Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Tirsdag den 06. april 2021

Tid: Kl. 08:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. BSU/ØU/KB - National aftale om faglige udfordringer og trivsel (bevilling)
2. Underskriftsblad

1. BSU/ØU/KB - National aftale om faglige udfordringer og trivsel (bevilling)

Anledning

Aftale mellem regeringen og øvrige partier i Folketinget om håndtering af faglige udfordring og trivsel efter nedlukning grundet COVID-19. Processen for denne sag er planlagt af hensyn til skolernes mulighed for hurtigst muligt at igangsætte indsatser i tråd med aftalens intentioner.

Sagsfremstilling

Den 18. februar 2021 indgik regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frie Grønne en aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Aftalen er indgået på baggrund af nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner grundet COVID-19. Der er samlet afsat en ramme på 600 mio. kr. til formålet. Aftaleteksten er bilag til denne sag.


Aftalen består af en række initiativer, hvoraf der til følgende indsatser er afsat økonomiske ressourcer til kommunale indsatser i folkeskoler, klubber og PPR. Der er den 25. marts 2021 fremsendt brev til kommunalbestyrelser samt en oversigt over fordeling af midler mellem kommunerne. Begge dele er bilag til denne sag, ligesom et bilag forvaltningen skal bruge til at redegøre for brugen af midler.


 • Ramme til ekstraundervisning, tolærerordning, turboforløb, øget åbningstid i SFO eller lignende: 174 mio. kr. til grundskoleområdet nationalt
  • Andel for Albertslund Kommune: 479.116 kr.
 • Indsatser i PPR for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel: 44 mio. kr. nationalt
  • Andel for Albertslund Kommune: 209.554 kr.
 • Indsatser i klubber for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel: 15 mio. kr. nationalt
  • Andel for Albertslund Kommune: 71.439 kr.
 • Ramme til elevråd til at understøtte trivsel for elever og kursister: 10 mio. kr. nationalt
  • Andel for Albertslund Kommune: 23.337 kr.


Derudover indeholder aftalen blandt andet en mulighed for, at man lokalt kan beslutte at undlade at udarbejde elevplaner frem til sommer. Dertil kommer en åbning for kortere fysiske møder i trivselsgrupper, hvor lærere og pædagoger og op til fire elever kan mødes i faste grupper. Denne del er allerede implementeret i skoler og klubber i Albertslund. Der er i aftalen et særligt fokus på at prioritere elever i deres afsluttende år, da et eventuelt efterslæb ikke vil kunne indhentes senere på den igangværende uddannelse. Det er dog også muligt at prioritere elever på andre klassetrin.


Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne lægger vægt på, "at kommunerne ikke laver centrale regler for udmøntning af pengene. Partierne ønsker, at der er frihed til at prioritere lokalt på skolerne". Der er endnu ikke offentliggjort bekendtgørelser, der dækker aftalens indhold. Det er dog beskrevet, at midlerne udmøntes via bloktilskuddet, og det er forventningen, at der bliver indgået en aftale med KL om, kommunerne skal forpligte sig til at lægge tilskuddet oven i budgettet for folkeskolen og SFO i 2021. Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Forvaltningen foreslår, at midlerne til skolerne fordeles efter elevtallet i 9. og 10. klasse, da der i aftalen er et særligt fokus på denne målgruppe. Samtidig foreslår forvaltningen, at midlerne til klubberne fordeles efter medlemstal.


Da midlerne tilgår kommunen via bloktilskuddet i midtvejsreguleringen, der kendes ultimo juni, tages midlerne i første omgang fra kommunens likvide beholdning. Tillægsbevillingen finansieres efterfølgende af merindtægten, hvorfor kommunens samlede likviditet ikke påvirkes.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der igangsættes indsatser i skoler, klubber og PPR målrettet elevernes faglige udfordringer og trivsel,
 2. at indsatserne finansieres via områdebevilling 9890, indtil de statslige midler som følge af aftalen mellem regeringen og de øvrige partier i Folketinget udmøntes,
 3. at midlerne målrettet skolerne fordeles til skolerne efter elevtal for afgangselever i 9. og 10. klasse og
 4. at midlerne målrettet klubberne fordeles til klubberne efter medlemstal.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede en opfølgning på indsatsen.

Bilag

1 Aftale - håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel 18.02.21 Aftale - håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel 18.02.21
2 Brev til kommunalbestyrelser Brev til kommunalbestyrelser
3 Fordeling af tilskud pr. kommune Fordeling af tilskud pr. kommune
4 Skabelon til redegørelse Skabelon til redegørelse
5 Bevillingsskema, National aftale om håndtering af faglige udfordringer mv. Bevillingsskema, National aftale om håndtering af faglige udfordringer mv.
Tilbage til toppen

2. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.

Beslutning

.

Tilbage til toppen