Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Onsdag den 06. februar 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Marianne Burchall (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Brian Palmund (V)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. BSU/ØU/KB - Lovgivning vedrørende overgang fra børnehave til skole
2. BSU/ØU/KB - Lukning af tandklinik på Egelundskolen
3. BSU/ØU/KB - Godkendt budget til puljen for faglige fyrtårne under dagtilbudsområdet
4. BSU/ØU/KB - Evaluering af Folkeskolereform og skole for alle (budgetaftale)
5. BSU - Orientering fra formanden
6. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
7. BSU - Eventuelt

1. BSU/ØU/KB - Lovgivning vedrørende overgang fra børnehave til skole

Anledning

Ny lovgivning vedrørende overgang fra børnehave til skole.

Sagsfremstilling

Langt de fleste børnehavebørn starter deres skolegang i skolefritidsordning den 1. maj og er fuld tid i SFO'en, indtil skolen begynder i august.

 

Folketinget har i den forbindelse med den nye Dagtilbudslov ændret bestemmelserne for, hvordan der skal arbejdes i overgangen mellem dagtilbud og skole. Det er derfor lovbestemt, at SFO'erne i månederne mellem dagtilbud og 1. skoledag skal arbejde med læreplaner eller kompetenceområder, så børnene ikke taber læring i perioden.

 

Temaerne i den pædagogiske læreplan er 1) alsidig personlig udvikling, 2) social udvikling, 3) kommunikation og sprog, 4) krop, sanser og bevægelse, 5) natur, udeliv og science samt 6) kultur, æstetik og fællesskab.

 

De seks kompetenceområder i børnehaveklassen er 1) sprog, 2) matematisk opmærksomhed, 3) naturfaglige fænomener, 4) kreative og musiske udtryksformer, 5) krop og bevægelse samt 6) engagement og fællesskab.

 

Albertslund Kommune skal derfor beslutte om SFO'erne skal arbejde videre med de pædagogiske læreplaner for dagtilbud eller med de seks komptenceområder, der gælder for børnehaveklassen.

 

I følge loven er det Kommunalbestyrelsen, der beslutter, om SFO'erne i perioden skal arbejde efter dagtilbudsloven eller folkeskoleloven.

Kommunalbestyrelsen kan delegere beslutningen til den enkelte skolebestyrelse.

 

I Albertslund Kommune er SFO'erne en del af folkeskolerne og følger folkeskoleloven. Derfor anbefaler afdelingen Skoler & Uddannelse, at SFO'erne arbejder efter kompetenceområder i folkeskoleloven. Dette er også skoleledelsens anbefaling, fordi det pædagogiske personale i SFO'en i forvejen er en del af børnehaveklassen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 17. januar 2019

 

Der er modtaget høringssvar fra:

 • Albertslund lærerkreds Kreds 25 Danmarkslærerforening
 • Egelundskolens MED-udvalg og skolebestyrelse
 • Herstedlund Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse
 • Herstedvester Skoles skolebestyrelse
 • Herstedvester Skoles MED-udvalg
 • Herstedøster Skoles MED- ugvalg og skolebestyrelse
 • Lindegårdens forældrebestyrelse

 

Alle høringssvar støtter forslaget om at følge folkeskolelovens kompetenceområder, på nær Albertslund lærerkreds, som anbefaler at følge den pædagogiske lærerplans temaer.

 

Albertslund lærerkreds anbefaler at følge teamerne i den pædagogiske læreplan. Kreds 25 har et ønske om at den alsidige og sociale udvikling opprioriteres.

 

Egelundskolens MED-udvalg og skolebestyrelse efterspørger, at der i Albertslund Kommune udarbejdes et arbejdsredskab i form af en skabelon, hvori det kan beskrives, hvordan SFO-en arbejder med de seks kompetenceområder i denne periode.

