Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Plejeboliger (§17, stk. 4)

Dato: Torsdag den 28. februar 2019

Tid: Kl. 18:30

Sted: Mødelokale 915

Indkaldelse :

  • Formand Steen Christiansen (A)
  • Nils Jensen (A)
  • Leif Pedersen (F)
  • Allan Høyer (O)
  • Helge Bo Jensen (Ø)
  • Ole S. D. Hansen (Ældrerådet)
  • Bjarke Juul (Handicaprådet)


Indholdsfortegnelse

1. §17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Albertshøj etape 3 - Økonomisk grundlag
2. Orientering fra formanden - februar
3. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - februar
4. Eventuelt

1. §17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Albertshøj etape 3 - Økonomisk grundlag

Anledning

Efter overtagelsen af bygherrerollen for Albertshøj etape 3 beskrives det økonomiske grundlag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er ved at forhandle overtagelse af bygherrerollen fra centerejeren Citycon. Herunder skal forhandles nyt aftalegrundlag, et projektsalg og skaffes adkomst til at bygge på grunden.

 

Forvaltningen er blevet bedt om at beskrive det økonomiske grundlag ved forhandlingerne og eventuelle forskelle i økonomien, som er beskrevet i Kubens notat af 21. februar 2019, hvori ændringer i forhold til den seneste økonomiske orienteringssag af 8. august 2018 er indarbejdet.

 

Som udgangspunkt er overtagelsen udgiftsneutral for kommunen. Dette beskrives i notat fra kommunens bygherrerådgiver Kuben Management. Der indgår en økonomisk sammenstilling af differencer i forhold til den delegerede bygherremodel.

Notatet beskriver endvidere mageskifter, arealer, byggeretter samt økonomiske transaktioner.

 

En af forskellene bliver, at udgifterne til udearealer, nedrivning mv. i forbindelse med Albertshøj etape 3 fordeles mellem ejerne af ejerlejlighederne. Dette gøres forholdsmæssigt efter andel i arealer.

 

Opgaven med at styre gennemførelsen af byggeriet vil blive overflyttet fra Citycon til Albertslund Kommune, og med opgaven følger byggesagshonoraret som finansiering af forvaltningens ressourcer.

 

Lejeaftale forhandles for de kommunale funktioner, der skal placeres på en af etagerne med erhvervsarealer. Der vil særskilt blive udarbejdet dagsordenspunkt om de kommunale funktioner i etape 3.

 

Udkast til aftaler vedr. grundkøb, mageskifte, projektsalg og lejeaftale af råhus på niveau 2 forelægges til politisk godkendelse i marts/april. 

Indstilling

Projektdirektøren indstiller,

  1. at det økonomiske grundlag for Albertshøj etape 3, som er beskrevet i notatet, godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Leif Pedersen (F) forlod mødet kl. 19:00. 

 

Helge Bo Jensen (Ø) og Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen

2. Orientering fra formanden - februar

Anledning

Orientering fra formanden.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

3. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - februar

Anledning

Orientering fra direktørområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

4. Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen