Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Tirsdag den 20. august 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Leif Pedersen (F)
 • Jørn Jensby (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Allan Høyer (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/ØU/KB - Resultater fra borgerinddragelse til Kommuneplanstrategi
2. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 18.1.1 (18.7) Roholmparken, seniorbofællesskaber og park
3. MBU/ØU/KB - Igangsætning af plangrundlag for boliger på Smedeland 8
4. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 18.1.2 - Roholmparken Vest - seniorbofællesskab (høring)
5. MBU/ØU/KB - Principbeslutning for navngivning af veje og pladser (høring)
6. MBU/ØU/KB - Forslag til nyt vejnavn for Herstedvesterstræde 4-6 (høring)
7. MBU/ØU/KB - Forslag til nyt vejnavn for Randager 1 (høring)
8. MBU/ØU/KB - Nedlæggelse af bolig - Albertslundvej 3
9. MBU/ØU/KB - Flytning af baner inden byggeri af hal
10. MBU/ØU/KB - Afslag på permanentgørelse af faste hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd
11. MBU/ØU/KB - Retningslinjer for rejser i Danmark
12. MBU/ØU/KB - Vandforsyningsplan 2019-2030
13. MBU/ØU/KB - Forlængelse af 2-1 vej på Ballerupvej og Østbakkevej
14. MBU/ØU/KB - Roskilderuten (bevilling)
15. MBU/ØU/KB - Roholmsvej - Trafik- og støjsanering (bevilling)
16. MBU/ØU/KB - Udvidelse af parkeringsplads på Alberts Vænge (bevilling)
17. MBU/ØU/KB - Etablering af Besøgsgård på Toftegården (bevilling)
18. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten - højresving for rødt
19. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten - cykelparkering under Kvickly
20. MBU - Orientering fra formanden - august
21. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - august
22. Eventuelt

1. MBU/ØU/KB - Resultater fra borgerinddragelse til Kommuneplanstrategi

Anledning

Kommunalbestyrelsen orienteres om resultaterne fra borgerinddragelsen i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2019.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i den 11. september 2018 at igangsætte kommuneplanstrategi 2019 og, at FN's Verdensmål skal danne ramme. Samtidig blev det besluttet at inddrage borgerne i arbejdet med udformningen af strategien.

 

For at få borgernes betragtninger og forslag til udviklingen af Albertslund, er borgerinddragelsen afholdt inden udarbejdelse af kommuneplanstrategien.

 

Følgende arrangementer har været afholdt:

 

17,4 temaudvalg - Ungeperspektiv

Temamøde om den rare by, kunst og kultur i byen og byens mødesteder, når man er ung.

 

Skovspejderne

Byggede deres bæredygtige drømmeby på tre lokationer i Albertslund.

 

Workshop med Egelundskolen

Featureuge om bæredygtig byudvikling på Egelundskolen.

 

Visionsforum

Fællesskaber i boligområderne med deltagelse repræsentanter fra 16 bestyrelser fra både almene og private boligforeninger.

 

Borgermøder

Cirka 300 deltagere til fire borgermøder om en bæredygtig byudvikling af Albertslund som by for børnene, det grønne og fællesskabet.

 

Grøn Dag

Fokus på hvad børnefamilier prioriteter i byen - knap 60 besvarelser af ”3 hurtige” om Albertslund.

 

Der har været holdt temamøde for Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2019, hvor de første resultater fra borgerinddragelsen blev præsenteret. Vedlagt er til orientering et katalog over de samlede resultater fra borgerinddragelsen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslundernes Drømme for Fremtidens By - katalog over data fra borgerinddragelse på Kommuneplanstrategien 2019, tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Katalog - resultater fra borgerinddragelse for Kommuneplanstrategi 2019 Katalog - resultater fra borgerinddragelse for Kommuneplanstrategi 2019
Tilbage til toppen

2. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 18.1.1 (18.7) Roholmparken, seniorbofællesskaber og park

Anledning

Forslag til Lokalplan 18.7 og Kommuneplantillæg 5 Roholmparken - seniorbofællesskab og park har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle hvidbog for indkomne høringssvar og vedtage planforslagene.

Sagsfremstilling

Planforslagene for Roholmparken har været sendt i 8 ugers offentlig høring fra perioden 18. marts til 13. maj 2019. Formålet med forslag til Lokalplan 18.7 og Kommuneplantillæg 5 er at give mulighed for at planlægge for park og ca. 106 boliger fordelt på to seniorbofællesskaber. Planforslagene inddeler Roholmparken i 3 delområder, hvor lokalplanen giver mulighed for opførelse af 56 boliger i delområde 1, mens delområde 2 udlægges til boligformål, som efterfølgende skal følges op af en byggeretsgivende lokalplan.

 

Høringssvar

Der er modtaget i alt 11 høringssvar til forslag til lokalplan, hvoraf et høringssvar også omhandler forslag til kommuneplantillæg 5 og fire omhandler afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering.

 

Høringssvarene omhandler primært:

 

 • Ind og udkig fra Humlehusene langs Snebærstien.
 • Placering af parkeringspladser ud til Snebærstien.
 • Placering af ny bebyggelse i den sydlige del af Roholmsparken.
 • Vejføring af ny privat fællesvej.
 • Placering af intern sti ud til Snebærstien.
 • Fodboldbane i Roholmparken.
 • Fastsættelse af boligstørrelser.
 • Tab af ejendomsværdi.
 • Procedurefejl vedr. afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering, mangelfuldt grundlag for godkendelse af lokalplanforslag og manglende indarbejdelse af indsigelser fra hvidbog fra foroffentlighed 2018.
 • Fredskov
 • Observation af flagermus (Bilag IV art)
 • Forskellige tidsfrister for planforslag og afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering.
 • Risiko for byggeplads sammenlagt for de to byggerier i 3-4 år.

 

Høringssvarene er nummeret og vedlagt som bilag. Af hvidbogen fremgår forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

 

I forbindelse med behandling af planforslag i Miljø & Byudvalget 26. februar samt Økonomiudvalget 5. marts indkom spørgsmål og ønsker til ændringer til lokalplanforslaget:

 

 • Hvis der ikke etableres fortov ved vejen, hvordan kommer man så ud til cykelstien?
 • Cykel p-normen ønskes ændret så der er plads til parkering af flere typer af cykler herunder el-scooter.
 • Der skal gives mulighed for ladestandere til el-biler.
 • Hvad kan man gøre for at undgå parkering af store biler overalt i bebyggelsen?
 • Tolkning af tilslutningspligt til fjernvarme afdækkes i forhold til lokalplan.

 

Forvaltningens undersøgelser i forhold til indarbejdelse af ændringer til forslag til lokalplan fremgår af hvidbogen.

 

Ændringsforslag til forslag til kommuneplantillæg 5

 • En præcisering af de bekendtgørelser Bilag IV-arter og flagermus er omfattet af.

 

Ændringsforslag til forslag til lokalplan 18.7

På baggrund af stillede ændringsforslag og indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.7:

 

 • Det levende og fast hegn ved parkeringspladserne ved Snebærstien. Levende hegn fortsættes langs hele skellet samt højden af hegnet øges fra maks. 2 til 5 m. Dette vil forhindre indkig fra og udkig til nye boligers 1. sal samt til arealet til urban farming. Fast hegn i 1,2 meters højde skal hindre gener fra lyset fra billygter.
 • Intern sti fra delområde 1 til Snebærstien flyttes mod syd.
 • Rettelse af beboerhusets navn til Væremøllen.
 • Der gøres opmærksom på muligheden for forekomst ynglende og rastende flagermus i træer i Roholmparken og betydning af dette i forhold til fældning af træer.
 • Sikre niveaufri adgang til busstop på Roholmsvej ved ny sti mellem stoppested og eksisterende offentlig sti gennem Roholmparken i syd.
 • Cykel p-norm ændres til, at der som minimum etableres overdækket areal til cykel, trehjulet cykel, ladcykel, el-scooter og lignende svarende til 1,5 cykel per bolig.
 • Der henvises i lokalplanens redegørelse til henstilling af de største køretøjer indenfor almindelig bil skal ske på gæsteparkeringspladserne ved Snebærstien.
 • Der fastsættes et max antal boliger samt en min. boligstørrelse.
 • Forslag til lokalplan 18.7 endelig vedtages som tillæg til gældende lokalplan 18.1 Roholmparken - parkanlæg med planlagt svømmehal og institutioner, og derved fastholdes tilslutningspligt for nye boliger til fjernvarme. Forslag til lokalplan 18.7 ændrer derfor nummer til 18.1.1 ved endelig vedtagelse. Se bilag.

 

Fredskov

Miljøstyrelsen Storstrøm har den 27. juni 2019 fremsendt Partshøring i forbindelse med eventuel fredskovspligt på ca. 3,8 ha i Roholmparken matr.nr. 10a Herstedøster By, Herstedøster i Albertslund Kommune. Miljøstyrelsen vurderer, at ejendommen sandsynligvis ikke opfylder kravene for fredskovspligtige arealer. Forvaltningen tilslutter sig Miljøstyrelsens vurdering.

