Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Miljø- og Byudvalg

Dato: Tirsdag den 21. august 2018

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 915

Indkaldelse :

 • Formand Leif Pedersen (F)
 • Jørn Jensby (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Allan Høyer (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)
 • Billal Zahoor (C)


Indholdsfortegnelse

1. MBU/ØU/KB - Igangsætning af Kommuneplanstrategi 2019
2. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.13 for Værkstedskvarteret
3. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 7.14 - Boligbebyggelse på Albogrunden
4. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3
5. MBU/ØU/KB - Forslag Lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby
6. MBU/ØU/KB - Forslag Lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest
7. MBU/ØU/KB - Albertslund Motorsports Center - Kommissorium for flytning
8. MBU/BSU/ØU/KB - Skolernes fysiske læringsrum 2018 (bevilling)
9. MBU/ØU/KB - Fornyelse af byudstyr 2018 (bevilling)
10. MBU/ØU/KB - Nye skilte til stierne (bevilling)
11. MBU/ØU/KB - Forbedring af IT-infrastruktur i daginstitutioner og klubber (bevilling)
12. MBU/ØU/KB - Vedtagelse af ejerstrategi for VEKS
13. MBU/ØU/KB - Støjprojekt på Albertslundvej - 2018 (bevilling)
14. MBU/ØU/KB - Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å
15. MBU/ØU/KB - Albertshøj - Etape 3 - Dispensation vedrørende bygningshøjder og etageantal
16. MBU/ØU/KB - Supplering af lysprojekt i tunnel under Roskildevej ved Herstedlund Skole (bevilling)
17. MBU/ØU/KB - Dispensation for opsætning af belysning på stikveje/koteletgrunde og justering af proces i boligområderne
18. Orientering fra formanden - august
19. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - august
20. Eventuelt

1. MBU/ØU/KB - Igangsætning af Kommuneplanstrategi 2019

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte igangsætning af Kommuneplanstrategi 2018-2020; herunder proces, interessentinddragelse og overordnet tidsplan.

Sagsfremstilling

Med beslutning om etablering af letbanen, et boligmarked under pres på grund af stor efterspørgsel og markedsmæssig optimisme, opleves der nu en stigende interesse for byudvikling i Albertslund. Den kommende kommuneplanstrategi bliver vigtig for Albertslund Kommune i mange år frem. Med strategien kommunikerer Kommunalbestyrelsen sine visioner til nye borgere, udviklere og investorer, der har interesse for Albertslund.

Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi
Kommunalbestyrelsen skal efter planlovens § 23a og § 33a inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen og en redegørelse for kommunens strategi for bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Agenda 21 strategi). Det vil sige inden udgangen af 2019. Planstrategien beskriver de strategiske beslutninger om kommunens fysiske udvikling og arealanvendelse og skal i høring i minimum 8 uger. Det er hensigtsmæssigt, at udarbejde kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi i samme dokument; særligt i Albertslund, hvor bæredygtighed er en integreret del af kommunens arbejde.

FN's Verdensmål
I Albertslund Kommunes budgetaftale for 2018 er det anført: "- at byudviklingen skal understøtte et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt Albertslund, der lever op til FN's 17 bæredygtighedsmål og herigennem sikrer en fornyelse af byen, der er attraktiv for byens borgere og kommende borgere".

Forvaltningen foreslår derfor, at FN’s Verdensmål indgår i udarbejdelsen af Kommuneplanstrategien.

Bygger videre på visionen
Vision og Strategi – en by for børnene, det grønne og fællesskabet satte i 2015 retningen for Albertslund frem til 2025. Visionens tre perspektiver om ”Et stærkt fællesskab”, ”Byen som laboratorium” og ”Albertslund som velfærdsby” er forsat aktuelle og et robust grundlag for den fremtidige byudvikling, og forvaltningen foreslår derfor, at kommuneplanstrategien bygger videre på i disse. I Vision og Strategi er formuleret fem strategiske temaer: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv. Forvaltningen foreslår, at den kommende kommuneplanstrategi svarer på, hvordan disse frem temaer kan udmønte sig i den fysiske by.

Andre strategier
Relevante strategier som for eksempel masterplanen for Hersted Industripark, kvalitetsprogram for Albertslund Midtby, klimastrategi etc.vil indgå i kommuneplanstrategien og Agenda 21 strategien.

Proces
Albertslund Kommune er fuldt udbygget og ny byudviklingen skal derfor ske i den eksisterende by og med de eksisterende borgere og virksomheder som naboer. I udarbejdelse af kommuneplanstrategien er det derfor vigtigt, at der er dialog med borgere, virksomheder og øvrige interessenter om byudviklingen i Albertslund. I bilag er skematisk vist hvilke interessenter, der foreslås inddraget. En god proces og bred inddragelse skaber en bedre planlægning, ejerskab og mobilisering af mange aktører, som hver især kan bidrage i realiseringen af strategien.

Forvaltningen foreslår, at interessenterne får tilsendt Vision og Strategi og FN’s bæredygtighedsmål og, på et møde, bliver spurgt til hvordan man ser Albertslunds fysiske udvikling, inden for rammerne af disse. På alle møder vil der være deltagelse af en byplanlægger og en erfaren mødefacilitator. Resultat fra møderne opsamles, præsenteres for Kommunalbestyrelsen og danner baggrund for forslag til Kommuneplanstrategi 2019.

Overordnet tidsplan
2018: Opstart og inddragelse af interessenter.

2019: Analyse, skriveproces, miljøvurdering, intern stjernehøring, politisk behandling, offentlig høring

Januar: Åbent borgermøde
Februar-maj: Skriveproces
Marts: Kommunalbestyrelsen præsenteres for resultat af borgerinddragelsen
Maj: Udarbejdelse af miljøvurdering og intern høring
September: Forslag vedtages i Kommunalbestyrelsen
8 uger: Høring
November/
december: Udarbejdelse af hvidbog

2020: Vedtagelse i februar

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at arbejdet med Kommuneplanstrategi 2018 igangsættes,
 2. at FN' verdensmål indgår i Kommuneplanstrategien og
 3. at proces, interessenter og tidsplan godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen. 

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Oversigt over interessenter ved Kommuneplanstrategi 2019 Oversigt over interessenter ved Kommuneplanstrategi 2019
2 Notat om kommuneplanstrategi Notat om kommuneplanstrategi
Tilbage til toppen

2. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.13 for Værkstedskvarteret

Anledning

Forslag til lokalplan 3.13 – Værkstedskvarteret har været i offentlig høring i perioden 16. maj 2018 - 20. juni 2018. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og træffe afgørelse om at vedtage planforslaget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 8. maj 2018 at sende Forslag til lokalplan nr. 3.13 - Værkstedskvarteret i høring i perioden fra den 16. maj 2018 til den 20. juni 2018.

Med ønske om at igangsætte en fortætning af Værkstedskvarteret, blev der i 2012 vedtaget en ny lokalplan, der fastlagde højere bebyggelsesprocenter, som skulle give områdets grundejere mulighed for at udvikle ejendommene. Det har efterfølgende vist sig, at disse udbygningsmuligheder ikke er blevet anvendt, men i stedet har resulteret i forhøjelse af ejendomsskatter. Formålet med Forslag til lokalplan nr. 3.13 – Værkstedskvarteret er derfor at sikre, at der gives nyt plangrundlag, der er i overensstemmelse med det udviklingsbehov, områdets grundejere har i dag.

Høringssvar
Der er indkommet 3 høringssvar. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering er ikke blevet påklaget. Flere af høringssvarene har ændringsforslag til lokalplanen. Af vedlagte hvidbog fremgår forvaltningens gennemgang og vurdering af høringssvarene. To af de tre indkomne høringssvar er fra grundejere, der ikke ønsker, at byggeretten for deres ejendomme skal nedjusteres, idet de ønsker at udvikle deres ejendomme. Forvaltningen foreslår, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres således, at de to grundejere opnår den samme byggeret, som de havde ved det forudgående plangrundlag, ved at tilføje et delområde 7 og delområde 8, hvor der gives mulighed for at bygge op til henholdsvis 75% og 120%.

Idet Albertslund Kommune stadig arbejder for udvikling af byens erhvervsliv, og ønsker at imødekomme grundejeres ønsker om udvikling af deres ejendom, foreslår forvaltningen, at det i lokalplanen indskrives, at der kan dispenseres fra de maksimalt tilladte bebyggelsesprocenter, bygningshøjder og etageantal, så længe det ikke er i uoverensstemmelse med de for området gældende kommuneplanrammer. Idet der ikke er udarbejdet kommuneplantillæg for denne lokalplan, er kommuneplanens rammer fortsat E04, som har bebyggelsesprocent 75 og E05, som har bebyggelsesprocent 120.

I to af de indkomne høringssvar peges der på, at der er trafikale problemer i området. For at aflaste de øvrige kryds, foreslås det derfor at åbne for gennemkørsel fra Holsbjergvej til Damgårdsvej mod øst. Denne forbindelse blev lukket i 2004-2005, da der blev etableret skolevej for bløde trafikanter. Forvaltningen vurderer ikke at en genåbning af denne forbindelse vil være hensigtsmæssig, da det vil betyde, at den tunge erhvervstrafik skal krydse skolestien, hvor børn går og cykler til- og fra Herstedlund Skole.

I ét af høringssvarene udtrykkes der bekymring for, at den mulighed som kommuneplanen giver for at reducere kravet til p-pladser med 33 % inden for stationsnærhedsområdet, er blevet udnyttet. Det anføres, at antallet af parkeringspladser i Værkstedskvarteret allerede er utilstrækkeligt. Efter i flere omgange at have besigtiget trafik- og parkeringssituationen i området, vil forvaltningen give medhold i, at en nedjustering af p-behovet med 33 % ikke er hensigtsmæssigt og foreslår derfor at muligheden ikke udnyttes.

