projektet består af et hovedprojekt, som finansieres af bygningsvedligeholdelsesrammen samt midler, som Albertslund Kommune i projektansøgningen har forpligtet sig til at bruge på projektet, som søges frigivet med denne sag.

 

I samarbejde med Aalborg Universitet København og Zumtobel Group udvikles belysningskoncepter til klasselokaler på Herstedlund Skole. Helt konkret omhandler projektet etablering af ny belysning og nye akustikregulerende lofter samt solafskærmning og nye vinduer i 4 klasselokaler på 1. sal i B-fløjen på Herstedlund Skole.

 

I efteråret 2016 har studerende fra Aalborg Universitet lavet en analyse af brugen af de eksisterende faciliteter. I analysen er der brugt blandede metoder. På baggrund af observationer og interviews med elever og lærere samt registreringer af lys-, lyd- og aktivitetsniveau i klasserne, er der set på sammenhængen mellem lys, lyd og aktiviteterne i klassen. Samtidig er der foretaget konkrete analyser af solens påvirkning af lysniveauet i klasserne og forskellige løsningsmuligheder for solafskærmning. Solafskærmning er indarbejdet i projektet for at sikre en god balance mellem dagslys og kunstig dynamisk belysning, og for at løse skolens udfordring med blænding og overophedning pga. solindfald fra en lavt stående sol mod øst og vest.

 

Der er valgt rådgivere der skal omdanne ideerne fra analysen til konkrete designs. SWECO er valgt som belysningsdesigner og AI står for hovedprojektet.

 

Projektet udbydes i foråret, gennemføres i sommerferien og evalueres hen over efteråret og vinteren.

 

Økonomi

Albertslund Kommune har forpligtet sig til at bruge 862.367 kr. på dette projekt i Lighting Metropolis. De 862.367 kr. skal finansiere additionelle udgifter i forbindelse med projektet. Aditionelle udgifter, er udgifter vi ikke normalt ville have haft. Det kan være vi har brugt mere tid, brugt mere rådgivning eller dyrere udstyr end vi ellers ville have gjort. Af de 862.367 kr til aditionelle udgifter vil op mod 40% blive refunderet, hvilket svarer til 345.000 kr.

Miljøkonsekvenser

Den nye belysning vil være LED-belysning og vil derfor have et lavere elforbrug. Flere parametre ændres dog i forbindelse med renoveringen. Den eksisterende belysning leverer ikke 200 lux på bordniveau, som er kravet. Det nye lys vil være mere energieffektivt, men vil skulle levere 300-500 lux på bordniveau i en variation hen over dagen.

 

Ved udskiftning af vinduer til 3-lags energiruder vil varmeforbruget for det enkelte klasserum også falde.

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 14. februar 2017, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

1 Bev.skema læringslys HL skole Bev.skema læringslys HL skole
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Roskildevej 16 - dispensation til restaurationsvirksomhed

Anledning

 Hunters Game som har til huse på Roskildevej 16 har søgt Albertslund Kommune om dispensation til at drive restaurationsvirksomhed.

   

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der ikke meddeles dispensation fra § 3.3 i lokalplan 2.6 til restaurationsdrift.

Sagsfremstilling

I 2015 blev der givet byggetilladelse til indretning af en skydebiograf som består af to indendørs skydebaner med tilhørende opholdsfaciliteter herunder et mindre kantineområde. I tilladelsen blev det præciseret, at kantinen ikke må få karakter af café eller restauration.

I kantinen er det i dag muligt for kunder at købe sodavand, kaffe og the. 

 

Hunters Game ønsker fremover at kunne servere øl og vin til deres gæster efter endt skydning, hvilket i dag ikke er muligt, da dette kræver bevilling i henhold til restaurationsloven.

Alkoholbevilling er en tilladelse som kommunen kan tildele den enkelte restaurationsholder i samarbejde med politiets bevillingskontor.

Politiet kan ikke forhindre, at gæster selv medbringer øl og vin, og politiet vil ikke modsætte sig en eventuel alkoholbevilling til Hunters Game.  

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 2.6 vedrørende Røde Vejrmølle Industrikvarter. Det fremgår af § 3.3, at delområde 1 kun må anvendes til kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted og lager, samt engrossalg, som naturligt finder plads i området.

Derudover er der mulighed for butikker med særligt pladskrævende varer (f.eks. biler, tømmer, byggematerialer, planter, havebrugsvarer, campingvogne, trailere og lystbåde).

Lokalplanen giver således ikke mulighed for restaurationsvirksomhed.

 

Forvaltningens bemærkninger

 • Eftersom plangrundlaget er uændret må det formodes, at Hunters Game hele tiden har været bekendt med lokalplanen/bestemmelsen.
 • En eventuel dispensation vil sandsynligvis medføre, at flere virksomheder i området vil søge om en tilsvarende dispensation,

 

 

Lovgrundlag

Planloven, herunder lokalplan 2.6

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 14. februar 2017, pkt. 9:

Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

 

(A) tog forbehold.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltrådte, at der meddeles dispensation.

 

 

Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Regulativ for Herstedøster Vandværk

Anledning

Der er krav om, at vandværker skal have et regulativ for vandforsyning. Der er kommet nye regler, og Herstedøster Vandværk skal have sit eget regulativ.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Normalregulativ for Herstedøster Vandværk godkendes.

Sagsfremstilling

Almene vandforsyninger skal udarbejde et regulativ - Normalregulativ - med regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler ejendommes ejer. Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Herstedøster Vandværk har udarbejdet et regulativ, der opfylder lovgivningens krav. Der er emner i det nye regulativ, som ikke tidligere har været med bl.a. forsyning af brandtekniske installationer, vandtryk, aktuel fare for forurening, aflæsningsmetode af målere samt lukning af vandtilførsel ved fare for forurening. Det nye regulativ er tilpasset de nye teknologier og udfordringer, som vandforsyningen står overfor. 

 

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om vandforsyning, § 55

Naturstyrelsens vejledning af 12. maj 2014 Normalregulativ for almene vandforsyninger

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 14. februar 2017, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Normalregulativ for Herstedøster Vandværk - Januar 2017 Normalregulativ for Herstedøster Vandværk - Januar 2017
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for udviklingsplan for Kulturcenter Birkelundgård

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 9. december 2014 og den 6. oktober 2015 at bevilge ialt 4.650.000 mio. kr. til renovering og nyindretning af laden på Birkelundgård.

Efter en proces hen over efteråret 2014 og forsommeren 2015 med inddragelse af Brugergruppen for Kulturhus Birkelundgård, er der udviklet en samlet helhedsplan for gårdens fremtidige brug. Denne plan er opdelt i flere etaper som kan gennemføres i den takt der skabes økonomi hertil.

I hovedtræk består første etape af en opgradering af laden med efterisolerede vægge og gulv, og loft med nyt tegltag. Rummet bevarer sit udtryk af lade med sin markante bærende trækonstruktion, nye lydregulerende træbetonlofter, glittet gulv og nye kalkede indervægge, og en ny grundelinstallation. Vinduer og porte forsynes med nye isolerende alu-vinduer/porte.

 

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet og opgøres således:

 

Bevilling

4.650.000 kr.

Forbrug

5.040.369 kr.

Merforbrug

390.369 kr.

 

 

 

Merforbruget skyldes bl.a. større udgifter til den afstivende stålkonstruktion, mangelfulde sokkelfundamenter, nye forstærkninger af søjlefundamenter og fjernelse af gammel aljebeholder. Derudover er der opsat ekstra flugtvejsforanstaltninger.

 

Det ville betyde forlængelse og fordyrelse af projektet at stoppe op og søge tillægsbevilling. Der henvises til undtagelsen i ”Spilleregler for anlægsbevillinger".

 

 

Historik

 Miljø- og Byudvalg, 14. februar 2017, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Dagsordenspunkt fra møde 18.11.2014 i MBU Dagsordenspunkt fra møde 18.11.2014 i MBU
2 MBU - Udviklingsplan for Kulturcenter Birkelundgård (bevilling) (119088) MBU - Udviklingsplan for Kulturcenter Birkelundgård (bevilling) (119088)
Tilbage til toppen

14. 17.4 Plejecenter og Sundhedshus/ØU/KB - Forundersøgelser nye plejeboligbyggerier (bevilling)

Anledning

For at udarbejde skema A for opførelse af nye plejeboliger i sammenhæng med Plejecentret Albertshøj, søges der bevilling til forundersøgelser og til udarbejdelse af byggeprogram.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. inkl. moms til forundersøgelser og udarbejdelse af byggeprogram og skema A,
 2. at udgiften finansieres med 307.000 kr. af bygningsvedligeholdelsesrammen og med 1.193.000 kr. af kassebeholdningen i 2017 mod at restbeløbet i 2016 på 1.193.000 kr. på den betingede bevilling til særlige vedligeholdelsesopgaver tilføres kassebeholdningen.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens valg af lokationer for nye plejeboligbyggerier den 7. februar 2017 skal der udarbejdes skema A for opførelse af nye plejeboliger ved at udvide Plejecentret Albertshøj med en etape 3.

Det er i Kommunalbestyrelsen besluttet, at der kan opføres demensegnede plejeboliger i udvidelsen, så kommunen fremover i det udvidede Albertshøj kan tilbyde plejeboliger både til somatiske og til demente bogere.