 

Herstedlund Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse bemærker, at de i gennem en længere årrække har samlet gode erfaringer med at arbejde efter kompetenceområderne i BH-klassen i perioden fra den 1. maj. Det skyldes, at skolen har set et behov for at børnene, når de starter i SFO, med det samme oplever at være ”i skole” og således får en hurtig indføring i skolehverdagen, samtidig med at der fastholdes et fokus på leg.

 

Herstedøster Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse bemærker, at det i perioden fra den 1. maj og frem til skolestart er SFO`ernes opgave at fortsætte arbejdet med at gøre børnene skoleparate. SFO´ens arbejde med børnefællesskaber tager udgangspunkt i sociale kompetencer, børnenes sociale og faglige udvikling samt den almindelige dannelse omkring det at skulle gå i skole og indgå i en skolekultur.  

Lovgrundlag

Lov nr. 554 af 29.maj 2018 ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen”.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2018 og ændrer i Folkeskolelovens § 40, stk. 4, og tilføjer Dagtilbudslovens § 45 a.

Kommunikation

Sagen sendes i høring i perioden fra den 22. november 2018 til den 16. januar 2019.

 

Høringsparterne er:

 • Forældrebestyrelser i dagtilbud
 • Skolebestyrelser
 • Klubbestyrelser
 • MED-udvalg på skoler og dagtilbud
 • Albertslund Lærerkreds
 • BUPL

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,  

 1. at sagen sendes i høring i perioden fra den 22. november 2018 til den 16. januar 2019.
 2. at SFO'erne arbejder efter kompetenceområder i Folkeskoleloven. 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, 17. januar 2019,

 1. at SFO'erne arbejder efter kompetenceområder i Folkeskoleloven. 

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. november 2018, pkt. 2:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.  

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) og Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Orienteringsbrev til kommunerne Orienteringsbrev til kommunerne
2 Høringssvar overgang børnehave skole Høringssvar overgang børnehave skole
Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Lukning af tandklinik på Egelundskolen

Anledning

Lukning af tandklinikken på Egelundskolen.

Sagsfremstilling

Tandklinikken på Egelundskolen har været lukket siden sommerferien 2018 som følge af nedbrud af dyrt nødvendigt udstyr, og nedslidning af øvrigt udstyr og indretning, hvoraf meget stammer fra klinikkens åbning i 1967. Det er vanskeligt at opretholde et tilstrækkeligt hygiejnisk niveau på grund af det nedslidte inventar, og Tandplejen har ikke midler til at renovere.

 

I de senere år er Tandplejen blevet pålagt mange nye udgifter til IT og krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed om registreringer, procedurer og systemer, som skal findes inden for rammerne af det eksisterende budget. Det medfører et stort pres på alle klinikker, der må håndteres ved yderst stramme prioriteringer. Det faldende børnetal gør det vanskeligt at drifte og bemande klinikker på alle 4 skoler.

 

Der blev søgt om en ekstra bevilling på 750.000 kr. på budget 2019 hvis Egelund Tandklinik fortsat skulle driftes. Alternativt permanent lukning af klinikken. Bevillingen blev ikke givet.

 

Konsekvenser

Der går 497 elever på Egelundskolen. De kan rummes på klinikken på Herstedlund Skole. Der har været enkelte reaktioner fra forældre til børn på Egelundskolen, da de nu selv skal transportere børnene til tandlæge, men da Egelund-distriktet har kommunens bedste tandsundhed, vil der ikke være tale om mange tandlægebesøg.

 

Forebyggelse som tandbørstekurser og klasseundervisning fortsætter på skolen som hidtil.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 17. januar 2019.

Forslaget har været i høring ved skolebestyrelsen på Egelundskolen samt i Tandplejens MED-udvalg. Der er modtaget høringssvar fra begge parter.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar giver det ikke anledning til ændringer i forslaget. Skolebestyrelsen vil dog tage kontakt til tandplejerne og opfordre til, at Egelunds-elevernes tandlægebesøg planlægges i ydretimerne, så transport o.l. ikke giver anledning til mere fravær end nødvendigt.