 

Flagermus

I forbindelse med indkomne høringssvar om observationer af flagermus, er der foretaget feltgennemgang i træer i de områder lokalplanforslaget udlægger til anden formål end park. Konklusionen er, at på grund af parkens unge alder er sandsynligheden for forekomst af hulheder af væsentlig betydning for flagermus i Roholmparkens træer lav. Dette understøttes af besigtigelsen. Der er derfor ingen risiko for at træfældning vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg 5 vedtages endeligt med den af forvaltningen anbefalede ændring og
 2. at forslag til lokalplan 18.7 vedtages endeligt med de af forvaltningen anbefalede ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Beslutning

Leif Pedersen (F) foreslog, at der indføjes en boligstørrelse på max. 90 m2.

 

Der blev stemt om forslaget:

 

For forslaget stemte Leif Pedersen (F). Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø)

Imod forslaget stemte Jørn Jensby (A), Dogan Polat (A), Qasir Mirza (A) og Lars Gravgaard Hansen (C)

 

Forslaget blev nedstemt.

 

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstillingen, idet der tilføjes mulighed for solceller. Derudover undersøger Forvaltningen om der i Affaldsregulativet kan laves bestemmelser om der i nye boligområder kan anvendes nedgravede affaldsløsninger.

I lokalplanens bestemmelse 9.2, Hvidbog og Oversigt over ændringer er det anført, at der maksimalt må opføres 50 boliger i bebyggelsen - idet projektet er planlagt for 56 boliger bliver dokumenterne rettet.

Lene Rygaard Jessen (Ø) stemte imod.

 

Leif Pedersen (F) undlod at stemme.

 

 

 

 

 

Bilag

1 LPforslag_18.7 LPforslag_18.7
2 KPtillæg5_final KPtillæg5_final
3 KPtillæg5_forslag KPtillæg5_forslag
4 Hvidbog til lokalplan 1811_187 Hvidbog til lokalplan 1811_187
5 Skematisk oversigt over ændringsforslag til lokalplan 1811 (187) Skematisk oversigt over ændringsforslag til lokalplan 1811 (187)
6 Samlet høringssvar Samlet høringssvar
7 Partshøring af Albertslund Kommune vedr. sagsnr. M.pdf Partshøring af Albertslund Kommune vedr. sagsnr. M.pdf
8 Roholmparken_besigtigelse_130619.pdf Roholmparken_besigtigelse_130619.pdf
9 Referat af borgermøde 1.april Referat af borgermøde 1.april
10 Notat om udvikling af Roholmparken Notat om udvikling af Roholmparken
11 LP18.1.1_final LP18.1.1_final
12 Tilslutning til kollektiv varmeforsyning Tilslutning til kollektiv varmeforsyning
Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Igangsætning af plangrundlag for boliger på Smedeland 8

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte nyt plangrundlag for boligbebyggelse på Smedeland 8, samt beslutte at plangrundlaget behandles efter miljøvurderingsloven.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Smedeland 8 har henvendt sig til Albertslund Kommune med et ønske om, at omdanne den eksisterende erhvervsbygning på Smedeland 8 til boliger. Til dette skal der udarbejdes et nyt plangrundlag.

 

Ejendommens eksisterende bebyggelse

Ejendommen Smedeland 8 ligger ca. 350 meter fra det fremtidige letbanestop Glostrup Nord og er derfor inden for det stationsnære kerneområde. På ejendommen ligger en kontorbygning på 4.337 m2 fordelt på tre etager og en kælder. Bygningen er i god stand og ønskes derfor bevaret og udbygget.

 

Vejen nord for bygningen er en privat fællesvej med flere ejere. Det er en forudsætning for projektets realisering, at der på vejarealet kan sikres gode ankomstforhold for bløde trafikanter.

 

Ny bebyggelse

Der etableres både en tilbygning og en overbygning, således at det kommer til at fremstå som en samlet hjørneejendom i 7 etager og med en bebyggelsesprocent på knap 135.

Da den eksisterende bygning er ca. 16 m dyb, er det ikke muligt at indrette lejligheder med et ordentligt lysindfald fra begge sider i den eksisterende bygningskrop. Derfor indrettes bebyggelsens tre nederste etager med 1- og 2-værelses studieboliger samt tilhørende fællesarealer.

Oven på den eksisterende bygning etableres yderligere fire etager med familieboliger, udført med en trappeform og store private sydvendte altaner til alle familieboliger.

Der udføres ca. 133 boliger i alt, hvoraf 48 udføres som ét-værelses studieboliger, 45 udføres som to-værelses studieboliger og de resterende ca. 40 udføres som familieboliger.

I kælderetagen etableres depoter og to store fælles opholdsarealer til studieboligerne. Fra opholdsarealerne i kælderen vil der være niveaufri adgang til udearealer nord for bygningen.

Der vil etableres udendørs opholdsarealer både nord- og syd for bygningen. Det nordvendte opholdsareal vil indrettes, så det henvender sig til beboerne i studieboligerne. Det sydvendte opholdsareal vil indrettes, så det henvender sig til familieboligerne.

Parkeringspladser og cykelparkeringspladser udlægges i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer derfor.

Projektet beskrives yderligere i startredegørelsen, der er vedlagt som bilag.

Nyt plangrundlag

Der skal udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør projektet. Lokalplanen udformes som en projektlokalplan. Der skal derudover udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra erhverv til bolig og hæver den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 120 til 135.

 

Planerne skal behandles i henhold til miljøvurderingsloven, og der skal derfor foretages en vurdering af hvorvidt planerne skal miljøvurderes. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der viser hvilke miljøforhold, der på nuværende tidspunkt forventes at skulle arbejdes med i processen. Notatet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om planlægning.

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan for Smedeland 8, og
 2. at kommuneplantillægget og lokalplanen behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Startredegørelse for boliger på Smedeland 8 Startredegørelse for boliger på Smedeland 8
2 Oversigt over miljøforhold der skal vurderes i lokalplanproces Oversigt over miljøforhold der skal vurderes i lokalplanproces
Tilbage til toppen

4. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 18.1.2 - Roholmparken Vest - seniorbofællesskab (høring)

Anledning

Forslag til lokalplan 18.1.2 Roholmparken Vest - seniorbofællesskab samt afgørelse om miljøvurdering skal behandles. Der skal træffes beslutning om at sende forslaget i offentlig høring i otte uger, samt om afgørelsen vedr. miljøvurdering skal vedtages.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 13. marts 2018, at udarbejde nyt plangrundlag for Roholmparken for at give mulighed for opførelse af seniorbofællesskaber og forny den resterende del af Roholmparken.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. marts 2019 Forslag til lokalplan 18.7 (18.1.1) Roholmparken - seniorbofællesskaber og park, hvor delområde 2 udlægges til boligformål. Lokalplanen giver dog ikke mulighed for opførelse af et konkret byggeri indenfor delområde 2, og derfor fremlægges nu en byggeretsgivende lokalplan 18.1.2, der omfatter delområde 2. Forslag til lokalplan 18.1.2 giver mulighed for opførelse af AKB, Albertslund konkrete byggeprojekt for et seniorbofællesskab, kaldet Ovalen.

 

Partnerskab 

Projektet for seniorbofællesskabet er udarbejdet på baggrund af et værdiprogram, som er resultatet af partnerskab mellem AKB, Albertslund v/KAB, Realdania og Albertslund Kommune; en aftale, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2017. Miljø- og Planudvalget er orienteret om det endelige Værdiprogram den 19. marts 2019.

 

Værdiprogrammet omsat til arkitektur

Bebyggelsens ovale form er et arkitektonisk greb, der skal understøtte det tilfældige møde mellem naboer, og den umiddelbare adgang til fællesskabet. Alle boligernes indgangspartier vender ind mod det fælles grønne gårdrum, hvilket betyder, at alle beboere skal gennem én af bebyggelsens fire porte. Ved hver port ligger et af de i alt fire fælleslokaler, der hver er indrettet til forskellige aktiviteter. For at åbne seniorbofællesskabet op for parken og de omkringliggende boligkvarterer, ligger deres café ud til "Lysningen" (ny plads i parken), og værkstedet ud til "Oplevelsesstien" (ny sti i parken). I det indre gårdrum er der langs bygningens facade én fælles sti, hvor alle boligernes hoveddøre og fælleslokaler for henholdsvis stue og 1. sal vender ud til, for at beboerne naturligt kan støde på hinanden i hverdagen og har let og direkte adgang til fælleslokalerne. Bygningens ovale form giver samtidig mulighed for, at alle beboere kan se fra deres bolig til fælleslokaler og den grønne gård.