Det skal konkretiseres, hvordan 27-30 almene plejeboliger indrettes i 3 etager á 9-10 boliger á 65 m2 omkring et fællesrum, og hvordan tilhørende kommunale servicearealer kan indrettes og integreres med Albertshøj. Der tages afsæt i, at der kan opføres et tårn med ældreegnede almene boliger, 5 etager á 3 plejeboliger, svarende til det første boligtårn i Albertshøj.

Endvidere skal mulighederne undersøges for at placere faciliteter til dagcenter m.v. og eventuelt yderligere kommunale servicearealer på området.

Boligerne placeres i etape 3 ovenover butiksarealer ligesom i Albertshøj. Oversigt over etaper Plejecentret Albertshøj vedlægges.

Forundersøgelserne vil omfatte servitutter, valuarvurdering, teknisk og administrativ bygherrerådgivning. Som en del af forundersøgelserne gennemføres konkretiseringsproces sammen med konsulenter og Sundhed, Pleje & Omsorg med henblik på en samlet indretning og optimering og videreudvikling af nye boligenheder, så boligerne kan målrettes demente borgere, bl.a. med mere direkte udgang fra boligerne til fællesarealer. Det skal afdækkes, hvilke boligtyper og antal, der er behov for. Mulighederne for boligtyper belyses i forhold til behovene og de forskellige byggemuligheder, der er til stede. Processen planlægges som en del af forundersøgelserne, idet der er behov for at udføre analyser og skitser frem til skema A.

Der skal udarbejdes kvalitetskrav i forhold til byggeriet, herunder arkitektoniske krav og ønsker ligesom udfordringer til det trafikale og til parkering belyses, både for stærke og svage trafikanter, biler og cykler. Adgangsforhold og niveauforskelle skal indtænkes, så de bliver i overenstemmelse med Helhedsplanen, der er ved at blive udarbejdet for Albertslund Centrum.

Projektorganinsation og juridisk grundlag i forhold til den delegerede bygherremodel vil indgå i forundersøgelserne.

Forundersøgelsen, konkretiseringsprocessen og skitseforslaget vil danne grundlag for udarbejdelsen af Skema A. Forundersøgelserne vil også omfatte et skøn for de kommunale udgifter, herunder inventar m.v.

Boligerne opføres i henhold til Almenboligloven. Derfor skal man følge proceduren og skematikken for almene boliger. I skema A beskrives vilkår og grundlag på baggrund af gennemførte forundersøgelser, og budget opstilles. Endvidere skal den skønnede husleje godkendes. Efter godkendt skema A indhentes støttetilsagn, og nu kan kommunen optage lån til projektet og byggeriet, projekt udarbejdes, og der gennemføres udbud. Udgifter afholdt til skema A med forundersøgelser indgår i byggesagens økonomi med det godkendte støttetilsagn.

På baggrund af tilbud udarbejdes skema B, som skal indberettes senest 15 måneder efter skema A (ny tidsfrist).

Økonomi

Med henblik på kvalificering af grundlaget for projektudviklingen og projektøkonomien frem til Skema A, herunder gennemførelse af forundersøgelser og brugerprocesser, er der behov for en anlægsbevilling som følger:

Verificering af servituterklæringer, valuarvurdering af værdien af byggeretten med henblik på

kapitalisering af dennes førværdi

 

                   30.000 kr.

Juridisk bistand fra Kuben Management A/S og andre konsulenter vedrørende

delegeret bygherremodel, herunder advokatinddragelse

 

370.000 kr.

Teknisk bygherrerådgivning fra rådgivende arkitekt og Kuben Management A/S

resulterende i projektmæssigt grundlag for Skema A 

 

                   300.000 kr.

Administrativ bygherrerådgivning fra Kuben Management A/S

resulterende i økonomisk grundlag for Skema A  

 

                   300.000 kr.

Bistand fra proceskonsulenter til brugerprocesser

200.000 kr.

Sammenlagt

1.200.000 kr.

Moms

300.000 kr.

I alt inkl. moms

1.500.000 kr.

 

Materiale om Delegeret bygherremodel fra Kuben Managament er tidligere forelagt i Lokationssagen.

Udgifterne kan betragtes som udlæg, der vil blive indarbejdet i de samlede anlægsudgifter ved Skema A, hvor der ved den delegerede bygherre kan optages lån til løbende mellemfinansiering af den samlede projektøkonomi, indtil endelig finansiering ved ibrugtagningen af byggeriet og overdragelsen af ejerlejligheden med den færdige etape 3.

Det forudsættes, at Citycon som delegeret bygherre forestår nødvendige geotekniske forundersøgelser, herunder foretager afklaring af bygningsstatiske forhold, samt udvirker nødvendig opmåling og forbereder ejerlejlighedsopdeling ved landinspektør. 

Indtil 31. december 2018 udgør det kommunale grundkapitaltilskud 10 %.

 

Historik

Plejecenter og Sundhedshus (§17, stk. 4), 1. marts 2017, pkt. 3:

Bemærkninger fra Ole S. D. Hansen (Ældrerådet) og Bjarke Lund (Handicaprådet) blev omdelt på mødet.

 

Tiltrådte indstillingen, idet der i forundersøgelsen udarbejdes en risikovurdering af de tekniske, juridiske og økonomiske forhold i kontrakten samt beskrives, hvordan krav til tildelingskriterier og sociale klausuler tilgodeses i kontraktforholdet.

 

Brian Palmund (V) tog forbehold.

 

Nils Jensen (A), Leif Pedersen (F) og Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dennis Schmock (B) tog forbehold.

 

Helge Bo Jensen (Ø) og Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

Bilag

1 Albertslund Centr oversigt etaper plejecentr Albertshøj Albertslund Centr oversigt etaper plejecentr Albertshøj
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
3 Den delegerede bygherremodel Den delegerede bygherremodel
4 Bemærkninger fra Ole S. D. Hansen Bemærkninger fra Ole S. D. Hansen
5 Bemærkninger fra Bjarke Juul Bemærkninger fra Bjarke Juul
Tilbage til toppen

15. ØU/KB - Integrationsrådets rapport 2016

Anledning

Integrationsrådet udarbejder hvert år en rapport med anbefalinger, som sendes til kommentering i berørte afdelinger og efterfølgende til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller

1. at integrationsrådets rapport til Kommunalbestyrelsen om rådets arbejde i 2016 med tilhørende kommentarer tages til efterretning

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har udarbejdet en rapport om rådets arbejde i 2016.  Rapporten blev drøftet på et fællesmøde mellem Kommunalbestyrelsen og Integrationsrådet den 10. januar 2017. Ved mødet blev rapportens 17 anbefalinger diskuteret i grupper og prioriteret. Vedlagte bilag 2 viser de fem gruppers prioritering. Rækkefølgen af anbefalinger på listen er udtryk for Integrationsrådets prioritering.

 

På mødet var der temaoplæg om Uddannelse og tosprogede elever med udgangspunkt i de anbefalinger Integrationsrådet havde prioriteret højest.

 

Udover skoleområdet rummer rapporten anbefalinger vedrørende unge, ældre, kulturtilbud, medborgerskab og integration kontra social problem. De konkrete anbefalinger på skole og ældreområdet er forelagt de respektive afdelinger.

 

Skoleområdet har kommenteret anbefalingerne, se vedlagte notat.

 

Ældreområdet ved leder for plejeboligområdet Bjarne Webb har kommenteret at "Det er både vigtige og rigtige anbefalinger Integrationsrådet kommer med og vi vil meget gerne indarbejde disse i vores planer for 2017". Plejeboligområdet tilrettelægger et videre arbejde med anbefalingerne.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Bilag

1 Rapport 2016, endelig Rapport 2016, endelig
2 Anbefalinger, prioriteret i gruppearbejde på fællesmøde Anbefalinger, prioriteret i gruppearbejde på fællesmøde
3 Notat: Skole & Uddannelse vedr. integrationsrådets anbefalinger Notat: Skole & Uddannelse vedr. integrationsrådets anbefalinger
Tilbage til toppen

16. ØU/KB - Frigivelse af midler til salg af grunde (bevilling)

Anledning

I Budget 2017 er det besluttet, at der skal udbydes en række kommunale grunde og ejendomme til salg. Der er derfor behov for, at der frigives midler til at igangsætte udbud- og salgsprocessen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til forarbejder til og udarbejdelse af materiale til udbud og salg af kommunale grunde og ejendomme
 2. at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2017 til forberedelse til køb og salg af ejendomme

Sagsfremstilling

I Budget 2017 er det besluttet, at en række kommunale grunde og ejendomme søges udbudt til salg. Det drejer sig konkret om grunde langs Roskildevej, herunder det tidligere kulturhus. Ligesom et udbud og salg af Stensmosegrunden (Randager 1) er aktuelt at igangsætte. Det igangværende arbejde med henblik på at etablere seniorbofællesskaber i Roholmparken, både som almene og private boliger fortsætter som forberedelse til et salg. Derudover kan der være andre mindre kommunale grunde, det kan blive relevant at igangsætte en udbuds- og salgsproces for. Det forventes også, at Posthusgrunden snarest udbydes til salg.

 

Der er tidligere frigivet midler til den igangværende proces med udbud af Hyldagergrunden, Albogrunden og Hjørnegrunden til boliger.