Økonomi

Da udgifterne til personale, behandlinger og vedligehold er uændrede, vil der ikke være budgetmæssige konsekvenser. De dele af udstyret, der fortsat er anvendelige vil blive overflyttet til omsorgsklinikken på Humlehusene, der er bestykket med transportabelt udstyr af ringe kvalitet.

Kommunikation

Sagen sendes i høring i perioden den 22. november 2018 til den 16. januar 2019.

 

Høringsparterne er: 

 • Egelundskolens bestyrelse
 • MED-udvalg (Tandpleje-personale)

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at sagen sendes i høring i perioden 22. november 2018 til 16. januar 2019 og
 2. at Egelundskolens tandklinik lukkes permanent, og tandlægebehandlingerne flyttes fra Egelundskolen til Herstedlund Skole.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 21. november 2018, pkt. 3:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.  

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) og Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Høringssvar vedrørende lukning af tandklinikken på Egelundsskolen Høringssvar vedrørende lukning af tandklinikken på Egelundsskolen
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Godkendt budget til puljen for faglige fyrtårne under dagtilbudsområdet

Anledning

Socialstyrelsen har godkendt budget til projektmidler til "Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne".

Sagsfremstilling

I foråret 2018 ansøgte afdelingen for Dagtilbud puljemidler fra Socialstyrelsen til "Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne". I december 2018 godkendte Socialstyrelsen budgettet, som løber over en fireårig i perioden 2018-2022 og samlet udgør 859.610 kr.

Puljens formål er at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud.

 

Albertslund Kommune har ansøgt om og fået tildelt midler til:

1)      at give en dagplejer en pædagogisk assistentuddannelse og

2)      at tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb for faglige fyrtårne i dagtilbud samt ledelsen i dagtilbud og direktørområde, herunder dagplejepædagoger. Albertslund Kommune har indgået kontrakt med Center for Offentlig kompetenceudvikling (COK) om kompetenceudviklingsforløb.

Økonomi

I projektet "Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne" er det samlede budget på 859.610 kr., hvoraf 30 % er øremærket til dagplejen - det vil sige 257.883 kr.

Personalekonsekvenser

I projektet "Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne" vil der i 2019 være en dagplejer under uddannelse i fuldtid.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at bevillingen til det eksternt finansierede projekt godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) og Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 bevillingsskema-bsu bevillingsskema-bsu
2 tilskud-og-bevillinger-procedure - bsu tilskud-og-bevillinger-procedure - bsu
Tilbage til toppen

4. BSU/ØU/KB - Evaluering af Folkeskolereform og skole for alle (budgetaftale)

Anledning

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skal igangsættes en evaluering af folkeskolereform og Skole for Alle, der inddrager lærere, pædagoger, forældre, elever, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, så Kommunalbestyrelsen får et godt grundlag for at beslutte indholdet i fremtidens skole. Skole for Alle løber til 2022.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til et kommissorium for evalueringen og arbejdet med fremtidens skole.

 

Der skal evalueres på målene i skolereformen og skole for alle, og at der herudover i evalueringen særligt fokuseres på:

 • Betydningen af flere timer i dansk og matematik, tidligere fremmedsprog og understøttende undervisning.
 • Betydningen af 45 minutters bevægelse om dagen.
 • Organiseringen af skoledagen (herunder differentierede lektions- og pauselængder og omlægning af understøttende undervisning til tolærerordninger).
 • Samarbejdet med klubmedarbejdere i undervisningen.
 • Samarbejdet med det omgivende samfund.

 

Hvordan og hvornår
Evalueringen og visionsarbejdet bliver baseret på data fra nationale test, afgangsprøver, uddannelsesparathed, elevfravær, trivsel i forhold til de opsatte mål.

Evalueringen og visionsarbejdet bliver baseret på viden fra gruppeinterviews med repræsentanter fra alle skolerne. Der afholdes i alt 15-20 interviews.