 

Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for opførelse af boliger til et seniorbofællesskab. Forslag til lokalplan 18.7 (18.1.1) delområde 2 udlægger en afstandszone til boligbebyggelsen Skriverhusene på 20 meter og til Roholmsvej på 15 meter, der ikke må bebygges.

 

Afstandszonerne er overført til lokalplanforslaget. Den ovale bebyggelse er trukket så langt mod nord, som muligt, under hensyntagen til, at afstanden mellem bolig og nærmeste parkering og miljøspot ikke er over 50 meter, da der planlægges for seniorboliger og, at og køre- og venderadier for skraldebiler overholder gældende regler. Vejarealet, der er udlagt til privat fællesvej, er allerede fastlagt i lokalplan 18.7 (18.1.1).

 

Forslag til lokalplan 18.1.2 giver mulighed for et samlet etageareal på 4.100 m2 for området som helhed. Bebyggelsen må max være i 2 etager og 7,5 meter højt. Bebyggelsen har ensidig taghældning ind mod gårdrummet, hvilket giver mere lys til 1. salens lejligheder ved højere rumhøjde ud mod bygningens yderfacade, og samtidig bliver solcellerne på taget kun synlige fra det indre gårdrum. Da bebyggelsen skal opføres som seniorbofællesskab, stilles der krav om elevator til 1. sals boliger. Elevatoren etableres inde i bebyggelses "porte" i forbindelse med trapperne til 1. sal. Lokalplanen stiller yderligere krav til bebyggelsen og den sekundære bebyggelses proportioner, facadeudtryk og materialevalg. For at bebyggelsen skal korrespondere med sine omgivelser, stiller forslaget krav til minimum 80% træ i facaden. For at Miljøstyrelsen grænseværdi for boliger og opholdsarealer kan overholdes, stilles der krav om støjhegn ud til Roholmsvej på 1,4 meter, der ifølge vedlagte støjberegning er tilstrækkeligt. Kravet til støjhegn kan dog blive revideret inden endelig vedtagelse af lokalplanen jævnfør behandling af sagen vedr. "Roholmsvej - trafik og støjsanering".

 

Borgermøde

Der vil blive afholdt borgermøde om lokalplanforslaget mandag den 21. oktober 2019 i Kommunalbestyrelsessalen kl. 17.00-18.30.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøkonsekvenser

Afgørelse om miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til lokalplan 18.1.2. Konklusionen af screeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Forslag til lokalplan 18.1.2 Roholmparken Vest - seniorbofællesskab vedtages, og sendes i offentlig høring minimum 8 uger, og
 2. at kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ovenstående planforslag.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Forslag_lokalplan 18.1.2 Forslag_lokalplan 18.1.2
2 Screening_MV_Roholmparken2 Screening_MV_Roholmparken2
3 støj.05.07.19.pdf støj.05.07.19.pdf
Tilbage til toppen

5. MBU/ØU/KB - Principbeslutning for navngivning af veje og pladser (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal træffe principbeslutning om, hvordan vejnavne tildeles i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende byudvikling med forventede nye boligområder og kvarterer og dermed nye veje og pladser i Albertslund, er der behov for nogle overordnede principper for navngivning af disse veje og pladser.

 

Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke vejnavne, der skal være i Albertslund Kommune, efter de regler som findes i Adresseloven og Adressebekendtgørelsen. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), har beskrevet reglerne i vedlagte bilag ”Nyhedsbrev om regler for vejnavne”. En navngiven vej defineres som: Et samlet færdselsareal, uafhængigt af kommunegrænser, for hvilket der er fastsat ét vejnavn. Det betyder at der gælder de samme regler for veje, pladser, torve mv.

 

Selv om adresserne i et bestemt område opfylder reglerne, kan kommunen beslutte, at adresserne bør ændres eller suppleres, eksempelvis for at gøre det lettere for beredskabet og andre at finde vej. I de tilfælde hvor vejen er en privatvej foreskriver Adresseloven, at fastsættelse af vejnavne og husnumre skal ske efter samråd med grundejer. I tilfælde af, at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre. Pladser navngives med et vejnavn, men adressemyndigheden bør overveje, om det er hensigtsmæssigt at fastsætte et særskilt vejnavn til en plads, torv, parkeringsplads, mv., hvis der ikke er tilknyttet adresser til disse. Hvis formålet alene er at give disse steder et navn for at gøre dem synlige på et kort, kan disse steder i stedet tildeles et stednavn, som registreres i registret Danske Stednavne.

 

Af regler skal der særligt gøres opmærksom på retskrivning af vejnavne, som skal være i overensstemmelse med de officielle danske retskrivningsregler. SDFE kontrollerer alle nye vejnavne inden for en karensperiode på fem hverdage. Det er muligt at reservere et vejnavn i Danmarks adresseregister, så man på forhånd kan få godkendt et vejnavn, inden det skal anvendes.

 

Et vejnavn skal være entydigt både indenfor et postnummer og indenfor 15 km. Disse to regler kan gøre det umuligt at oprette et ønsket vejnavn.

 

SDFE har en række anbefalinger bl.a., at navne på nulevende eller nyligt afdøde personer ikke anvendes i vejnavne, da det kan vise sig at være uhensigtsmæssigt. Det anbefales i den forbindelse, at vente mindst 3-5 år, efter personens død. Herudover er der ingen konkrete anbefalinger i forhold til at opkalde veje eller pladser efter personer. Enhver person med bopæl i Albertslund har mulighed for via Kommunalbestyrelsen at indstille en person til at lægge navn til en vej eller plads i Albertslund Kommune.

 

I Albertslund har boligområderne en fælles identitet, som understøttes gennem vejnavne. Som i Gårdene, Buerne og Vængerne, hvor vejnavnene f.eks. i gårdene alle ender på -gården. Den tradition foreslås videreført, som princip for at tildele nye vejnavne.

 

Den fælles identitet kan opnås ved at man fastholder vejnavne i et eksisterende område. Ved Humlehusene, Præstehusene og Degnehusene, vil et nyt vejnavn dermed skulle ende med -husene. Eller ved at man giver hele området en ny identitet gennem vejnavnene. Det kan være et nyt område opkaldt efter blomster, fugle eller forfattere.

 

Det foreslås derfor, at man følger følgende principper:

 

• Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der indgår i en emnekreds for de enkelte kvarterer, f.eks. blomster, digtere, forfattere mv.

• Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der kan henføres til det geografiske område, hvor vejen er beliggende, for at bevare oprindelige topografiske navne og fortælle stedets kulturhistorie og

• Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der udspringer af historiske begivenheder eller andre forhold af større kulturhistorisk betydning.

 

Navngivning af pladser kan afvige for at markere, at der er tale om en plads, og det kan skabe en del af en identitet, man ønsker at give et nyt område eller kvarter i forbindelse med byudvikling. Pladsernes navngivning kan derfor få en særlig betydning både i relation til processen omkring byudviklingen, men også ved den efterfølgende navngivning af veje.

 

Det foreslås derfor at der kan afviges fra principperne, når det gælder navngivning af pladser.

 

Processen ved tildeling af nye vejnavne er, at forvaltningen udarbejder forslag til nye vejnavne - gerne efter forslag fra borgere. Navneforslag skal, hvor det er relevant, i høring i omkringliggende bolig- eller erhvervsområder. I nogle situationer vil det også være relevant at rette henvendelse til f.eks. Kroppedal Museum, Biblioteket eller borgere med lokalhistorisk viden.

 

Lovgrundlag

Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i Adresselovens nr. 136 af 01/02/2017, §§ 3 og 4 samt i Adressebekendtgørelsens nr. 271 af 13/04/2018, §§ 3-10, § 28, stk. 3 og § 29, stk. 3.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at nye vej- og pladsnavne tildeles efter princippet om at skabe en fælles identitet i områderne,
 2. at der kan afviges fra principperne, når det gælder navngivning af pladser og
 3. at forslag til nye vej- og pladsnavne skal sendes i høring til relevante bolig- og erhvervsområder.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 nyhedsbrev_om_regler_for_vejnavne nyhedsbrev_om_regler_for_vejnavne
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Forslag til nyt vejnavn for Herstedvesterstræde 4-6 (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om nyt vejnavn for ejendommen Herstedvesterstræde 4-6, kaldet Hjørnegrunden, skal sendes i høring hos grundejerforening.

Sagsfremstilling

Ejendommen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. marts 2019 Lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby. Lokalplanen omfatter ejendommen kaldet Hjørnegrunden med matr.nr. 13g Herstedvester By, Herstedvester og adressen Herstedvesterstræde 4-6.

 

Baggrund

Kommunen er som adressemyndighed ansvarlig for at vejnavne og adresser. Selv om adresserne i et bestemt område opfylder reglerne, kan kommunen beslutte, at adresserne bør ændres eller suppleres, eksempelvis for at gøre det lettere for beredskabet og andre at finde vej. I de tilfælde hvor vejen er en privatvej foreskriver Adresseloven, at fastsættelse af vejnavne og husnumre skal ske efter samråd med grundejer. I tilfælde af at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre.

 

Idet vejen der servicere bebyggelsen inde på ejendommen Herstedvesterstræde 4-6 er en privatvej, der ejes af Fællesheden ApS, skal fastsættelse af vejnavn og husnummerering ske i samråd med grundejer, hvilket er sket i dette tilfælde.

 

Gældende Lokalplan 9.8 giver mulighed for opførelse af op til 38 boliger. Imidlertid giver nuværende adresse Herstedvesterstræde 4-6 kun mulighed for tilstrækkelige husnumre hvis de to husnumre begge suppleres med et stort bogstav, dvs. 19 bogstaver til nr. 4 og 19 bogstaver til nr. 6. I forhold til bebyggelsens placering på ejendommen, vil eksisterende adresse ikke kunne give en hensigtsmæssig og logisk husnummerering.

 

Et nyt vejnavn til bebyggelsen på Herstedvesterstræde 4-6, vil give mulighed for en mere umiddelbar forståelig husnummerering. Et selvstændigt vejnavn for bebyggelsen vil også understøtte en egen identitet i den nye bebyggelse samtidig med, at det vil være lettere at henvise til bebyggelsen generelt, ligesom Bakkestræde og Horsholmstræde.

 

Nyt vejnavn - Hjørnegårdsstræde

Forvaltningen foreslår i samråd med grundejer, at den private vej indenfor Lokalplan 9.8 gives navnet Hjørnegårdsstræde. Ejendommen er kendt under navnet Hjørnegårdsgrunden og Hjørnegrunden, da den tidligere gård på ejendommen blev kaldt Hjørnegården. Ejendommen blev senest brugt til kommunal rideskole, og derfor også et sted mange borgere i Albertslund kender. En navngivning af vejen med den historiske reference vil både fortælle om gården, der har ligget i landsbyen og være en tydelig henvisning til kaldenavnet Hjørnegrunden, og dermed let genkendeligt for borgerne i Albertslund.

 

I Herstedvester Landsby ender vejnavnene på -stræde. For at følge denne tradition foreslås det, at også det nye vejnavn ender på stræde, og dermed understøtte Herstedvester Landsbys fælles identitet.

 

Høring af nyt vejnavn hos grundejerforening

Herstedvester Grundejerforening er ikke formel part i denne sag, da den foreslåede adresseændring ikke vil berøre andre adresser i Herstedvester Landsby end omhandlende ejendom. Forvaltningen foreslår dog en inddragelse og dialog med grundejerforeningen omkring det nye vejnavn, da de dels har et godt lokalt kendskab og dels varetager landsbyens interesser, inden der træffes en endelig beslutning. Det foreslås derfor at sende forslaget til nyt vejnavn i 4 ugers høring hos Herstedvester Grundejerforening, hvorefter Kommunalbestyrelsen træffer sin endelig beslutning.

Lovgrundlag

Adresseloven nr. 136 af 01/02/2017 og Adressebekendtgørelsen nr. 271 af 13/04/2018.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslaget Hjørnegårdsstræde som nyt vejnavn for ejendommen med nuværende adresse Herstedvesterstræde 4-6 sendes i 4 ugers høring hos Herstedvester Grundejerforening.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet høringsparterne opfordres til at komme med andre forslag til vejnavne i høringsperiden.

Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Forslag til nyt vejnavn for Randager 1 (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om nyt vejnavn for ejendommen Randager 1, kaldet Stensmosegrunden, skal sendes i høring hos grundejerforening.

Sagsfremstilling

Ejendommen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. marts 2019 Lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest. Lokalplanen omfatter ejendommen kaldet Stensmosegrunden med matr.nr. 2dp Herstedvester By, Herstedvester og adressen Randager 1.

 

Baggrund

Kommunen er som adressemyndighed ansvarlig for vejnavne og adresser. Selv om adresserne i et bestemt område opfylder reglerne, kan kommunen beslutte, at adresserne bør ændres eller suppleres, eksempelvis for at gøre det lettere for beredskabet og andre at finde vej. I de tilfælde hvor vejen er en privatvej foreskriver Adresseloven, at fastsættelse af vejnavne og husnumre skal ske efter samråd med grundejer. I tilfælde af at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre

Idet vejen der servicere bebyggelsen inde på ejendommen Randager 1 er en privatvej, der ejes af Fællesheden ApS, skal fastsættelse af vejnavn og husnummerering ske i samråd med grundejer, hvilket er sket i dette tilfælde. 

Gældende Lokalplan 23.5 giver mulighed for opførelse af op til 44 boliger. Adressen for ejendommen Randager 1 giver imidlertid ikke tilstrækkelig husnumre til alle de nye boliger. Der er derfor nødvendigt at give ejendommen sit eget vejnavn.

 

Et nyt vejnavn til bebyggelsen på Randager 1, vil give mulighed for en mere umiddelbar forståelig husnummerering. Et selvstændigt vejnavn for bebyggelsen vil også understøtte en egen identitet i den nye bebyggelse, som også arkitektonisk adskiller sig ved primært at være etagebyggeri til forskel fra det omkringliggende parcelhuskvarter.

 

Nyt vejnavn - Stensmosegården

Forvaltningen foreslår i samråd med grundejer Fællesheden ApS, at den private vej indenfor Lokalplan 23.5 gives navnet Stensmosegården. Ejendommen er kendt under navnet Stensmosegårdsgrunden og Stensmosegrunden, da den tidligere gård på ejendommen blev kaldt Stensmosegård.

 

Vejnavnene omkring ejendommen har alle -ager som endelse, da Albertslund Vest ligger på tidligere marker tilhørende gårdene Toftekær, Lille Toftekær, Holsbjerggård og Stensmosegård. Stensmosegård blev købt af nuværende Albertslund Kommune i 1962 og har siden huset bl.a. bibliotek og amatørteater. Det er derfor en ejendom mange borgere i Albertslund kender til.

 

Det er derfor nærlæggende at bevare ejendoms navn i et nyt vejnavn, der samtidig fortæller om gården der lå på stedet med markerne (agerne) omkring, som de eksisterende vejnavne ender på.

 

Vejnavnet vil have en stærk historisk reference, der beskriver at ejendommen langt tid tilbage har været en gård, og ikke marker som de øvrige vejes navne omkring henviser til, og dermed understøtte den samlede historiske fortælling om Albertslund Vest.

 

Høring af nyt vejnavn hos grundejerforening

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 er ikke formel part i denne sag, da den foreslåede adresseændring ikke vil berøre andre adresser på Randager end omhandlende ejendom. Forvaltningen foreslår dog en inddragelse og dialog med grundejerforeningen omkring det nye vejnavn, da de dels har et godt lokalt kendskab og dels varetager omkringliggende kvarterets grundejeres interesser, inden der træffes en endelig beslutning. Det foreslås derfor at sende forslaget til nyt vejnavn i 4 ugers høring hos Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen træffer sin endelige beslutning.

Lovgrundlag

Adresseloven nr. 136 af 01/02/2017 og Adressebekendtgørelsen nr. 271 af 13/04/2018.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslaget Stensmosegården som nyt vejnavn for ejendommen med nuværende adresse Randager 1 sendes i 4 ugers høring hos Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1.

Beslutning

Tiltrådte Indstillingen, idet høringsparterne opfordres til at komme med andre forslag til vejnavne i høringsperiden.

 

Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Nedlæggelse af bolig - Albertslundvej 3

Anledning

Albertslund, Vallensbæk og Brøndbyernes bedemandsforretninger ApS, der ejer Albertslundvej 3, ønsker at opføre en ny bygning til bedemandsforretning uden bolig.

Sagsfremstilling

Ejer ønsker at nedrive det eksisterende hus og opføre en ny bygning i ét plan uden bolig, og søger derfor om tilladelse til at nedlægge boligdelen.

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 13, delområde B6 og er ikke bevaringsværdigt. Området er udlagt til blandet bolig- og serviceformål og må kun opføres som åben lav bebyggelse. Ejendommen har et matrikulært areal på 338 m2 med et tillægsareal på 160 m2. Ifølge byplanvedtægten er udnyttelsesgraden 0,2, svarende til at der kan bygges 100 m2. De 100 m2 dækker det areal der må bygges til bolig og/eller erhverv i én eller to etager.

Ejendommen er foruden byplanvedtægt nr. 13 også - som resten af Albertslund - omfattet af boligreguleringsloven. Boligreguleringsloven siger, at det ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse.

Forvaltningens bemærkninger
Der har ifølge ejer ikke i hans tid været tilmeldt beboere på ejendommen, hvilket er i overensstemmelse med kommunens oplysninger, og Albertslund Kommune har aldrig krævet, at der var beboelse. Grunden er meget lille med byggemulighed på maksimalt 100 m
2. Bedemandsforretningen har eksisteret med sin nuværende beliggenhed siden 1990. Det er forvaltningens vurdering at nedrivning af det eksisterende hus og opførelse af en bygning, der er tilpasset bedemandsvirksomheden med kontorer og en stor funktionel garage, vil være en god løsning for ejendommen.