De forberedende arbejder omfatter blandt andet: Analyser, udbudsmateriale, vurdering af tilbud og ejendomsvurderinger.

Økonomi

Der afsættes 1.000.000 kr. til forarbejder til udbud og salg af kommunale grunde, der finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2017 til forberedelse til køb og salg af ejendomme.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til sagens videre behandling laves en uddybende opgørelse over udgiften.

 

Helge Bo Jensen (Ø) og Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

17. ØU/KB - Projekt om indtægtsoptimering (Bevilling)

Anledning

Administrationen gennemfører et projekt om optimering af momsindtægter, som resulterer i en gevinst.

Indstilling

 1. at der tillægsbevilliges 2.763.000 kr. til optimering af indtægter for udgifter afholdt i 2015-2017,
 2. at der tillægsbevilliges 1.000.000 kr. til udarbejdelse af budgetanalyser i 2017
 3. at udgifterne på 3.763.000 kr. finansieres af øgede indtægter på 9.237.000 kr., og at 5.474.000 kr. tilføres kassebeholdningen

 

Sagsfremstilling

Kommunens administration arbejder løbende med at optimere kommunens indtægter og har siden 2015 gennemført 2 projekter, som har resulteret i en økonomisk gevinst.

 

1. Korrektion af købsmoms

Projektet er gennemført af Økonomi og Stab i samarbejde med SAS instituttet og kvalificeret af BDO.

  

2. Korrektion af moms - for energiafgifter

Projektet er gennemført af Økonomi og Stab i samarbejde med BDO.

 

Summering af udgifter og indtægter ved begge projekter

Gennemførelsen af ovenstående projekter har resulteret i en øget indtægt på ca. 9.237.000 kr., som er tilført kassebeholdningen i 2015-2017. Der er til og med 2016 afholdt udgifter for 718.000 kr, og i 2017 er der afholdt udgifter for 2.045.000 kr., svarende til samlet 2.763.000 kr. Heraf er der udgifter for 2.363.000 kr. til BDO og SAS instituttet samt 400.000 kr. til Økonomi- og Stabs arbejde med bl.a. manuelle omkonteringer. Udgifter der er afholdt til og med 2016 overføres til 2017, hvor der søges en samlet bevilling til dækning af udgifterne. Der søges ikke på tilsvarende vis om overførsel og tillægsbevilling af indtægterne, da det ikke er praksis at foretage overførelser vedrørende moms. Nettogevinsten bliver derved 6.474.000 kr.

 

3. Budgetanalyser 2017

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, er det besluttet at gennemføre en række budgetanalyser, hvis formål er at frigøre midler til velfærdsopgaver, herunder at bidrage til at reducere omkostninger eller øge indtægter. Det anbefales derfor, at der afsættes 1.000.000 kr. til

gennemførelsen af disse analyser. Den ekstraordinære økonomiske nettogevinst, er ikke disponeret til andre formål, og det foreslås derfor at en del af disse midler anvendes til gennemførelse af analyserne. Herefter vil den samlede nettogevinst udgøre 5.474.000 kr., som tilføres

kassebeholdningen.

Økonomi

Den samlede nettogevinst i perioden forventes samlet at udgøre 6.474.000 kr. Heraf anvendes 1.000.000 kr. til budgetanalyser.

Herefter er der samlet tilført en indtægt på netto 5.474.000 kr. til kassebeholdningen.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling udarbejdes en uddybende beskrivelse af optimeringen.

Bilag

1 Bevillingsskema - Indtægtsoptimering Bevillingsskema - Indtægtsoptimering
Tilbage til toppen

18. ØU/KB - Afskrivning af kommunens tilgodehavender, samt værdiregulering 2016

Anledning

Ved regnskabsafslutningen skal afskrivninger af kommunens tilgodehavender, samt værdiregulering af øvrige statuskonti godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at afskrivning af kommunens tilgodehavender på 2.115.097 kr. godkendes
 2. at samlet værdiregulering på 821.315 kr. godkendes

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen bliver der udarbejdet en opgørelse af afskrivninger af kommunens tilgodehavender, samt værdiregulering af øvrige statuskonti. Denne regulering og afskrivning foretages årligt og skal politisk godkendes, fordi det påvirker egenkapitalen i kommunen. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens samlede værdi som er balancen mellem gæld og tilgodehavender. Det har således ikke en direkte betydning for kommunens drift, men påvirker kommunens værdi (egenkapital). Konkret nedreguleres kommunens egenkapital med denne sag med ca 2,9 mio. kr., hvilket er mindre end tidligere år.

Administrationen har tidligere forelagt sag om afskrivning af kommunens tilgodehavende og sag om værdiregulering i separate sager for Kommunalbestyrelsen.