For at imødekomme høringssvarene foreslår forvaltningen, at der tilføjes to nye delområder, hvor der gives mulighed for at bygge hhv. 75% og 120%, at det gøres tydeligt i lokalplanens redegørelsestekst, at der kan dispenseres op til bestemmelser i kommuneplanrammerne og at parkeringsnormen ikke nedjusteres med 33%

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 19/01/2018 om Lov om planlægning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Forslag til lokalplan nr. 3.13 vedtages endeligt, med de af forvaltningen foreslåede ændringer:

a) at der tilføjes et delområde 7, hvor der gives mulighed for at bygge op til 75 %.

b) at der tilføjes et delområde 8, hvor der gives mulighed for at bygge op til 120%.

c) at det i lokalplanen indskrives, at der såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, kan dispenseres fra maksimalt tilladte bygningshøjder, etageantal og bebyggelsesprocenter.

d) at parkeringsnormen ikke nedjusteres med 33 %.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet matr. nre. ændres til vejnavne i Hvidbogen.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Skematisk oversigt over ændringsforslag til Lokalplan 3.13 Skematisk oversigt over ændringsforslag til Lokalplan 3.13
2 Høringssvar fra V10 ejendomme (2 af 2) Høringssvar fra V10 ejendomme (2 af 2)
3 Høringssvar fra V10 ejendomme (1 af 2) Høringssvar fra V10 ejendomme (1 af 2)
4 Høringssvar fra Jan Pelby, Hbv 42 ApS Høringssvar fra Jan Pelby, Hbv 42 ApS
5 Høringssvar fra Ejerforeningen Albertslund Værkstedsgård Høringssvar fra Ejerforeningen Albertslund Værkstedsgård
6 Hvidbog - LP 3.13 Hvidbog - LP 3.13
7 Forslag til lokalplan 3.13 Forslag til lokalplan 3.13
Tilbage til toppen

3. MBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af lokalplan 7.14 - Boligbebyggelse på Albogrunden

Anledning

Forslag til lokalplan 7.14 - Boligbebyggelse på Albogrunden og forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne høringssvar og træffe afgørelse om at vedtage planforslagene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 9. februar 2016, at der skulle udarbejdes nyt plangrundlag for Albogrunden. Planforslagene har været sendt i offentlig høring i perioden den 1. juni 2016 til den 3. august 2016. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering blev offentliggjort sammen med planforslagene.

 

Bygningerne på Albogrunden husede indtil begyndelsen af 2016 Albo Omsorgscenter. Funktionerne er nu flyttet til Plejecentret Albertshøj, og bygningerne er i 2017 blevet revet ned. Udflytningen af omsorgscentret muliggør, at Albogrunden kan anvendes til andre aktiviteter og funktioner som led i boligudviklingen i Albertslund Midtby. Formålet med Forslag til Lokalplan 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 er at give mulighed for at opføre en ny bebyggelse til boliger i form af etagebyggeri i op til 7 etager med en bebyggelsesprocent på op til 95. Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg er vedlagt.

 

Høringssvar:

Der er indkommet ét høringssvar fra HOFOR.

 

HOFOR gør opmærksom på, at der ligger store spildevandsledninger og en vandledning langs kanten af matriklen mod syd og øst, der medfører, at der jævnfør tinglyst deklaration ikke må opføres byggeri eller plantes større beplantning over ledningerne. Derudover foreslår HOFOR at inddrage tilbageholdelse, forsinkelse og/eller nedsivning af regnvand i det kommende byggeri, samt at der bør stilles krav til regnvandshåndtering på overfladen.

 

Det fremgår af deklarationen "at der på arealet ikke må plantes træer eller buske, hvis rødder kan være til gene for ledningerne".

 

I dag står der træer langs matriklen mod syd og øst (mod Rådhusdammen og Nordmarks Allé) på det deklarerede areal. Det indebærer en risiko for, at ledningerne er beskadiget eller vil blive beskadiget af rødder, hvilket kan medføre, at nogle af træerne må fældes og erstattes af anden beplantning.

 

Høringssvaret samt deklaration er vedlagt som bilag. Af den vedlagte hvidbog fremgår forvaltningens gennemgang og vurdering af HOFORs høringssvar samt eventuelle ændringsforslag.

 

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering er ikke blevet påklaget.

 

Reduktion af parkeringsnorm i stationsnærhedsområdet:

Ifølge Kommuneplan 2013 kan parkeringsbehovet indenfor stationsnærhedsområdet reduceres med 33 %. Da lokalplanområdet ligger indenfor stationsnærhedsområdet, anbefaler forvaltningen at ændre parkeringsnormen fra 1,5 parkeringsplads til 1 parkeringsplads pr. bolig. Ændringen vil være i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2013.

 

Vedlagt notat om de ændringer, som forvaltningen anbefaler indarbejdet i den endelige lokalplan. Ændringerne er et resultat af HOFORs høringssvar, forslag til ændring af parkeringsnorm, samt redaktionelle ændringer.

 

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at de ikke berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, og der stilles derfor ikke krav til en supplerende høring.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om planlægning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Forslag til kommuneplantillæg 6 vedtages endeligt uden ændringer og
 2. at Forslag til lokalplan 7.14 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer:

a) Parkeringsnormen reduceres fra 1,5 til 1.

b) Arealet langs Nordmarks Allé og Rådhusdammen må kun beplantes med træer, hvis rødder ikke er til gene for ledningerne.

c) Redaktionelle ændringer.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der indføjes et afsnit om handicappolitik i Hvidbogen.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Høringssvar - HOFOR Høringssvar - HOFOR
2 Bilag 1. HOFOR Bilag 1. HOFOR
3 Bilag 2. HOFOR Bilag 2. HOFOR
4 LP_forslag 7.14 LP_forslag 7.14
5 KPtillæg6_forslag KPtillæg6_forslag
6 Hvidbog LP 7_14 Albo Hvidbog LP 7_14 Albo
7 Ændringsforslag_skema Ændringsforslag_skema
Tilbage til toppen

4. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal vedtage forslag til Lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til offentlig høring i mindst 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal også træffe beslutning om, hvorvidt planforslagene er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

Sagsfremstilling

En ejendomsudvikler har henvendt sig til Albertslund Kommune med ønske om at udvikle ejendommen Kanalgaden 3 til en boligbebyggelse med plads til cirka 85 seniorboliger og tilhørende fællesarealer.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2017, at der skulle udarbejdes nyt plangrundlag for Kanalgaden 3.

Nuværende forhold
Den eksisterende ejendom på Kanalgaden 3 har hidtil været anvendt til kontorerhverv og stået delvist tom i længere tid. Det hidtil gældende plangrundlag udlægger Kanalgaden 3 til kontorbebyggelse i 2-3 etager, men med mulighed for at kommunalbestyrelsen kan tillade boliger på de øverste etager. Kontorejendommen har i det tidligere plangrundlag haft ret til at anvende den kommunale parkeringsplads (Føtexparkeringspladsen).

Projektet
Den eksisterende bygning vil blive ombygget og udvidet til en boligbebyggelse med omkring 85 seniorvenlige boliger i forskellig størrelse. Enkelte boliger kan være attraktive for unge, men boligerne bliver ikke familieegnede. Der vil være fokus på at indrette bebyggelsen med mange fællesfaciliteter. Til gengæld bliver den enkelte bolig mindre. Den nye bebyggelse tænkes opført fra de eksisterende 3 etager i op til 7 etager omkring et indre fælles gårdrum. Bebyggelsen trappes ned mod kanalen i sydvest med tagterrasser på tagfladerne. Det giver et markant, grønt byggeri med gode lysforhold og direkte forbindelse fra boligerne til taghaver, gårdrum og byrummet ud mod kanalen.

Kompetencenorm
Planlovens §15 giver mulighed for at kommunalbestyrelsen i forskellige situationer og under specifikke forudsætninger kan give tilladelse til at fravige lokalplanens generelle bestemmelser. I lokalplanen er indsat en kompetencenorm, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for, efter en konkret vurdering, at nedsætte parkeringsnormen til én parkeringsplads per 6 boliger såfremt boligerne er indrettet til seniorer og der oprettes delebilsordning. I lokalplanens bilag 9 er beskrevet hvordan boligerne indrettes til seniorer. Såfremt bygherre ønsker at anvende kompetencenormen og indrette byggeriet med én parkeringsplads per 6 boliger, vil indretningen til seniorer som beskrevet i bilag 9 være en betingelse for byggetilladelse og etablering af delebilsordning være en betingelse for ibrugtagning af ejendommen. Albertslund Delebiler oplyser, at 6-7 husstande normalt deler en bil i en delebilsordning.

Altaner i stueetagen mod Kanalen
Ved opførelse af etagebyggeri i Albertslund stilles der krav om etablering af privat uderum til alle boliger. De kommende boliger på Kanalgaden 3 ligger på en sokkeludstykning direkte ud til stien og kanalen, hvilket betyder, at stien starter ved bebyggelsens kant. Stueetagen mod kanalen er placeret en halv etage over terræn, og såfremt stuelejlighederne skal have altan mod kanalen, skal bygherre have adkomst til cirka 1,5 m af vejarealet mod kanalen langs den eksisterende bebyggelse (Kanalgaden, vejlitra 7000z). Albertslund Kommune er ejer af vejarealet og kan sælge arealet eller indgå aftale om adkomst. Se nærmere beskrivelse i sagens bilag. Forvaltningens vurdering er, at det er væsentligt for de fremtidige beboeres livskvalitet, at der er adgang til altan fra alle boliger. Endvidere er vurderingen, at bygningen arkitektonisk fremstår bedst med altaner på alle etager.  

Altanløsningen forudsætter at, Beredskabet godkender altanløsning med altaner på sokkel. Det har desværre ikke været muligt, at få denne godkendelse i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

Forvaltningen anbefaler, at sælge arealet til bygherre, således at der kan etableres altaner til boligerne. Ønsker kommunalbestyrelsen ikke at sælge areal, vil boligerne blive indrettet med franske altaner, og lokalplanen tilrettes i overensstemmelse med beslutningen, før forslaget sendes i høring.

Udbygningsaftale
Ifølge planlovens §21b kan kommunalbestyrelsen på opfordring fra en grundejer indgå en udbygningsaftale med henblik på at:

a) opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område,

b) fremrykke lokalplanlægningen for et område, der i kommuneplanens rammebestemmelser er forudsat lokalplanlagt for bebyggelse, herunder byomdannelse, men hvor lokalplanlægning vil være i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, eller

c) ændre eller udvide de byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser eller lokalplanen for det pågældende område, på betingelse af, at grundejeren kun skal bidrage til at finansiere infrastrukturanlæg, som det ikke vil påhvile kommunen at etablere.

Udbygningsaftalen kan kun indeholde bestemmelser om, at grundejeren helt eller delvist skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for området for at virkeliggøre planlægningen. Oplysning om, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale, skal offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse, og oplysning om aftalens indgåelse skal offentligt bekendtgøres.

Af hensyn til grundejers planer for Kanalgaden 3, hvor den fremover påtænkes anvendt til beboelse med p-pladser i nederste etage i henhold til lokalplansforslag 7.15, er der behov for at sikre, at beredskabet kan komme frem til ejendommen. Grundejer er på nuværende tidspunkt ikke i stand til i alle detaljer at vurdere, hvorledes beredskabet kan komme frem til ejendommen, og man har derfor opfordret Albertslund Kommune til at indgå denne udbygningsaftale efter planlovens § 21b med henblik på at ændre/udvide de byggemuligheder, som grundejeren har i forhold til projektets opfyldelse af beredskabskrav, og for at sikre, at beredskabets fremtidige brug af offentlig vej/cykelsti/sti mv. ikke ødelægger førnævnte anlæg og påfører kommunen udgifter.

 

Aflysning af lokalplan 7.5 og delvist lokalplan 7.2.1

Forslag til Lokalplan 7.15 for Kanalgaden 3 aflyser både Lokalplan 7.5 og Lokalplan 7.2.1 inden for lokalplanområdet. Da forslag til lokalplan 7.15 ikke omfatter Kanalen og stien langs Kanalen, er der dele af Lokalplan 7.5 og Lokalplan 7.2.1, som ikke kan aflyses ved Lokalplan 7.15. Lokalplan 7.5 og Lokalplan 7.2.1 har ikke bestemmelser om stien eller Kanalen og der er derfor ikke grund til at opretholde lokalplanerne på arealerne. Planloven giver mulighed for at ophæve lokalplaner, der ikke kan anvendes administrativt. Forslag til ophævelse af dele af Lokalplan 7.5 og Lokalplan 7.2.1 sendes i høringen sammen med Forslag til Lokalplan 7.15. Efter ophævelsen vil Lokalplan 7.5 være helt aflyst og Lokalplan 7.2.1 vil kun være gældende for dagligvarebutikken på Nordmarks Allé 10.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om Lov om planlægning.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kommunikation

Borgermøde om forslag til lokalplanen er planlagt til at blive afholdt torsdag den 4. oktober kl. 17-18. Mødet starter i forhallen hvorfra vi går til bebyggelsen.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at forslag til lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3 vedtages og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger,
 2. at forslag til kommuneplantillæg 13 vedtages og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger,
 3. at der træffes afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af ovennævnte planforslag,
 4. at der frasælges areal af vejlitra 7000z, således, at der kan etableres altaner i stueetagen på sydfacaden ud mod kanalen, under forudsætning af, at brandmyndigheden kan godkende projektet,
 5. at der gives dispensation til parkeringsnorm på en parkeringsplads pr. 6 boliger under forudsætning af, at boligerne indrettes til seniorer og der oprettes delebilsordning i bebyggelsen,
 6. at det offentliggøres, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale vedrørende Lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3 og
 7. at forslag om aflysning af restarealer for lokalplan 7.5 og 7.2.1. vedtages og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om hvorvidt der skal stå både "antireflex og ikke blændbare" tagmaterialer i 10.2.

 

Allan Høyer (O) tog forbehold for indstillingens pkt. 5.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.  

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Udbygningsaftale - udkast III - clean - 5. juli 2018.DOCX Udbygningsaftale - udkast III - clean - 5. juli 2018.DOCX
2 Bilag 2 - udbygningsaftale Bilag 2 - udbygningsaftale
3 Bilag 1 - udbygningsaftale Bilag 1 - udbygningsaftale
4 Screening_miljøvurdering_Kanalgaden 3 Screening_miljøvurdering_Kanalgaden 3
5 Forslag til kommuneplantillæg 15 - Kanalgaden 3 Forslag til kommuneplantillæg 15 - Kanalgaden 3
6 Ophævelse af restarealer for lokalplan 7.5 og 7.2.1 Ophævelse af restarealer for lokalplan 7.5 og 7.2.1
7 Altanløsning i stueetage - Kanalgaden 3 Altanløsning i stueetage - Kanalgaden 3
8 Notat om luftforurening_Kanalgaden 3 Notat om luftforurening_Kanalgaden 3
9 Vindkomfortanalyse - Kanalgaden 3 Vindkomfortanalyse - Kanalgaden 3
10 Forslag til lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3 Forslag til lokalplan 7.15 - Boliger på Kanalgaden 3
11 Notat - ny bebyggelse Kanalgaden 3 Notat - ny bebyggelse Kanalgaden 3
12 Støjrapport - virksomhedsstøj Støjrapport - virksomhedsstøj
13 Støjrapport - trafikstøj Støjrapport - trafikstøj
14 Støjrapport - trafikstøj BILAG Støjrapport - trafikstøj BILAG
Tilbage til toppen

5. MBU/ØU/KB - Forslag Lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby

Anledning

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2018 besluttet, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag for 'Hjørnegrunden' Herstedvesterstræde 4-6. Forslag til Lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 skal vedtages af Kommunalbestyrelsen til offentlig høring i mindst 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal også træffe afgørelse om, hvorvidt planforslagene er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

 

Sagsfremstilling

 

Udviklingsaftale med forkøbsret om senioregnede boliger

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. marts 2018 en udviklingsaftale med ejendomsudviklingsselskabet Propreco Development om udvikling af senioregnede boliger for de tre kommunale grunde 'Hjørnegrunden', 'Stensmosegrunden' og i 'Roholmparken'. Siden indgåelse af aftalen har forvaltningen og Propreco samarbejdet om at udarbejde lokalplan på baggrund af boligkonceptet for seniorboliger. Boligkonceptet er udviklet efter parametrene om en bolig i høj kvalitet, gode muligheder for at skabe godt naboskab, optimeret indretning af boligen, der modsvarer en seniorers behov, optimal tilgængelighed inde som ude, og ikke mindst til en boligudgift, som er for alle. Udviklingsaftalen giver Propreco Development forkøbsret til grundene. Markedsprisen sættes af en uafhængig valuar og oplyses i udbuddet. Såfremt der modtages højere bud, har Propreco Development ret til at matche disse. Udbudsbetingelserne besluttes af Albertslund Kommune.

 

Udbud af grund til senioregnede boliger

Forud for udbud af grunden, skal der udarbejdes nyt plangrundlag efter det boligkoncept for senioregnede boliger, der er udarbejdet som en del af udviklingsaftalen - se bilag .

 

Forslag til lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for opførsel af en boligbebyggelse egnet til seniorer, som gerne vil bo i en bolig med mindre vedligeholdelse af hus og have. Boligerne har en størrelse på mellem 50 m2 og 90 m2 brutto og har niveaufri adgang til alle boliger. Bebyggelsen er indrettet med henblik på at understøtte fællesskab og tryghed i bebyggelsen.

 

Boligerne i lokalplanområdet viderefører elementer fra Herstedvester Landsby, hvor bebyggelsen ligger forholdsvis tæt ud til et smalt stræde. Den nye bebyggelse indpasses i landsbymiljøet ved at lokalplanen fastsætter samme krav til facadehøjde og taghældning som lokalplanen for den øvrige del af Herstedvester Landsby. Lokalplanen stiller krav til bygningernes proportioner, facadeudtryk og materialevalg. Lokalplanen giver mulighed for at bygge 38 boliger i en og to etager, hvor etageboliger i 2 etager ligger længst mod syd ud mod Damgårdstien. Ved etageboligerne stilles der krav om elevator.

 

Se vedlagte notat for nærmere beskrivelse.

 

Forslag kommuneplantillæg nr. 12 - Hjørnegrunden

For at bringe Forslag til lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, er Forslag til kommuneplantillæg 12 udarbejdet for at ændre rammebestemmelserne for rammeområde B57. Forslag til kommuneplantillæg 12 muliggør, at antallet af max etager ændres fra 1,5 til 2.

 

Screening for miljøvurdering - Forslag lokalplan 9.8 og Forslag kommuneplantillæg 12 - Hjørnegrunden

Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby, Hjørnegrunden samt Forslag til kommuneplantillæg 12. Planforslagene fastlægger nye rammer for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i byzoner. Planlægningen fastlægger dog kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan og indeholder kun mindre ændringer af de eksisterende planmæssige rammer. Der skal derfor foretages en vurdering af, om planlægningen har en væsentlig påvirkning på miljøet. Konklusionen er, at samlet har lokalplanen ikke en væsentlig påvirkning på miljøet.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kommunikation

Der er foretaget forhøring hos Kroppedal Museum, der har en formodning om tilstedeværelsen af fortidsminder på dele af den berørte matrikel.

 

Borgermøde er planlagt til at blive afholdt på grunden torsdag den 1. november kl. 17-18.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Forslag til Kommuneplantillæg 12 til Kommuneplan 2013 vedtages, og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger,
 2. at Forslag til Lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby vedtages, og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger og
 3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ovenstående planforslag.

Beslutning

I bestemmelsens pkt. 6.2 tilføjes ..... "minimum" 1 handicapparkeringsplads på 3,5 x 5 m og "minimum" 2 handicapparkeringspladser på 4,5 x 8 m , derudover skal der laves et notat med en vurdering af, hvad der skal til for at kunne lave en teknisk vurdering af, hvor meget støjen reduceres, hvis hastigheden nedsættes fra 60 til 50/t.

 

Billal Zahoor (C) og Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Sagen oversendes til KB.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bilag 8 Screening miljøvurdering LP 9.8 og KP 12 Bilag 8 Screening miljøvurdering LP 9.8 og KP 12
2 Notat om seniorboliger på Hjørnegrunden Notat om seniorboliger på Hjørnegrunden
3 Forslag til kommuneplantillæg 12 Forslag til kommuneplantillæg 12
4 koncept seniorboliger.pdf koncept seniorboliger.pdf
5 Forslag til lokalplan 9.8 Forslag til lokalplan 9.8
Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Forslag Lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest

Anledning

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2018 besluttet, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag for 'Stensmosegrunden' Randager 1. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at sende Forslag til Lokalplan 9.8 Senioregnede boliger i Albertslund Vest i offentlig høring i mindst 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal også træffe afgørelse om, hvorvidt planforslagene er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

 

Sagsfremstilling

Udviklingsaftale med forkøbsret om senioregnede boliger

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. marts 2018 en udviklingsaftale med ejendomsudviklingsselskabet Propreco Development om udvikling af senioregnede boliger for de tre kommunale grunde 'Hjørnegrunden', 'Stensmosegrunden' og i 'Roholmparken'. Siden indgåelse af aftalen har forvaltningen og Proprepo samarbejdet om at udarbejde lokalplan på baggrund af boligkonceptet for seniorboliger. Boligkonceptet er udviklet efter parametrene om en bolig i høj kvalitet, gode muligheder for at skabe godt naboskab, optimeret indretning af boligen, der modsvarer en seniorers behov, optimal tilgængelighed inde som ude, og ikke mindst til en boligudgift, som er for alle. Udviklingsaftalen giver Propreco Development forkøbsret til grundene. Markedsprisen sættes af en uafhængig valuar og oplyses i udbuddet. Såfremt der modtages højere bud, har Propreco Development ret til at matche disse. Udbudsmaterialet udarbejdes af Albertslund Kommune.Udbudsbetingelserne besluttes af Albertslund Kommune.

 

Udbud af grund til senioregnede boliger

Forud for udbud af grunden, skal der udarbejdes nyt plangrundlag efter det boligkoncept for senioregnede boliger, der er udarbejdet som den del af udviklingsaftalen - se bilag.

 

Forslag til lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for opførsel af en boligbebyggelse egnet til seniorer, som gerne vil bo i en bolig med mindre vedligeholdelse af hus og have. Boligerne har en størrelse på mellem 50 m2 og 90 m2 brutto og har niveaufri adgang til alle boliger. Bebyggelsen er indrettet med henblik på at understøtte fællesskab og tryghed i bebyggelsen.

Bebyggelsen i åbner sig op mod den offentlige sti syd for lokalplanområdet og understøtter et gadeprofil ud mod Randager. Bebyggelsen indpasser sig i det øvrige parcelhuskvarter ved at stille krav til bygningernes proportioner og materialevalg, mens der gives mulighed for, at den kan få sin egen karakter gennem facadeudtryk. Lokalplanen giver mulighed for at bygge 44 boliger i en og to etager. Etageboliger i to etager ligger mod nord og øst på grunden, ud mod henholdsvis Randager og Herstedvestervej, mens de et etages boliger ligger mod vest, ind mod Albertslund Vests parcelhuse. Ved etageboligerne stilles der krav om elevator.

Se vedlagte notat for nærmere beskrivelse.

Kompetencenorm
På grunden er placeret et smukt bøgetræ, der i lokalplanen udpeges som bevaringsværdigt. Bøgetræet er placeret på omtrent samme sted, som der i planen stilles krav om etablering af støjværn. I forbindelse med den detaljerede projektering, vil det blive afdækket hvordan støjværnet kan placeres således at træet ikke tager skade. Der er derfor indsat en kompetencenorm i lokalplanen, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte en alternativ placering af støjværnet. Kompetencenormen i denne lokalplan er således en information om en evt. senere dispensation.

Screening for miljøvurdering - Forslag lokalplan 23.5
Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til Lokalplan 23.5 Sernioregnende boliger i Albertslund Vest. Lokalplanforslaget fastlægger nye rammer for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i byzoner. Planlægningen fastlægger dog kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan og indeholder kun mindre ændringer af de eksisterende planmæssige rammer. Der skal derfor foretages en vurdering af om planlægningen har en væsentlig påvirkning på miljøet. Konklusionen er, at samlet har lokalplanen ikke en væsentlig påvirkning på miljøet. Miljøkonflikter er håndteret i lokalplanens bestemmelser.

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018*
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kommunikation

Der er foretaget forhøring hos Kroppedal Museum, der har en formodning om tilstedeværelsen af bevarede jordfaste fortidsminder på dele af arealet, som ikke har været berørt af byggeriet af den tidligere Stensmosegård.

 

Borgermøde afholdes på grunden mandag den 5. november kl. 17-18.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest vedtages, og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger og
 2. at kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ovenstående planforslag.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der i sagen tilføjes bestemmelser om opførelse af opvarmet fælleshus.

 

Allan Høyer (O) tog forbehold.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bilag 7 Screening miljøvurdering LP 23.5 Bilag 7 Screening miljøvurdering LP 23.5
2 Forslag til lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest Forslag til lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest
3 koncept seniorboliger.pdf koncept seniorboliger.pdf
4 Notat - Senioregende boliger på Stensmosegrunden Notat - Senioregende boliger på Stensmosegrunden
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Albertslund Motorsports Center - Kommissorium for flytning

Anledning

Der skal tages stilling til kommissorium for flytning af Albertslund Motorsport Center.

Sagsfremstilling

I april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre projektet Hyldager, et natur- og landskabsprojekt i Hyldagerparken og Kongsholmparken, scenarie C.

 

Dette scenarie kræver, at Albertslunds Motorsportscenter (AMC) flyttes eller at bygninger og baner lejes et andet sted.

 

Vedlagte kommissorium beskriver, hvorledes forløbet bliver for flytningen.

 

AMC kan køre på de eksisterende baner indtil 1. juli 2020, hvorefter de eksisterende bygninger og baner skal nedrives.

 

Processen indeholder brugerinddragelse, afklaring af fremtidens behov, afsøgning af muligheder og etablering eller leje af det nye klubtilbud.  

 

I forbindelse med afsøgningen af muligheder for placering af det nye AMC, vil alle muligheder for at etablere både klubhus, værksted og baner internt i Albertslund Kommune blive grundigt undersøgt.

Økonomi

Det formodes, at økonomien til etablering af det nye klubtilbud kan holdes indenfor projekt Hyldagers indtjeningspotentiale.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at vedlagte kommissorium godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Albertslund Motorsports Center - Kommissorium for flytning 130818 Albertslund Motorsports Center - Kommissorium for flytning 130818
Tilbage til toppen

8. MBU/BSU/ØU/KB - Skolernes fysiske læringsrum 2018 (bevilling)

Anledning

Frigivelse af 2 mio. kr. til opgradering af skolernes fysiske læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 bevilget 2 mio. kr. årligt til opgradering af de fysiske læringsmiljø på skolerne. Skolerne har i samråd med medarbejdere, skolebestyrelser og elever udvalgt det/de område(r), de foreslår opgraderet i 2018.

 

Midlerne deles mellem de fire folkeskoler:

Egelundskolen vil bruge pengene til arbejdet med at ombygge og indrette SFO Egeskoven.

Herstedlund Skole vil bruge midlerne på støjdæmpning af undervisningslokaler.

Herstedvester Skole planlægger en forbedring af udskolingens udearealer der blandt andet bruges til undervisning.

Herstedøster Skole vil anvende midlerne til opgradering af undervisningslokaler til håndværk og design. Der skal renoveres lofter, males, indrettes med mere så lokalerne afspejler intentionerne med faget. Skolen fik i foråret 2018 midler til udvikling af faget fra den kommunale udviklingspulje. 

Økonomi

I budget 2018 er der afsat 2 mio. kr. til opgradering af skolernes fysiske læringsmiljø. Det afsatte beløb foreslås anvendt som følger: 

 • Egelundskolen: 500.000 kr. til ombygning på SFO Egeskoven.
 • Herstedlund Skole: 500.000 kr. til støjdæmpning af undervisningslokaler.
 • Herstedvester Skole: 500.000 kr. til en forbedring af udskolingens udearealer der blandt andet bruges til undervisning.
 • Herstedøster Skole: 500.000 kr. til opgradering af undervisningslokaler til håndværk og design.

 

Grundet formålene med midlerne foreslås det, at beløbet frigives til en anlægskonto i stedet for at tillægsbevilges til skolernes driftsbudgetter. Skolerne har stadig råderet over beløbene, men forbruget kommer ikke til at påvirke servicerammen.

Indstilling

Direktøren for By Kultur, Miljø & Beskæftigelse og direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til opgradering af skolernes fysiske læringsmiljø fordelt med 0,5 mio. kr. til hver skole – BSU’s område og
 2. at udgiften finansieres af det hertil afsatte rådighedsbeløb – MBU’s område.

Beslutning

Tiltrådte indstillingens pkt. 2.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bevillingsskema fysiske forbedringer 2018 fordelt Bevillingsskema fysiske forbedringer 2018 fordelt
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Fornyelse af byudstyr 2018 (bevilling)

Anledning

Det skal tages stilling til frigivelse af midler til oprydning og fornyelse af byudstyr i 2018.

Sagsfremstilling

På budgettet har kommunalbestyrelsen i Albertslund afsat 3 mio. kr. til fornyelse af byudstyr henover perioden 2018 – 2020. I 2018 er der afsat 1,5 mio. kr.

Efter en registrering af byudstyr i kommunens parker, byrum og hovedstier er der planlagt følgende indsatsområder i 2018:

 • Rydning af defekt, forældet og ubenyttet byudstyr
 • Fornyelse af affaldskurve
 • Optimering af driftsforhold
 • Fornyelse af stiskilte

Fornyelse af stiskilte følger sit eget spor og har været politisk behandlet på møde i KB d. 12. Juni 2018.

Ved registrering af byudstyr er der konstateret en del defekt, forældet og ubenyttet byudstyr. Dette efterlader et trist og slidt indtryk, når man færdes i byen. Første del af fornyelsen er derfor en rydning af dette, og vil give et mærkbart løft.

Affaldskurve er det byudstyr som oplever det hårdeste slid. Ved registreringen er der konstateret ca. 250 affaldskurve, der står til umiddelbar udskiftning nu og henover de næste 3 – 5 år. Da der allerede er disponeret en del af budgettet til stiskilte i 2018, vil det være rydning og udskiftning i Albertslund centrum, Kongsholmparken og øvrige akutte steder, der vil blive prioriteret og udskiftet i 2018, inden for rammerne af den afsatte økonomi. Den øvrige udskiftning af affaldskurve planlægges at udføres i perioden 2019-2020, forudsat at der bevilges midler på de kommende års budgetter. De affaldskurve der udskiftes, vil blive skiftet til en model med tilsvarende cylindrisk design, og som bedre kan tilpasses de forskellige behov der er til renhold i byen.