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 13

Boligreguleringslovens § 46

Kommunikation

Sagen har ikke været sendt i høring

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at bopælspligten på Albertslundvej 3 ophæves.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Indsendelse: 1, Ansoegning.pdf Indsendelse: 1, Ansoegning.pdf
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Flytning af baner inden byggeri af hal

Anledning

Der skal tages stilling til om den givne bevilling til projektering af ny hal, også kan anvendes til finansiering af udgifter til flytning af baner i forbindelse med det kommende halbyggeri.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet i juni 2018 godkendt projektering af haludvidelsen på Stadion.

 

I byplanvedtægt nr. 9 (1974) er angivet placering af en evt. haludvidelse. Placering er i forlængelse af de to eksisterende haller, tæt ved parkeringspladsen og langs cykel- og gangstien. Forsyningsmæssigt (vand, varme, el og afløb) er der tale om en god placering. Det er den placering, der har været talt om både i den nedsatte arbejdsgruppe samt på borgermødet i efteråret 2018.

 

I dag anvendes arealet til boldbaner for de mindste børn (5-6 stk. små baner). Disse baner skal flyttes for at gøre plads til den nye hal. Forvaltningen foreslår, at flytte disse baner til et græsareal beliggende nord for tennisbanerne. Området/græsarealet er ofte fugtigt og kan blive beskadiget, når jordbunden/banen er blød pga. fugt. I dag bruges området til boldbane, men området skånes, hvis græsset/jordbunden er blød.

 

Når banerne flyttes er der behov for at optimere baneforholdene, så de også kan bruges i våde perioder. For at optimere jordbunden udlægges dræn og efterfølgende sås græs. Det er nødvendigt, at banen får ro og tid til at sætte sig, og græsrødderne skal nå at få fæste. Derfor skal drænene lægges og græsset sås senest i september 2019 for at banerne kan være klar til foråret 2020 og dermed til forventet byggestart for halbyggeriet.

 

Udføres grundforbedringen ikke vil banerne ikke kunne indgå i Stadions disponering i forbindelse med banefordeling.   

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgifterne til lægning af dræn mv. andrager 500.000 kr. Der er tale om udgifter, som er indeholdt i den samlede økonomi for halbyggeriet, men som der er behov for at udføre allerede nu.

 

I juni 2018 blev bevilget 2,25 mio. kr. til programmering og projektering af haludvidelsen. Forvaltningen indstiller, at flytningen af banerne finansieres af den eksisterende bevilling til projektering. Der vil herefter stadig være tilstrækkeligt med penge til at arbejde videre med programmering af dispositionsforslag, som forventes forelagt til politisk behandling i efteråret 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at flytningen af banerne finansieres af den eksisterende bevilling til projektering af ny hal.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Afslag på permanentgørelse af faste hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd

Anledning

BO-VEST søger om dispensation til at give mulighed for at opsætte faste hegn i Albertslund Syd.

Sagsfremstilling

Lokalplanen 4.10 for rækkehusene i Albertslund Syd blev endeligt vedtaget den 8. juni 2010. Lokalplanen gav anledning til god debat omkring områdets udseende, idét der med den foranstående renovering var et ønske om at energiforbedre og fremtidssikre boligerne. Der var ligeledes et politisk ønske om, at gøre området mere grønt og skabe en større åbenhed i bebyggelsen. Særligt to emner fyldte beboerdebatten. Det ene emner var etablering af vinduer på første sal mod baghaverne. Det andet var udskiftning af de "borgagtige" hegn på havesiderne, der var med til at give bebyggelsen et lukket præg. Der blev i løbet af processen afholdt flere borgermøder og lokalplanen blev også tilrettet i forbindelse med høringen, således der kunne opnås et politisk flertal (A,F,V,C) for lokalplanen.

 

Efterfølgende vedtog kommunalbestyrelsen den 7. juni 2016 at give en tidsbegrænset dispensation fra § 9.1 i lokalplan 4.10 for Albertslund Syd. Dispensationen var begrænset til 2 år og gav beboerne i rækkehusene i Syd en mulighed for at opsætte faste hegn placeret 0,5 m bag den nyplantede hæk således, at denne i mellemtiden kunne få en tilpas højde og tæthed. Dispensationen blev givet på betingelse af, at de faste hegn skulle gives samme farve som det øvrige træværk i området (mørkegrå).

 

Med dispensationen fulgte en informationsmæssig opgave for BO-VEST i at sikre, at beboerne ville få tilstrækkeligt kendskab til hegnenes midlertidighed. Forvaltningen har efterfølgende erfaret, at der nu et år efter at nedtagningen skulle have været foretaget stadig er opsat faste hegn, trods BO-VEST har rundsendt information til beboerne om nedtagningsforpligtigelsen.

 

BO-VEST har nu på vegne af beboerne fremsendt to ansøgninger om at give permanent tilladelse til faste hegn. Ansøgningerne adskiller sig fra hinanden ved at Albertslund Boligselskab (afd. 3702, AB Syd) ønsker at der gives mulighed for helt at erstatte den levende hæk med faste hegn. Vridsløselille Andelsboligforening (afd. 68, 4. Række) ønsker derimod at permanentgøre den nuværende midlertidige løsning (faste hegn 0,5 m bag hæk).

 

Forvaltningens bemærkninger

Et af lokalplanens principper er, at gøre området mere grønt ved brug af grønne hække (§1.1). Begge dispensationsansøgninger går imod denne intention.

 

Forvaltningen vurderer, at AB´s løsning (tilladelse til udskiftning af hæk med hegn) er i strid med princippet i lokalplanen. Det fremgår af planloven (§19), at det ikke er tilladt at dispensere fra principperne i en lokalplan. Det er derfor forvaltningens vurdering, at AB´s løsningen kun kan gennemføres ved udarbejdelse af ny lokalplan.

 

VA ønsker ikke hækkene fjernet, men derimod tilladelse til, at opsætte faste hegn på siden ind mod boligernes private gårdrum. Forvaltningen kan ikke anbefale denne løsning. I takt med at hækkene vokser, vil de faste hegn hindre hækkene i deres naturlige vækst, grundet den korte indbyrdes afstand (0,5m). Det vurderes ligeledes, at de faste hegn vil have mindre betydning, når hækkene har nået samme højde som hegnet.

 

For rækkehusene i Syd gælder generelt det princip, at skurerne mod bagstierne er placeret forskudt for hinanden. Skurene minimerer derved indkigget til boligen overfor. De største indkigsgener vurderes at komme fra de forbipasserende på stierne mellem baghaverne - særligt i den periode, hvor hækkene taber deres blade. Forvaltningen vurderer, at det er en gene, der er normalt forekommen et tæt lav boligområde. Privatheden kan ikke sikres med et hegn, da hegnet ikke hindrer muligheden for, at beboerne kan se ned i hinandens haver fra boligernes 1.sal. Forvaltningen vil derfor anbefale, at lokalplanens regler omkring hæk følges og at der gives afslag på de to dispensationsansøgninger.

 

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives afslag på 2 dispensationsansøgninger (AB/VA) vedrørende permanentgørelse af faste hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd.

Beslutning

Udvalget kunne ikke tiltræde forvaltningens indstilling.

 

Et enigt udvalg indstiller, at der gives dispensation i yderligere 4 år til, at rækkehusene i Albertslund Syd må have fast hegn.

 

Bilag

1 Dispensationsansøgning, AB Syd, hegn ved rækkehusene.pdf Dispensationsansøgning, AB Syd, hegn ved rækkehusene.pdf
2 Dispensationsansøgning, VA 4 Række, hegn ved rækkehusene.pdf Dispensationsansøgning, VA 4 Række, hegn ved rækkehusene.pdf
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Retningslinjer for rejser i Danmark

Anledning

Vedtagelse af retningslinjer for rejser i Danmark for Albertslund Kommune

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 12. februar 2019 fremlagde SF forslag om, at kommunens politikere og ansatte ved rejser i deres virke for Albertslund Kommune ikke benytter fly som transportform til indenrigsrejser. MBU har efterfølgende haft en temadrøftelse om brug af indenrigsfly og forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet et forslag til retningslinjer for rejser i Danmark for politikere og medarbejdere i Albertslund Kommune.

 

Retningslinjerne indeholder nogle overordnede anbefalinger, hvor rejser med fly og hurtigfærger frarådes på baggrund af transportformernes store CO2-udledning, mens rejser med tog og samkørsel i bil og bus anbefales. Derudover indeholder retningslinjerne en model, der benyttes ved planlægning af længere rejser i Danmark. Retningslinjerne er vedlagt sagen som bilag.

 

Som baggrund for retningslinjerne er der udarbejdet et kort notat blandt andet indeholdende et estimat over antallet af årlige indenrigsflyrejser foretaget af medarbejdere eller politikere i Albertslund. Her fremgår det, at langt de fleste indenrigsflyrejser går til Aalborg. For at illustrere omfanget af CO2-udledningen ved forskellige transportformer indeholder notatet estimater på forskellige transportformers CO2-udledning ved en rejse for en person Albertslund - Aalborg (t/r).

 

Retningslinjerne indebærer, at der ved indkøb af flybilletter til rejser i Danmark klimakompenseres. Ved 75-100 indenrigsflyrejser årligt svarer det til en klimakompensation på mellem 5000-7500 kr. om året. I bilaget er beskrevet tre organisationer, som alle arbejder med klimakompensation. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at den danske organisation Trofaco vælges, som den organisation der klimakompenseres til. Når retningslinjerne er godkendt, udarbejdes en trin-for-trin guide til klimakompensation til brug for indkøberen af flybilletter.

 

MBU sender retningslinjerne i høring i kommuneMED, hvor der er møde den 30. august.

  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at retningslinjer for rejser i Danmark godkendes,
 2. at praksis for klimakompensation godkendes og at Trofaco vælges som organisation, hvortil der betales kompensation og
 3. at sagen sendes i høring i KommuneMED.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at se på andre virkemidler end de foreslåede.

Bilag

1 Retningslinjer for rejser i Danmark Retningslinjer for rejser i Danmark
2 Bilag Fakta og baggrund for retningslinjer for rejser i Danmark Bilag Fakta og baggrund for retningslinjer for rejser i Danmark
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Vandforsyningsplan 2019-2030

Anledning

Udkastet til Albertslund Kommunes nye elektroniske Vandforsyningsplan 2019-2030 har været i 12 ugers høring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med HOFOR og Herstedøster Vandværk udarbejdet en ny vandforsyningsplan. Planen har været i offentlig høring i 12 uger. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

 

Vandforsyningsplanen kan nu endeligt vedtages.

 

Vandforsyningsplan 2019-2030

Vandforsyningsplanens overordnede mål er at opstille rammerne for at sikre tilstrækkeligt drikkevand af god kvalitet til alle områder i Albertslund Kommune. I vandforsyningsplanen er der både nye mål og indsatser, som skal udføres i planperioden 2019-2030, og løbende driftsmål, som allerede er i gang, og som skal fortsætte fremover.

 

Målene i vandforsyningsplanen er:

 • Vi skal sikre forsyningssikkerheden gennem en stabil og robust vandforsyning
 • Vi skal sørge for, at vandkvaliteten er i orden, så der er godt drikkevand til alle
 • Vi skal sikre, at miljøet ikke belastes unødigt, når vi producerer og distribuerer drikkevand
 • Vi skal reducere vandspild og sørge for en god udnyttelse af drikkevandet

 

Til hvert mål er der tilknyttet delmål, en beskrivelse af indsatsen til delmålet, samt en beskrivelse af hvem der skal udføre delmålet, og hvornår det skal gøres. Nogle af indsatserne har effekt på både forsyningssikkerhed, vandkvalitet, miljø og vandspild.

 

Der vil hvert år blive fulgt op på, om årets mål og indsatser er blevet udført. Målene revurderes hvert fjerde år.

 

Læs vandforsyningsplan 2019-2030 her

 

Miljøvurdering

Der er udført screening af vandforsyningsplanen for at vurdere, om planen skal miljøvurderes. Screeningen viste, at Vandforsyningsplan 2019-2030 ikke skal miljøvurderes.

 

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 lov om vandforsyning m.v.

Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016 om vandforsyningsplanlægning .

Miljø- og Fødevareministeriet. Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Vandforsyningsplan 2019-2030 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Forlængelse af 2-1 vej på Ballerupvej og Østbakkevej

Anledning

Der skal træffes beslutning om Østbakkevej og Ballerupvej skal indrettes som 2-1 vej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Supercykelstien Ring4-ruten i Albertslund Kommune blev en delstrækning af Ballerupvej trafiksaneret i 2012. Som del af trafiksaneringen blev der oprettet en bussluse på Ballerupvej og den 2 sporede vej mellem slusen og kommunegrænsen til Ballerup, blev omdannet til en 2-1 vej. Formålet med dette var at gøre vejen mere sikker og tryg at færdes på for bløde trafikanter.

En 2-1 vej er indrettet således, at der er ét kørespor for bilister og en kantbane for bløde trafikanter i begge retninger. På en 2-1 vej virker vejprofilet smallere end på en almindelig 2 sporet vej, hvilket får bilisterne til at reducere hastigheden på deres køretøjer. Når bilisterne møder hinanden skal de vige, hvilket medfører en yderligere reducering af hastigheden, kantbanerne kan benyttes som vigearealer. Kantbanerne på en 2-1 vej medfører en øget sikkerhed og tryghed for bløde trafikanter.

I dag er vejstrækningen fra krydset Vestbuen i Ballerup Kommune og frem til busslusen på Ballerupvej 2-1 vej med en hastighedsgrænse på 60 km/t. Fra busslusen til Ledøjevej i Risby er Ballerupvej/Østbakkevej en 2 sporet vej med en hastighed på 80 km/t.

Cykeltællinger viser, at den del af Ballerupvej som er 2-1 vej, bliver flittigt brugt af cyklister. Politiets uheldsregister viser endvidere, at der ikke er registreret uheld med bløde trafikanter på strækningen og kommunen har ikke modtaget henvendelser om oplevet utryghed. Med baggrund i de gode erfaringer fra den eksisterende 2-1 vej, vurderes det hensigtsmæssigt at indrette hele Ballerupvej og Østbakkevej som 2-1 vej.

Da kommunalbestyrelsen har besluttet, at Østbakkevej skal have nyt slidlag i indeværende år, vil det være hensigtsmæssigt, at ændringen af vejen til 2-1 vej sker i forbindelse med dette arbejde. Ændringen af vejen vil bestå i afmærkning og skiltning og vil ske umiddelbart efter, at der er lagt nyt slidlag på vejen. Ændringen af vejen til 2-1 vej medfører, at hastighedsgrænsen skal ændres fra 80 km/t til 60 km/t.

Økonomi

Projektet financieres af midler til asfaltarbejder 2019.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

 

Ændringer på kommuneveje skal jf. vejloven forhandles med politiet, som har forhåndsgodkendt indretningen af Ballerupvej/Østbakkevej som 2-1 vej.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Østbakkevej og Ballerupvej indrettes som 2-1 vej og
 2. at udgiften finansieres af midler til asfaltarbejder 2019.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet finansieringen præciseres til den videre behandling.

Bilag

1 Kort 2-1 veje Østb.vej og Ballerupvej Kort 2-1 veje Østb.vej og Ballerupvej
2 Eksempel på 2-1 vej Eksempel på 2-1 vej
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Roskilderuten (bevilling)

Anledning

Der anmodes om frigivelse af midler på budget 2019 til at etablere Supercykelstien Roskilderuten i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har sammen med de øvrige kommuner på strækningen langs Roskildevej mellem København og Roskilde søgt den statslige "Pulje til fremme af cyklisme." Albertslund Kommune har sammen med de øvrige kommuner fået tilsagn om støtte til etablering af ruten. Roskilderuten har en samlet længde på 31km, hvoraf 3,2km af strækningen er i Albertslund. De konkrete målsætninger for hele ruten er en stigning i antallet af cykelture på 30%, en stigning i antallet af kombinationsrejser langs ruten, at skabe en cykelforbindelse mellem København og Roskilde som tilbyder høj kvalitet målt i fremkommelighed, forbedret tryghed og sikkerhed samt at understøtte brugen af det samlede net af Supercykelstier, herunder Ring4-ruten som krydser den kommende Roskilderute ved Damgårdsstien. Med en etableret Roskilderute vil Albertslund Kommune have i alt tre Supercykelstier Albertslund-, Ring4- og Roskilderuten.

 

Anlæg på Roskilderuten i Albertslund Kommune

 • Gennemførte stier i form af niveaufri passage for cyklister og fodgængere ved sideveje
 • Fremrykket busperron som sikrer at buspassagererne ikke stiger ud på cykelstien
 • Nedtællingsmoduler i signalregulerede kryds som viser ventetid til grønt signal

 

Roskilderuten i Albertslund Kommune etableres i perioden 2019-2020.

 

Sammenhæng med øvrige projekter 

På mødet i kommunalbestyrelsen den 9. april 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Herstedvestervej. Krydset Herstedvestervej og Roskildevej indgår som del af denne plan, hvilket forvaltningen vil tage højde for i arbejdet med etablering af Roskilderuten. På samme møde blev det besluttet, at fire strækninger på stierne langs Roskildevej skal have nyt slidlag, hvilket vil være med til at forbedre oplevelsen af at cykle på den kommende Roskilderute.

 

Forvaltningen orienterede Miljø- og Byudvalget om ansøgningen til den statslige pulje "Pulje til fremme af cyklisme" på udvalgsmødet den 19. december 2017.

Økonomi

Albertslund Kommunes andel af finansieringen svarer til 1,0 mio. kr. Bilag med økonomisk overslag over delelementerne i projektet er lukket.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der frigives anlægsmidler på 1 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 til etablering af Roskilderuten og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) og Allan Høyer (O) undlod at stemme.

Bilag

1 Roskilderuten, Albertslund Kommune Roskilderuten, Albertslund Kommune
2 Roskilderuten, Effekter og evaluering Roskilderuten, Effekter og evaluering
3 Roskilderuten, Oversigtskort med tiltag Roskilderuten, Oversigtskort med tiltag
4 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Roholmsvej - Trafik- og støjsanering (bevilling)

Anledning

Der er afsat 0,7 mio. kr. på budget 2019 til trafik- og støjsanering af Roholmsvej mellem Trippendalsvej og Stensmosevej. Projektet foreslås kun delvis gennemført med henblik på trafiksanering gennem en hastighedsreduktion nu, og endeligt projekt udsat til 2022 når byggeriet i Roholmsparken er afsluttet.

Sagsfremstilling

En trafik- og støjsanering af Roholmsvej vil bestå i nyt slidlag og en indsnævring af vejen gennem opstribning og etablering af spærreflader. Udbygningen af Roholmsparken med to boligområder, anlæg af en ny adgangsvej til boligområderne og fornyelse af Roholmsparken betyder dog, at Roholmsvej i perioden 2020 til 2022, skal benyttes til afvikling af en betydelig mængde tung transport til og fra området. Transporten vil forkorte levetiden på et nyanlagt slidlag og den opstribning, som skal udgøre de hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

For at investere de 0,7 mio. kr. som er afsat til trafik- og støjsanering af Roholmsvej mest hensigtsmæssigt, foreslår forvaltningen, at der foretages en trafiksaneringen gennem en hastighedsreduktion ved midlertidig opstribning af Roholmsvej med maling samt, at der etableres midlertidige heller og skiltning som kan genbruges i det endelige projekt. Forvaltningen foreslår endvidere, at de endelige arbejder i form af nyt slidlag og opstribning med termoplast, udsættes til byggeprojekterne i Roholmsparken er afsluttet, efter planen i 2022. Alternativt kan midlerne overføres til en trafikal helhedsløsning for Herstedvestervej, på strækningen mellem Vestskovvej og Roskildevej, som vil indeholde tiltag som medfører forbedret fremkommelighed og øget trafiksikkerhed samt indsatser for at bekæmpe trafikstøjen fra vejen.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 8. maj 2019

Der anmodes om frigivelse af bevilling til trafik- og støjsanering af Roholmsvej mellem Trippendalsvej og Stensmosevej.

 

Der er afsat 0,7 mio. kr. på budget 2019 til trafik- og støjsanering af Roholmsvej på strækningen mellem Trippendalsvej og Stensmosevej.

 

Den aktuelle hastighedsgrænse på Roholmsvej er 50 km/t. De fysiske forhold indbyder dog trafikanterne til at køre hurtigere end hastighedsgrænsen tillader. Med en trafiksanering af Roholmsvej indrettes vejen, så den er tilpasset den gældende hastighedsgrænse. Derfor foreslås det, at kørebanebredden på Roholmsvej reduceres fra 5 m til 3,25 m, hvilket gøres ved at etablere en rød vejmidte på 3,5 m. Hermed er der stadig plads til at vejen kan betjene busserne. Ved busstoppestederne vil trafikken blive ledt udenom evt. holdende busser. Der vil desuden blive etableret heller i vejmidten for at synliggøre ændringerne i kørebanerne, hvilket fx sker ved busstoppestederne og ved indkørslen til Teglmosevej. Det forventes, at denne løsning kan nedsætte gennemsnitshastigheden og støjniveauet reduceres, svarende til 1-1,5 dB. Det vurderes, at disse arbejder koster ca. 0,7 mio. kr.

 

Skal støjniveauet reduceres yderligere skal der dog lægges et støjreducerende slidlag på Roholmsvej, som kan yde en gennemsnitlig støjreduktion på ca. 2 dB over slidlagets levetid.

 

Tiltagene vurderes samlet set, at kunne reducere støjen fra Roholmsvej svarende til 3-4 dB.

 

Miljø- og Byudvalget behandlede en sag den 19. marts 2019 om at etablere midlertidige trafiksanerende foranstaltningen på Roholmsvej og hermed vente med at etablere en permanent løsning til arbejderne i Roholmparken var afsluttede, efter planen i 2022. Argumentet for at vente med at etablere en permanent løsning er, at tunge køretøjer som skal til og fra byggerierne i Roholmparken vil slide på et nyanlagt anlæg.

 

Økonomi

Trafik- og støjsanering af Roholmsvej forventes, at koste 1,2 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at det resterende beløb på 0,5 mio. kr. finansieres af de afsatte midler på 1,9 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojektet på Holsbjergvej og Gadagervej idet dette projekt er sat til at koste 0,915 mio. kr.

 

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. juni 2019

Forvaltningen er blevet bedt om at redegøre for det eksisterende stiforløb fra ophøret af cykelstien langs Roholmsvej til Trippendalstien og at give et overslag på, hvad det vil koste at etablere cykelsti langs Roholmsvej. Overslagsprisen for at etablere cykelsti i Roholmsvejs vestlige side er 1,9 mio. kr. Skal der etableres cykelsti i begge sider af vejen er overslaget 3,8 mio.kr. I overslagene er ikke medregnet ombygning af krydset Roholmsvej / Trippendalsvej, opkobling til det øvrige stisystem på den nordlige side af Trippendalsvej samt vejafvanding. Forvaltningen redegør for det eksisterende stiforløb i notat.

 

I forbindelse med udviklingen af Roholmparken planlægges et nyt stiforløb, som kan være med til at gøre stiforløbet i området omkring Roholmsvej mere logisk at benytte for cyklister som skal i nord-sydgående retning. Forvaltningen anbefaler derfor, at det eksisterende stisystem tydeliggøres gennem skiltning og at der i planlægningen af det kommende stiforløb i Roholmparken arbejdes for at skabe et mere logisk stiforløb.

Økonomi

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 blev forvaltningen bedt om at give et overslag på hvad det ville koste at trafiksanere Roholmvej. Projektet blev vurderet til at koste 0,7 mio. kr. Da der var tale om et trafiksaneringsprojekt var der i denne pris ikke medregnet støjsvagt slidlag. Projektet blev i det endelige budget for 2019 til et projekt som skulle omfatte både trafik- og støjsanering, men til samme overslag som blev givet til trafiksaneringen. Skal Roholmsvej støjsaneres, skal der udlægges et nyt slidlag, dette slidlag foreslås udlagt når anlægsarbejderne i Roholmsparken er afsluttet og det foreslås yderligere, at der til den tid afsættes yderligere midler evt. fra en asfalt- eller støjpulje således, at der er en samlet pulje til det endelige og samlede trafik- og støjsaneringsprojekt. Det forventes, at der skal afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til at realisere projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Roholmsvej opstribes med maling, og at der etableres heller og skiltning,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til gennemførelsen af det midlertidige projekt,
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og
 4. at det endelige trafik- og støjsaneringsprojektet på Roholmsvej udsættes til 2022.

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 8. maj 2019,

 1. at Roholmsvej trafik- og støjsaneres,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr.,
 3. at udgiften finansieres med 0,7 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektet og
 4. at udgiften finansieres med 0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til finansiering af trafiksikkerhedsprojektet Holsbjergvej og Gadagervej

 

 Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 6. juni 2019,

1. at Roholmsvej trafik- og støjsaneres,

2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr.,

3. at udgiften finansieres med 0,7 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektet,

4. at udgiften finansieres med 0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til finansiering af trafiksikkerhedsprojektet Holsbjergvej og Gadagervej og

5. at forbedre cykelforbindelserne mod syd fra Trippendalstien i forbindelse med, at der etableres nyt stisystem gennem den kommende bebyggelse i Roholmparken.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 13:

 

Sagen udsættes.

 

 

Miljø- og Byudvalget, 21. maj 2019, pkt. 14:

 

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet der undersøges en overslagsprisfor anlæggelse af en cykelsti langs Roholmsvej.

 

Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

1 Notat vedrørende trafiksanering af Roholmsvej med økonomi Notat vedrørende trafiksanering af Roholmsvej med økonomi
2 RHV-D-TV-7404_0.pdf RHV-D-TV-7404_0.pdf
3 RHV-D-TV-7403_0.pdf RHV-D-TV-7403_0.pdf
4 RHV-D-TV-7402_0.pdf RHV-D-TV-7402_0.pdf
5 RHV-D-TV-7401_0.pdf RHV-D-TV-7401_0.pdf
6 Motorstøj og dækstøj Motorstøj og dækstøj
7 Bevillingsskema rev. 25-2019 Bevillingsskema rev. 25-2019
8 Roholmsvej, cykelmuligheder Roholmsvej, cykelmuligheder
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Udvidelse af parkeringsplads på Alberts Vænge (bevilling)

Anledning

Der anmodes om frigivelse af bevilling til udvidelse af parkeringspladsen på Alberts Vænge.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 er der sat midler af til udvidelse af den offentlige parkeringsplads på Alberts Vænge med ca. 20 pladser.

 

Kapaciteten på pendlerparkeringspladsen ved Albertslund Station er fuldt udnyttet, en udvidelse af den stationsnære parkeringsplads på Alberts Vænge vil kunne supplere pendlerparkeringspladsen ved Albertslund Station.

 

Parkeringspladsen fremtidssikres til el-ladestandere, hvis det på sigt vurderes at være en hensigtsmæssig facilitet på dette sted.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 28. maj 2019

Udvalget besluttede at sende projektet i 14 dages høring hos grundejerne på Alberts Vænge. Forvaltningen har afholdt en høring med frist den 28. maj 2019 og der er ikke indkommet høringssvar, der er derfor ikke foretaget ændringer i sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at parkeringspladsen på Alberts Vænge udvides med ca. 20 parkeringspladser,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. og
 3. at udgiften finansieres med 0,25 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb

Historik

Miljø- og Byudvalg, 19. marts 2019, pkt. 10:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet udvalget ønsker at sagen sendes i nabohøring i 14 dage.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) og Lene Rygaard Jessen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Pendlerparkering Alberts Vænge Pendlerparkering Alberts Vænge
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Etablering af Besøgsgård på Toftegården (bevilling)

Anledning

Der skal gives bevilling til etablering af besøgsbondegård på Dyregården.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2018, at Dyregården videreføres som kommunal besøgsgård med naturpleje, og at besøgsgården udvikles som et levende være- og lærested for børne-, unge-, familie- og byfællesskaber. I 2018 blev stuehuset istandsat og griseindhegningen og møddingen blev lovliggjort. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 9. april 2019 at igangsætte en række sikkerhedsmæssige arbejder såsom etablering af læskur for heste samt jordarbejder for at sikre en forsvarlig adgang. Disse arbejder er i gang.

   

Nu mangler den resterende del af arbejdet med at etablere en besøgsgård. Lederen af Dyregården har i samarbejde med personalet og forvaltningen afdækket mulighederne for udvikling af Dyregården. På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget i maj fremlagde lederen plan og vision for Dyregården. På baggrund af denne foreslås følgende fysiske tilpasninger:

 

Optimering af dyreforhold

Der etableres nyt kaninland og nye hønsegårde og hønsehuse. Gede- og fårefold optimeres og der opsættes nye hegn og ny beplantning. Der tages i omlægningen højde for dyrevelfærden og for at forbedringerne gør områderne mere besøgs- og formidlingsvenlige.

 

Bålhytte og redskabsskur i skolehaverne

Der etableres samlingshus og forhold, der gør det muligt at nyde madpakker og foretage undervisning i alt slags vejr.

 

Andre anlæg og opdateringer

Der etableres cykelparkering og belægningen på gårdspladsen forbedres. Vandinstallationerne ændres, så de passer bedre til den daglige brug i forbindelse med vanding af planter og dyr. Bede, buske og træer trimmes.

 

Der etableres desuden udendørs WIFI på Dyregården. Selve fremføringen af kommunalt fibernet til Dyregården finansieres af anlægsbevilling til udbygning af IT-infrastruktur, som blev godkendt i maj.

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. til udvikling af Toftegården. I april 2019 blev bevilget 250.000 kr. til sikkerhedsmæssige arbejder på Toftegården. Forvaltningen indstiller, at de resterende 1.000.000. kr. frigives til gennemførelse af de resterende arbejder.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til etablering af besøgsgård på Toftegården og
 2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Lars Gravgaard Hansen (C) undlod at stemme.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten - højresving for rødt

Anledning

Forslag fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

Enhedslisten foreslår at der i Albertslund gives tilladelse til at cyklister kan dreje til højre, selv om der er rødt lys, når det er muligt og kan gøres uden det er til fare.

 

Begrundelse: Det gør livet som cyklist lettere og det er tilladt jvf Vejdirektoratet. Se link: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-og-presse/nyheder/Sider/H%C3%B8jresving-for-cyklister.aspx    

 

Forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

Indstilling

Enhedslisten foreslår,

 1. at der i Albertslund gives tilladelse til at cyklister kan dreje til højre, selv om der er rødt lys, når det er muligt og kan gøres uden det er til fare.

Beslutning

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

1 Oversigtskort, Højresving for rødt Oversigtskort, Højresving for rødt
2 Højresving for rødt for cyklister Højresving for rødt for cyklister
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten - cykelparkering under Kvickly

Anledning

Henvendelse fra Enhedslisten

Sagsfremstilling

I Parkeringskælderen under Kvickly indrettes et område til cykelparkering. Det indrettes til venstre, når man kommer ind ad indgangen fra Sundhedshuset.

 

Begrundelse: Cykelparkeringen i den nuværende "Stormgade" ved indkørsel til centeret, er meget uhensigtsmæssig. Det blæser stort set altid ret voldsomt lige der, der er ingen overdækning og meget få pladser i stativerne. I kælderen kan cyklerne stå i læ for regn og vind.

 

Forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Enhedslisten foreslår,

 1. I Parkeringskælderen under Kvickly indrettes et område til cykelparkering. Det indrettes til venstre, når man kommer ind ad indgangen fra Sundhedshuset.

 

Beslutning

Enhedslisten trækker forslaget.

Bilag

1 Cykelparkering i parkeringskælderen, Stationsporten Cykelparkering i parkeringskælderen, Stationsporten
Tilbage til toppen

20. MBU - Orientering fra formanden - august

Sagsfremstilling

A - invitation til besigtigelse af e-busser i Roskilde kommune blev omdelt på mødet.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

21. MBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - august

Sagsfremstilling

A - Præsentation af hjemmesider i Albertslund Forsyning

 

B - Hovedstadens Letbane, Kommune- og Regionsorientering maj 2019

 

C - Status Letbane april 2019

 

D - Letbanesikkerhed

 

E - Flugtvejsdøre fra boliger i Humlehusene

 

F - Afslag på dispensation til opførelse af drivhus

 

G - Udvidelse af HIC klubhus

 

H - Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om plan for solceller i Albertslund 

 

I - Svar på spørgsmål fra Enhedslisten vedrørende jordbundsforhold på Hjørnegrunden

 

J - Nye klubbygninger – orientering om resultat af forhandling

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ad I - Miljørapport vedlægges referatet.

 

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 B31-09-03 Kommune og regionsorientering.pdf B31-09-03 Kommune og regionsorientering.pdf
2 Status Letbane April 2019, afrapportering Status Letbane April 2019, afrapportering
3 notat om letbanesikkerhed juli 2019.docx notat om letbanesikkerhed juli 2019.docx
4 Notat om flugtvejsdøre til det fri i Humlehusene 1 og 7 Notat om flugtvejsdøre til det fri i Humlehusene 1 og 7
5 F - Afslag på dispensation til opførelse af drivhus F - Afslag på dispensation til opførelse af drivhus
6 Dispensationsansøgning lokalplan 15.1 Hyldespjældet.pdf Dispensationsansøgning lokalplan 15.1 Hyldespjældet.pdf
7 Afslag på dispensationsansøgning Afslag på dispensationsansøgning
8 Udvidelse af HIC klubhus Udvidelse af HIC klubhus
9 HIC_23.05.2019 sider.pdf HIC_23.05.2019 sider.pdf
10 Scenarie 1_budget .pdf Scenarie 1_budget .pdf
11 Scenarie 2_budget .pdf Scenarie 2_budget .pdf
12 Ombygning Hems_budget .pdf Ombygning Hems_budget .pdf
13 Svar på henvendelse om plan for solceller i Albertslund Svar på henvendelse om plan for solceller i Albertslund
14 Orientering MBU Svar på spørgsmål fra Enhedslisten vedr. jordbundsforhold på Hjørnegrunden Orientering MBU Svar på spørgsmål fra Enhedslisten vedr. jordbundsforhold på Hjørnegrunden
15 Nye klubbygninger – orientering om resultat af forhandling Nye klubbygninger – orientering om resultat af forhandling
16 Miljønotat - Hjørnegrunden_0.pdf Miljønotat - Hjørnegrunden_0.pdf
17 Undersøgelse-Hjørnegrunden_0.pdf Undersøgelse-Hjørnegrunden_0.pdf
Tilbage til toppen

22. Eventuelt

Beslutning

Intet

Tilbage til toppen