Rent administrativ kommer sagerne fra to forskellige afdelinger i administrationen (nemlig Økonomi og Stab og Borger og Arbejdsmarked), men da begge sager omhandler regulering af kommunens egenkapital og begge bør foretages i forbindelse med aflæggelse af regnskab, forelægges de nu som en samlet sag, i forbindelse med aflægning af regnskab.

 

Afskrivning af kommunens tilgodehavender 2016

Albertslund Kommune foretager løbende afskrivning af tilgodehavender hos kommunens borgere og virksomheder, efter at kravene forgæves er søgt opkrævet og/eller inddrevet. Afskrivningen foretages efter en konkret vurdering af den enkeltes evne til at tilbagebetale gælden til kommunen. Afskrivning af tilgodehavende sker ligeledes ved dødsfald, hvor boet er udlagt eller ved fraflytning til udlandet uden samarbejdsaftale. Afskrivning kan også foretages af SKAT vedrørende kommunens tilgodehavende, som er oversendt til inddrivelse. Det sker uden kommunens indflydelse. Nedenfor ses den samlede afskrivningssum for både kommune og SKAT tilsammen for de sidste 5 år:

År

Afskrivning kommune

Afskrivning Skat

Afskrivning i alt

2016

2.201.494

81.085

2.282.580

2015

2.504.644

907.691

3.412.335

2014

4.606.007

210.927

4.816.934

2013

4.283.803

523.265

4.807.068

2012

1.585.670

529.427

2.115.097

 Afskrivningerne hos Skat i 2016 er forholdsmæssig lille, og det skyldes de problemer Skat har haft med opkrævningssystemet EFI. Det betyder, at det kan forventes, at afskrivninger i 2017 hos Skat vil stige væsentligt, idet Skat nu er i gang med gennemgang af alle sager, for at undersøge om forældelsen er afbrudt eller om kravene skal afskrives.

Værdiregulering 2016

I forbindelse med den årlige regnskabsafslutning udarbejdes en værdiregulering. Denne regulering foretages årligt og skal politisk godkendes, fordi det påvirker egenkapitalen i kommunen. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens samlede værdi som er balancen mellem gæld og tilgodehavender. Konkret nedreguleres kommunens egenkapital med denne sag med  kr. -821.315,16.

Værdireguleringene er  -821.315,16 kr. og dækker følgende områder:

Område

                          Værdiregulering

Borger- og Ydelsescenter

-353.576,39

Social- og Familie

5.094,79

Økonomi og Stab

-472.833,56

Hovedtotal

-821.315,16

 Ad 1) De -353.576,39 kr. på Borger og Arbejdsmarkedets område, består hovedsageligt af værdiregulering af statuskonti tilknyttet kommunens debitorsystem – kommunens tilgodehavender. Regulering afspejler konkrete tab på tilgodehavender i betalingskontrollen.

 Ad 2) Økonomi og Stabs statuskonti reguleres med -472.833,56 kr. i alt. Størstedelen af beløbet skyldes oprydningen efter KMD BPO lønadministration, samt oprydningen af momskonti.

 Ad 3) Social og Familie område reguleres med 5.094,79 kr., hvilket består af bogførings- og systemfejl.

 Nedenfor ses den samlede værdireguleringssum for de sidste 5 år:

År

Værdiregulering

2016

-821.315

2015

-4.253.396

2014

-2.739.585

2013

31.692.889

2012

                                       -3.613.988

 

Økonomi

Afskrivninger af tilgodehavender hos kommunens borgere og virksomheder er på 2.115.097 kr. Værdiregulering af kommunens balance er opgjort til 821.315 kr. Reguleringerne sker kun på kommunens balance og påvirker derfor ikke driftsregnskabet for 2016. Kommunens egenkapital vil med de samlede afskrivninger falde med 2.936.412 kr.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling laves et uddybende notat med eksempler på afskrivninger.

Tilbage til toppen

19. ØU/KB - Godkendelse af lånoptagelse på 29,1 mio. kr. i henhold til lånerammen for 2016

Anledning

Kommunerne har mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifter i henhold til ”Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier. mv.”