Flere steder er fornyelse ikke akut, men der er konstateret uhensigtsmæssige driftsforhold. Eksempelvis er byudstyr placeret direkte i græs eller tæt på bevoksning, så man skal have flere forskellige maskiner til græsslåning og beskæring.

I 2018 udarbejdes der principper for placering af nyt byudstyr og der opføres eksempelprojekter, hvor man kan se principperne anvendt i praksis. Dette skal medføre en reduktion af arbejdsgange under den løbende drift af byudstyret og skal bruges som udgangspunkt for den fortsatte udskiftning i 2019-2020. Der er planlagt følgende eksempelprojekter for at understøtte arbejdet med principperne:

- Opholdsplads i Kongsholmparken bl.a. opsætning af bord/bænkesæt, affaldskurve

- Bænkeplads langs en tilfældig hovedsti bl.a. opsætning af bænk med fast belægning som underlag samt affaldskurv.

Udover ovenstående projekter, vil der være fokus på om der kan arbejdes med optimering af drift under det almindelige vedligehold. Principperne fremsendes til politisk vedtagelse ved sag om frigivelse af midler til den fortsatte fornyelse af byudstyr i 2019.

Økonomi

I budget 2018 blev afsat 1,5 mio. kr. til fornyelse af byudstyr. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 12. juni 2018 at bevilge 845.000 kr. af de afsatte penge til fornyelse af skilte på stisystemerne. Herefter resterer 655.000 kr. i 2018.

 

Forvaltningen indstiller, at det resterende budget anvendes som følger:

 

- Registrering af byudstyr 110.000 kr.

- Rydning af defekt, forældet og ubenyttet byudstyr 250.000 kr.

- Fornyelse af affaldskurve 200.000 kr.

- Optimering af driftsforhold 95.000 kr.

- I alt 655.000 kr.

Kommunikation

Ved fornyelse af affaldskurve iværksættes en skilte-kampagne om renhold de steder, hvor affaldsmængderne er størst, og hvor der ændres placering og reduceres i antallet af affaldskurve.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,655 mio. kr. til oprydning og fornyelse af byudstyr i 2018
 2. at udgiften på 0,655 mio. kr. finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der tilføjes ønske om at skraldespandene bliver monteret med pantholdere.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bev. skema Bev. skema
2 Fornyelse af byudstyr 2018 Fornyelse af byudstyr 2018
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Nye skilte til stierne (bevilling)

Anledning

Sagen fremlægges udvalget for at træffe beslutning om principper for og udformning af nye skilte på kommunens stier. Desuden skal der træffes beslutning om frigivelse af midler til projektet.

Sagsfremstilling

Hvorfor nye skilte?

Skiltningen på kommunens stier trænger til fornyelse. Som det fremgår af bilag Eksempler på eksisterende stiskilte findes der flere forskellige typer af skilte og mange fremstår slidte og uaktuelle.

Institutioner er flyttet, nedlagte eller har skiftet navn mv. Overordnet set virker skiltelandskabet rodet og udtjent.

Albertslunds separate stinet nødvendiggør en tydeligt stiskiltning, da gående og cyklister ikke som i andre kommuner kan bruge skilte på vejnettet til at finde vej.

 

Særligt den lokale vejvisning; de oceanblå pladeskiltene på stålstandere trænger til fornyelse. Den løbende drift og vedligehold af disse skilte er dyr og besværlig, da den pålimede plade skal skæres fri.

Skriftstørrelsen gør dem svære at læse for cyklende. Samtidig er de ufleksible i forhold til at mange institutioner, i den løbende byudvikling, skifter navn og placering.

Hvis et navn skal ændres skal hele pladen fornys. Meget taler således for det fornuftige i at skifte dem ud med nye skilte i simple metalstandere, i stedet for at renovere dem.

 

En fornyelse og opdatering af stiskilte giver en ensartet og mere læsevenlig vejvisning, en lettere og billigere drift og en større fleksibilitet overfor udskiftning.

Sagen indeholder 2 forslag til nye skilte samt principper for prioritering. Projektet omfatter udelukkende skilte på offentlige stier og altså ikke andre typer af skilte man møder på stier, veje og pladser.  

 

Skiltetyper

Skiltene på de offentlige stier kan inddeles i tre skiltetyper, der er målrettet hver deres brugergrupper. Bilag eksempler på eksisterende stiskilte viser eksempler på skiltetyperne.

 

 • Stinavne

Stinavne er skilte med navne på stierne, der fortæller trafikanterne, hvor på stinettet de befinder sig.

Stinavne skilte opstilles på hovedstinettet og placeres, hvor stier mødes. På nuværende tidspunkt findes der flere forskellige udgaver af disse skilte. Et ensartet design af ville både fremme oversigten og æstetikken .

De nye skilte kan enten udformes så de følger de nationale retningslinier fra Vejdirektoratet, eller de kan skiftes ud til et nyt Albertslund design. Der er ingen krav om at de skal følge Vejdirektoratets retningslinier.

 

 • Vejvisning på ruter

Albertslund rummer en række nummererede ruter, der har forbindelse til de omkringliggende kommuner, bl.a. regionale ruter og Supercykelstier.

Ruterne er i dag skiltet efter vejreglerne.

Udformningen af disse skilte bør fortsat følge Vejdirektoratets retningslinier så de korresponderer med nabokommunernes skiltning.

Mange af skiltene mangler dog at blive opdateret i forhold til de seneste retningslinier og udviklingen i vejvisning siden amternes tid.

Oplysningerne på skiltene er langt hen ad vejen korrekte, men fremstår rodede og uoverskuelige.

Man kan vælge at udskifte de trængende ruteskilte på en gang eller gøre det over 2-3 år.

 

 • Vejvisning til lokale mål 

Den lokale vejvisning skal guide såvel lokale som besøgende mod kommunens vigtigste mål; bycentre, hovedinstitutioner, sports- og kulturfaciliteter mv. Skiltene er i dag de grå stålplader med skiltemål på en stor flade.

Der skiltes også mod enkelte vigtige mål i nabokommunerne. I bilaget: Principper for skiltemål til lokal vejvisning findes en liste med disse lokale skiltemål.

Af pladshensyn og for at fremme overskueligheden er det nødvendigt, at prioritere disse lokale mål. I bilaget beskrives et oplæg til prioritering.

Der er ingen krav om at disse skilte skal følge Vejdirektoratets retningslinier.

Udskiftningen af disse skilte bør gennemføres på en gang af hensyn til brugernes mulighed for at finde vej. 

 

Udformning af nye skilte

Bilaget Nyt skiltedesign beskriver to alternative udformninger af nye skilte til de 3 skiltetyper.

Der er taget udgangspunkt i, at skiltene skal være tydelige og hurtige at afkode og samtidig være lette at udskifte og drifte.

Alternativ 1. foreslår at alle 3 typer stiskilte udformes efter Vejdirektoratets retningslinier, hvilket vil give et ensartet, overskueligt udtryk og være driftsvenligt, men indeholder intet Albertslund særkende

Alternativ 2. foreslår at rutevejvisningen, der har sammenhæng med nabokommuner og Regionen fortsat følger Vejdirektoratets retningslinier, mens stinavne og den lokale vejvisning får nyt design med Albertslund særkende.

 

Forvaltningen anbefaler

At skiltemålene og principper fra 2006 fastholdes i vid udstrækning med mindre justeringer og opdateringer. Bilag Principper for skiltemål til lokal vejvisning.

At den fremtidige udformning af stinavnene og lokal vejvisning er ens og bærer Albertslund design, i oceanblå farve og med store bogstaver. Denne løsning er ikke i strid med Vejdirektoratets retningslinier.

At ruteskiltningen følger Vejdirektoratets retningslinjer så de fortsat korresponderer med den nationale ruteskiltning.

At pladeskiltene udskiftes med separate skilte i metalgalge.

SupplerendeSagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 4. juli 2018

På baggrund af udvalgets ønske på majmødet om at forbedre læsbarheden på de nye stiskilte har forvaltningen fået produceret skilte i naturlig størrelse i de 3 mest relevante skrifttyper.

Skiltene fremvises for Miljø & Byudvalget på deres møde i august.

 

Skilt nr. 1 viser Vejdirektoratets anbefalede skiltetyper. Alle vejskilte og de øvrige stiruteskilte laves i denne skrifttype.

 

Skilt nr. 2 viser den eksisterende Albertslund skrifttype i store bogstaver.

 

Skilt nr. 3 viser Albertslund skrifttypen med kun stort forbogstav. 

 

Økonomi

Projektet med nye skilte er en del af anlægsprojektet Fornyelse af byrumsudstyr, hvor der i 2018 er afsat i alt 1,5 mio. kr. til både skilte og borde, bænke og skraldespande.

Forvaltningen ønsker pengene til skilteprojektet frigivet nu, så rådgiver kan gå i gang med at udarbejdet et endeligt design samt en skilteplan som kan sendes i udbud.

 

Der vurderes at være ca. 200 skilte, der trænger til udskiftning. Det endelige antal vil blive kendt, når registreringen af byrumsinventar er gennemført ved udgangen af maj. Priserne er inklusive fjernelse af eksisterende skilte. 

 

 

Udvikling af koncept og skilteplan (rådgiverhonorar)

150.000 kr.

Indkøb og opsætning af 200 skilte

500.000 kr.

Uforudsete udgifter 30%  

195.000 kr.

 I alt

845.000 kr.

 

                         

                                     

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje mv. LOV nr. 1520 af 27/12/2014  § 8. Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

 1. at principper for skiltemål godkendes,
 2. at de nye stiskilte følger alternativ 2.
 3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 845.000 kr. til nye skilte til stierne og
 4. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af byudstyr.

 

 

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

      2.  at de nye lokale stiskilte laves i Vejdirektoratets anbefalede skriftstype.

 

Historik

Miljø- og Byudvalg, 15. maj 2018, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingens pkt. 1, 3 og 4, idet indstillingens pkt. 2 skal til fornyet behandling i udvalget. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med alternativ to med tydeligere tekst. Punktet behandles igen på MBU i august.

 

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen.

 

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet.

 

 

Kommunalbestyrelsen, 12. juni 2018, pkt. 29:

Godkendte indstillingen.