Visionsarbejdet for fremtidens skole skal foldes ud i flere workshops, hvor der særligt skal være fokus på børnene og de unges perspektiv. Dette kan være ved en fremtidsworkshop med alle elevrådsrepræsentanter fra skolerne, projektopgaver i alle eller udvalgte klasser med fælles udstilling om fremtidens skole.

Herudover kan der afholdes en fremtidsworkshop med repræsentanter fra alle skolerne, skolebestyrelser, skoleledelser, medarbejdere, virksomheder, foreninger, ungdomsuddannelser og dagtilbud.

 

Evalueringen kan suppleres med et spørgeskemaundersøgelse til alle forældre eller til kontaktforældre.

Den samlede evaluering samt bidrag til fremtidens skole vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde i maj 2020 og i en egentlig evalueringsrapport maj 2020/ september 2020.   

Hvem udfører undersøgelsen
Der indhentes tilbud fra eksterne konsulenter til at gennemføre interview, workshop og skrives evalueringsrapport. Afhængig af konsulenternes tilbud og konkretisering af opgaven. Der kan derfor komme ændringer til hvordan og hvornår afhængig af tilbuddene. 

Det videre forløb
Den endelige evalueringsplan udarbejdes i første kvartal 2019, og vil herefter blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Efterfølgende vil der blive fremlagt bud på fremtidens skole til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Der er afsat 250.000 kr. i budgettet i henholdsvis 2019 og 2020. Midler bruges til gennemførelse af evaluering, interviews og workshops samt udarbejdelse af rapport.

Personalekonsekvenser

Skolerne skal afsætte medarbejder ressourcer til opgaven svarende til 500 timer i skoleåret 2019/2020. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kommissorium for evaluering af folkeskolereformen og Skole for Alle godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet kommissoriet tilrettes på baggrund af input.

Danni Olsen (O) og Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Kommissorium - fremtidens folkeskole Kommissorium - fremtidens folkeskole
Tilbage til toppen

5. BSU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Opfølgning på KL's Børn og Ungetopmøde 2019.

B. Henvendelse til formanden fra forældre på Herstedvester Skole.

C. Besøg hos Tekx Rødovre den 7. marts.

D. Elev- og klassetalssag.

E. Sager behandlet i MBU; Indeklimastrategi på skoleområdet & Bedre lys, lyd og luft på skolerne samt Klub Svanen.

F. Henvendelse om gode erfaringer med skoletoiletter på et projekt i samarbejde med “toilet heaven” i Ballerup. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet pkt. F behandles på næste udvalgsmøde.

Danni Olsen (O) og Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 E. MBU sager E. MBU sager
Tilbage til toppen

6. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Opfølgning på tilsyn for Herstedlund Skole 2018.  

B. MBU sag behandles den 26. februar om forundersøgelser til ejendomsområdet i forbindelse med byudvikling.

C. Åbning af ungeboligerne på Stationstorvet.

D. Årsag til manglende ledelsesinformation.

E. Mundtlig orientering fra afdelingen Dagtilbud om institutioner.

F. Henvendelse fra Børne- og Socialministeriet om en redegørelse af Rosenlysagen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der også orienteres på næste udvalgsmøde om punkterne E og F.

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke under punkt F.

Danni Olsen (O) og Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.

 

 

Bilag

1 B. Tilsyn på Herstedlund Skole B. Tilsyn på Herstedlund Skole
2 B. MBU sag/ forundersøgelser B. MBU sag/ forundersøgelser
3 B. Åbning af ungeboliger Stationstorvet B. Åbning af ungeboliger Stationstorvet
4 D. Ledelsesinformation februar 2018 D. Ledelsesinformation februar 2018
5 F. Anmodning om en redegørelse fra Albertslund Kommune F. Anmodning om en redegørelse fra Albertslund Kommune
Tilbage til toppen

7. BSU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Dogan Polat (A) spurgte til mail fra Handicaprådet angående forældrenetværk. Handicaprådet beder om snarligt møde med repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget orienteres på baggrund af mailen om status på sagsbehandlingsfrister på næste udvalgsmøde.

Tilbage til toppen