Denne sag handler om, at Kommunalbestyrelsen skal bemyndige administrationen til optage lån, som forudsat i budget 2016.  Fristen for beslutningen er ved udgangen af marts 2017.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommunen optager lån for 29,1 mio. kr.
 2. at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet med en løbetid på 25 år.
 3. at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet med variabel rente.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har forventet at optage lån for 86,6 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Kommunen har imidlertid ikke haft så store udgifter på de låneberettigende områder. Det hænger sammen med at anlægsprojekter er blevet udskudt, eksempelvis vej- og stibelysning, og at låneadgangen på forsyningsområdet er mindre end forventet, fordi den varme vinter har betydet, at der er opkrævet for meget i takster i forhold til forbruget. Låneadgangen på forsyningsområdet opgøres som anlægsudgifterne med fradrag af de opkrævede takster. Derfor søges om optagelse af 29,1 mio. kr. og de fordeler sig således:

 

Lånerammen for  2016 er sammensat af låneberettigende udgifter på følgende områder:

 

 

 

Økonomi

Under hensyn til kommunens likviditet anbefaler Økonomi og Stab, at der optages lån med den tilladte maksimale løbetid på 25 år.

 

I henhold til kommunens finansieringsstrategi skal den fastforrentede del af kommunens langfristede gæld udgøre mindst 50 pct., når lån til ældreboliger medregnes. Ved medregning af lån til ældreboliger udgør den variable del 21,8 pct. Der er således rum til at optage et variabelt forrentet lån. Den variable 3-måneders rente er pt. - 0,25 pct. Omlægges det nye lån med en løbetid på 25 år, forventes det at blive til en fast rente på ca. 1,2 pct.  

 

Renteniveauet er lavt for tiden. Administrationen anbefaler, at lånet optages med en variabel rente.

 

Der fremlægges sag med vurdering af hele gældsporteføljen i april.

 

Den reducerede lånoptagelse i forhold til det budgetterede betyder, at kommunen har færre udgifter til renter og afdrag. De budgetterede afdrag for 2017 reduceres med knap 0,9 mio. kr., mens renterne reduceres med ca. 0,8 mio. kr.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

20. ØU/KB - Godkendelse af vedtægtsændringer Røde Vejrmølle Park

Anledning

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park ansøger kommunen om godkendelse af vedtægtsændringer

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at vedtægtsændringerne for grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park godkendes.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park har søgt om godkendelse af ændring af deres vedtægter. Dette sker for at sikre at bestyrelsen for grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park kan indgå aftale med en ekstern administrator og anvende digital kommunikation med medlemmerne. Det medfører en lettelse af arbejdsgangene, da ekstern administration betyder, sikre og anerkendte procedurer ved anvisning af udbetalinger, nødvendige og professionelle kontroller og balancer, ensartet bogføring, balanceret regnskab ved ekstern statsautoriseret revisor samt etablering af en hjemmeside med log-in med adgang til oplysningerne.

Forvaltningen skal bemærke, at vedtægtsændringerne er godkendt på en ekstraordinær generalforsamling.  Forvaltningen har ingen juridiske bemærkninger til vedtægtsændringerne og anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender ændringerne.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Vedtægter_Januar_2017.docx Vedtægter_Januar_2017.docx
2 Vedtægter_2005_med nye ændringer_2017.docx Vedtægter_2005_med nye ændringer_2017.docx
3 Referat_Ekstraordinær_Generalforsamling_10.01.2007_underskrevet.pdf Referat_Ekstraordinær_Generalforsamling_10.01.2007_underskrevet.pdf
Tilbage til toppen

21. ØU/KB - Forslag fra SF om forsøg med fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte

Anledning

Forslag fra SF om at Albertslund indfører forsøg med fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte

Indstilling

SF indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen igangsætter et forsøg med fleksibel arbejdstid på udvalgte arbejdspladser i kommunens forvaltning
 2. at målet er at indsamle viden om den udvidede fleksibilitet således at ordninger med fleksibel arbejdstid efterfølgende kan udrulles til samtlige forvaltningsenheder i Albertslund Kommune.
 3. at pilotforsøget skal iværksættes i samarbejde med de relevante MED-udvalg og faglige organisationer, og med respekt for dels den danske model og dermed overenskomsterne.
 4. at forsøget iværksættes som et projekt efter de projektmodeller som i øvrigt anvendes i Albertslund Kommune og vil rumme en evaluering, som inkluderer et kønsligestillingsaspekt, for at vurdere om forsøget har en kønsmæssig skævhed.

Sagsfremstilling

Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at det langt fra sikkert, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer er det, der passer bedst til den aktuelle livssituation. Derfor ønsker vi i SF at give kommunens medarbejderne bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres ønsker og behov.

SF foreslår, at Albertslund Kommune - efter københavnsk forbillede - igangsætter et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske og dermed opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. For SF er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, nedslidte og stressede.

Erfaringer fra en lignende forsøgsordning i Københavns Kommune viser, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet.

Som kommunal arbejdsgiver er det en del af vores ansvar, at vore gode og dygtige medarbejdere har et godt arbejdsliv med mulighed for at finde den helt rigtige balance mellem arbejde og fritid. Nogle har i perioder behov for mere tid i hverdagen, imens andre gerne vil arbejde og tjene lidt mere. Hvis vi skal imødekomme de behov, har vi brug for mere fleksibilitet i indretningen af medarbejdernes arbejdstid, både ved ansættelsestidspunktet og løbende, i takt med at medarbejdernes behov for en anden balance mellem arbejde og fritid ændrer sig.

Forandringer i kommunens ansættelsesformer kan være en stor omstilling med administrative udfordringer. Derfor er der brug for en forsøgsordning, der blandt andet kan afklare, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk. De værdifulde erfaringer fra pilotforsøget (gerne i samarbejde med andre kommuners erfaringer) skal bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for alle medarbejdere i kommunen. Fleksibel arbejdstid er jo ligeledes et aktuelt emne ved de pågående overenskomstforhandlinger.

 

Forsøget bør minimum have en varighed, så der kan foretages en vurdering af sæsonpåvirkninger og indhentes erfaringer henover ferieperioder. Ved fleksibel arbejdstid forstås en arbejdstid, der samlet over en periode på fx tre måneder, kan variere 10-12 pct. fra medarbejderens aftalte norm. Der lægges op til at perioden for fleksibel arbejdstid er på fx 3 måneder for at imødekomme, at medarbejdere ifbm jobskifte (egen opsigelse eller opsigelse fra Albertslund Kommune) kan komme i klemme når arbejdspladsen forlades. Der lægges også op til, at der tages højde for den enkelte medarbejders norm, da flere medarbejdere i målgruppen for forsøget kan være på deltid.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, med tilføjelse af et "5. at": At ØU orienteres, når den endelige aftale er på plads.

 

Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold.

Bilag

1 notat til ØU - fleksibel arbejdstid notat til ØU - fleksibel arbejdstid
Tilbage til toppen

22. ØU/KB - Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab

Anledning

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 11. januar 2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger. Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger jf. selskabets vedtægters § 8 stk. 1 forelægges ejerkommunerne til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår af 2018.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 11. januar 2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger, jævnfør bilag 1.

 

Baggrunden herfor er, at Hovedstadens Beredskab, set i lyset af at Danmark i øjeblikket oplever en historisk lav rente – så lav at den for første gang er negativ, gerne vil optimere likviditetsstyringen. Dels ved at placere overskudslikviditet i en obligationsportefølje bestående af korte obligationer med lav risiko (dvs. kort løbetid) jf. likviditetspolitikkens afsnit 5.4 og 5.5. og dels ved likviditetsmangel at kunne foretage belåning mod sikkerhed i de købte obligationer – også benævnt som repo-forretninger jf. likviditetspolitikkens afsnit 6.3.

 

En repoforretning er et spotsalg af et værdipapir (fx en obligation) og et samtidigt tilbagekøb af samme værdipapir på en fremtidig terminsdato. En repoforretning er identisk med et kort lån. Man fremskaffer således billig likviditet via et værdipapir jf. vedlagte notat om repo-modellen.

 

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger jf. selskabets vedtægters § 8 stk. 1 forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

 

I forlængelse heraf anbefales det, at interesserenterne en gang i hver kommunal valgperiode forelægges beslutning om, hvorvidt Hovedstadens Beredskab de følgende fire år må foretage repo-forretninger.

 

Med henblik på at følge den kommunale valgperiode indstilles det for nærværende, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår af 2018. Forinden skal bestyrelsen og ejerkommunerne påny forelægges sagen.

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at repo-forretninger blandt andet anvendes af Københavns Kommune og er en mulighed i Frederiksberg og Albertslund kommuner. I praksis vil køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne varetages af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

 

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det, dels at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket med ca. 886.000 indbyggere svarer til ca. 110 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

 

Den opdaterede finansielle styringspolitik vil, når anvendelsen af repo-forretninger er godkendt af ejerkommunerne, erstatte den tidligere likviditetspolitik godkendt på bestyrelsesmøde den 13. januar 2016.

 

Den finansielle styringspolitik er vedlagt som bilag til orientering jf. bilag 1.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Bilag

1 Bilag 1_Finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab.pdf Bilag 1_Finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab.pdf
2 Bilag 2_Notat om repo-modellen.pdf Bilag 2_Notat om repo-modellen.pdf
Tilbage til toppen

23. BSU/ØU/KB - Klager over afslag på skoleplacering, skoleindskrivning 17/18

Tilbage til toppen

24. MBU/ØU/KB - Ekstra bevilling til genopførelse af bygning M til Kongsholmcentret (Bevilling)

Tilbage til toppen

25. Eventuelt

Anledning

Eventuelt

Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at der havde været afholdt møde d. 07.03.17 med Vestforbrændingen om den nye affaldsordning.

Tilbage til toppen