 

Beslutning

Sagen oversendes til ØU/KB med følgende anbefaling: Jørn Jensby (A) forslag 3, Leif Pedersen (F) forslag 3, Allan Høyer (O) forslag 3, Billal Zahoor (C) forslag 2 og Lene Rygaard Jessen (Ø) forslag 2.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
2 Principper for skiltemål Principper for skiltemål
3 Nyt skiltedesign Nyt skiltedesign
4 Eksempler på eksisterende stisskilte Eksempler på eksisterende stisskilte
5 Skrifttype nye skilte til stierne Skrifttype nye skilte til stierne
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Forbedring af IT-infrastruktur i daginstitutioner og klubber (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til brug af resterende midler til forbedring af IT-infrastruktur i institutioner og klubber i 2017 og der skal tages stilling til frigivelse af midler til forbedring af IT-infrastruktur i institutioner og klubber i 2018.

Sagsfremstilling

Siden 2015 har der været arbejdet med at forbedre IT-infrastrukturen i SFO'er, klubber og daginstitutioner. Der installeres fiberforbindelse i institutionerne, så der bliver bedre kapacitet på det trådløse netværk. Desuden sker der en generel opgradering af IT-installationen i institutionerne, herunder de administrative arbejdspladser. Arbejdet omfatter gravearbejde, etablering af fiber og evt. kabling internt i de enkelte afdelinger.

 

Der resterer 461.000 kr. på bevillingen for 2017. For 155.000 kr. kan arbejder i Kastanjen og Stensmosen afsluttes og arbejder i Trinbrættet kan igangsættes i 2018, hvis kommunalbestyrelsen beslutter dette, da Trinbrættet ikke var med i den oprindelige sag.

 

De resterende 306.000 kr. fra bevillingen i 2017 overføres til netværksprojektet til at forbedre den eksisterende fiberforbindelse på skolerne og i Humlehusene, hvilket ikke var en del af netværksprojektet. Med denne forbedring vil netværkskapaciteten på skolerne 10-dobles, så skolerne for bedre muligheder for at anvende IT i skolearbejdet og Humlehusene vil være klar til brug af sundheds IT.

 

Det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 1 mio. kr. til forbedring af IT-infrastruktur søges frigivet til forbedring af IT-infrastruktur i de to nye klubber Bakkens Hjerte og Svanen. Fiberen lægges ind i forbindelse med de øvrige gravearbejder i forbindelse med etablering af de to nye klubber, hvilket dog først foregår i 2019.

 

På nuværende tidspunkt er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 til forbedring af IT-infrastruktur i SFO'er, klubber og daginstitutioner. I 2019 planlægges forbedring af IT-infrastruktur i Storken. Storken er udskudt til 2019 for at få økonomien til at gå op, men også af praktiske hensyn, da det giver mest mening at Svanen og Storken forsynes med fiber samtidig, da de begge er afhængige af en ny, lang og dermed også omkostningstung føringsvej langs kanten af boligområdet i syd.

 

Når disse projekter er gennemført har alle SFO'er, klubber og daginstitutioner fået opgraderet deres IT-infrastruktur.  

Økonomi

Der resterer 461.000 kr. på bevillingen til opgradering af IT-infrastruktur for 2017.

155.000 kr. på bevillingen fra 2017, som bruges til færdiggørelse af arbejder i Stensmosen/Ungehuset Nord og Kastanjen samt opgradering af IT-infrastruktur i På Sporet afd. Trinbrættet. Trinbrættet var ikke var en del af den oprindelige bevilling.

306.000 kr. overføres til netværksprojektet til forbedring af de eksisterende fiberkabler på skolerne og i Humlehusene, så netværkskapaciteten 10-dobles og kan matche behovet for skole og sundeheds IT.

 

I anlægsplanen til budget 2018 er der reserveret 1 mio. kr. til opgradering af IT-infrastruktur i institutioner i 2018. Disse midler søges overført til anlægsbevillingen til opførelse af to klubber, Bakkens Hjerte og Svanen. IT-infrastrukturen etableres når de nye klubber bygges i 2019.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at opgradering af IT-infrastruktur i På Sporet afd. Trinbrættet finansieres af restbeløbet på bevillingen til opgradering af IT-infrastruktur i 2017,
 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 306.000 kr. til opgradering af IT-infrastruktur i kommunen,
 3. at udgiften på 306.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet til opgradering af IT-infrastruktur på daginstitutioner mm i 2017 og anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende,
 4. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til anlægsbevillingen for opførelse af to nye klubber til opgradering af IT-infrastruktur i de to nye klubber og
 5. at udgiften på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Notat om økonomi Notat om økonomi
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Vedtagelse af ejerstrategi for VEKS

Anledning

Godkendelse af ny ejerstrategi for VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S. Ejerstrategien for VEKS er et tiltag til at forene ejerkommunernes ønsker for driften og udviklingen af VEKS.

Sagsfremstilling

På opfordring fra Roskilde Kommune blev der den 1. december 2017 afholdt et fællesmøde med VEKS' bestyrelse og repræsentanter fra ejerkommunerne. På baggrund heraf nedsatte VEKS' bestyrelse en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et oplæg til en ejerstrategi. Dette oplæg blev præsenteret for VEKS' bestyrelse den 26. april 2018. Ejerstrategien er formuleret i brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.

 

VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) er et interessentskab ejet af 12 kommuner, herunder Albertslund Kommune. Bestyrelsen består af 22 politikere udpeget af de 12 ejerkommuner. Albertslund er repræsenteret i bestyrelsen med tre medlemmer: Steen Christiansen, Leif Pedersen og Jørn Jensby. Steen Christiansen er formand for bestyrelsen.

 

VEKS er primært et transmissionsselskab, der transmitterer fjernvarme fra de centrale producenter af varme til distributionsselskaberne i de 12 kommuner, der videresælger varmen til slutbrugerne. I de senere år er VEKS også blevet producent af varme og i mindre grad distributør af varme til slutbrugerne. VEKS spiller en central rolle i skabelsen af fremtidens CO2-neutrale samfund.

 

Et interessentskab er kendetegnet ved direkte og solidarisk hæftelse, hvorfor ejerkommunerne hver især skal behandle ejerstrategien politisk.

 

Der er lagt op til, at ejerstrategien gælder i den gældende kommunale valgperiode fra 2018 til 2021. Ejerstrategien opstiller målsætninger for VEKS. Den beskriver ønsker til samarbejdet med ejerkommunerne, samt nedfælder ejerkommunernes forventninger til VEKS. Ejerstrategien berører arbejdet og rollerne i henholdsvis bestyrelsen og embedsmandsudvalget - og der er et længere afsnit vedrørende større strategiske tiltag og ændringer. I starten af en ny valgperiode afholdes et Borgmestermøde til forventningsafstemning ejerkommunerne og VEKS' bestyrelse i mellem. Endelig er samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne, samt VEKS' og ejerkommunernes grønne målsætninger, kort beskrevet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udkast til Ejerstrategi for VEKS tiltrædes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Notat 1329 - VEKS - Ejerstrategi - Endeligt udkast - tekst Notat 1329 - VEKS - Ejerstrategi - Endeligt udkast - tekst
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Støjprojekt på Albertslundvej - 2018 (bevilling)

Anledning

Frigivelse af rådighedsbeløb til støjdæmpende foranstaltninger langs Albertslundvej syd for Kongsholm Allé til kommunegrænsen til Vallensbæk ved at vejen indsnævres og hastigheden sænkes.

Sagsfremstilling

Ifølge støjhandlingsplan 2013 – 2018 er Albertslundvej syd for Kongsholm Allé en oplagt kandidat til støjreduktion, idet der er 103 boliger beliggende ud til dette vejstykke, som belastes med mere en 50 dB om natten (jævnfør kortet side 14 i støjhandlingsplanen). Hertil kommer et formentlig nogenlunde tilsvarende antal støjbelastede boliger på østsiden i Vallensbæk kommune.

 

I forhold til andre trafikstøjplagede boligområder i Albertslund er det forvaltningens vurdering, at man med dette projekt tilgodeser flest støjplagede personer pr. investeret krone.

 

Vejstrækningen er udlagt som to gange to spor med en bred træbeplantet midterrabat. Årsdøgntrafikken på strækningen er ca. 7.500 køretøjer i den nordlige ende og 11.000 biler i den sydlige ende. Denne trafik vil sagtens kunne afvikles på en to-sporet vej og der er således ikke behov for de fire spor.

 

På strækningen er den tilladte hastighed 60 km, men den store vejbredde og den helt retlinede vej betyder, at ca. halvdelen af bilerne overskrider hastighedsbegrænsningen (jvnf. trafikdata i Mastra).

Gennem de sidste 5 år er der sket 9 færdselsuheld i krydset med Kongsholm Allé, 3 ved Hjortens Kvarter og 3 ved Løkkekrogen.

 

Ved kommunegrænsen til Vallensbæk i syd fortsætter Albertslundvej som Vejlegårdsvej og Vallensbæk Kommune har indenfor det seneste år indsnævret Vejlegårdsvej til 2 spor og der er opsat støjabsorberende autoværn. Albertslund Kommune har overvejet at

forlænge dette koncept videre nordpå ad Albertslundvej frem til Kongsholm Allé.

 

Denne mulighed er nærmere vurderet og forvaltningen er nået frem til en alternativ løsning. Bebyggelsen langs Vejlegårdsvej er i langt overvejende grad boliger i ét plan, som kan have glæde af det lave støjabsorberende autoværn. Langs Albertslundvej ligger boliger i 2 plan på vestsiden (i Albertslund kommune) og i 3 plan på østsiden (i Vallensbæk kommune). De øvre etager vil ikke blive støjbeskyttet af det lave støjværn.

 

Men der er stadigvæk en god grund til at indsnævre Albertslundvej til 2 spor. Billigste løsning vil være farvet overfladebelægning som i Vallensbæk Kommune, men en mere æstetisk løsning, som yder den meget grønne vej mere retfærdighed, ville være en regulær indsnævring af kørebanen ved flytning af kantsten. En mellemløsning kunne være punktvise regulære indsnævringer til ét spor fx omkring de tre krydsningspunkter ved hhv. Oksens Kvt., Vædderens Kvt. og Hjortens Kvt. Dette kunne også bidrage til at øge sikkerheden for krydsende trafikanter. Med et ændret tværprofil reduceres trafikvejskarakteren og den generelle byzone-hastighed på 50 km/t vil være passende. Hvis gennemsnitshastigheden reduceres med 10 km/t vil det give et fald i støjniveau på ca. 1,5 dB - svarende til en støjdæmpning på 25 % på førstesals-facaderne. I forhold til de to forslag A og B anbefaler forvaltningen forslag B.

 

Økonomi

Der er afsat et støjpulje rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018, samt en tidligere givet betinget bevilling på 100.000 kr.. til støjreducerende tiltag. Støjreduktionsprojektet forventes at kunne afholdes indenfor dette beløb - inklusive rådgivningshonorar, hvis den beskrevne løsning B vælges.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 600.000 kr. til støjreduktionsprojektet på Albertslundvej - Syd og
 2. at projektet finansieres af det afsatte støjpulje-rådighedsbeløb på 500.000 kr. samt den betingede bevilling på 100.000 kr. til støjreducerende tiltag.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen oplyste, at de vil undersøge muligheden for et alternativ til plastfolie i forbindelse med projektets gennemførelse.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Støjprojekt Albertslundvej syd V2 Støjprojekt Albertslundvej syd V2
2 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

Anledning

Der skal træffes beslutning om den fortsatte deltagelse i samarbejdet om Harrestrup Å-projektet og at sende udkast til Kapacitetsplan 2018 i 8 ugers høring sammen med udkast til Miljøvurderingsrapport af kapacitetsplanen

Sagsfremstilling

Harrestrup Å -systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber har siden 2014 arbejdet sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud.

Åen kan ikke rumme de mængder af regnvand, der løber til den ved skybrud. Det skyldes både klimaforandringerne med voldsommere skybrud, og at områderne, der afleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere befæstet med asfalt, beton og fliser, der hindrer regnen i at sive ned i jorden. I de kommende år har kommunerne ønske om at etablere skybrudsveje til åen i det omfang det er lønsomt, så den kan udnyttes yderligere til at transportere skybrudsvand væk. Dette forudsætter, at der skabes den nødvendige kapacitet, så der ikke skabes oversvømmelser andre steder nedstrøms. 

Målsætningen for samarbejdet er at sikre borgerne i oplandet mod vandskader op til en 100 års regnhændelse i vandløbet om 30 år, og at gøre det på den samfundsøkonomisk optimale måde. For at kunne dette, har parterne i fællesskab udarbejdet en fælles Kapacitetsplan, der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse om 30 år.

 

Budgetrammen for Kapacitetsplanen er ca. 1,1 mia. kr., som skal investeres over en 20-årig periode. Det er en forudsætning i samarbejdsaftalen, at det er selskaberne, der skal finansiere Kapacitetsplanen.

Den 10. juni 2014 blev der indgået en aftale mellem parterne, hvor man forpligtede sig til at samarbejde om at sikre den nødvendige kapacitets i og omkring åen. Den 27. februar 2015 blev Aftaletillæg 1 indgået, hvor man bl.a. fastlagde, hvordan økonomifordelingen til de fælles anlæg skal være. I Aftaletillæg 1 blev styregruppen bemyndiget til at indgå Aftaletillæg 2, der skulle fastlægge en foreløbig fordeling af økonomi til drift af åen. Aftalen blev indgået på styregruppemødet den 15. juni 2015.

I 2016 indgik parterne Aftaletillæg 3, hvor Kapacitetsplan 2016 blev tiltrådt, og at parterne i en 2-årig periode ville optimere planen, der opererede med en sikring af åen mod en 100 års hændelse om 100 år - altså en noget mere ambitiøs plan. Kapacitetsplan 2016 ville koste 2,2 mia. kr.

 

Aftaletillæg 4 erstatter Aftaletillæg 3, og med aftalen indgår parterne en ”musketered” om at gennemføre Kapacitetsplan 2018 til 1,1 mia. kr. sammen over de næste 20 år og det er beskrevet, hvordan projekterne skal organiseres og gennemføres.

 

Kapacitetsplan 2018 er miljøvurderet og udkast til miljøvurderingsrapport skal sendes i offentlig høring sammen med Kapacitetsplanen. 

 

Konsekvenser for Albertslund Kommune/HOFOR Spildevand Albertslund A/S:

Kapacitetsplanen rummer følgende tiltag, som ligger i Albertslund Kommune: Oversvømmelsesarealer ved Harrestrup Mose - projektet opstartes allerede i 2019; oversvømmelsesareal opstrøms Bymoserenden i Vestskoven - forventet opstart 2029

HOFOR Spildevand Albertslund A/S har en andel i Kapacitetsplanen på 1,1 % - svarende til i alt ca. 12 mio. kr. over 20 år

Kapacitetsplanen vil som det ses af oversigten have en begrænset konsekvens ( 0 - 50 øre/m3 over 50 år) for spildevandstaksten i Albertslund Kommune - svarende til mellem 0 og 50 kr. om året for en husstand med et vandforbrug på 100 m³/år.  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at deltagelsen i samarbejdet om Harrestrup Å-projektet bekræftes,
 2. at det besluttes, at indgå Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å's opland og deres respektive spildevandsforsyninger om implementering af en kapacitetsplan, der skal forebygge oversvømmelser ved skybrud i oplandet til Harrestrup Å-systemet og
 3. at udkast til Kapacitetsplan 2018 sendes i 8 ugers høring sammen med udkast til Miljøvurderingsrapport af planen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen. 

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 A. Harrestrup Å - Overblik over Kapacitetsprojektet.pdf A. Harrestrup Å - Overblik over Kapacitetsprojektet.pdf
2 F. Harrestrup Å Oversigtskort.pdf F. Harrestrup Å Oversigtskort.pdf
3 D. Oversigt over takstpåvirkninger.pdf D. Oversigt over takstpåvirkninger.pdf
4 C. Harrestrup Å - Aftaletillæg 4.pdf C. Harrestrup Å - Aftaletillæg 4.pdf
5 E. Udkast til Miljørapport om Kapacitetsplan 2018 ver 06062018.pdf E. Udkast til Miljørapport om Kapacitetsplan 2018 ver 06062018.pdf
6 B. Harrestrup Å - Kapacitetsplan 2018 udkast.pdf B. Harrestrup Å - Kapacitetsplan 2018 udkast.pdf
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Albertshøj - Etape 3 - Dispensation vedrørende bygningshøjder og etageantal

Anledning

Dispensation fra lokalplanens bestemmelser omkring højder og etageantal i forbindelse med opførelse af etape 3 til Albertshøj.

Sagsfremstilling

Arkitektfirmaet AK83 arbejder på vegne af TK Development og Albertslund Kommune med en ny etape til Albertshøj. I den forbindelse har AK83 søgt Albertslund Kommunes byggemyndighed om forhåndstilsagn vedrørende principielle forhold, der bør afklares inden endelig projektering.

 

Et vigtigt forhold at få afklaret er udformningen af bygningen. Bygningen skal arkitektonisk, såvel som funktionsmæssigt, betragtes som en tilbygning til det eksisterende sundheds - og plejebyggeri. Der derfor et stort ønske fra ansøgers side om at skabe en niveaufri sammenhæng mellem den nye etape og det eksisterende byggeri. Det er ligeledes vigtigt, at bygningens udformning tilpasses det eksisterende byggeri. Det gælder bl.a. i forhold til materialevalg og etagehøjder.

 

Da det nuværende byggeri (Albertshøj etape 1 og 2) er opført bl.a. på baggrund af dispensation vedrørende bygningshøjder, søger arkitektfirmaet AK83 tilladelse til at opføre etape 3 med samme højder og etageantal som det nuværende byggeri. Der henvises til en uddybende redegørelse og illustrationer i vedlagte bilag.

 

Nabohøring

Der er i forbindelse med sagsbehandlingen foretaget vurdering efter planloven af hvilke ejendomme der kan være særligt berørt af dispensationsforholdet, herunder genevirkninger fra de skygger som byggeriets ekstra højde vil kaste. De omkringliggende ejendomme er alle ejet af Albertslund Kommune eller af TK Development. Det giver derfor ikke mening at foretage høring, da ansøger og høringsparter er de samme.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ifølge lokalplanen kan den lave del af bygningen have en maksimal højde på 20 m. ”Tårnbygningen” kan gives en maksimal højde på 33 m. Ansøger ønsker at opføre den lave del af bygningen med en højde på 22 m og ”tårnbygningen” med en højde på 39 m, svarende til højderne på det eksisterende byggeri. Grundet en ekstra stor loftshøjde på over 6 m i bygningens niveau 1 (svarende til eksisterende Kvickly) ønsker ansøger at opføre en partiel indskudt etage. Denne etage vil ikke påvirke den samlede højde. Det er forvaltningens vurdering, at det ud fra en arkitektonisk betragtning giver det bedste resultat at tage udgangspunkt i de eksisterende bygningslinier for etape 1 og 2. Herved tilpasse det nye etapebyggeri bedst omgivelserne. Forvaltningen vil derfor anbefale, at der gives dispensation som ansøgt.

Lovgrundlag

Planloven, herunder § 8.3 i lokalplan 7.12

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der for etape 3 for Albertshøj gives dispensation fra § 8.3 i lokalplan 7.12 til en bygningshøjde på 22 m, dog ved "tårnbygningen" en bygningshøjde på 39 m og
 2. at der gives dispensation fra § 8.3 i lokalplan 7.12 til partielt at opføre en indskudt etage i bygningens niveau 1.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget bliver orienteret om projektets overholdelse af dispensationen til lokalplanen, når projektet foreligger.

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Albertshøj Etape 3 Dispensationsansøgning af 14. maj 2018 Albertshøj Etape 3 Dispensationsansøgning af 14. maj 2018
2 Visualisering - fra Vognporten Visualisering - fra Vognporten
3 Visualisering - fra Stationstorvet Visualisering - fra Stationstorvet
4 Facadetegning (øst) Facadetegning (øst)
5 Facadetegning (nord) Facadetegning (nord)
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Supplering af lysprojekt i tunnel under Roskildevej ved Herstedlund Skole (bevilling)

Anledning

Stillingtagen til modernisering af belysning i tunnelen under Roskildevej ved Herstedlund skole.

Sagsfremstilling

I december måned godkendte kommunalbestyrelsen et projekt til modernisering af belysningen i tunnelen under Roskildevej ved Herstedlund skole. Projektet var fremlagt som et tryghedsskabende og kunstnerisk belysningsprojekt, med et budget på 850.000 kr. Det blev besluttet at ændre projektet til et tryghedsskabende belysningsprojekt og derfor at reducere projektbevillingen til 500.000 kr.

 

Projektet er nu designet og beskrevet og projektomkostningerne er derfor synliggjorte. I forbindelse med projekteringen og gennemgangen af den eksisterende installation er det konstateret, at denne var i en ringere stand end forventet. Installationen skal derfor udskiftes. Der er også behov for at forløbet til og fra tunnelen er omfattet af projektet, så der kan skabes en god overgang til stibelysningsarbejdet, der skal udføres i samtidig.

Udviklingen af belysningskonceptet har således vist sig at være mere omfattende end først antaget, det omhandler blandt andet udvikling af nye armaturer og lysstyringssystem. Da dette projekt fysisk/teknisk er sammenhængende med modernisering af udebelysningen på stierne, vil der være arbejder som ikke udelukkende kan indeholdes i dette konkredte projekt, men altså samtidig overgå til stiprojektet omkring tunellen.

 

Priser på materialer samt programmering er indhentede hos leverendører og er altså umidlbart faste. Omkostninger for selve installationsarbejdet har forvaltningen vurderet i samråd med rådgiver og det er her blevet besluttet at arbejdet udføres efter billigst i regning. Forvaltningen har på baggrund af erfaring fra projekter af samme karakter estimeret procentuelle satser for udgifter til rådgivning, projektering, lysdesign, projektstyring, tilsyn og uforudsigelige udgifter.

 

Ekstraomkostninger for projektet vedrører følgende elementer: (Se bilag for det samlede budget)

- Større projektomfang
- Installation
- Rådgivning, projektering og lysdesign
- Projektering og tilsyn

- Uforusigelige udgifter

 

Forvaltningen indstiller derfor, at projektet godkendes med en ekstra bevilling på 350.000 kr.  

 

Økonomi

Kommunalbestyrelsen bevilgede i december 2018 i alt 500.000 kr. under forudsætning af MBU's godkendelse af projektet.

Der søges bevilget yderligere 350.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at projektforslaget godkendes,
 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 350.000 kr. til projektet og
 3. at merudgiften finansieres af restbeløbet afsat til LED og kunstbelysning i tunneler.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Allan Høyer (O) og Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Præsentation af belysningskonceptet Præsentation af belysningskonceptet
2 Budget Tunellen ved Herstedlund skole Budget Tunellen ved Herstedlund skole
3 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Dispensation for opsætning af belysning på stikveje/koteletgrunde og justering af proces i boligområderne

Anledning

Stillingtagen til dispensation fra kravet beskrevet i Belysningsplanen - 2012, til etablering af belysning på blinde stikveje/koteletgrundsveje, og revideret proces for etablering af ny udebelysning i boligområder, samt

at give forvaltningen beslutningskompetence til behandling af høringssvar og tilpasning af de indstillede belysningsprojekterhvis hvis særlige hensyn taler herfor .

 

Sagsfremstilling

Etablering af ny udebelysning på private fællesveje i boligområderne er nu igangsat. I nogle boligområder findes mindre blinde stikveje, som leder til 1 til 4 boliger. Veje, som leder til mere end én bolig, er at betragte som private fællesveje. På nuværende tidspunkt er de fleste af disse stikveje ikke belyst - enkelte er dog. I Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012 (Afsnit 2.3.2), har Kommunalbestyrelsen besluttet, at den nye udebelysning, som etableres, skal følge Vejdirektoratets "Vejregler for vejbelysning". Det betyder, at de nævnte stikveje skal belyses som sekundære lokalveje (klasse E2). Det medfører, at boligområder med sådanne stikveje vil få etableret væsentlig mere udebelysning, med deraf følgende forøget elforbrug, øgede omkostninger men også risiko for gener, da belysningsmasterne her kan komme meget tæt på boligerne.

 

Der ønskes derfor dispensation for kravet til etablering af belysning på blinde stikveje/koteletgrundsveje, som leder til maximalt 4 beboelser. Det skal i stedet være op til grundejerforeningen, om de ønsker udebelysning etableret på disse veje, og der skal være mulighed for at fravige kravet til minimumsbelysning, hvis dette ønskes.

 

I forbindelse med arbejdet med proces og etablering af belysning i de første boligområder har der vist sig, at der i processen skal være en høring af det indstillede belysningsprojekt i det pågældende boligområde for alle beboerne.

 

Det foreslås, at den endelige beslutningskompetence i forbindelse med valg og tilpasning af belysningsprojekt, efter høringsproces i det enkelte boligområde, uddelegeres til forvaltningen, der efterfølgende kan tilpasse lysprojektet i samarbejde med grundejerforeningsbestyrelsen / boligforeningsbestyrelsen, hvis særlige hensyn taler herfor.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174723

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives dispensation for kravet beskrevet i Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012 (Afsnit 2.3.2), til etablering af belysning på blinde stikveje/koteletgrundsveje, som leder til maximalt 4 beboelser,
 2. at der indføres høringsproces i forbindelse med udvælgelse af belysningsprojekt i de enkelte boligområder og
 3. at den endelige beslutningskompetence i forbindelse med valg og tilpasning af belysningsprojekt i det enkelte boligområde uddelegeres til forvaltningen, der efterfølgende kan tilpasse lysprojektet i samarbejde med grundejerforeningsbestyrelsen / boligforeningsbestyrelsen, hvis særlige hensyn taler herfor.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Dogan Polat (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Proces for etablering af udebelysning boligområder version 2 Proces for etablering af udebelysning boligområder version 2
Tilbage til toppen

18. Orientering fra formanden - august

Beslutning

A - Formanden har været med forvaltningen for at besigtige trafikken foran Kvickly.

 

B - Formanden har deltaget i diverse møder vedrørende lys.

Tilbage til toppen

19. Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - august

Sagsfremstilling

A - Afvikling af Taxinævnet i Region Hovedstaden

 

B - Nedsættelse af fremkommelighedsudvalget i Hovedstadsområdet

 

C - Tilgængelighed til busstoppesteder i Albertslund

 

D - Etablering af fortov langs Kærmosevej

 

E - Bålpladser i Kongsholmparken

 

F - Fartbump på Rådhusdammen

 

G - Vandbehandlingsanlæg i Galgebakken

 

H - Cykelsti-inspektion 2018

 

I - Status på affaldsordninger

 

J - Nedsænkede containere på Genbrugsstationen

 

K - Begrænsning af gener fra fugle

 

L - Status på Hyldagerprojektet

 

M - Anlæg af to nye klubbygninger

 

N - Multifunktions lygtepæl ved Storagergård

 

O - Kommunens mulighed for at påbyde etablering af hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd

 

P - Håndhævelse af beplantningsstrategi for gårdhusene i Albertslund Syd 

 

Q - Orientering om problemer med lys ved AO Johansen - mundtligt

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Høringssvar fra Ældrerådet blev omdelt på mødet.

 

Taget til efterretning med bemærkning om, at Lene Rygaard Jessen (Ø) ønsker notatet "Håndhævelse af beplantningsstrategi for gårdhusene i Albertslund Syd" forelagt KB.

Bilag

1 Nedsættelse af fremkommelighedsudvalg i Hovedstadsområdet, notat Nedsættelse af fremkommelighedsudvalg i Hovedstadsområdet, notat
2 Afvikling af Taxinævnet i Region Hovedstaden, notat Afvikling af Taxinævnet i Region Hovedstaden, notat
3 Kommissorium fremkommelighedsudvalg endeligt.pdf Kommissorium fremkommelighedsudvalg endeligt.pdf
4 Håndtering af rapport om tilgængelighed ved busstop rev. Håndtering af rapport om tilgængelighed ved busstop rev.
5 Adgangsforhold ved busstop Adgangsforhold ved busstop
6 Orientering Kærmosevej - pris på fortov ved Galgebakken Orientering Kærmosevej - pris på fortov ved Galgebakken
7 Anlæg af opholdsplads v. legeplads i Kongsholmparken Anlæg af opholdsplads v. legeplads i Kongsholmparken
8 Vejbump på Rådhusdammen, notat Vejbump på Rådhusdammen, notat
9 Vurdering af vandsbehandlingsanlæg i Galgebakken Vurdering af vandsbehandlingsanlæg i Galgebakken
10 Redegørelse - Styrelsen for Patiensikkerhed Redegørelse - Styrelsen for Patiensikkerhed
11 Orientering om resultater fra Cykelstiinspektion Orientering om resultater fra Cykelstiinspektion
12 RAPPORT ALBERTSLUND KOMMUNE_stiinspekion RAPPORT ALBERTSLUND KOMMUNE_stiinspekion
13 Status på affaldsordningerne Status på affaldsordningerne
14 Sorteringsvejledning.pdf Sorteringsvejledning.pdf
15 Nedgravede beholdere - Genbrugsstationen Nedgravede beholdere - Genbrugsstationen
16 Begrænsning af gener fra fugle Begrænsning af gener fra fugle
17 Notat - Hyldager Status 090818 Notat - Hyldager Status 090818
18 Projekt Hyldager - procesplan 090818 Projekt Hyldager - procesplan 090818
19 Faseopdeling 20 06 2018 Faseopdeling 20 06 2018
20 Nye klubbygninger - Orientering 14082018 Nye klubbygninger - Orientering 14082018
21 Byggeprogram 2018-07-16 Byggeprogram 2018-07-16
22 Klubberne_tidsplan_080818 Klubberne_tidsplan_080818
23 Multifunktions lygtepæl ved Storagergård - rettet.docx Multifunktions lygtepæl ved Storagergård - rettet.docx
24 Påbyde etablering af hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd Påbyde etablering af hegn ved rækkehusene i Albertslund Syd
25 til MBU.docx til MBU.docx
26 Håndhævelse af beplantningsstrategi for Gårdhusene i Albertslund Syd Håndhævelse af beplantningsstrategi for Gårdhusene i Albertslund Syd
27 KB referat den 13 april 2004 - Beplantningstrategi-Syd.pdf KB referat den 13 april 2004 - Beplantningstrategi-Syd.pdf
28 MOB august 2018.docx MOB august 2018.docx
Tilbage til toppen

20. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen