Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Søren Winther Rasmussen

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 11. maj 2021

Tid: Kl. 18:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Fedai Celim (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. ØU/KB - Forslag fra SF om kommunikation med borgerne
3. ØU/KB - Forslag fra Venstre om henvendelse til ladeoperatører
4. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. nemlig/intervare og indkøbsaftaler
5. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om at sikre, at nye boliger faktisk bruges til beboelse
6. MBU/ØU/KB - Støjpulje (bevilling)
7. MBU/ØU/KB - Agenda Center Albertslund - nu Albertslund Verdensmål Center, Regnskab og Beretning 2020
8. MBU/ØU/KB - Busprioritering på Roskildevej for linje 123 (bevilling)
9. MBU/ØU/KB - Musikteatret - Nødvendig vedligeholdelsesarbejde i 2021 (bevilling)
10. MBU/ØU/KB - Den særlige vedligeholdelsesramme 2021 (bevilling)
11. MBU/ØU/KB - Regulativ for udeservering mv (efter høring)
12. MBU/ØU/KB - Arbejdsprogram for kommunale ejendomme
13. MBU/ØU/KB - Hegning af nyttehaver - Tornegårdsvej 48 - 91
14. BSU/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på børne- og skoleområdet
15. BSU/ØU/KB - Nye sagsbehandlingsfrister i Familieafsnittet
16. BSU/ØU/KB - Katalog om sociale indsatser på det specialiserede socialområde.
17. BSU/ØU/KB - Pulje til generelt løft af folkeskolen 2021 (bevilling)
18. BSU/ØU/KB - Fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningstid i folkeskolen
19. EBU/ØU/KB - Driftsunderskud for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter på grund af Covid-19
20. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til køb af bil
21. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for APV-hjælpemidler
22. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler
23. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
24. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb
25. SUS/ØU/KB - Implementering af besøgspakker på ældreområdet
26. ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2021 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
27. ØU/KB - Ændring af kommunegrænse for etablering af letbanestation
28. ØU/KB - Styringsdialog med de almene boligselskaber 2021
29. ØU/KB - Orientering om urafstemning om helhedsplan i AB Nord
30. ØU/KB - Orientering om urafstemning om helhedsplan i Bæk-Fosgården
31. ØU/KB - Opsigelse af driftsoverenskomsterne med OK-Fonden
32. ØU/KB - Revidering af Spilleregler for god økonomistyring
33. ØU/KB - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020
34. ØU/KB - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt
35. ØU/KB - Fejl i udbetaling af vederlag til KB suppleanter
36. ØU/KB - Podning af elever på skolerne
37. ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling - Bowlerhatten Pub
38. ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling, ny bestyrer, Morbærhavens værtshus "Den våde høne"
39. Underskriftsblad

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte dagsordenen.


Hediye Temiz (B) havde meldt afbud af personlige årsager.

Det har ikke været muligt at indkalde stedfortræder.


Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Forslag fra SF om kommunikation med borgerne

Anledning

Forslag fra SF om skriftlig kommunikation med borgerne

Sagsfremstilling

Forslag om skriftlig kommunikation med borgerne


E-boks har i næsten 10 år været kommunernes digitale kommunikationsredskab og har uden tvivl sparet kommunen for mange portokroner og ansatte og borgere for mange telefonopkald og samtaler. E-boks har dog også bragt noget andet, og i SF’s optik problematisk, med sig i form af en manglende omsorg og forståelse for det menneske, som modtager, måske livsændrende breve og beskeder på e-boks på alle tider af døgnet, i weekender og på helligdage.


Derfor mener SF, at borgere i Albertslund skal friholdes fra at modtage beskeder, på tidspunkter, hvor de ikke kan få fat i en kommunal medarbejder senest dagen efter. Borgerne kan ved sådanne beskeder opleve unødig uvished, utryghed og unødige bekymring.


Nogle af disse borgerne er i forvejen stressede og pressede, og har derfor ikke brug for at få en besked på en dag, hvor Rådhuset holder lukket. Derfor er det ikke lige meget hvornår en borger modtager et brev i E-boks lige som det heller ikke er ligegyldigt hvordan teksten i emnefeltet fremstår. Derfor bør kommunen også afstå fra at benytte autogenerede emnefelter, da formuleringen i henvendelse i sig selv kan skabe unødig bekymring og stress.


SF mener at der i alle henvendelser skal udvises størst mulig medmenneskelighed og forståelse for hvilke konsekvenser det udsendte brev kan have, for det enkelte menneske. Vi er i SF udmærket klar over, at det ikke er alle borgere som dagligt læser deres E-boks, det er selvfølgelig borgerens eget valg, men set fra SF’s synspunkt bør vi fra kommunal side sikre, at afleveringen i E-boks giver størst mulig omsorg for modtageren.


Vi vil gøre opmærksom på, at andre kommuner, fx Aarhus har truffet en sådan beslutning

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 26. april 2021

Der er vedlagt supplerende notat fra forvaltningen


Indstilling

SF indstiller,
1. at Albertslund kommune sikrer, at breve til borgerne fremsendes således at borgeren på modtagelsestidspunktet har mulighed for at kontakte kommunens forvaltning senest dagen efter modtagelsen


Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 30:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Man stemte om forslaget


For stemte 5 (F, Ø, Å)

Imod stemte 12 (A, C, V)

Undlod 3 (O)


Forslaget bortfaldt


Borgmesteren stillede ændringsforslag

- at der udarbejdes en tilføjelse til ”Retningslinjer for kommunikation” der sikrer, at alle ansatte foretager en vurdering, inden der sendes et brev til borgeren op til en weekend eller helligdag


For stemte 18 (A, F, O, V, Ø, Å)

Undlod 2 (C)


Ændringsforslaget blev godkendt.

Bilag

1 Svar på forslag fra SF - digitale forsendelser Svar på forslag fra SF - digitale forsendelser
Tilbage til toppen

3. ØU/KB - Forslag fra Venstre om henvendelse til ladeoperatører

Anledning

Forslag fra Venstre om henvendelse til ladeoperatører

Sagsfremstilling

Salget af elbiler i Danmark er stigende, men hvis flere skal investere i en elbil, kræver det at der er nem og let tilgængelig adgang til at få opladt sin bil.


Vi ved at en ud af fire bilejere på landsplan ikke få egen lader og i Albertslund er problemet større, da de fleste borgere ikke har egen parkeringsplads. Albertslund har for få ladestandere og de er koncentreret omkring bymidten. Desuden har de en lav effekt hvilket betyder, at bilen skal stå i flere timer og lade op.


I Albertslund mærker grundejerforeninger og boligselskaber et stigende pres fra beboerne om, at foreningen selv tager affære og investere i ladestandere. Denne problemstilling er bare ikke lige et at løse for den enkelte forening, der mangler fysiske muligheder.


De store operatører i ellader branchen har indgået en aftale, der skal gøre det lettere at oplade sin elbil, med flere ladestandere i det offentlige rum. Med i aftalen er
operatørerne Aura Energi, Clever, Eon, EVBox, Flexcharge, Ionity, Sargo, Spirii og Zapp Mobility, eksperter fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, samt dagligvarekæden Lidl.


Venstre
ønsker, at kommunalbestyrelsen aktivt påtager sig opgaven med at sikre, at byen tilgodeses med lynladerfaciliteter til elbiler. Måden som store dele af byen er planlagt på, giver ganske enkelt ikke plads til at alle har en individuel løsning.


Supplerende sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse, 6. maj 2021

Forvaltningen har vedlagt bilag modtaget fra KL.


By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse, 6. maj, 2021

Den 13. april 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en strategi for udbredelse af ladestandere.

En central del af strategien er en screening af kommunen for egnede områder, hvor private operatører kan tilbydes at opstille og drive offentlig tilgængelige ladestandere.

Screeningen gennemføres inden sommerferien og vil indgå i arbejdsgruppen under Brugergruppens arbejde med at facilitere boligforeningerne opsætning af ladestandere.

Indstilling

Venstre indstiller,

1. at forvaltningen udarbejder en oversigt over de offentlige parkeringspladser der ville være velegnet til at etablere elladestandere - herunder lynladere

2. at Albertslund Kommune retter henvendelse til de nævnte operatører og gør opmærksom på mulighederne for at etablere elladestandere i Albertslund, til gavn for byens borgere.


Historik

Økonomiudvalget 4. maj 2021, tillægsdagsorden pkt. 1

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.
Bilag

1 hpe_06-05-2021_09-58-18.pdf hpe_06-05-2021_09-58-18.pdf
2 hpe_06-05-2021_09-58-18.pdf hpe_06-05-2021_09-58-18.pdf
3 hpe_06-05-2021_09-58-18.pdf hpe_06-05-2021_09-58-18.pdf
4 hpe_06-05-2021_09-58-18.pdf hpe_06-05-2021_09-58-18.pdf
5 Notat om ladestandere Notat om ladestandere
Tilbage til toppen

4. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten vedr. nemlig/intervare og indkøbsaftaler

Anledning

Forslag fra Enhedslisten vedr. nemlig/intervare og indkøbsaftaler

Sagsfremstilling

Forslag til beslutning i KB

Forvaltningen bedes undersøge mulighederne for at sikre at kommunens indkøbsaftaler og tilsvarende kontrakter og udbud i alle tilfælde indeholder reelle muligheder for at opsige disse i tilfælde af overtrædelse af kommunens politik mod social dumping. 

Ved fremtidige udbud af indkøbsmuligheder for ældre mv. sikres at der ikke kan opkræves højere priser for dagligvarer end der betales for andre forbrugere i de samme butikker/koncerner. 

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 11. maj 2021

Der er vedlagt supplerende notat fra forvaltningen


Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forvaltningen bedes undersøge mulighederne for at sikre at kommunens indkøbsaftaler og tilsvarende kontrakter og udbud i alle tilfælde indeholder reelle muligheder for at opsige disse i tilfælde af overtrædelse af kommunens politik mod social dumping. 
 2. at ved fremtidige udbud af indkøbsmuligheder for ældre mv. sikres at der ikke kan opkræves højere priser for dagligvarer end der betales for andre forbrugere i de samme butikker/koncerner. 

Historik

Økonomiudvalget 4. maj 2021, tillægsdagsorden pkt. 3

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Man stemte om forslagets pkt. 1


For stemte 17 (A, F, O, Ø, Å)

Imod stemte 3 (C, V)


Forslaget blev godkendt.


Pkt. 2 sendes tilbage til forvaltningen

Bilag

1 Administrationens bemærkning vedr medlemsforslag omkring nemligintervare Administrationens bemærkning vedr medlemsforslag omkring nemligintervare
Tilbage til toppen

5. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten om at sikre, at nye boliger faktisk bruges til beboelse

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om at sikre, at nye boliger faktisk bruges til beboelse

Sagsfremstilling

I mange nye boligbebyggelser ses at en række boliger ikke lejes ud eller bruges til en form for hoteldrift. Med andre ord benytter ejerne boligerne som et rent investeringsobjekt - i spekulation i højere husleje senere, i forbindelse med hvidvask eller andet, hvor anvendelsen til boliger eller ikke er helt sekundært. Resultatet er at mange boliger står tomme.

I København og de øvrige store byer er omfanget meget stort med flere tusinde tomme boliger og en særlig stor andel af nybyggede boliger. Men de findes også i Albertslund - også her er der boliger, hvor der ikke er tilmeldt beboere i CPR-registret.


Folketinget har imidlertid vedtaget
L 9 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Loven giver kommunerne mulighed for at stoppe denne trafik og betyder
at ejeren af en bolig, der i en lokalplan er fastlagt til helårsbolig, skal sørge for, at boligen tages i brug til helårsbeboelse (gælder ikke hvis boligen er sat til salg). Hvis ikke boligen tages i anvendelse indenfor en kort periode, får kommunen mulighed for at anvise boligen til en borger. Denne lovændring vil vi foreslå at Albertslund kommune benytter sig af.


Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forvaltningen pålægges fremover at indarbejde L9 i lokalplanen i forbindelse med alle nybyggerier, så det fremgår, at boligerne er helårsboliger med bopælspligt.
 2. at I forhold til den eksisterende boligmasse ønskes en kortlægning af antal boliger, der ikke benyttes til beboelse (fx. ved sammenligning af BBR og CPR-registreringer).

Historik

Økonomiudvalget 4. maj 2021, tillægsdagsorden pkt. 2

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Man stemte om forslaget


Pkt. 1

For stemte 4 (F, Ø)

Imod stemte 15 (A, C, O, V)

Undlod 1 (Å)


Forslagets pkt. 1 bortfaldt


Pkt. 2

For stemte 20


Forslagets pkt. 2 var godkendt

Tilbage til toppen

6. MBU/ØU/KB - Støjpulje (bevilling)

Anledning

I henhold til budgetaftalen for 2021 søges om frigivelse af midler til oprettelse af en støjpulje.

Sagsfremstilling

I Albertslund Kommunes støjhandlingsplan, som blev vedtaget den 8. oktober 2019, fremgår det, at omkring 4.400 borgere i ca. 1.900 boliger, er belastet af trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Kommunen arbejder på at dæmpe støjen fra trafikken. Det sker blandt andet ved at sænke hastigheden på de kommunale veje, udlægge støjreducerende belægninger og bygge støjvold. Som del af arbejdet med at reducere mængden af boliger og borgere, som er plaget af støj, er der i budgetaftalen for 2021 afsat midler til at oprette en støjpulje. Puljen kan ansøges af private og grundejerforeninger til at lave støjreducerende tiltag på deres egen matrikel. Der er afsat i alt 0,3 mio. kr. til puljen. Puljen giver 50% medfinansiering til støjreducerende tiltag, som følger nedenstående ansøgningskriterier, dog maksimalt 25.000 kr. per bolig.


Ansøgningskriterier

 • Boligen skal jf. støjkortlægningen være påvirket af støj over den vejledende grænseværdi, svarende til 58dB
 • Puljen kan ansøges til følgende foranstaltninger: støjskærm samt begrønning af støjskærm, støjreducerende vinduer, døre og friskluftventiler som vender mod støjkilden
 • Støjdæmpning sker på ejers matrikel
 • Ansøger undersøger og redegør for forhold i den til enhver tid gældende lokalplan eller byplanvedtægt
 • Ansøger bidrager med en egenfinansiering svarende til minimum 50% af det samlede budget
 • Ansøgningen skal indeholde en detaljeret projektskitse og -beskrivelse
 • Ansøger indhenter som minimum to tilbud på udførelse af opgaven
 • Tiltaget skal som minimum dokumentere en støjreduktion på 3dB
 • Merudgifter ift. godkendt projekt dækkes af ansøger
 • Ansøger håndterer alle dele af det godkendte projekt
 • Ansøger angiver en dato for hvornår projektet forventes afsluttet
 • Ansøger hyrer en håndværker/entreprenør til at udføre arbejdet
 • Ansøger er efterfølgende til enhver tid ansvarlig for at vedligeholde tiltaget
 • Ansøges der om midler til støjskærme er det et krav, at der er tale om en fællesansøgning fra flere grundejere/boligenheder som ligger langs en støjende vejstrækning, grunden til dette er, at en punktvis opsætning af støjskærme kun har en meget begrænset effekt, da støj ved en sådan løsning får adgang til grunden for enderne af en given støjskærm


Lokalplaner og byplanvedtægter kan være afgørende for, om en ansøger har mulighed for at etablere fx støjskærm, det kan derfor være nødvendigt for en ansøger at søge dispensation fra en gældende plan. Hvis dette er tilfældet, må der på den baggrund forventes en forlænget projektperiode.


Puljen annonceres den 16. marts 2021, puljen har ansøgningsfrist den 18. maj 2021.


Lokalplaner og byplanvedtægter kan være afgørende for, om en ansøger har mulighed for at etablere fx støjskærm, det kan derfor være nødvendigt for en ansøger at søge dispensation fra en gældende plan. Hvis dette er tilfældet, må der på den baggrund forventes en forlænget projektperiode.


Projekter, som modtager bidrag

Projekterne bliver prioriteret ud fra effekt og økonomi, således at projekter med høj effekt og lav økonomi vægtes højere end dyre projekter med lav effekt. Kommunens bidrag forfalder til udbetaling, når tiltag er etableret, slutfaktura foreligger, tiltag er dokumenteret gennem fotos eller besigtigelse af kommunen, og projektet er endeligt godkendt af kommunen.


Ansøger kan hente inspiration i kommunens støjhandlingsplan, støjkortlægningen som er tilgængelig på kommunens hjemmeside samt på hjemmesiden www.roligbolig.dk som er udviklet i regi af Silent City. Derudover vil kommunen bidrage med fagligt sparring til ansøgningerne og projekterne.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 21. marts 2021

Forvaltningen har gennemgået ansøgningskriterierne med henblik på at gøre puljen lettere og mere fordelagtig for borgerne at søge. Ansøgningskriterierne er som følger:


 • Boligen skal jf. støjkortlægningen være påvirket af støj over den vejledende grænseværdi, svarende til 58dB
 • Puljen kan ansøges til følgende foranstaltninger: støjskærm samt begrønning af støjskærm, støjreducerende vinduer, døre og friskluftventiler som vender mod støjkilden
 • Støjdæmpning sker på ejers matrikel
 • Ansøger bidrager med en egenfinansiering svarende til minimum 50% af det samlede budget
 • Ansøgningen skal indeholde en projektskitse og -beskrivelse samt beløb som ansøges
 • Ansøger skal dokumentere faktiske udgifter svarende til det ansøgte beløb
 • Ansøgning skal minimum påvise en støjreduktion på 3 dB
 • Merudgifter ift. godkendt projekt dækkes af ansøger
 • Ansøger håndterer alle dele af det godkendte projekt
 • Projektet skal være gennemført indenfor et år ellers søges om projektforlængelse
 • Ansøger er efterfølgende til enhver tid ansvarlig for at vedligeholde tiltaget


I forhold til at påvise en støjreduktionen i ansøgningen kan der fx redegøres for dette gennem valg af materialer. Bliver denne del af ansøgningen en udfordringen for ansøger, kan denne under ansøgningsprocessen til enhver tid kontakte forvaltningen for vejledning. Ansøgere, som ønsker at opføre støjskærm, opfordres til at gå i dialog med deres naboer om at etablere støjskærm, hvilket skyldes, at ubrudte strækninger af støjskærm har en højere effekt end punktvise støjskærme.


Puljen annonceres den 26. maj 2021, puljen har ansøgningsfrist den 11. august 2021.

Økonomi

Der søges anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektet som finansieres af et hertil afsat rådighedsbeløb.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 7 S, stk. 2. Tilskud, der ydes af Vejdirektoratet eller af andre offentlige myndigheder til foranstaltninger til begrænsning af støj fra veje, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

Sundhedskonsekvenser

En reduktion i mængden af trafikstøj vil øge livskvaliteten for de borgere som etablerer støjdæmpende tiltag.

Kommunikation

Der kommunikeres om puljen på kommunens hjemmeside, Facebook og lokalavisen. Borgere, der bor i boliger, som er plaget af støj over grænseværdien på 58dB, modtager et brev fra kommunen om muligheden for at ansøge puljen. Puljen ansøges gennem et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at støjpuljen medfinansierer projekter med 50% dog maksimalt 25.000 kr. per bolig,
 2. at forvaltningen udmønter puljen på baggrund af de beskrevne kriterier,
 3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. og
 4. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.


Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 10:

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen.
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 20. april 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Støjpulje 2021 Bevillingsskema Støjpulje 2021
Tilbage til toppen

7. MBU/ØU/KB - Agenda Center Albertslund - nu Albertslund Verdensmål Center, Regnskab og Beretning 2020

Anledning

Godkendelse af Agenda Center Albertslunds - nu Albertslund Verdensmål Center, Regnskab og Beretning for 2020.

Sagsfremstilling

Regnskabet og Beretningen for 2020 er nu godkendt af bestyrelsen i Agenda Center Albertslund nu Albertslund Verdensmål Center og skal derfor godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der er i 2020 afsat i alt 1.376.000 kr. i tilskud til Agenda Center Albertslund nu Albertslund Verdensmål Center fordelt med 526.000 kr. fra det skattefinansierede område samt 425.000 kr. fra renovationsområdet og 425.000 kr. fra varmeforsyningens betingede bevillinger.

Derudover har Agenda Center Albertslund - nu Albertslund Verdensmål Center modtaget et tilskud 375.000 kr. fra HOFOR (Vand & Spildevand).

Økonomi

Årets resultat var budgetteret til et underskud på 39.000 kr., der endte med et underskud på ca. 45.000 kr., der overføres til regnskabsår 2021.


Differencen er således et lidt større underskud på 6.000 kr., og det skyldes primært, at Agenda Center Albertslund nu Albertslund Verdensmål Center har haft en medarbejder mindre i første halvdel af 2020 på grund af sygdom.

Det har blandt andet resulteret i færre projektudgifter og rejse/uddannelsesaktiviteter.

Samtidig er de kommunale tilskud ca. 1.000 kr. lavere end budgetteret. Forskellen skyldes, at Agenda Center Albertslund nu Albertslund Verdensmål Center på budgetlægningstidspunktet ikke kender den endelige størrelse af tilskuddene.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Agenda Center Albertslund nu Albertslund Verdensmål Centers, Regnskab og Beretning 2020 godkendes.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 20. april 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) undlod.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen


(O, V) kunne ikke tiltræde


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødetBeslutning

For stemte 16 (A, C, F, Ø, Å)

Imod stemte 4 (O, V)


Indstillingen blev godkendt

Bilag

1 Årsregnskab_Agenda_Center_Albertslund_2020.pdf Årsregnskab_Agenda_Center_Albertslund_2020.pdf
2 Protokollat_2020.pdf Protokollat_2020.pdf
3 Regnskabserklæring_2020.pdf Regnskabserklæring_2020.pdf
4 ACA Beretning 2020 OK.pdf ACA Beretning 2020 OK.pdf
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Busprioritering på Roskildevej for linje 123 (bevilling)

Anledning

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Albertslund Kommune skal bidrage til en bedre fremkommelighed for buslinje 123.

Sagsfremstilling

Movia foreslår busprioritering i to af Roskildevejs tre kryds samt nedlæggelse af to stoppesteder.


I Movias arbejde med at forbedre den kollektive trafik spiller bussernes rejsetid en vigtig rolle. I 2016 bevilgede Trafikstyrelsen midler til at gennemføre fremkommelighedsprojekter på den regionale busrute linje 123 mellem Roskilde Station og Glostrup Station. Linje 123 kører gennem Albertslund på Roskildevej, hvor der er henholdsvis 5 og 6 stoppesteder i hver retning. Fremkommelighedsprojektet består af 8 projekter fordelt på de berørte kommuner, til i alt 2,7 mio. Der er bevilget 335.000 kr. til forbedringerne i Albertslund. Projektet handler dels om at forlænge den tid, der er grønt (grøntiden) for busserne i to af Roskildevejens kryds, Damgårdsvej og Roholmsvej, dels om at nedlægge to stoppesteder i den østlige ende af Roskildevej. Lyskryds kan programmeres til at forlænge grøntiden, hvis bussen ikke kan nå med over. Albertslund Kommune lægger ud for de max. 335.000 kr., som refunderes af Movia ved projektafslutning i 2024.


Forvaltningen har udarbejdet en analyse af muligheder for busprioritering i alle tre kryds på Roskildevej og disses konsekvenser for den øvrige trafik.

Konklusionerne kan ses i Bilag: ”Busprioritering og konsekvenser”, hvor det fremgår, at programmeringen i det nye tvillingekryds Egelundsvej/Herstedvestervej/Roskildevej bliver så kompleks, at der ikke bliver plads til at lave busprioritering. De to efterfølgende kryds; Damgårdsvej og Roholmsvej gennemgår aktuelt en renovering, der bl.a. giver grøn bølge for bilerne. Krydsrenoveringen giver plads til at forlænge grøntiden for linje 123 uden, at den øvrige trafik påvirkes nævneværdigt. Det giver god mening at etablere busprioritering i de to kryds, da bussen på grund af lavere gennemsnitshastighed ikke får gavn af den grønne bølge.


Længere grøntid i bussens retning betyder modsat længere rødtid i den tværgående retning, det gælder for både biler, cyklende og gående. Denne forskel udlignes ved efterfølgende kortere grøntid på Roskildevej, så opstuvning i nord-syd gående retning undgås.


Nedlæggelse af busstoppestederne Store Vejleå i begge retninger.

Movia foreslår, at de to vestligste stoppesteder ved Store Vejleå nedlægges, da der er meget få passager, der benytter dem. Bussen stopper kun ved stoppestederne, såfremt der er passagerer, der skal af eller på. Nedlæggelse af stoppestederne bidrager dog positivt til den samlede rejsetidsbesparelse.


Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre med at etablere busprioritering i krydsene Roskildevej/Damgårdsvej og Roskildevej/Roholmsvej og med nedlæggelse af de to stop ved Store Vejleå.

Økonomi

Udgiften på ialt 245.000 kr., der afholdes i 2022, finansieres af projektmidlerne fra Trafikstyrelsen og senest forventes udbetalt i 2024.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at der etableres busprioritering i Roskildevejens kryds med henholdsvis Damgårdsvej og Roholmsvej,

2. at stoppestederne Store Vejleå, stop nr. 4209 og 4156, nedlægges,

3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på ialt 245.000 kr. til arbejderne i 2022 og

4. at udgiften på 245.000 kr. finansieres af projektmidler fra Trafikstyrelsen, der senest forventes udbetalt i 2024.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 20. april 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag Busprioritering muligheder og konsekvenser Bilag Busprioritering muligheder og konsekvenser
2 Opstartsbrev - Forbedret fremkommelighed for linje 123 Opstartsbrev - Forbedret fremkommelighed for linje 123
3 Bevillingsskema - Busprioritering Bevillingsskema - Busprioritering
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Musikteatret - Nødvendig vedligeholdelsesarbejde i 2021 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til større nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Musikteatret.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen er i 2021 afsat 2,1 mio. kr. til større nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Musikteatret. Disse arbejder skal gennemføres, uanset om Musikteatret også fremover skal benyttes til flere kulturelle funktioner end i dag. De større opgaver, anbefaler Kultur & Fritid i deres notat fra august 2020 vedr. Musikteatret og alternative muligheder for huset.


Følgende vedligeholdelsesarbejder blev fremlagt i notat fra Kultur & Fritid som nødvendige for den videre drift:

 • Tagventilatorer til udskiftning.
 • Udskiftning af den fleksibel tribune i teatersalen.
 • Overgang til lavtemperatur fjernvarme.

Forvaltningen har i 2021 gennemgået bygningen for at præcisere de tre vedligeholdelsesopgaver.

Gennemgangen viste, at der er behov for at blive konkrete med udskiftning af tagventilator, og at det vil bero på screeningen for overgang til lavtemperatur fjernvarme.
Musikteatrets ledelse blev kontaktet om den nye fleksible tribune. Ledelsen oplyste, at de havde lavet en undersøgelsen af tribunen, som viste, at på trods af tidligere vurdering, er der ikke behov for en total udskiftning. Tribunen kan holde yderligere 5-8 år, hvis den får skiftet dele af den mekanik, som gør den fleksibel. Den fleksible tribune skal servicers hvert år, for at forlænge levetiden.
Screeningen for tiltag i forbindelse med Musikteatrets overgang til lavtemperaturfjernvarme er ikke blevet lavet. Derfor skal denne screening laves, før der kan fastsættes mere præcise tiltag.

Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at der udskiftes tagventilatorer, samt dele i den fleksible tribune med henblik på en levetidsforlængelse. Desuden indstilles, at Musikteatret screenes for overgang til lavtemperaturfjernvarme, og at de anbefalede tiltag heraf udføres.


Nye ønsker til vedligeholdelsesopgaver

Forvaltningen har noteret fra bygningssyn, samarbejde med tagdækker og Musikteatrets ledelse, et nødvendigt behov for en tætning af taget på scenetårnet. I flere år er der med jævne mellemrum trængt vand ind, som har dryppet på scenegulvet. Der er lavet flere forsøg på tætning af taget, uden at det har løst problemet. Disse hændelser og løsninger er beskrevet i notat. Forvaltningen har sammen med tagdækker overvejet flere løsningsforslag de sidste par år. Dels udskiftning af tagpap, men også en overdækning af hele tagrummet. For at komme nærmere en løsning, er der behov for en grundigere bearbejdning, som skal ende med en fremlæggelse af 1-2 projektforslag, der skal politisk godkendes med henblik på bevilling og udførelse i 2022.

Forvaltningen indstiller, at der bruges penge på rådgiver til udarbejdelse af 1-2 projektforslag.


Forvaltningen har yderligere ønske til driftsrelateret vedligeholdelsesopgave.

 • Lyset i den lille biograf, er med gamle armaturer, som ville give en energibesparelse, hvis de blev udskiftet til energirigtig belysning.

Forvaltningen indstiller, at lyset bliver udskiftet.


Forvaltningen har yderligere ønsker, som kunne give bygningen et forskønnende løft og en større kundeoplevelse.

 • Gulvene på kundetoiletterne er ikke rengøringsvenlige, og fremstår uhygiejniske.
 • Der kunne monteres en varmeblæser ved indgangsdørene for at mindske trækgener i teater foyeren.
 • Nyt adgangskontrolsystem ADK til dørene, så de kan åbnes med en medarbejder brik.

Forvaltningen indstiller, at et evt. mindreforbrug på driftsrelateret opgaver, kan bruges til forskønnelse til glæde for brugerne af Musikteatret.

Økonomi

Der er afsat et anlægsrådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2021 til nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som søges frigivet til udførelse. En nærmere specificering af økonomien er vist i lukket notat.

Kommunikation

Økonomibilaget er lukket, da det indeholder delpriser, som kan stille kommunen ringere i en kommende udbudsproces.

Sagen sendes til orientering i Kultur- & Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til driftsrelateret istandsættelse af Musikteatret,

2. at evt. mindreforbrug på driftsrelateret istandsættelse, kan bruges til de øvrige vedligeholdelser beskrevet i sagen og

3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 20. april 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat til Dagsordenspunkt vedr. tag over scenetårnet. Notat til Dagsordenspunkt vedr. tag over scenetårnet.
2 Bevillingsskema - Musikteatret-vedl.arb. 2021 Bevillingsskema - Musikteatret-vedl.arb. 2021
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Den særlige vedligeholdelsesramme 2021 (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler fra den særlige vedligeholdelsesramme.

Sagsfremstilling

I budget 2021 er afsat 5,968 mio. kr. til særlige vedligeholdelsesarbejder. Midlerne til særlige vedligeholdelsesarbejder ønskes frigivet til følgende arbejder:


Bussluse Østbakkevej

Slusen bliver løbende udsat for hærværk og trænger til en større renovering. Slusen renoveres og designes, så den forekommer sværere at yde hærværk på.


Liljens Kvarter

Liljens Kvarter er blevet anvendt som adgangsvej i forbindelse renoveringen af gårdhavehusene, etablering af NEXT, ny fjernvarme, samt genopførelse af Kongsholmcentret. Der søges en fælles finansiering mellem parterne. Kommunens andel af renoveringen foreslås finansieret af denne pulje.


Byrum ved Kongsholmcentret og Sydstien

Det grønne byrum ved Kongsholmcentret skal reetableres efter genopbygningen af Kongsholmcentret. De nye funktioner i Kongsholmcentret og byrummets centrale placering i Albertslund Centrum medfører, at byrummet blandt andet opgraderes med byrumsinventar.


Degnehusene

Stamvejen Degnehusene er i en tilstand, der medfører, at den bør renoveres i år. Da institutionerne med adgang via Degnehusene igen skal åbnes op for kommunens børn, er der ekstra behov for parkeringspladser og derfor anlægges der parkeringspladser langs Degnehusene og vejen får nyt slidlag. Overkørslen mod Stensmosevej renoveres og udvides.


Humlehusene

Stamvejen Humlehusene er i en tilstand, der medfører, at den bør renoveres i år. Vejen genoprettes og får nyt slidlag.


Skimmelsvamp i institutioner

I efteråret blev der fundet skimmelsvamp i Brillesøen afd. Kærmosen, som først blev søgt genhuset på Sydskolen, og nu genhuses i pavillioner i forbindelse med den eksisterende bygning. Ligeledes blev der konstateret skimmelsvamp i Brillesøen afd. Tranekæret, som også blev søgt genhuset på Sydskolen, men nu genhuses i tidligere Klub Vest og pavillioner i forbindelse med denne. Desuden har der været konstateret skimmelsvamp i Damgården afd. Jægerhytten, som genhuses i Naverland. I forbindelse med disse tre projekter har der været udgifter til indeklimamålinger, skimmelsanering, klargøring af bygninger samt leje og opsætning af pavillioner.


Tennisbaner ved Stadion

To af kunststofgræsbanerne ved Stadion er meget slidte og ønskes udskiftet. Kunststofgræsbelægningen er begyndt at bule i hjørnerne, så den ligger løst og laver folder, som spillerne kan falde i.


Opgradering af det kommunale alarmsystem

Vagten administrerer sikkerheden vedrørende alarminstallation i kommunens ejendomme og modtagelse af alarmsignaler i vagtcentralen på rådhuset. Udstyret til dette er af ældre dato, og der kan ikke mere skaffes reservedele til dette. Det har samtidigt vist sig ikke at være kompatibelt med nyere servere, som benyttes i dag, og derfor er det nødvendigt med en hurtig udskiftning af både software og hardware for at kunne opretholde alarmdækningen på kommunens ejendomme.


Genopretning af Kanaltorvet

Da beplantningen langs Kanaltorvet 2 og blomsterbutikken står skyggefuldt har den ringe vækstbetingelser. Beplantningen foreslås derfor fjernet og erstattet af en flisebelægning, som får byrummet til at fremtræde pænt og samtidig letter driften. Det er nødvendigt at afsætte midler til rydning af plantebedene, udlægning af fliser samt reparation af soklen på bygningerne.


Cykelparkering ved Badesøen

Ved Stadion anlægges en ny hal og i løbet af året skal der arbejdes med busfremkommelighed på Skallerne og Stadions parkeringsplads. Cykelparkeringsarealet foran Badesøen og Stadion er nedslidt og trænger til at blive renoveret. Det foreslås, at arealet renoveres og indrettes med nye cykelstativer, hvormed ankomstarealerne til Stadion som helhed vil fremstå tidssvarende.

Økonomi

Der søges frigivet 5,968 mio. kr. fra den særlige vedligeholdelsesramme til ovenstående projekter. En nærmere specificering af økonomien er vist i lukket notat. Der er beregnet midler til eventuelle rådgiverudgifter på de enkelte sager.

Kommunikation

Økonomibilaget er lukket, da det indeholder delpriser, som kan stille kommunen ringere i en kommende udbudsproces.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5,968 mio. kr. til ovenstående projekter og
 2. at udgiften finansieres af den særlige vedligeholdelsesramme i 2021.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 20. april 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen tager projektforslaget vedrørende Kanaltorvet op til genovervejelse.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat om skimmelsvamp i kommunale ejendomme Notat om skimmelsvamp i kommunale ejendomme
2 Bevillingsskema - Særlig vedligeholdelsesramme 2021 Bevillingsskema - Særlig vedligeholdelsesramme 2021
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Regulativ for udeservering mv (efter høring)

Anledning

Regulativ for særlig råden over vejareal, herunder udeservering, arrangementer på kommunens arealer og plakatopsætning behandles med henblik på, at regulativet sendes i høring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager løbende henvendelser og ansøgninger om brug af de kommunale veje, pladser og stier. F.eks. placering af genstande på vejareal, arrangementer på veje og stier, i parker, udeservering samt opsætning af plakater. I Vejloven kaldes det Råden over vejareal. For at sikre ensartethed i sagsbehandlingen er der formuleret et regulativ, der indeholder en række almindelige vilkår for de forskellige typer af råden, hvorved det sikres, at alle ansøgere stilles de samme vilkår. I særlige tilfælde vil der i selve tilladelsen blive skrevet bestemte vilkår ind, der kun gælder for den givne tilladelse. Regulativet gælder alle kommunale arealer i Albertslund herunder i Albertslund Centrum og består af fire dele:


 • Placering af genstande på vejareal

Sikrer, at trafikken kan opretholdes bedst muligt og at genstande placeres hensigtsmæssigt, trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at de afmærkes efter gældende regler.


 • Udeservering

Sikrer, at udeservering sker på en måde, så øvrige trafikanter kan færdes uhindret, at udeservering kun sker på arealer med direkte tilknytning til serveringsstedet, i hvilket tidsrum der må være udeservering, samt at der dagligt skal ryddes op og fjernes affald.


 • Arrangementer på kommunens veje, stier og arealer

Sikrer, at arrangementer sker trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, at der forefindes de faciliteter, der er behov for i forhold til arrangementets størrelse og art, at ordensregler overholdes, og at der bliver ryddet op efter arrangementer.


 • Opsætning af plakater

Sikrer, at plakater hænger lovligt og hensigtsmæssigt, at de opsættes og nedtages rettidigt, og at der kun reklameres for arrangementer, der foregår i Albertslund Kommune.


Regulativet håndhæves via dialog, om nødvendigt med varsler og påbud om fjernelse samt anmeldelse til politiet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 16. marts 2021

Regulativet for råden over kommunale vejarealer, skilteophæng og udeservering mv. blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i december 2020 og sendt i 8 ugers offentlig hørig. Der er indkommet et høringssvar fra Citycon, som ejer og administrerer lejemålene i Albertslund Centrum - se bilag: Høringssvar fra Citycon.

Citycon spørger om konsekvensen af regulativet er, at de skal sende individuelle ansøgninger til de tilbagevendende aktiviteter som de hvert år gennemfører i Centret.


Forvaltningen foreslår, at der laves en femårig aftale med Citycon om tilladelse til deres tilbagevendende aktiviteter.


I forlængelse af den endelige godkendelse vil forvaltningen sammen med Citycon, gennemgå de lejemål i Albertslund Centrum, der vedrører udeservering og sikre, at de har en tilladelse som lever op til kravene i regulativet.


Bilaget "Betaling for udeservering på offentligt vejareal" viser takster i to kommuner, der tager betaling for udlån af areal til udeservering.

Lovgrundlag

Vejloven, privatvejsloven og færdselsloven.

Kommunikation

Udkast til regulativ for særlig råden over vejareal sendes i 4 ugers høring.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udkast til regulativ for særlig råden over vejareal mv. godkendes og sendes i 4 ugers høring.


Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 16. marts 2021,

1. at regulativet for råden over vejarealer, herunder udeservering og skilteophæng, godkendes og

2. at der indgås en femårig aftale med Citycon om deres tilbagevendende aktiviteter.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 17. november 2020, pkt. 3:

Tiltrådte at sende sagen i høring i 8 uger, idet gennemgangen af alle lejemål med udeservering således først vil ske i 2. kvartal 2021.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen, idet det til en senere sag undersøges, hvad andre kommuner gør i forhold til betaling for udeservering.

Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet.


Kommunalbestyrelsen

Godkendte indstillingen.


Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 20. april 2021, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 20:

Tiltrådte indstillingen, idet der følges op i Kultur- og Fritidsudvalget i fht. salg i tilknytning til Badesøen.


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet det tilføjes pkt. 2, at aftalen med Citycon forelægges til politisk behandling.Ændringsforslag fra (Å)

Der gives dispensation til at kunne søge om tilladelse til udeservering foran nabofacade for resten af kalenderåret 2021. Ansøgningen sker efter aftale mellem parterne, om lån af facademeter til udeservering.


For stemte 18 (A, C, O, V, Ø, Å)

Undlod 2 (F)


Forslaget blev godkendt


Bilag

1 Regulativ - Særlig råden over vejareal Regulativ - Særlig råden over vejareal
2 Bilag Høringssvar fra Citycon Bilag Høringssvar fra Citycon
3 Bilag. Betaling for udeserrvering i andre kommuner Bilag. Betaling for udeserrvering i andre kommuner
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Arbejdsprogram for kommunale ejendomme

Anledning

Der skal tages stilling til om arbejdsprogrammet for 2020-2021 for de kommunale ejendomme kan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme, hvor det blev besluttet at der udarbejdes to-årige arbejdsprogrammer for de kommunale ejendomme. Med budget 2021 er der tilføjet mange nye opgaver i forhold til de kommunale ejendomme. Disse indarbejdet i det eksisterende arbejdsprogram for de kommunale ejendomme for perioden 2020-2021. Arbejdsprogrammet er en midtvejsstatus, hvor forvaltningen orienterer om status på de enkelte projekter.


Arbejdsprogrammet er opdelt i emnerne optimering, nybyggeri, renovering og vedligehold samt dataudvikling. I det følgende gives en status på opgaverne i 2020. Både status for 2020 og handlingerne for 2021 kan ses af arbejdsprogrammet, som er bilagt.


Generelt har COVID-19 medført en lang række opgaver på ejendomsområdet bl.a. fremrykkede anlægsprojekter samt tilpasning af institutioner. Det har krævet ressourcer, som har betydet, at nogle at nogle af de planlagte aktiviteter i arbejdsprogrammet for 2020 ikke er kommet så langt som forventet. På trods af de mange nye opgaver og en nedlukning af samfundet, som har vanskeliggjort arbejdet med projekterne, er det lykkes at sikre fremdrift i projekterne og komme i mål med mange af dem. Det skyldes styring og ledelse af projekterne herunder et godt samarbejde med andre afdelinger, brugerne, eksterne samarbejdspartnere mm. om et fælles mål.


Optimering

I 2020 blev der arbejdet på de indledende faser af en analyse af kapaciteten for skoleområdet, hvor arbejdet fortsætter i 2021. Der blev lavet et beslutningsoplæg i forhold til samling af Brøndagerskolen og der blev lavet en analyse af, hvordan Sydskolen skal anvendes i fremtiden. Der blev lavet en analyse af om Musikskolen kan flytte til Musikteatret og en analyse i forhold til fremtidig placering af AMC’s klubtilbud. Der blev lavet en analyse af mulige placeringer af Stop Spild Lokalt. Desuden blev der lavet en analyse og et beslutningsoplæg af behovet for kommunale ejendomme, som følge af byudviklingen.


Nybyggeri

I 2020 blev der arbejdet med projekteringen af nye omklædningsfaciliteter ved HIC. Der blev lavet et nyt udbud af Klub Svanen og Bakkens Hjerte og Plejecentret Albertshøj Etape 3. Opførelsen af en ny hal ved Stadion blev igangsat. En tilbygning til Materialegården blev projekteret, udbudt og opførelsen blev igangsat. I processen med etableringen af de to klubber samt den nye hal blev der anvendt bæredygtighedsledelse.


Renovering og vedligehold

I 2020 blev der arbejdet med konkrete projekter for levetidsforlængelse af daginstitutioner. Ikke alle projekter er afsluttede bl.a. pga. af skimmelsvamp, så arbejdet fortsætter i 2021. Der blev også arbejdet med opgradering af legepladser ved institutioner. Etableringen af IT-infrastruktur i forbindelse med de nye klubber blev påbegyndt, idet der blev trukket trækrør. Roskildevej 122 blev nedrevet. Der blev foretaget en analyse af Albertslund Ridecenters anlægsbehov, som blev indarbejdet i budgettet. Der blev ikke udarbejdet på en egentlig plan for overgang til lavtemperaturfjernvarme for de kommunale ejendomme, men kun indledende screeninger af bygninger, da udbud af håndværkerydelser tog flere ressourcer end forventet. I forhold til strategi for fremtidig CTS-drift blev markedet analyseret i forhold til hvilke hardware og software der skal satses på. Begge projekter fortsætter i 2021.


Dataudvikling

I 2020 blev der arbejdet med udbud af håndværkerydelser for de store fag, som vvs, tømrer, el, ventilation og kloak. Rammerne for projektet blev fastlagt, der blev gennemført en prækvalifikation, en indledende tilbudsrunde, et forhandlingsforløb og der blev afgivet endelige tilbud, som blev evalueret. Arbejdet med at opgradere bygningsdata i fagsystemer kom ikke så langt, da der var udfordringer med at få systemleverandøren til at levere på kommunens ønsker, så arbejdet fortsætter i 2021 og 2022. Det var planlagt at fase 2 af digitalt loft i Kongsholmcentret skulle gennemføres, men det har først været muligt at samle parterne i 2021, så projektet startes op 2021. Databearbejdningen af projektet er derfor udskudt til 2022. Albertslund Kommune deltager også i et kommunalt netværk i KL-regi om indberetning af sammenlignelige nøgletal for kommunale ejendomme, men selve indberetningen af data er forvaltningen ikke så langt med som planlagt. Arbejdet fortsætter i 2021 og 2022. Hovedopgaven med at udarbejde en ny arkitekturpolitik ligger i en anden afdeling og de kommunale ejendomme bidrager blot til projektet. Opgaven er ikke påbegyndt i 2020, men det forventes at ske i 2021. Den politiske behandling af arkitekturpolitikken forventes dog først at ligge i 2022.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at arbejdsprogrammet for de kommunale ejendomme for 2020-2021 tages til efterretning.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 20. april 2021, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Arbejdsprogram for kommunale ejendomme 2020 Arbejdsprogram for kommunale ejendomme 2020
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Hegning af nyttehaver - Tornegårdsvej 48 - 91

Anledning

Tornegårdsvej 48-91 - Dispensation fra lokalplan 10.2 til opsætning af hække omkring nyttehaver.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen for den sydlige del af Tornegårdsvej (48-91) besluttede i 2015 at søge Albertslund Kommune om tilladelse til at opsætte hække omkring deres nyttehaver. Nyttehaverne er placeret på grundejerforeningens fællesareal. Ifølge lokalplanen for området vil opsætningen af hække omkring nyttehaverne kræve dispensation fra lokalplan 10.2. Det fremgår af lokalplanens §§ 9.1 og 9.3 at;


 • Der må ikke etableres hegning på de fælles friarealer. Omkring områdets legepladser må der opsættes trådhegn skjult i en hækbeplantning.
 • Inden for boliggrupperne udlægges arealer til private gårde og haver som vist på kortbilag nr. 2. På den del af de private parceller, som er placeret fjernest fra boligerne (nyttehaverne), må der ikke etableres hegn eller tæt beplantning mod naboer og fællesarealer.


Grundejerforeningen begrundede deres ansøgning med, at de var svært generet af, at udefrakommende betrådte, ødelagde og plukkede deres afgrøder. Derudover havde de også problemer med løsgående hunde, som besørgede i urtehaverne. For at imødekomme problemet ønskede foreningen at skærme haverne med hegn i form af bøgehække. Den maksimale højde ville være 160 cm, for ikke at danne for store skygger i nyttehaverne, samt for at bevare et åbent præg, hvor beboerne kunne kigge ind til hinanden.


Forvaltningen fremlagde dispensationsansøgningen for Miljø- og Byudvalget, der besluttede at give afslag.


Efterfølgende har forvaltningen forsøgt at komme i dialog med grundejerforeningen om hegningen. Forvaltningen har foreslået, at grundejerforeningen udarbejder en ny ansøgning, hvor højden på hækkene reduceres til en halv meter. Samtidig har forvaltningen ønsket en tilkendegivelse på, at grundejerforeningen (som ansvarlig for fællesarealet) vil tage fat i den forkerte hegning og rette denne i forhold til lokalplanen og deres foreningsvedtægter. Det har desværre ikke været muligt at fastholde dialogen om dette med grundejerforeningen.


Kommunalbestyrelsesmedlem Leif Pedersen (F) har den 25. december 2019 anmodet forvaltningen om at genoptage sagen, herunder anmodet om svar på, om der i den mellemliggende periode er givet tilladelse til inddrage fællesområderne til de private matrikler på den sydlige del af Tornegårdsvej.


Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har undersøgt forholdet, herunder foretaget syn af området. Det kan ud fra synet konstateres, at langt de fleste nyttehaver ikke har funktion som nyttehave, men derimod henstår som græsarealer. Græsarealerne er de fleste steder indhegnet med lave bøgehække. Nyttehaverne fremstår flere steder beplantet. Nogle har opsat trampoliner eller anlagt terrasse/gangbelægning. Se vedlagte fotos og lokalplanbilag.


Der er ikke handlepligt på bestemmelser i en lokalplan. Det vil sige, at beboerne på Tornegårdsvej ikke er tvunget til at tage nyttehavearealerne i brug som nyttehaver. Hvis de derimod ønsker at tage nyttehavearealerne i brug, er de forpligtet til at følge bestemmelserne i lokalplanen, herunder også forpligtet til at lovliggøre forhold, som er i strid med lokalplanen. Nyttehaverne udgør kun en lille del af fællesarealet. Da bøgehække i forvejen bliver anvendt i området, vil forvaltningen anbefale, at der gives tilladelse til opsætning af hække omkring nyttehaverne, på betingelse af, at der anvendes lave bøgehække. Øvrige hegning bør ikke tillades. Alternativt skal forvaltningen opstarte en lovliggørelsesproces og påbyde grundejerforeningen at fjerne alle hække, hegn m.v. Forvaltningen skønner dog, at sandsynligheden for, at de lokalplanudlagte arealer vil blive taget i brug som nyttehaver er meget lille, såfremt der ikke gives tilladelse til en eller anden form for afskærmning.
Opsætning af hække vil ikke ændre på grundejernes eksklusive brugsret til den enkelte nyttehave. Nyttehaverne vedbliver dog at være beliggende på fællesarealet. Der vil derfor ikke være et krav om at nyttehaverne udstykkes i forbindelse med opsætning af hækkene.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 23. april 2020

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt ejerforholdet omkring nyttehaverne. Nyttehaverne er beliggende på grundejerforeningens fællesareal. Nyttehaverne er i henhold til lokalplanens bestemmelser anført med betegnelsen ” private parceller”. Lokalplanen sikrer derved grundejerne en eksklusiv brugsret et stykke jord, som er beliggende på fællesarealet. Opsætning af hække vil ikke ændre på denne brugsret. At nyttehaverne er beliggende på fællesarealet, og ikke sammatrikuleret med de enkelte parceller, kan skyldes, at man ønsker at fastholde ejerskabet af nyttehaverne som et fælles anliggende. Grundejerforeningen kan i kraft af ejerskabet bedre gribe ind, såfremt de finder brugen af nyttehavearealerne uhensigtsmæssige. Forvaltningen finder derfor ikke grund til at nyttehaverne udstykkes i forbindelse med opsætning/lovliggørelsen af de lave hække.


Om dispensationsforholdet kan forvaltningen oplyse følgende. Der er ikke handlepligt på bestemmelser i en lokalplan. Det vil sige, at beboerne på Tornegårdsvej ikke er tvunget til at tage nyttehavearealerne i brug som nyttehaver. Hvis de derimod ønsker at tage nyttehavearealerne i brug, er de forpligtet til at følge bestemmelserne i lokalplanen, herunder også forpligtet til at lovliggøre forhold, som er i strid med lokalplanen. Nyttehaverne udgør kun en lille del af fællesarealet. Da bøgehække i forvejen bliver anvendt i området, vil forvaltningen anbefale, at der gives tilladelse til opsætning af hække omkring nyttehaverne, på betingelse af, at der anvendes lave bøgehække. Øvrige hegning bør ikke tillades. Alternativt skal forvaltningen opstarte en lovliggørelsesproces og påbyde grundejerforeningen at fjerne alle hække, hegn m.v. Forvaltningen skønner dog, at sandsynligheden for, at de lokalplanudlagte arealer vil blive taget i brug som nyttehaver er meget lille, såfremt der ikke gives tilladelse til en eller anden form for afskærmning.

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 19. marts 2021

Ved Miljø- og Byudvalgets genbehandling den 19. maj 2020 af forvaltningens indstilling om at give dispensation til opsætning af lave hække omkring nyttehaverne på Tornegårdsvej, ønskede udvalget at få belyst, om det er muligt at dispensere til opsætning af hegn mellem stien og Tornegårdsbebyggelsen.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at opsætte hegn mod den sydlige sti. Ifølge § 9.1 i lokalplanen må der ikke etableres hegning på de fælles friarealer. Der må dog gerne opsættes trådhegn skjult i en hækbeplantning omkring områdets legepladser. Bestemmelsen er anført som en såkaldt ”detailbestemmelse” i lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at det ifølge planlovens § 19 er muligt at dispensere fra denne bestemmelse, da afvigelsen ikke vil være i strid med principperne i planen.

Forvaltningen vil dog ikke anbefale, at der etableres hegn/hæk mod områdets sti. Årsagen hertil er, at en afskærmning tæt mod stien vil give bebyggelsen et lukket udtryk. Ifølge lokalplanen er det hensigten at skabe et større samlet friareal til fritids- og legeformål, park og lignende rekreative formål. Tornegårdsbebyggelsen er opført som rækkehuse med små haver, hvor der er lave hække omkring. Rækkehusene er omkranset af åbne grønne arealer. Det er forvaltningens vurdering, at en ydre hegning af området ikke vil passe med intentioner for et åbent tæt/lav område, som Tornegårdvej.


Nyt bilag "Oversigt over placering af nyttehaverne på Tornegårdsvej 50-91" er tilføjet sagen.

Lovgrundlag

Planloven, herunder lokalplan 10.2.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der meddeles dispensation fra §§ 9.1 og 9.3 i lokalplan 10.2 og gives tilladelse til opsætning af lave bøgehægge (0,5 m) omkring de lokalplanlagte nyttehaver.

Historik

Miljø- & Byudvalget, 25. februar 2020

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen, idet ejerforhold vedørende nyttehaverne udredes.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.


Miljø- & Byudvalget, 19. maj 2020

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen, idet det undersøges muligheden for kun at dispensere for opsætning af hegning mod det ydre, så der sker en hegning mod stien.

Borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 20. april 2021, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) kunne ikke tiltræde.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen


(O) kunne ikke tiltræde

Beslutning

For stemte 17 (A, C, F, V, Ø, Å)

Imod stemte 3 (O)


Indstillingen var godkendt

Bilag

1 Fotos taget den16. januar 2020 af nuværende hegning ved Tornegårdsvej Fotos taget den16. januar 2020 af nuværende hegning ved Tornegårdsvej
2 Kortbilag 2 til Lokalplan 10.2 (56658) Kortbilag 2 til Lokalplan 10.2 (56658)
3 Oversigt over placering af nyttehaverne på Tornegårdsvej 50-91 Oversigt over placering af nyttehaverne på Tornegårdsvej 50-91
Tilbage til toppen

14. BSU/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på børne- og skoleområdet

Anledning

Årlig status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på børne- og skoleområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. februar 2016 sagsbehandlingsfrister for det daværende direktørområde Børn, Sundhed & Velfærd. Der blev på daværende tidspunkt truffet beslutning om, at der afgives en årlig status til Kommunalbestyrelsen.


Det blev ved forelæggelse af seneste status, som vedrørte perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 besluttet, at perioden for den årlige status fremover følger kalenderåret. Perioden for denne status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister for henholdsvis for henholdsvis PPR og Familieafsnittet er derfor 1. januar til 31. december 2020, og overlapper dermed delvist med perioden for seneste status.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Fra den 1. juli 2018 gælder fristerne efter § 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område også ved Kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen.

Kommunikation

Sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, så alle borgere kan se, hvilke frister, der gælder ved ansøgning om ydelser efter den sociale lovgivning.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at afdelingernes status tages til efterretning.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet der gives kvartalsvis opfølgning på lovbundne områder det første år. Herefter tages der stilling til, om kvartalsvis opfølgning skal fortsætte.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen


(Ø) kunne ikke tiltræde


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

For stemte 14 (A, C, F, V)

Imod stemte 2 (Ø)

Undlod 4 (O, Å)


Indstillingen var godkendt

Bilag

1 Notat - BSU Notat - BSU
2 PPR PPR
3 Notat fra Familieafsnittet Notat fra Familieafsnittet
Tilbage til toppen

15. BSU/ØU/KB - Nye sagsbehandlingsfrister i Familieafsnittet

Anledning

Forvaltningen foreslår, at der fastsættes nye sagsbehandlingsfrister på det specialiserede socialområde, børn og unge med en hyppigere opfølgning på og afrapportering af de nye sagsbehandlingsfrister.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. februar 2016 sagsbehandlingsfrister for direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd. Forud for godkendelsen havde Velfærdsudvalget bedt om at få en status på overholdelsen af fristerne en gang årligt. Baggrunden for fastsættelsen af de nævnte sagsbehandlingsfrister var § 3, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administrationen på det sociale område.


I april 2021 fremlægger forvaltningen en tværgående sag vedrørende overholdelse af sagsbehandlingsfrister i kommunens myndighedsafdelinger.

Data fra det specialiserede socialområde, børn & unge er med for første gang. Arbejdet med at fremskaffe de konkrete data for sagsbehandlingsfrister har medført nogle opmærksomhedspunkter. Det er på baggrund af disse opmærksomhedspunkter, at forvaltningen foreslår nye sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde, børn & unge.


Opmærksomhedspunkterne er:

 • Der er fastlagt en række kommunale frister, som vedrører meget få konkrete sagsforløb (under 10 sager om året). Det begrænsede antal sager er ikke udtryk for det almindelige arbejde i afsnittet, og de er heller ikke relevante som forventningsafstemning med borgerne.
 • Datagrundlaget for de nuværende opgørelser over kommunalt fastsatte sagsbehandlingsfrister er usikre. Det skyldes dels, at data ikke kan trækkes i fagsystemet DUBU, dels at det ikke står klart, hvornår fristerne skal tælles fra og til.
 • For en del af de kommunalt fastsatte sagsbehandlingsfrister gælder det, at der er tale om et meget lille antal sager.


Forslag til nye sagsbehandlingsfrister på det specialiserede socialområde, børn og unge

Forvaltningen foreslår, at der bliver valgt en forenklet og mere intensiv tilgang til arbejdet med sagsbehandlingsfrister, så der i højere grad bliver fokus på de lovmæssige frister samt en løbende opfølgning på og hyppigere afrapportering på overholdelse af disse. En sådan strategi kan sikre et stærkere fokus på lovmedholdeligheden i arbejdet samt skabe basis for en løbende styring af driften i Familieafsnittet.


På handicapområdet (cirka 200 løbende sager) indebærer forslaget, at antallet af frister bliver reduceret. Tidsfristen for sagsbehandlingen bliver udvidet med 2 uger, så det bliver muligt og realistisk at indhente materiale fra diverse samarbejdspartnere. Forslag om nye sagsbehandlingsfrister på handicapområdet:

 • § 41 Merudgifter: 8 uger
 • § 42 Tabt arbejdsfortjeneste: 8 uger
 • Opfølgning på ydelser efter § 41 og 42: 1 år


På det sociale område (cirka 500 løbende sager) indebærer forslaget, at alle nugældende frister, som ikke fremgår af lovgivningen, udgår. Samtidig bliver øvrige frister, som fremgår af lovgivningen tilføjet.


Forslag om nye sagsbehandlingsfrister det sociale område:

 • Akutvurdering af underretninger: 24 timer
 • Børnefaglig undersøgelse: 4 måneder
 • Ungefaglig undersøgelse: 3 uger
 • Opfølgning på indsats, første gang: 3 måneder
 • Opfølgning på indsats efter seneste opfølgning: 6 måneder


De konkrete forslag til frister uddybes i bilaget "Nye frister på Familieafsnittets område".

Lovgrundlag

Lov om social service.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag om nye sagsbehandlingsfrister til godkendelse og
 2. at Børne- og Skoleudvalget bliver orienteret om status på de nye sagsbehandlingsfrister hvert kvartal.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 10:


Tiltrådte indstillingen


(Ø, O, B) undlod


(F) kunne ikke tiltræde


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

For stemte 12 (A, C, V)

Imod stemte 8 (F, O, Ø, Å)


Indstillingen var godkendt

Bilag

1 Nye frister på Familieafsnittets område Nye frister på Familieafsnittets område
Tilbage til toppen

16. BSU/ØU/KB - Katalog om sociale indsatser på det specialiserede socialområde.

Anledning

Godkendelse af serviceniveau for sociale indsatser på det specialiserede socialområde, børn og unge.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter Lov om social service § 138. (i daglig tale kaldet serviceloven). Serviceniveauerne er vejledende. Det betyder, at der i den konkrete sag altid skal foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats afhjælper behovet hos borgeren.


Børne- og Skoleudvalget behandlede på deres møde den 17. marts 2021 serviceniveau på forebyggelsesområdet som det første af tre serviceniveauer.

I sagsfremstillingen redegjorde forvaltningen for overvejelserne bag at fremlægge serviceniveauerne for Børne- og Skoleudvalget som tre adskilte kataloger i henholdsvis marts, april og maj 2021.


Nedenstående beskrivelse omhandler serviceniveauet om sociale indsatser. Forvaltningen fremlægger serviceniveauet om handicapkompenserende ydelser for Børne- og Skoleudvalget i maj 2021.


Katalog om sociale indsatser på det specialiserede socialområde, børn og unge

Kataloget om sociale indsatser indeholder en beskrivelse af serviceniveauet for de sociale foranstaltninger, som Familieafsnittet kan iværksætte til støtte for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Indsatserne har til formål at sikre, at alle børn får gode opvækstvilkår. Formålet med indsatserne kan være:


 • at styrke forældreskabet (f.eks. ved familiebehandling og støtte til familien i hjemmet)
 • at supplere forældrenes omsorg (f.eks. ved at bevillige en aflastningsfamilie)
 • at give barnet andre primære omsorgspersoner (ved anbringelse udenfor hjemmet).


Revideringen af det tidligere serviceniveau på området har ikke givet anledning til forslag om indholdsmæssige ændringer i serviceniveauet.

Økonomi

Serviceniveauerne afspejler Familieafsnittets nuværende socialfaglige praksis. Det forventes, at de anbefalede serviceniveauer holder sig indenfor den økonomiske ramme.  

Lovgrundlag

Serviceniveauerne er beskrevet ud fra paragraffer i serviceloven på børne- og ungeområdet.

Personalekonsekvenser

Formulering af serviceniveauer vil give medarbejderne en sikkerhed i, at de indsatser og/eller ydelser de fastlægger, lever op til kriterierne i loven og det fastlagte niveau for service på området i Albertslund Kommune.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Udsatterådet.


Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kataloget om sociale indsatser på det specialiserede socialområde, børn og unge godkendes og
 2. at kataloget over servicenveauer fremover bliver politisk behandlet hvert andet år.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget efterspurgte en orientering om overgang mellem børne- og voksenområdet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 11:


Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Serviceniveau 2021. Katalog om sociale indsatser på det specialiserede socialområde Børn_OPSAT2 Serviceniveau 2021. Katalog om sociale indsatser på det specialiserede socialområde Børn_OPSAT2
Tilbage til toppen

17. BSU/ØU/KB - Pulje til generelt løft af folkeskolen 2021 (bevilling)

Anledning

Udmøntning af tilskud fra puljen til et generelt løft af folkeskolen i 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 8. september 2020 at frigive midler til flere lærere i folkeskolen med udgangspunkt i et puljetilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Denne sag omhandler samme puljetilskud i 2021.


Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 - Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet - har afsat 275 mio. kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem som en reserve til et generelt løft af folkeskolen. Finansloven for 2021 er vedtaget i Folketinget. Det betyder, at udmøntningen af de afsatte 399,6 mio. kr. i 2021 sker via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne er fordelt til kommunerne uden forudgående ansøgning. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af elever i 0. til 9. klasse i skoleåret 2019/2020. Modsat udmøntningen af puljen for 2020 stilles der ikke som krav, at tilskuddet kommer oveni kommunens vedtagne budget på folkeskoleområdet i 2021.


Tildelingspuljens formål er at fortsætte arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet til ansættelse af flere lærere fordeles. Det fremgår af økonomiaftalen for 2021 mellem KL og regeringen, at parterne vil anvende de afsatte midler "til ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen fx via øget brug af tolærerordning til at styrke de inkluderende læringsmiljøer".


Forvaltningen foreslår, at indsatsområderne for brug af midlerne i 2020 videreføres i 2021 for at sikre en fortsat forankring af indsatserne. I Albertslund Kommune er der fokus på løsninger og metoder, der arbejder for at forebygge segregering til specialtilbud. Ved at udvikle tilbud mellem det almene og det specielle kan eleverne i højere grad støttes tidligere og tættere på det almene miljø, eksempelvis i form af tolærerordninger, støtte til den enkelte elev, undervisning på hold eller andre støtteformer. Det foreslås at tildele midlerne fra finansloven til almenområdet, det vil sige de fire folkeskoler samt 10. klasse på AUC, efter samme fordelingsnøgle som den sociale pulje i ressourcemodellen for skolerne fordeles efter. Det vil sige en vægtet nøgle, der bygger på skolernes socioøkonomiske grundlag.


Børne- og Skoleudvalget efterspurgte på deres møde den 19. august 2020 et oplæg til, hvordan midlerne kan tilføres mere målrettet. Ved at videreføre brugen af midlerne fra 2020 til 2021 sker der en målrettet indsats for børn, der oplever udfordringer i det almene miljø. De konkrete indsatser på skolerne er løbende en del af drøftelserne mellem skoleledelserne og forvaltningen, så det sikres, at midlerne anvendes målrettet til denne indsats. Det er forvaltningens forslag, at tildelingen af midlerne drøftes igen, når den nye skolestrategi er vedtaget, således at fordelingen af midlerne i de kommende år kan målrettes særlige initiativer i implementeringen af skolestrategien.

Supplerende sagsfremstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd, den 21. april 2021

Børne- og Skoleudvalget ønskede på deres møde den 14. april 2021 at få suppleret sagen med fordelingsnøgle/den økonomiske konsekvens af ændringsforslaget. Nedenfor fremgår derfor fordelingsnøglen for dels fordeling efter de sociale kriterier og dels fordeling efter det samlede elevtal. Derudover viser tabellen forskellen ved at ændre fordelingsnøglen fra sociale kriterier til elevtal.


(kr.)

Fordeling efter sociale kriterier

Fordeling efter elevtal

Forskel ved at ændre fordelingsnøglen til elevtal

Albertslund Ungecenter (10. klasse)

70.000

36.000

-34.000

Egelundskolen

283.000

357.000

+74.000

Herstedlund Skole

686.000

465.000

-221.000

Herstedvester Skole

618.000

646.000

+28.000

Herstedøster Skole

564.000

717.000

+153.000

I alt

2.221.000

2.221.000

0Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd, den 4. maj 2021

Der er tilføjet supplerende notat fra forvaltningen

Økonomi

Tilskuddet gives som et puljetilskud, hvorfor udgiften til flere lærere ikke belaster kommunens likviditet eller serviceramme. Bruges midlerne ikke til flere lærere, skal de tilbagebetales.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der modtages puljetilskud på 2,221 mio. kr. i 2021,
 2. at midlerne frigives til flere lærere i de fire folkeskoler og 10. klasse på AUC fordelt efter samme fordelingsnøgle som puljen til sociale kriterier og
 3. at fordelingen af midlerne for de kommende år drøftes igen, når en ny skolestrategi er vedtaget.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingspunkterne 1 og 3, idet Nils Jul Gjerlev (C) stillede ændringsforslag til indstillingspunkt 2 "at midlerne frigives til flere lærere i de fire folkeskoler og 10. klasse på AUC fordelt efter antallet af elever".

Udvalget undlod at stemme om indstillingspunkt 2 og oversendte til Økonomiudvalget, idet udvalget ønskede fordelingsnøgle/den økonomiske konsekvens beregnet i forhold til (C)s forslag.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen


(C, F) undlod


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødetBeslutning

(C) stillede ændringsforslag til indstillingens punkt 2 "at midlerne frigives til flere lærere i de fire folkeskoler og 10. klasse på AUC fordelt efter antallet af elever"


For stemte 2 (C)

Imod stemte 16 (A, F, O, Ø)

Undlod 2 (V, Å)


Forslaget bortfaldt


Den samlede indstilling blev godkendt.


Bilag

1 Bevillingsskema Pulje til generelt løft af folkeskolen, 2021 Bevillingsskema Pulje til generelt løft af folkeskolen, 2021
2 Notat om alternativ fordelingsmodel af pulje til generelt løft af folkeskolen Notat om alternativ fordelingsmodel af pulje til generelt løft af folkeskolen
Tilbage til toppen

18. BSU/ØU/KB - Fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningstid i folkeskolen

Anledning

Ansøgninger fra skolerne om afkortning af skoledagens længde for skoleåret 2021/2022.

Sagsfremstilling

Af folkeskoleloven fremgår den mindste varighed af undervisningstiden for de forskellige klassetrin (§ 14 b). Folkeskoleloven åbner dog for, at den mindste varighed af undervisningstiden kan fraviges ved at konvertere understøttende undervisning - i praksis betyder det, at skoledagen bliver kortere. Lovgrundlaget for dette med tilhørende lovbemærkninger er bilag til denne sag.


Ved en lovændring i maj 2019 blev der foretaget en generel afkortning af skoledagens længde for 0.-3. klasse. Mulighederne for afkortning af skoledagen er efter lovændringen forskellig for 0.-3. klasse og 4.-9. klasse. For de yngste elever i 0.-3. klasse gælder det, at en nedskalering af tiden til understøttende undervisning skal være begrundet i den enkelte klasses behov og med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen (§ 16 b). For de ældre elever i 4.-9. klasse gælder det, at en nedskalering af tiden til understøttende undervisning skal ske med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Undervisningstiden for 4.-9. klasse kan afkortes med op til to ugentlige undervisningstimer (§ 16 d). Gældende for både 0.-3. klasse og 4.- 9. klasse er det, at Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgning om fravigelse af mindste varighed af undervisningstiden, og det skal ske årligt. Godkendelse kan ske efter ansøgning fra skolelederen, som har indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen. Med denne sag følger ansøgninger fra Egelundskolen, Herstedvester Skole, Herstedlund Skole og Herstedøster Skole om fravigelse for skoleåret 2021/2022.


Egelundskolen søger om at fravige reglerne for henholdsvis 4.-6. klasse og 7.-9. klasse med 80 timer årligt svarende til to timer ugentligt. For 4.-6. klasse ønsker Egelundskolen at benytte ressourcerne til holddeling i de praktiske fag, da det er skoleledelsens vurdering, at skolens faciliteter til de praktiske fag ikke egner sig til undervisning med hele klasser. For 7.-9. klasse ønsker Egelundskolen at benytte ressourcerne til holddeling i de naturvidenskabelige fag og i de praktiske fag. Derudover ønsker Egelundskolen at benytte ressourcer til to-lærerordning i dansk og matematik i det specialiserede tilbud til elever med dysleksi. Skolebestyrelsen på Egelundskolen støtter med deres udtalelse skoleledelsens ansøgning om at fravige reglerne. Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen fra Egelundskolen er indenfor den lovgivningsmæssige ramme.


Herstedlund Skole søger om at fravige reglerne for 4.-9. klasse med to timer ugentligt. I ansøgningen beskriver lærer- og pædagogteams på årgangene, at de frigivne ressourcer vil blive brugt til to-lærerordning, som blandt andet kan muliggøre holddeling. Skolebestyrelsen på Herstedlund Skole støtter med deres udtalelse skoleledelsens ansøgning om at fravige reglerne. Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen fra Herstedlund Skole er inden for den lovgivningsmæssige ramme.


Herstedvester Skole søger om at fravige reglerne for 4.-9. klasse med to lektioner ugentligt. I ansøgningen beskriver ledelsen, at de frigivne ressourcer vil blive brugt til to-lærerordning i eksempelvis de praktisk/musiske fag og i dansk og matematik for at give mulighed for holddeling. Skolebestyrelsen på Herstedvester Skole støtter med deres udtalelse skoleledelsens ansøgning om at fravige reglerne. Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen fra Herstedvester Skole samlet set er indenfor den lovgivningsmæssige ramme.


Herstedøster Skole søger om at fravige reglerne for 4.-9. klasse med to lektioner ugentligt. I ansøgningen beskriver ledelsen, at de frigivne ressourcer vil blive brugt til to-lærerordning i dansk og matematik med henblik på at øge muligheden for holddeling. Skolebestyrelsen på Herstedøster Skole støtter med deres udtalelse skoleledelsens ansøgning om at fravige reglerne. Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen fra Herstedøster Skole samlet set er indenfor den lovgivningsmæssige ramme.


Skolernes ansøgninger samt udtalelser fra skolebestyrelserne er bilag til denne sag.


Det gælder for alle skoler, der forkorter skoledagen, at de skal redegøre for brugen af de frigivne ressourcer i kvalitetsrapporten, der udarbejdes hvert andet år og som drøftes og godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen med tilhørende lovbemærkninger (LBK nr. 1396 af 28. september 2020).

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK nr. 204 af 13. marts 2020).

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der træffes beslutning om ansøgning fra Egelundskolen om fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for 4.-6. klasse for skoleåret 2021/2022,
 2. at der træffes beslutning om ansøgning fra Egelundskolen om fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for 7.-9. klasse for skoleåret 2021/2022,
 3. at der træffes beslutning om ansøgning fra Herstedlund Skole om fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for 4.-9. klasse for skoleåret 2021/2022,
 4. at der træffes beslutning om ansøgning fra Herstedvester Skole om fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for 4.-9. klasse for skoleåret 2021/2022 og,
 5. at der træffes beslutning om ansøgning fra Herstedøster Skole om fravigelse fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for 4.-9. klasse for skoleåret 2021/2022.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Lovgivning og lovbemærkning vedr. §16b og §16d i folkeskoleloven Lovgivning og lovbemærkning vedr. §16b og §16d i folkeskoleloven
2 Egelundskolen - ansøgning 4.-6. klasse Egelundskolen - ansøgning 4.-6. klasse
3 Egelundskolen - ansøgning 7.-9. klasse Egelundskolen - ansøgning 7.-9. klasse
4 Egelundskolen - skolebestyrelsens udtalelse Egelundskolen - skolebestyrelsens udtalelse
5 Herstedlund Skole - ansøgning og skolebestyrelsens udtalelse Herstedlund Skole - ansøgning og skolebestyrelsens udtalelse
6 Herstedlund Skole - bilag Herstedlund Skole - bilag
7 Herstedvester Skole - ansøgning Herstedvester Skole - ansøgning
8 Herstedvester Skole - skolebestyrelsens udtalelse Herstedvester Skole - skolebestyrelsens udtalelse
9 Herstedøster Skole - ansøgning Herstedøster Skole - ansøgning
10 Herstedøster Skole - skolebestyrelsens udtalelse Herstedøster Skole - skolebestyrelsens udtalelse
Tilbage til toppen

19. EBU/ØU/KB - Driftsunderskud for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter på grund af Covid-19

Anledning

COVID-19 pandemien har betydet en markant aktivitetsnedgang på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) og et deraf følgende driftsunderskud på i alt 9,52 mio. kr. i 2020. Som samarbejdskommune er Albertslund Kommune forpligtet til at medfinansiere VSK’s underskud. Albertslund Kommunes andel er 461.236 kr.

Sagsfremstilling

Den 11. marts 2020 lukkede al undervisningsaktivitet på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) ned som følge af COVID-19 pandemien. Samtidig blev integrationsindsatsen sat i bero, således at der ikke blev henvist kursister fra kommunerne til sprogcenteret. Al testaktivitet på skolen blev ligeledes sat i bero, hvilket betød, at ingen kursistforløb kunne afsluttes under nedlukningen. Sidstnævnte har stor betydning for omsætningen grundet den særlige finansiering af danskuddannelserne.


Siden er der gradvist blevet åbnet for flere undervisningsaktiviteter, men perioderne med hel eller delvis nedlukning har betydet mindre aktivitet og dermed mindre omsætning for VSK. Nedlukningen og aktivitetsbegrænsningerne i foråret 2020 har isoleret set medført et tab for VSK på danskuddannelserne i størrelsesordenen 7,8 mio. kr. i forhold til den forventede indtægt i perioden. I alt går VSK ud af 2020 med et underskud på 9,52 mio. kr. (se bilag 1).


Brøndby Kommune er driftskommune for VSK, og Albertslund Kommune indgår i samarbejdet via en samarbejdsaftale. Heraf fremgår det bl.a., at et eventuelt driftsunderskud delvist skal dækkes af de 11 samarbejdskommuner. Brøndby Kommune har, i samarbejde med VSK, fremlagt en model for medfinansiering (se bilag 2), som der er bred opbakning til blandt brugerkommunerne.


Modellen indebærer:

• At driftskommune og brugerkommuner samlet bidrager med et beløb i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. til delvis nedbringelse af underskuddet i 2020.

• At kommunernes bidrag, som anført i samarbejdsaftalen, sker efter deres aktivitetsandele i 2020.

• At det resterende underskud afvikles af VSK over en kort årrække.


For Albertslund Kommune betyder det en medfinansiering på i alt 461.236 kr. (Se bilag 2).


Nedgangen i deltagere i danskundervisning har medført færre udgifter for Albertslund Kommune i 2020. VSK’s foreløbige beregning i december var, at der ville være et underskud, der skulle medfinansieres af Albertslund på 436.079 kr. Dette beløb blev derfor restancebogført på 2020 regnskabet. Det betyder, at der er en lille difference på 25.157 kr., som vil blive bogført på 2021 under danskundervisning.


Der har i 2020 været et mindreforbrug på danskundervisning på en mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre borgere, der har påbegyndt danskuddannelse i 2020 på grund af Covid-19. Både udgifterne til Sprogcentret og mindreudgifterne til sprogundervisning indgår i et samlet Covid-19 relateret regnskab til staten.


Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til medfinansiering af driftsunderskud på danskuddannelserne ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter godkendes.

Historik
Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 26. april 2021, pkt. 2:

Tiltrådte instillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Årsregnskab for danskuddannelserne VSK.docx Bilag 1 - Årsregnskab for danskuddannelserne VSK.docx
2 Bilag 2 - Model for medfinansiering VSK.docx Bilag 2 - Model for medfinansiering VSK.docx
Tilbage til toppen

20. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til køb af bil efter serviceloven § 114.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal i henhold til serviceloven § 114 tilbyde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

 • vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
 • vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
 • forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.


Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne, bliver der udarbejdet en kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært inden for service- eller sundhedsloven).

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse en gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandarden for støtte til køb af bil efter serviceloven § 114 er ikke-lovpligtig og er en ny, selvstændig kvalitetsstandard. Indsatsen vedrørende støtte til køb af bil har tidligere indgået som en del af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet, som senest er blevet revideret i 2013. Derfor vil denne kvalitetsstandard se markant anderledes.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Med den opdaterede kvalitetsstandard er der foretaget ændringer i layout, opsætninger m.m., hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i forhold til de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg. Eftersom der er sket mange ændringer i kvalitetsstandarden, er det ikke muligt at vedlægge en version med ændringsmarkeringer. Et uddrag af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet fra 2013 er vedlagt som bilag, hvormed det overordnet er muligt at se de ændringer, der er foretaget i henhold til indsatsen.


Der er foretaget følgende overordnede ændringer af kvalitetsstandarden:

 • Opsætning af kvalitetsstandard: For at sikre en rød tråd i alle kvalitetsstandarderne, er opsætningen af denne kvalitetsstandard ændret til seneste skabelon.
 • Sproglige præciseringer: Der er foretaget sproglige præciseringer, herunder opsætning af indsatsskema, uddybning af enkelte sætninger, tilretning af stavefejl og opdatering af links.
 • Afsnit: Der er tilføjet særskilt afsnit med relevante og opdaterede kontaktoplysninger, klagemulighed samt hjemmesider.
 • Webtilgængelighed: Kvalitetsstandarden er tilpasset og kontrolleret i henhold til webtilgængelighed.


Videre er der foretaget en række mere specifikke ændringer af indhold og tekst:

 • Afsnit vedrørende 'Overordnede bevillingskriterier' og 'Vurdering af borgerens behov' (side 4): Indhold og formuleringer videreføres fra kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet fra 2013.
 • Afsnit vedrørende 'Ansøgning og bevilling' (side 5): Ansøgningsprocessen er blevet beskrevet på ny og illustrerer vejen fra ansøgning til bevilling. Formålet hermed er at sikre gennemsigtighed i forhold til de forskellige trin i ansøgningen.
 • Indsatsskema 'Støtte til køb af bil' (side 9-10): Der er taget afsæt i indsatsskemaet fra kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet fra 2013. Der er lagt vægt på at præcisere og opdatere indholdet i skemaet samt at gøre det mere læsevenligt og overskueligt. Derudover er aktuelle satser samt relevante myndigheder blevet opdateret.


Den nye kvalitetsstandard er vedlagt som bilag i form af udgave til publicering.

Lovgrundlag

Serviceloven § 114.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for støtte til køb af bil efter serviceloven § 114 godkendes.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. april 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Uddrag_Stoette-til-bil_Kvalitetsstandard-hjaelpemidler_2013 Uddrag_Stoette-til-bil_Kvalitetsstandard-hjaelpemidler_2013
2 Kvalitetsstandard_Stoette-til-koeb-af-bil_SEL-114_Albertslund-Kommune_2021 Kvalitetsstandard_Stoette-til-koeb-af-bil_SEL-114_Albertslund-Kommune_2021
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

21. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for APV-hjælpemidler

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for APV- hjælpemidler (Arbejdsmiljøloven §15).

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal i henhold til arbejdsmiljøloven § 15 tilbyde APV - hjælpemidler.


Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne, bliver der udarbejdet en kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært inden for service- eller sundhedsloven).

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse en gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandarden for APV - hjælpemidler § 15 er ikke-lovpligtig og er en ny, selvstændig kvalitetsstandard. Indsatserne vedrørende APV- hjælpemidler har tidligere indgået som en del af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet, som senest er blevet revideret i 2013. Derfor vil denne kvalitetsstandard se markant anderledes.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Med den opdaterede kvalitetsstandard er der foretaget ændringer i layout, opsætninger m.m., hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i forhold til de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg. Eftersom der er sket mange ændringer i kvalitetsstandarden, er det ikke muligt at vedlægge en version med ændringsmarkeringer. Et uddrag af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet fra 2013 er vedlagt som bilag, hvormed det overordnet er muligt at se de ændringer, der er foretaget i henhold til indsatsen. I den gamle kvalitetstandard har en række indsatser været en blanding af arbejdsmiljøloven § 15 og serviceloven § 112. I den nye kvalitetstandard er det kun § 15, der indgår. En række af indsatserne vil fortsat være relevante som serviceloven § 112, hvilket vil blive fremlagt på et af de kommende møder til politisk behandling.


Der er foretaget følgende overordnede ændringer af kvalitetsstandarden:

 • Opsætning af kvalitetsstandard: For at sikre en rød tråd i alle kvalitetsstandarderne, er opsætningen af denne kvalitetsstandard ændret til seneste skabelon.
 • Sproglige præciseringer: Der er foretaget sproglige præciseringer, herunder opsætning af indsatsskema, uddybning af enkelte sætninger, tilretning af stavefejl og opdatering af links.
 • Afsnit: Der er tilføjet særskilt afsnit med relevante og opdaterede kontaktoplysninger, arbejdsmiljø samt hjemmesider.
 • Webtilgængelighed: Kvalitetsstandarden er tilpasset og kontrolleret i henhold til webtilgængelighed.


Enkelte indsatser udgår i kvalitetstandarden:

 • Bademåtte (skridsikker) - Det forventes, at borgeren selv investerer i dette hjælpemiddel.
 • Støttegreb og vægbøjler - Det ligger under serviceloven § 112 (Der foreligger en principafgørelse fra Ankestyrelsen fra den 10. oktober 2017).


Videre er der foretaget en række mere specifikke ændringer af indhold og tekst:

 • Barneseng med el-funktioner’ ændret til Plejeseng barn/junior (side 16)
 • Følgende indsatser er tilrettet, så indholdet er målrettet §15 APV-hjælpemidler
   • Badehjælpemidler, øvrige
   • Bade- toiletstol
   • Toiletforhøjer
   • Armlæn som monteres på toilet
   • Glidebræt
   • Plejeseng med el-funktioner
   • Sengebord
   • Fjernelse af dørtrin


Følgende nye indsatser er tilføjet:

 • Forflyningsplatform
 • Sengestøttegreb/sengebøjle


Den nye kvalitetsstandard er vedlagt som bilag i form af udgave til publicering.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 27. april 2021

Det ønskes oplyst, hvad forskellen er på plejeseng med el-funktioner og sengebund med el-funktioner.

Forvaltning oplyser, at man tidligere kunne give sengebunde med el-funktion til en almindelig seng, så den kunne få elevation. Dette betragtes i dag som sædvanligt indbo.


Det ønskes oplyst, hvorfor almindelig vedligeholdelse af manuel kørestol ikke er omfattet af ydelsen.

Forvaltningen oplyser, at almindelig vedligeholdelse f.eks. er rengøring og smøring af hjul. Hvis borger ikke selv kan stå for almindelig vedligeholdelse, bliver dette bevilget som særskilt hjemmepleje-ydelse.


Det ønskes oplyst, om der findes principafgørelse i Ankestyrelsen om bademåtter.

Forvaltningen oplyser, at der ikke foreligger principafgørelse i forhold til bademåtter. Bademåtter skal borger selv købe, da produktet i dag betragtes som sædvanligt indbo. Dette skyldes, at produktet i forhold til samfundsudviklingen er blevet mere almindeligt og forhandles bredt. Denne vurdering af, hvad der betragtes som sædvanligt indbo, ses eksempelvis også for robotstøvsuger og el-scooter, der indledningsvist kan være betragtet som hjælpemidler, men med tiden henregnes som forbrugsgode eller sædvanligt indbo.


Den faglige vurdering af, hvorvidt der er tale om forbrugsgode eller sædvanligt indbo bygger på relevant lovgivning, bekendtgørelse og vejledning samt Ankestyrelsens principafgørelser. Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (VEJ nr 10324 af 14/12/2017), hvad der nærmere ligger i begreberne forbrugsgoder og sædvanligt indbo. Af vejledningens kapitel 7, afsnit 49-51 fremgår det blandt andet, at "Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed.", samt at "Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, (...) og som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.". Videre fremgår det, at der "Ved bedømmelsen af, om et forbrugsgode er så almindeligt, at der ikke kan ydes hjælp til anskaffelsen efter reglerne om forbrugsgoder, må der tages hensyn til udviklingen i den almindelige levestandard og borgernes forbrugs- og levevaner. Således vil flere forbrugsgoder med tiden blive mere almindeligt udbredt og efterhånden blive betragtet som sædvanligt indbo".

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven § 15.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for APV-hjælpemidler (Arbejdsmiljøloven § 15) godkendes.


Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. april 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet det oplyses, hvad forskellen er på plejeseng med el-funktioner og sengebund med el-funktioner (side 18) samt oplysning om, hvorfor almindelig vedligeholdelse af manuel kørestol ikke er omfattet af ydelsen (side 22).

Udvalget ønskede oplyst, om der findes principafgørelse i Ankestyrelsen om bademåtter.


Leif Pedersen (F), Tina Bodholdt-Nielsen (O) og Helge Bo Jensen (Ø) undlod.Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen


(O, Ø) undlod


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

For stemte 15 (A, C, F, V, Å)

Imod stemte 2 (Ø)

Undlod 3 (O)


Indstillingen blev godkendt


Bilag

1 Kvalitetsstandard_APV-hjaelpemidler_AML-15_Albertslund-Kommune_2021 Kvalitetsstandard_APV-hjaelpemidler_AML-15_Albertslund-Kommune_2021
2 Uddrag_APV-hjaelpemidler-paragraf-15_Kvalitetsstandard-2013 Uddrag_APV-hjaelpemidler-paragraf-15_Kvalitetsstandard-2013
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

22. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler efter serviceloven §§ 112-113.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal i henhold til serviceloven §§ 112-113 yde støtte til kropsbårne hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kropsbårne hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.


Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne, bliver der udarbejdet en kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært inden service- eller sundhedsloven).

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse en gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandarden for kropsbårne hjælpemidler efter serviceloven §§ 112-113 er ikke-lovpligtig og er en ny, selvstændig kvalitetsstandard. Indsatserne vedrørende kropsbårne hjælpemidler har tidligere indgået som en del af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet, som senest er blevet revideret i 2013. Derfor vil denne kvalitetsstandard se markant anderledes.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Med den opdaterede kvalitetsstandard er der foretaget ændringer i layout, opsætninger m.m., hvilket sker med henblik på at sikre en rød tråd i forhold til de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg. Eftersom der er sket mange ændringer i kvalitetsstandarden, er det ikke muligt at vedlægge en version med ændringsmarkeringer. Uddrag af kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet fra 2013 er vedlagt som bilag, hvormed det overordnet er muligt at se de ændringer, der er foretaget i henhold til indsatserne.


Der er foretaget følgende overordnede ændringer af kvalitetsstandarden:

 • Opsætning af kvalitetsstandard: For at sikre en rød tråd i alle kvalitetsstandarderne, er opsætningen af denne kvalitetsstandard ændret til seneste skabelon.
 • Sproglige præciseringer: Der er foretaget sproglige præciseringer, herunder opsætning af indsatsskema, uddybning af enkelte sætninger, tilretning af stavefejl og opdatering af links.
 • Afsnit: Der er tilføjet særskilt afsnit med relevante og opdaterede kontaktoplysninger, klagemulighed samt hjemmesider.
 • Webtilgængelighed: Kvalitetsstandarden er tilpasset og kontrolleret i henhold til webtilgængelighed.


Videre er der foretaget en række mere specifikke ændringer af indhold og tekst:

 • Afsnit vedrørende 'Overordnede bevillingskriterier' og 'Vurdering af borgerens behov' (side 4): Indhold og formuleringer videreføres fra kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet fra 2013.
 • Afsnit vedrørende 'Ansøgning' (side 5): Ansøgningsprocessen samt mulighed for hjælp til selvbetjening er beskrevet. Herudover er det tydeliggjort, at ansøgninger om hjælpemidler efter serviceloven § 112 er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening (jf. serviceloven § 112 a, stk. 1).
 • Indsatsskemaer (side 8-23): Der er lagt vægt på at præcisere og opdatere indholdet i skemaerne samt at gøre det mere læsevenligt og overskueligt. Derudover er aktuelle satser samt relevante myndigheder blevet opdateret.


Enkelte indsatser udgår i kvalitetsstandarden:

 • Kørepose - Da det vurderes til at være et teknisk hjælpemiddel
 • Regnslag - Da det vurderes til at være sædvanligt indbo
 • Hjælpemidler til hovedbeskyttelse - Da det vurderes til at være et teknisk hjælpemiddel


Den nye kvalitetsstandard er vedlagt som bilag i form af udgave til publicering.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 27. april 2021

Det kan oplyses, at antal teststrimler og fingerprikkere (lancetter) følger af Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (VEJ nr 10324 af 14/12/2017), hvor det af vejledningens kapitel 10, afsnit 106 fremgår at: "Til tabletbehandlede diabetikere, hvor lægen anser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet, gives op til 150 stk. teststrimler og fingerprikkere (lancetter) årligt".

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 112-113.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler efter serviceloven §§ 112-113 godkendes.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. april 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet det oplyses, hvorfor der maksimalt ydes 150 stk. teststrimler og 150 stk. fingerprikker/lancetter årligt.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Uddrag_Kropsbaarne-hjaelpemidler_Kvalitetsstandarder_2013 Uddrag_Kropsbaarne-hjaelpemidler_Kvalitetsstandarder_2013
2 Kvalitetsstandard_Kropsbaarne-hjaelpemidler_SEL-112-113_Albertslund-Kommune_2021 Kvalitetsstandard_Kropsbaarne-hjaelpemidler_SEL-112-113_Albertslund-Kommune_2021
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

23. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 for 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal tilbyde praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i henhold til Servicelovens § 83.


Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet og godkendt en gang årligt. Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice er lovpligtig og fremlægges her til godkendelse for 2021.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Der er foretaget følgende tilpasninger i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice for 2021 (de angivne sidetal refererer til udgaven med ændringsmarkeringer).


 • Layout: Forsiden er tilrettet i forhold til opsætning af titel samt opdatering af årstal. Derudover er der foretaget ændringer i layout af skemaerne for kontaktoplysninger og sagsbehandlingsfrist, så de grafisk stemmer overens med de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.
 • Lovgrundlag: Indholdet er uændret, men der er foretaget formatering af afsnittet "Lovgrundlag", således at tekst og bagvedliggende figur nu er adskilt af hensyn til webtilgængelighed (se side 4).
 • Vurdering af behov: Der er foretaget en sproglig præcisering i afsnittet "Vurdering af dine behov". I forbindelse med husstandens ressourcer er der ændret fra en vurdering af, om de kan 'hjælpe med' til om de kan 'deltage i' praktiske opgaver i hjemmet (se side 5).
 • Link til leverandøroversigt: Der er tilføjet link til leverandøroversigt på Albertslund Kommunes hjemmeside under "Hvem udfører den støtte du er blevet bevilget?", så det bliver nemmere at tilgå oversigten (se side 5).
 • Arbejdsmiljø: Det bliver i kvalitetsstandarden beskrevet, hvordan leverandører stiller krav til arbejdsmiljø på baggrund af en arbejdspladsvurdering. Det er borgeren eller borgerens pårørende, der er ansvarlig for at kravene bliver efterkommet. Erfaringen er, at kravene i nogle tilfælde ikke bliver efterkommet. Der er derfor tilføjet en sætning som synliggør, at hjælpen i så fald vil blive tilpasset, hvilket sker med henblik på at bibeholde et forsvarligt arbejdsmiljø for medarbejderen (se side 6).
 • Kontakt til Visitationen: Det er præciseret, at kontakt fra eksempelvis pårørende eller egen læge skal ske efter samtykke eller aftale med borgeren (se side 6).
 • Digitalt ansøgningsskema: Afsnit vedrørende mulighed for at benytte digitalt ansøgningsskema er slettet, da den pågældende selvbetjeningsløsning ikke længere er tilgængelig (se side 6).
 • Visitationens træffetider: Træffetider for Visitationen i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg er ændret for at frigive ressourcer til flere borgerbesøg og tættere opfølgning hos borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje.
 • Bankbesøg: Der er rettet enkelte stavefejl, og videre er målgruppen ændret fra borgere der ikke selv er i stand til at "(...) hente penge i banken.", til borgere der ikke selv er i stand til at "(...) benytte betalingskort." (se side 9). Betaling kan idag foregå med betalingskort eller betalingstjenester som eksempelvis MobilePay. Det anses derfor ikke længere tidssvarende, at målgruppebeskrivelsen er rettet mod at hente penge i banken. Personalet må kun hjælpe borgeren med at hente penge i banken med en fuldmagt fra borgeren, og personalet må ikke få udleveret borgens pin-kode til betalingskortet, hvorfor det ikke er muligt at benytte hæveautomater. Hævning af kontanter besværliggøres af, at bankerne idag har færre filialer, hvoraf en række af dem er kontantløse. Visitationen vil altid foretage en konkret, individuel vurdering af borgerens behov, hvorfor der fortsat kan være tilfælde, hvor nogle borgere vil få tildelt hjælp til at hæve kontanter.
 • Ekstrarengøring: I ydelsesbeskrivelsens "Særlige bemærkninger", er der foretaget tilretning af henvisning til mærkeordninger for rengøringsmidler. Der blev tidligere henvist til 'Nøglehulsmærket', som er forbeholdt fødevarer (se side 11).


Den nye kvalitetsstandard for 2021 er vedlagt som bilag, henholdsvis udgave med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 29. januar 2021

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 19. november drøftede udvalget, i hvilket omfang de pårørendes hjælp skal indgå i udmålingen af hjælpen til borgerne. I principafgørelsen fra Ankestyrelsen den 25. januar 2019, skal en kommune bedømme borgerens samlede situation og om nødvendigt inddrage oplysninger om eventuelt andre medlemmer af husstanden. En kommune kan lægge til grund, at et medlem af en husstand kan varetage sin forholdsmæssige andel af opgaverne i hjemmet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ankestyrelsens principafgørelse er vedhæftet som bilag. For at præcisere Ankestyrelsens principafgørelse foreslår forvaltningen følgende ændring i kvalitetstandarden.


Nuværende sætning under afsnittet: Vurdering af dine behov

Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan deltage i de praktiske opgaver i hjemmet.


Forslås ændret til:

Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Enhver person i husstanden skal så vidt muligt bidrage til at løse sin andel af de praktiske opgaver i hjemmet. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet.


Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 5. maj 2021

Forvaltningen oplyser, at telefontiderne angiver, hvornår borgerne har mulighed for at ringe direkte til Myndighedsenheden. Herudover har borgerne altid mulighed for at rette henvendelse pr. mail eller brev, mens akutte henvendelser, der kommer ind via Rådhudsvagten og kommunens hovednummer også bliver håndteret udenfor telefontiden. Alle borgere får tildelt en kontaktperson i Myndighedsenheden, som også er i dialog med borgerne udenfor telefontiderne i form af borgerbesøg og telefonsamtaler, hvor medarbejderne tager kontakt til borgerne.


I forbindelse med tilrettelæggelsen af de nye telefontider, der trådte i kraft i december 2020, har forvaltningen erfaret, at tyngden af borgernes henvendelser er koncentreret i morgentimerne og sent torsdag eftermiddag. Ud fra en faglig vurdering, er der taget en beslutning om at justere yderligere i telefontiden, således at telefontiden nu er fastsat til kl. 08.30-09.30 mandag til onsdag og fredag. Derudover er telefontiden torsdag eftermiddag blevet udvidet med ekstra en time, så tidsrummet er fra kl. 15.00-17.30. I forbindelse med justeringen af telefontiden blev der endvidere allokeret mere personale til at besvare henvendelser, og det understreges, at telefontiden først afsluttes, når alle opkald og sager er behandlet. Beslutningen om at ændre telefontiden afviger dog fra beslutningen fra budget 2021. I budget 2021 var telefontiden fastsat til kl. 09.00-11.00 mandag til fredag og torsdag kl. 16.00-17.30. Selvom justering i telefontiden er sket ud fra erfaringer med, hvornår borgerne oftest henvender sig, er det en fejl og det beklager Forvaltningen.


Ved en justering af telefontiden, har det været muligt at imødekomme flere borgerbesøg om dagen samt en større fleksibilitet for borgerne i valg af tidspunkt for besøg.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 for 2021 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet

side 5 (Afsnit - Vurdering af dine behov) "deltage" ændres til "hjælpe i et vist omfang" samt oplysning om Ankestyrelsens principafgørelse på området.

side 6 (Afsnit - Kontakt og træffetider - Visitation) der tilføjes "Du er også velkommen til at sende en mail til Sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk"

Der orienteres på et kommende udvalgsmøde om kommunens indkøbsaftaler med ekstern leverandør.

Leif Pedersen (F), Helge Bo Jensen (Ø) og Tina B. Nielsen (O) undlod at stemme.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen, idet pårørende ikke forventes at påtage sig opgaver, der hidtidig har været varetaget af den, som modtager støtte.

(Ø, Å) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagen udgik af dagsordenen


Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2021

Tiltrådte indstillingen, idet den foreslåede sætning "Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet" ændres til "Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor indgå i vurderingen af de samlede ressourcer, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet".

Derudover er beslutningen af 19. november 2020 fortsat gældende ift. afsnittet "Kontakt og træffetider - Visitation".
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet tidspresset i fht. telefontiden undersøges


(C) undlod


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Publicering Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Publicering
2 Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
4 Principagørelse ankestyrelsen.docx Principagørelse ankestyrelsen.docx
5 principafgørelse.pdf principafgørelse.pdf
6 Kopi af Værdi af PH og PP fra pårørende.xlsx Kopi af Værdi af PH og PP fra pårørende.xlsx
7 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

24. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83 a for 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal tilbyde tidsafrængset rehabiliteringsforløb i henhold til Servicelovens § 83 a.


Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet og godkendt en gang årligt. Kvalitetsstandarden for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb er lovpligtig og fremlægges her til godkendelse for 2021.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Der er foretaget følgende tilpasninger i kvalitetsstandarden for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb for 2021 (de angivne sidetal refererer til udgaven med ændringsmarkeringer):

 • Layout: Forsiden er tilrettet i forhold til opsætning af titel samt opdatering af årstal. Derudover er der foretaget ændringer i layout af skemaerne for kontaktoplysninger og sagsbehandlingsfrist, så de grafisk stemmer overens med de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.
 • Formatering: Der er foretaget enkelte rettelser, som forbedrer formateringen af dokumentet. Det drejer sig blandt andet om indsætning af sideskift, der erstatter gentagne, enkelte linjeskift.
 • Formål: Der er foretaget en mindre sproglig præcisering under afsnittet "Formål", hvor en kort beskrivelse af målgruppen er tilføjet (se side 1).
 • Lovgrundlag: Indholdet er uændret, men der er foretaget formatering af afsnittet "Lovgrundlag", således at tekst og bagvedliggende figur nu er adskilt af hensyn til webtilgængelighed (se side 2).
 • Vurdering af behov: Der er foretaget en sproglig præcisering i afsnittet "Vurdering af dine behov". I forbindelse med husstandens ressourcer er der ændret fra en vurdering af, om de kan 'hjælpe med' til om de kan 'deltage i' praktiske opgaver i hjemmet (se side 3).
 • Vurdering af behov: Sætningen vedrørende tilbuddet er ændret med henblik på præcisering af indholdet og sikre, at formuleringen ligger tættere op ad lovgrundlaget (se side 3).
 • Leverandør af støtte: Der er foretaget en tilføjelse og præcisering i forbindelse med beskrivelsen af leverandør af støtte, hvilket sker med henblik på at sikre yderligere klarhed om forløbet. Det er derfor tilføjet, at en kommunal terapeut vurderer rehabiliteringsforløbet, mens det er præciseret, at kommunens terapeuter understøtter borgeren i at blive selvhjulpen uansat valg af leverandør (se side 4).
 • Link til leverandøroversigt: Der er tilføjet link til leverandøroversigt på Albertslund Kommunes hjemmeside under "Hvem udfører den støtte du er blevet bevilget?", så det bliver nemmere at tilgå oversigten (se side 4).
 • Kontakt til Visitationen: Det er præciseret, at kontakt fra eksempelvis pårørende eller egen læge skal ske efter samtykke eller aftale med borgeren (se side 4).
 • Digitalt ansøgningsskema: Afsnit vedrørende mulighed for at benytte digitalt ansøgningsskema er slettet, da den pågældende selvbetjeningsløsning ikke længere er tilgængelig (se side 4).
 • Visitationens træffetider: Træffetider for Visitationen i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg er ændret for at frigive ressourcer til flere borgerbesøg og tættere opfølgning hos borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje.


Den nye kvalitetsstandard for 2021 er vedlagt som bilag, henholdsvis udgave med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 29. januar 2021

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 19. november drøftede udvalget, i hvilket omfang de pårørendes hjælp skal indgå i udmålingen af hjælpen til borgerne. I principafgørelsen fra Ankestyrelsen den 25. januar 2019, skal en kommune bedømme borgerens samlede situation og om nødvendigt inddrage oplysninger om eventuelt andre medlemmer af husstanden. En kommune kan lægge til grund, at et medlem af en husstand kan varetage sin forholdsmæssige andel af opgaverne i hjemmet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ankestyrelsens principafgørelse er vedhæftet som bilag. For at præcisere Ankestyrelsens principafgørelse foreslår forvaltningen følgende ændring i kvalitetstandarden.


Nuværende sætning under afsnittet: Vurdering af dine behov

Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan deltage i de praktiske opgaver i hjemmet.


Forslås ændret til

Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Enhver person i husstanden skal så vidt muligt bidrage til at løse sin andel af de praktiske opgaver i hjemmet. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83 a.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83 a for 2021 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet

side 4 (Afsnit - Vurdering af dine behov): Tilbuddet skal hjælpe dig til igen ...fysiske, psykiske og sociale begrænsninger "(f.eks ensomhed)".

Derudover indsættes sætningen i samme afsnit "Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet".

Leif Pedersen (F) og Tina B. Nielsen (O) undlod at stemme.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet pårørende ikke forventes at påtage sig opgaver, der hidtidig har været varetaget af den, som modtager støtte.


(Å) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagen udgik af dagsordenen.


Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2021

Tiltrådte indstillingen, idet den foreslåede sætning "Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet" ændres til "Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor indgå i vurderingen af de samlede ressourcer, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet".

Under afsnittet om Visitationen tilføjes: "Du er også velkommen til at sende en mail til Sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk"
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen


(O) undlod


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Publicering Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Publicering
2 Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
4 principafgørelse.pdf principafgørelse.pdf
5 Principagørelse ankestyrelsen.docx Principagørelse ankestyrelsen.docx
6 Kopi af Værdi af PH og PP fra pårørende.xlsx Kopi af Værdi af PH og PP fra pårørende.xlsx
7 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

25. SUS/ØU/KB - Implementering af besøgspakker på ældreområdet

Anledning

Godkendelse af implementering af besøgspakker på ældreområdet på baggrund af de identificerede konsekvenser som forvaltningen har fremlagt.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 blev det besluttet at implementere besøgspakker på ældreområdet. Formålet med besøgspakkerne er, at borgerne skal opleve en større fleksibilitet og medbestemmelse i den hjælp de modtager efter serviceloven § 83 om personlig og praktisk hjælp. Helt konkret betyder det, at alle enkeltydelser omlægges til besøgspakker med afsæt i de ydelsessammensætninger som borgerne er visiteret til, således at sammensætningen af ydelserne i besøgspakkerne dækker de fleste borgeres behov .


Når man som kommune overgår fra enkeltydelsesvisitation til besøgspakker vil borgerne fortsat få bevilget den støtte, der er fastlagt i det politisk fastsatte serviceniveau, ligesom de vil modtage det samme antal besøg som tidligere. Tildeling af besøgspakker medfører den forandring, at borgerne i dialog med medarbejderne skal
beslutte, hvilken hjælp der skal ydes med afsæt i den besøgspakke borgeren har fået bevilget ydelser indenfor.


Overgangen fra enkeltydelser til besøgspakker medfører en ændring i den måde Hjemme- og Sygeplejen styrer og tilrettelægger hjælpen. Forvaltningen har derfor brugt de første måneder af 2021 på at indhente erfaringer fra andre kommuner, klarlægge behov for data og opdatere indsatskatalog (overblik over ydelser) med henblik på overgangen fra enkeltydelser til besøgspakker. Omstilling fra visitation af enkeltydelser til besøgspakker medfører ændrede muligheder for datatræk, fordi der i sagens natur ikke længere registreres på enkeltydelser. Alle kommuner er forpligtiget til at levere data til Danmarks Statistik og tværkommunal statistik. Dette vil også ske fremadrettet, dog ikke som visiterede enkeltydelser, men som visiterede pakker, der er sammensat af en række forskellige ydelser. Man kan således fremadrettet identificere hvor mange borgere, der får en konkret pakke, men systemet kan ikke direkte trække, hvor mange borgere, der får hvilke specifikke ydelser.


Forvaltningen har været i kontakt med en række andre kommuner i hovedstadsområdet, som har fravalgt implementering af besøgspakker, fordi de har ønsket at opretholde enkeltydelses statistik. I den sammenhæng bliver Albertslund Kommune en af få kommuner, der vælger en fuld implementering af besøgspakker.


Hvordan skal implementeringen foregå for henholdsvis borgere og medarbejdere?

Alle borgerne, der modtager hjemmehjælp vil modtage et informationsbrev om overgangen til besøgspakker samt en begrundelse herfor. I brevet får borgerne oplyst hvilken hjælp og støtte de er tildelt og hvor hyppigt. Hos nye borgere eller borgere med mange komplekse plejebehov, kan det blive nødvendigt for Visitationen at afholde et fysisk møde.

Overgangen fra enkeltydelser til besøgspakker vil ikke påvirke kommunens serviceniveau, da borgerne stadig er berettiget til de samme ydelser. Der vil dog kunne forekomme en differentiering i leveringen af ydelserne, da medarbejderne i dialog med borgerne skal imødekomme borgernes specifikke behov den dag, hvor ydelserne leveres.


Overgangen fra enkeltydelser til besøgspakker

Forvaltningen vurderer, at det vil tage 2-3 måneder at implementere besøgspakkerne. En fuld implementering omfatter, at de "gamle" ydelser slettes rent administrativt og besøgspakkerne skal opsættes. Derudover skal alle medarbejdere oplæres i det nye system, kørelister skal omlægges, endelig skal alle borgere efterfølgende inddrages i tilrettelæggelsen af hjælpen.


Medarbejderne i Hjemmeplejen skal være i front for måden at tilrettelægge hjælpen på. Sammen med borgerne skal de nu beslutte, om borgerne ønsker at få hjælp til andre ting inden for rammen af besøgspakken. Derfor er der behov for, at alle medarbejdere i hjemmeplejen får opkvalificeret deres kompetencer, så de fagligt kan indgå i denne dialog med borgerne. Forvaltningen har derfor ansat en læringskonsulent, der starter den 1. maj 2021. Læringskonsulenten får til opgave at understøtte medarbejderne igennem sidemandsoplæring og praksisnær undervisning.


Tidsplan

Forvaltningen har vurderet, at der er behov for at planlægge og forberede implementeringen samt undervise medarbejderne frem til slutningen af 2021. Det betyder, at implementering af besøgspakker vil være mulig i slutningen af 2021 eller starten af 2022. Den foreløbige tidsplan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Børn & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender model for implementering besøgspakker og

2. at Social- og Sundhedsudvalget i september 2021 præsenteres for en konkret plan for implementeringen.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. april 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) undlod.Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen


(Ø, O) undlod


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødetBeslutning

For stemte 15 (A, C, F, V, Å)

Undlod 5 (O, Ø)


Indstillingen blev godkendt

Bilag

1 Tidsplan for implementering af besøgspakker Tidsplan for implementering af besøgspakker
2 Notat om sagshistorik for besøgspakker Notat om sagshistorik for besøgspakker
3 Historik-og-sager_Besoegspakker-i-hjemmeplejen Historik-og-sager_Besoegspakker-i-hjemmeplejen
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

26. ØU/KB - Ordinær generalforsamling 2021 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Anledning

Albertslund Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, hvor der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2021. Kommunalbestyrelsen tager stilling til generalforsamlings punkter.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Albertslund Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.  

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Albertslund Kommune er Leif Pedersen repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2021.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Albertslund Kommune 3,19 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 6,73 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2020 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2020 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 21.535.000 kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud 85.595.000 kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Mht. indstillingens punkt 4 har selskabets bestyrelsesformand, Leo Larsen forud for generalforsamlingen meddelt selskabet sin beslutning om at fratræde som selskabets formand og udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal derfor vælge en ny formand for bestyrelsen. NN er indstillet som ny formand for bestyrelsen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse, 6. maj 2021

Den 20. maj 2021 tager Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune stillingen til hvem, der indstilles som ny formand for HOFORs bestyrelse. Derfor står der NN. Københavns Kommune har aktiemajoriteten i selskaberne.


Årsrapporten for hele HOFOR-organisationen vedlægges som bilag. Siderne 64 til 67 vedrører ledelsesberetningen for HOFORs aktiviteter i Albertslund på vand- og spildevandsområdet.

Økonomi

Beslutningen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr 52 af 23. januar 2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
 2. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
 3. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
 4. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne stemmer for NN som ny bestyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S,
 5. at Albertslund Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR 33 96 35 56) som revisor.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 23:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 11.05.21.


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet der i fht. 4. at, peges på Susanne Juhl som ny formand, jf. vedlagte notat fra Overborgmesteren


(Ø) undlod


Hediye Temiz (B) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen, idet der i fht. 4. at, peges på Susanne Juhl som ny formand, jf. vedlagte notat fra Overborgmesteren.


(Ø) kunne ikke godkende indstillingens 1. at.


Bilag

1 HOFOR_Vand_Holding_-_Årsrapport_2020.pdf HOFOR_Vand_Holding_-_Årsrapport_2020.pdf
2 HOFOR_Spildevand_Holding_-_Årsrapport_2020.pdf HOFOR_Spildevand_Holding_-_Årsrapport_2020.pdf
3 Referat af ordinær generalforsamling 2021 HOFOR Vand Holding.docx Referat af ordinær generalforsamling 2021 HOFOR Vand Holding.docx
4 Referat af ordinær generalforsamling 2021 HOFOR Spildevand Holding.docx Referat af ordinær generalforsamling 2021 HOFOR Spildevand Holding.docx
5 Årsrapport den samlede HOFOR Koncern 2020.pdf Årsrapport den samlede HOFOR Koncern 2020.pdf
6 Orientering til borgmestrerne i HOFOR og BIOFOS kommunerne ny formand Orientering til borgmestrerne i HOFOR og BIOFOS kommunerne ny formand
Tilbage til toppen

27. ØU/KB - Ændring af kommunegrænse for etablering af letbanestation

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at igangsætte proces for flytning af kommunegrænsen til Glostrup for at give mulighed for etablering af en forplads ved Letbanestationen ved Hersted Industripark.

Sagsfremstilling

I projektet for letbanen er indgået aftaler om etablering af letbanestationer. I letbaneprojektet skal "letbanestation" opfattes som en platform, de tekniske anlæg, der er nødvendige for at komme til toget og eventuelle opkoblinger til cykelstier mm. Letbaneprojektet udtaler sig ikke om egentlige forpladser, idet disse forudsættes anlagt af den kommune i hvilken stationen befinder sig, såfremt kommunen måtte ønske dette.


Letbanestationen ved Hersted Industripark vil blive placeret i Glostrup Kommune, men på Albertslunds side af Ring3. Glostrup Kommune får flere letbanestationer med stor betydning for udviklingen i Glostrup, ligesom kommunen har en særlig forpligtelse i forhold til koblingen mellem S-tog og Letbane ved Glostrup Station. Stationen ved Hersted Industripark får primært betydning for Albertslund Kommune. Glostrup Kommune forventer ikke, at mange passagerer fra Glostrup vil benytte stationen.


Albertslund Kommune har i masterplanen for Hersted 2045 forudsat, at der etableres en stationsforplads, der kan fungere som et urbant byrum og en attraktiv indgang til Hersted.


Masterplanen tager således udgangspunkt i en stationsforplads, hvor der etableres busholdeplads ved station, cykelparkering, opholdsareal og afsætningsplads:


 • 200 pladser til cykelparkering
 • 45 leje cykler, løbehjul
 • 2-3 pladser til afsætning personbiler eller en taxi med vendeplads.
 • Stoppested og vendeplads for førerløs bus.
 • Stoppested og vendeplads for almindelig bus
 • 3 bænke


Glostrup og Albertslund Kommuner forudsætter, at Albertslund Kommune anlægger og drifter stationsforpladsen. Albertslund Kommune forudsætter i forlængelse af dette, at kommunegrænsen flyttes, således at Albertslund Kommune anlægger og drifter inden for egen kommune og myndighedsområde.


Det er vigtigt for Glostrup Kommune at kommunens areal ikke bliver mindre som følge af flytning af kommunegrænsen.


På den baggrund har forvaltningerne i Albertslund og Glostrup Kommuner samarbejdet om de i vedlagte notat beskrevne flytninger af kommunegrænsen. Ingen af arealerne er kommunalt ejet, bortset fra nogle mindre vejarealer, der foreslås flyttet af administrative hensyn.


Glostrup Kommune har foreslået overførsel af to erhvervsarealer fra Albertslund til Glostrup. Vedlagte bilag "Glostrup arealer.pdf".


Ud fra ejendommens anvendelse anbefaler Forvaltningen, at ejendommen 14u forbliver i Albertslund Kommune, og at ejendommen 9læ overgår til Glostrup Kommune. Dette skyldes, at aktiviteterne på matrikel14u i højere grad bidrager til den kommunale økonomi end på matrikel 9læ.


Samlet set foreslås det således, at der overføres ca. 3.000 m2 fra Glostrup til Albertslund Kommune og ca. 7.700 m2 fra Albertslund til Glostrup Kommune.


Såfremt kommunegrænsen ikke flyttes, og Albertslund Kommune stadig ikke ønsker at anlægge og drifte en forplads i Glostrup Kommune, vil stationsforpladsen skulle etableres på anden mands ejendom; på Smedeland 28. Dette forudsætter enten en frivillig aftale om køb, eller opstart af en ekspropriationssag. Det er uklart om der vil være tilstrækkelige argumenter til ekspropriation, og endelig beslutning tages af ekspropriationskommissionen . Ifølge grundlovens § 73, stk. 1 er det en forudsætning for, at der kan ske ekspropriation af fast ejendom, at ekspropriationen er i almenvellets interesse, samt at ekspropriation kun kan ske i medfør af lov og mod fuld erstatning. Derudover stilles der krav om, at der kun kan eksproprieres i et nødvendigt omfang.


I dette scenarie, vil der skulle anlægges en sti igennem det lille stykke skov mellem stationen og Hersted Industripark.


Sidst er det også en mulighed, at der ikke etableres en stationsforplads. Forvaltningen vurderer, at dette vil være uhensigtsmæssigt for udviklingen af Hersted Industripark.


Forvaltningen vurderer, at den løsning, som forvaltningerne i Albertslund og Glostrup Kommuner er nået frem til, er den bedst mulige inden for de givne rammer og anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen godkender flytning af kommunegrænsen.Supplerende sagsfremstilling


Direktørområdet By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse, d. 25. februar 2021

Forvaltningen har udarbejdet et nyt forslag til flytning af kommunegrænsen. Forslaget forventes forelagt Glostrup Kommunes Økonomiudvalg tirsdag den 2. marts 2021.


Forvaltningen foreslår, at der samlet overføres:

 • ca. 11.500 m2 fra Glostrup Kommune til Albertslund Kommune og
 • ca. 11.994 m2 fra Albertslund Kommune til Glostrup Kommune


Overføres fra Glostrup til Albertslund:

 • Ca. 3000 m2 areal med fredskov mellem Ring 3 og Hersted Industripark.
 • Del af ejendom, der overskæres af kommunegrænsen mellem Ring 3 og Hersted Industripark overføres fra Glostrup til Albertslund. Arealet er ca. 8.500 m2.


Overføres fra Albertslund til Glostrup

 • 3.320 m2 areal nordligt placeret i Vestskoven.
 • En række mindre arealer, der overskæres af kommunegrænsen. I alt 1.675m2.
 • Et erhvervsareal samt et stykke vejareal. I alt 7.000 m2


Arealerne er yderligere beskrevet i vedlagte notat.


Direktørområdet By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse d. 17. april 2021

Albertslund og Glostrup Kommuner har sonderet muligheder og drøftet alternativer til det fremlagte forslag. Det har ikke været muligt at identificere nye forslag, der kan vinde opbakning i begge kommuner.


Forvaltningen anbefaler derfor, at Kommunalbestyrelsen godkender det forslag, som forvaltningerne i Albertslund og Glostrup Kommuner er nået frem til, idet der overføres ca. 3.000 m2 fra Glostrup til Albertslund Kommune og ca. 7.700 m2 fra Albertslund til Glostrup Kommune.


Forslaget er beskrevet i bilaget Notat om flytning af kommunegrænse i forbindelse med kommende letbanestation, Glostrup Nord.


For så vidt angår etablering af stationsforpladsen er dette ikke en del af aftalen om letbanen. Det har været en forudsætning for dialogen med Glostrup Kommune siden 2014, at stationsforpladsen etableres og finansieres af Albertslund Kommune under forudsætning af, at stationsforpladsen er beliggende i Albertslund Kommune.


Direktørområdet By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse d. 5. maj 2021

Orientering om forhold vedr. høring af berørte grundejere.

Grundejerne vil være parter i en sag, der omhandler ændring af kommunegrænsen gennem deres ejendomme.

Indenrigs- og Boligministeriet vil i sidste ende have ansvaret for at sikre, at grundejerne er blevet partshørt. I praksis vil de formentlig bede kommunen om at foretage partshøringen.

Grundejerne bør partshøres inden kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om ændring af kommunegrænsen, da parter han have saglige argumenter til sagen, der er nødvendige at få oplyst, for at kunne træffe en beslutning.

Forvaltningen har været i dialog med de grundejere, der vil blive berørt af en ændring af kommunegrænsen. Herunder er angivet status for møderne:

Herstedøstervej 25; møde afholdt 3. maj.

Ejer er positiv, men ønsker at vide, om eksisterende udviklingsmuligheder fastholdes ved en ændring af kommunegrænsen

Sydvestvej 138-140; møde afholdt 3. maj.

Ejer er positiv, da størstedelen af ejendommen hører under Glostrup Kommune, der varetager kommunale forhold vedr. ejendommen.

Sydvestvej 129, møde afholdes 6. maj.

Sydvestvej 142; ejer er kontaktet, men da direktøren er sygemeldt er det ikke lykkes at etablere møde.Økonomi

Rambøll har for Albertslund Kommune vurderet, at etablering af stationsforpladsen vil koste ca. 9.400.000 kr. svarende til ca. 3.200 kr. pr. m2

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Kommune indgår aftale med Glostrup Kommune om flytning af kommunegrænsen, som beskrevet i sagen.

HistorikBeslutning fra Økonomiudvalget, 2. februar 2021, pkt. 44:

Sagen blev udsat til EX. ØU den 09.02.21

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. februar 2021, pkt. 8:

Sagen sendes tilbage til forvaltningen.Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 9. februar 2021, pkt. 45


Sagen udgik af dagsordenenBeslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 28

Sagen sendes tilbage til forvaltningen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen, idet der orienteres om grundejerholdning ved sagens behandling i Kommunalbestyrelsen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet
Beslutning

For stemte 17 (A, C, F, V, Ø, Å)

Imod stemte 3 (O)


Indstillingen blev godkendt

Bilag

1 Glostrup_arealer.pdf Glostrup_arealer.pdf
2 Notat om flytning af kommunegræse i forbindelse med kommende letbanestation - Notat om flytning af kommunegræse i forbindelse med kommende letbanestation -
3 Revideret notat om flytning af kommunegræse i forbindelse med kommende letbanestation Revideret notat om flytning af kommunegræse i forbindelse med kommende letbanestation
Tilbage til toppen

28. ØU/KB - Styringsdialog med de almene boligselskaber 2021

Anledning

Orientering til Kommunalbestyrelsen om afvikling af styringsdialog med de almene boligafdelinger for regnskabsårene 2018 og 2019. Dialogen er nu afsluttet og afrapporteres hermed til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til almenboligloven fører Kommunalbestyrelsen løbende tilsyn med alle de almenyttige boligorganisationer, som er beliggende i kommunen. Der føres også tilsyn med Morbærhaven (AUB og KKIK) efter samme model, idet dette kollegium er omfattet af almenboligreglerne.


Processen

Tilsynet besår af et økonomisk, juridisk og adminitrativt tilsyn i dagligdagen, ligesom der årligt skal gennemføres et større grundlæggende tilsyn. Der skal afholdes et årligt styringsdialogmøde med alle parter, hvor de forhold, som er beskrevet i lovgrundlaget for den alemen sektor, drøftes. På mødet kan andre temaer af relevans for samarbejdet tillige drøftes mellem parterne. Mødet tager udgangspunkt i det selvrapporterede materiale, tilsyn på hjemmesider mv, revideredere regnskaber og ledelseserklæringer samt de analyser og benchmarks, som Landsbyggefonden leverer i portalen Almenstyringsdialog.dk. Referat af drøftelserne skal offentliggøres i kommunen og skal lægges op på portalen Almenstyringsdialog.dk, hvor igennem Landsbyggefonden på vegne af staten holder styr på, at loven overholdes.


For regnskabsåret 2018 blev styringsdialogmøderne aftalt med boligorganisationerne til afholdelse i marts 2020. Hovedparten blev imidlertid udsat som følge af nedlukningen i håbet om, at man ville kunne mødes fysisk igen. Som bekendt kom vi ikke i ensituation, hvor forsamlingsforbudet blev hævet. Derfor er der i nærværende sag samlet op på tilsyn og styringsdialog for to regnskabsår: 2018 og 2019. Dette sker efter aftale med de almenyttige boligselskaber og adminitrationsselskaberne Bo-Vest, KKIK, KAB og Boligkontoret Danmark. Dialogen er afviklet på teams i marts og april, og er forløbet problemfrit. Resultatet af drøftelserne kan ses i de vedlagte referater fra styringsdialogmøderne (bilag 1-4), der samler op på alle centrale punkter fra hvert dialogmøde. Med denne forelæggelse for Kommunalbestyrelsen lukkes tilsynet for de to regnskabsår endeligt.


Årets temaer

De væsenligste tværgående temaer har i år været opsamling på de udsatte tilsyn og fastlæggelse af faste årshjul og rutiner for tilsyn og styringsdialogerne, status på de store renoveringsprojekter som er gennemført eller er på vej, de nye statslige krav til egenfiniansiering af vedligeholdelsesplaner og forbedring effktivitet, samt konsolidering af økonomi i de enkelte afdelinger. Envidere har de beboerdemokratiske udfodringer under corona været drøftet, så der har kunnet tages fælles læring og hentes inspiration i, hvordan de enkelte boligafdelinger har grebet det beboerdemokratiske arbejde an.


Forvaltningen kan konstatere, at samarbejdet i dagligdagen forløber problemfrit, og at der er en god fælles håndtering af løbende problemstillinger, som naturligt opstår i daglig drift, ved renovering og i forbindelse med nybyg og udviklingsprojekter. Udfordringen for Albertslund Kommune bliver, at mange boliger er opført i samme periode, og at næste generation af helhedsplaner og grundlæggende renoveringer falder tidsmæssigt sammen i de kommende år. Der er ikke henlagt tilstrækkeligt til, at boligafdelingerne selv kan bære de forestående renoveringer, hvorfor finansiering og eventuelle kommunale garantistillelser bliver et tema i de kommende år. Det er drøftelser, som Landsbyggefonden spiller en afgørende rolle i. Alle garantier og regarantier forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning i forbindelse med byggesagerne.


Staten har i år strammet reglerne for vedligeholdelsesplaner og bygningsgennemgang, ligesom der er forøgede krav til arbejdet med effektiviseringer. Temaet har været drøftet med alle organisationerne, idet kommunen er forpligtet til at tilsikre, at huslejerne søges holdt på et markedskonformt niveau. Saamtidig skal afdelingernes økonomi holdes sund, og det skal sikres, at henlæggelserne til forventede istandsættelser og renoveringer er tilstrækkelige. Med andre ord skal kommunen påse, at der administreres så billigt som muligt. Endvidere er der et hensyn til beboernes omkostninger holdes så lavt som muligt, lige som det skal tilsikres, at boligerne ikke henstår tomme grundet huslejeniveauet.


Næste runde styringsdialog:

For regnskab 2020 er der aflevringsfrist den 31. maj 2021 for boligselskaberne. Revideret regnskab skal være oploaded i Almenstyringsdialog.dk 30. juni 2020, ligesom styringsrapporterne og egenkontrol skal være overgivet til kommunen senest 31. august 2021. Herefter forvenes det, at der hen over vinteren kan afvikles styringsdialogmøder for dette regnskabsår. Dermed er Albertslund Kommune igen på plads i det normale "rul" i forhold til kravene fra Staten og Landsbyggefonden.
Økonomi

Sagen har ikke umiddelbart økononiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag

Almenboligloven, lov om statsstøttet boligbyggeri, driftsbekendtgørelserne og styrelsesloven.

Kommunikation

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre referaterne fra årets styringsdialoger på hjemmesiden, hvilket sker med denne dagsorden. Endvidere er krav om publicering på Almenstyringsdialog.dk.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager resultatet af årets styringsdialoger med de almenyttige boligafdelinger og Albertslund Ungdoms Boliger til efterretning.
 2. at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at fristen for aflevering af boligafdelingernes egenkontrol og styringsrapporter er fastsat til den 31. august 2021.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 25:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

For stemte 18 (A, C, F, O, V, Å)

Imod stemte 2 (Ø)


Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1 Bilag 1 Referat Bo-Vest VA og AB Bilag 1 Referat Bo-Vest VA og AB
2 Bilag 3 Referat KKIK AUB Bilag 3 Referat KKIK AUB
3 Bilag 4 Rådhusdammen BD Bilag 4 Rådhusdammen BD
4 Bilag 2 Referat AKB KAB v2 Bilag 2 Referat AKB KAB v2
Tilbage til toppen

29. ØU/KB - Orientering om urafstemning om helhedsplan i AB Nord

Anledning

Kommunalbestyrelsen orienteres om resultat af urafstemning om helhedsplanen for AB Nord.

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2020 blev godkendt tre skema A-sager fra Bo-Vest vedr. Bæk-Fosgården, Toften og AB Nord, som ikke var forelagt beboerne grundet corona-udfordringerne. Kommunalbestyrelsen (og siden Landsbyggefonden) godkendte alle tre indstillinger, idet der blev taget forbehold for beboernes godkendelse ved den efterfølgende urafstemning.

Urafstemning er nu gennemført for to af projekterne: Bæk-Fosgården og AB Nord. For Toften har man, af hensyn til at sikre dialogen og den gode kommunikation i et boligområde med mange sproggrupper, besluttet at afvente sensommeren for at samle beboerne til beboermøde om sagen. Indeværende sag handler om urafstemningsresultatet i AB Nord.

Resultatet afstemningen var en klar tilslutning fra beboerne, jf. bilag 1.

I AB Nord stemte 330 beboere for, 38 imod, mens 3 stemte blankt.


Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev behandlet i Økonomiudvalgets ordinære møde den 4. maj, hvor den blev sendt retur til forvaltningen med henblik på forelæggelse i to selvstændige sager. Denne sag omhandler derfor alene AB Nord.

Økonomi

Sagen har ikke økonomisk betydning for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2020 om betinget godkendelse af skema A-sag, Almenboligloven.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager urafstemningsresultatet fra AB Nord om de i Skema A beskrevne projekter til efterretning.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.


Paw Østergaard Jensen (A) erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af punket.


Hediye Temiz (B) deltog ikke i mødet


Beslutning

Paw Østergaard Jensen (A) erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af punket.


Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1 Bilag 1, resultat af urafstemning Bilag 1, resultat af urafstemning
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Orientering om urafstemning om helhedsplan i Bæk-Fosgården

Anledning

Kommunalbestyrelsen orienteres om resultat af urafstemning om helhedsplanen for Bæk-Fosgården.

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2020 blev godkendt tre skema A-sager fra Bo-Vest vedr. Bæk-Fosgården, Toften og AB Nord, som ikke var forelagt beboerne grundet corona-udfordringerne. Kommunalbestyrelsen (og siden Landsbyggefonden) godkendte alle tre indstillinger, idet der blev taget forbehold for beboernes godkendelse ved den efterfølgende urafstemning.

Urafstemning er nu gennemført for to af projekterne: Bæk-Fosgården og AB Nord. For Toften har man, af hensyn til at sikre dialogen og den gode kommunikation i et boligområde med mange sproggrupper, besluttet at afvente sensommeren for at samle beboerne til beboermøde om sagen. Indeværende sag handler om urafstemningsresultatet i Bæk-Fosgården.

Resultatet afstemningen var en klar tilslutning fra beboerne, jf. bilag 1.

I Bæk-Fosgården stemte 330 beboere for, 32 stemte imod og 5 stemte blankt.


Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev behandlet i det ordinære Økonomiudvalgsmøde den 4. maj, hvor den blev sendt retur til forvaltningen med ønske om to selvstændige sager. Denne sag handler derfor alene om urafstemningen i Bæk-Fosgården.

Økonomi

Sagen har ikke økonomisk betydning for Albertslund Kommune.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2020 om betinget godkendelse af skema A-sag, Almenboligloven.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager urafstemningsresultatet fra Bæk-Fosgården om de i Skema A beskrevne projekter til efterretning.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen


Hediye Temiz (B) deltog ikke i mødet


Beslutning

Dogan Polat (A) erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af punket.


Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1 Bilag 1, resultat af urafstemning Bilag 1, resultat af urafstemning
Tilbage til toppen

31. ØU/KB - Opsigelse af driftsoverenskomsterne med OK-Fonden

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. april 2021, at der skal forelægges en sag om mulighederne for opsigelse af samarbejdet med OK-Fonden om administration af plejeboligerne i Albertshøj og Humlehusene.

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens møde den 13. april 2020 (punkt 26 og 27), behandlede kommunalbestyrelsen regnskaberne for 2020 samt det årlige tilsyn med kommunens egne ældreboliger. Tilsyn og regnskaber blev godkendt, men Kommunalbestyrelsen vedtog at pålægge forvaltningen at udarbejde en indstilling om eventuelt ophør af samarbejdet med OK-Fonden.


Baggrund

Gennem en årrække har der været udfordringer i samarbejdet mellem forvaltningen og OK-Fonden, der har resulteret i forsinkede og mangelfulde afleveringer af regnskabsmateriale, manglende løbende dialoger om den daglige administration, manglende opfølgning på aftaler og udfordringer med korrekt opkrævning af husleje, manglende budgetstyring, udfordringer i samarbejdet omkring vedligeholdelse, mangelfuld administration af lejekontrakter og lejeforhold, og generelt en træghed i dialogen. Senest er aftalerne fra styringsdialogen om afhjælpning af en række forhold ikke i fremdrift som aftalt. Der har gennem årene konstant været rykket for udbedring af mangler i samarbejdet. Der kom i starten af 2021 en forbedring, men uden at dette har haft en vedvarende effekt. Fejl gentages uden at der er taget læring, og der kommunikeres ikke som aftalt i forhold til progression i Fondens arbejde med genopretning af fejl, uagtet aftalerne på styringsdialogmødet om fuldt fokus på genopretning.


I sagen vedrørende årets tilsyn er redegjort for en del af problemstillingerne, men flere er kommet til siden. Ligeledes har der været en positiv dialog på direktørniveau med OK-Fonden, hvilket er afspejlet i den skrivelse, som er fremkommet den 27. april til kommunen (bilag 3). I denne mail opridser OK-fonden sine synspunkter, og tilbyder dels genopretning, dels et nedslag på kr. 100.000 årligt i to år i administrationshonoraret.


Til OK-fondens bemærkninger kan kommunen anføre, at vedrørende spørgsmålet om huslejetabet, har kommunens synspunkt indtil videre har været, at det ikke er de nuværende beboere (og kommunen for en stor andel af lejebetalingerne), der skal dække det tab, som er forårsaget af, at OK-fonden har forsømt at hæve huslejen som besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af budgetter og huslejestigninger. Denne sag må finde sin afklaring i den videre juridiske proces. Fonden har først nu reageret i forhold til de krav, som blev aftalt hurtigt afklaret ved styringsdialogmødet, og som har verseret hele året. Det er korrekt, at saldoen pr. 15. marts er bekræftet af forvaltningen. Imidlertid blev der først efterfølgende varslet lejestigning for 2021-budgettet, hvorfor yderligere lejetab løber på. Forvaltningen har endnu ikke modtaget en endelig opgørelse af fra OK-Fonden, men har sikret, at Fonden fik varslet stigningen vedrørende 2021-budgettet over for beboerne med den i loven angivne frist, så yderligere tab begrænses.


Vedrørende det manglende resultat fra den fælles markvandring og afklaringen af spørgsmålene om vedtægtens regulering af vedligeholdelsesansvaret og håndtering af budgetterne hertil, er der ikke relevant svar fra OK-fonden på, hvorfor aftalerne fra styringsdialogmødet ikke er indfriet. Der er fortsat ikke taget initiativ fra fondens side til afklaring af den uklare ansvarsfordeling i vedtægten, som det blev aftalt at få på plads på mødet med borgmesteren. Fonden har først nu angivet, at den manglende aftaleoverholdelse fra deres side skyldes, at de mangler information fra kommunen. For så vidt angår dette punkt og de øvrige udeståender, noterer forvaltningen sig løftet om snarlig fremdrift, og kan tilslutte sig OK-fondens fremstilling af status og baggrund i øvrigt.


Driftsaftalerne

Der er indgået to driftsaftaler, for hhv. Albertshøj og Humlehusene (Bilag 1 og 2). Efter punkt nr. 11 kan aftalerne hvert år opsiges med seks måneders varsel til 1. januar. Ved misligholdelse af aftalerne kan aftalerne opsiges uden varsel, efter at Kommunen har gjort leverandøren opmærksom på manglerne og har givet mulighed for genopretning.


Forvaltningen vurderer, at der er juridisk grundlag for at benytte hæveadgangen, såfremt Kommunalbestyrelsen måtte ønske det. Det er en også mulighed at fortsætte samarbejdet med en advarsel om, at der ved manglende genopretning og fortsatte misligholdelser af aftalerne må forudses en ophævelse af aftalerne. Endeligt er det muligt at opsige aftalerne inden udgangen af juni, således at driften overgår til kommunen eller en ny leverandør den 1. januar 2022. Der er ikke krav til partshøring ved almindelig opsigelse, men det vil være god stil at partshøre før endelig beslutning træffes.


OK-Fonden modtager i 2021 645.000 kr. for at administrere boligerne. Der er endnu ikke foretaget en beregning af, hvad omkostningen til at hjemtage opgaven eller sende den i udbud forventes at være. En indstilling herom - samt om de bevillingsmæssige konsekvenser - vil skulle forelægges Kommunalbestyrelsen på mødet i juni, såfremt det besluttes at arbejde videre med opsige samarbejdet med OK-Fonden.


Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab, 6. maj 2021

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling er referat fra styringsdialogmødet med OK-fonden den 3. marts 2021 om regnskabsåret 2020 er tilføjet som bilag, jf. Kommunalbestyrelsens behandling af tilsynet med Humlehusene og Albertshøj den 13. april 2021.

Økonomi

Sag om de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser vil skulle forelægges, såfremt kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om at opsige samarbejdet med OK-Fonden. Forvaltningen forudser, at der risiko for, at hjemtagning eller udbud af opgaven vil indebære væsentlige meromkostninger for kommunen.

Lovgrundlag

Forvaltningslov, styrelseslov, aftalelov, driftsbekendtgørelsen og driftsoverenskomster.

Kommunikation

OK-Fonden er den 14. april 2021 orienteret om Kommunalbestyrelsens beslutning af 13. april 2021. Her er varslet, at kommunen ikke finder, at den nødvendige genopretning af fejl i forhold til administrationsaftalen er overholdt som aftalt ved styringsdialogen..

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forvaltningen til politisk behandling i juni udarbejder scenarier for den fremtidige varetagelse af administration af plejeboligerne i Albertshøj og Humlehusene ved a) hjemtagelse eller b) udbud, herunder forventede afledte økonomiske konsekvenser og
 2. at der på den baggrund og efter partshøring i juni træffes endelig beslutning om opsigelse af driftsaftalerne med OK-Fonden med seks måneders varsel til 1. januar 2022.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen, idet referat fra styringsdialogmøde med OK-Fonden vedlægges sagen som bilag


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen, idet sætning i pkt. 2 tilføjes; "eventuel" opsigelse af driftsarealerne med OK-Fonden....

Bilag

1 Driftsaftale Albertshøj Driftsaftale Albertshøj
2 Driftsaftale Humlehusene Driftsaftale Humlehusene
3 2021.02.26 Albertslund kommune.pdf 2021.02.26 Albertslund kommune.pdf
4 Bilag 11 - Referat af styringsdialog R 2020 OK-Fonden Bilag 11 - Referat af styringsdialog R 2020 OK-Fonden
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Revidering af Spilleregler for god økonomistyring

Anledning

Der er behov for en modernisering af eksisterende Spilleregler for god økonomistyring som følge af fx nye krav fra revisionen, ny teknologi mv. samt ønske om at skabe en mere effektiv og transparent økonomistyring.

Sagsfremstilling

Spilleregler for god økonomistyring beskriver de helt overordnede økonomiske procedurer og forpligtelser samt ansvarsfordeling mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og kommunens administration. Spillereglerne er kommunens kasse- og regnskabsregulativ og blev senest godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2016.


Der er behov for at ajourføre og opdatere de eksisterende Spilleregler for god økonomistyring for at skabe et mere gennemsigtigt styringsgrundlag, der understøtter en effektiv ressourceanvendelse og ændrede rammevilkår som følge af nye krav fra revisionen, nye automatiseringsmuligheder mv. Ansvarsfordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, politiske udvalg og administrationen er uændret, men det kræver en politisk godkendelse at justere i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ jf. Kommunestyrelsesloven § 42 stk. 7.


Spilleregler for god økonomistyring foreslås moderniseret på baggrund af Økonomiudvalgets temadrøftelse d. 6. april. De væsentligste forslag til ændringer kan sammenfattes i 6 nedenstående punkter.


1. Samling af Spilleregler for god økonomistyring til ét dokument

I tilknytning til Spilleregler for god økonomistyring er der udarbejdet en række rammebilag til spillereglerne, som mere konkret beskriver konkrete regler og arbejdsgange på givne områder. Der er på nuværende tidspunkt ud over de overordnede spilleregler i alt 11 rammebilag, som har eksisteret som særskilte dokumenter.


Spillereglerne foreslås sammenskrevet til ét samlet dokument for at skabe et bedre overblik over de regler som gælder styringsmæssigt ift. økonomien i kommunen. Samtidigt vil en sammenskrivning til ét dokument også gøre regelsættet mere tilgængeligt for kommunens ledere, når de skal orientere sig i deres ansvar og opgaver. Dokumentet vil være tilgængelig på Medarbejdersiden, ligesom de tidligere dokumenter har været, og hvor kommunens øvrige vejledninger og forretningsgange også forefindes. Det ajourførte samlede dokument er vedlagt i bilag 1 - Spilleregler for god økonomistyring. Rammebilagene betegnes fortsat som rammebilag, da der i fremtiden også vil være behov for ajourføring og tilføjelser, hvor der kan være tale om evt. nødvendig ajourføring af et enkelt rammebilag eller tilføjelse af et helt nyt rammebilag. Kompetencefordelingen er i denne sammenhæng ikke ændret.


Samtidigt med sammenskrivningen af spilleregler og rammebilag er der også sket en ajourføring og opdatering de steder, hvor det har været relevant. I bilag 2 "Ændringer i spilleregler og rammebilag" er de større ændringer ud over rent redaktionelle ting anført. Ligeledes vil tilføjelser og præciseringer også fremgå at dette bilag.


Der er tilføjet 2 nye rammebilag: Rammebilag - Betalingsfrister samt rammebilaget - Anvendelse af automatiserede løsninger på økonomiområdet, da det vurderes, at der er behov for særskilte bilag herfor.


2. Tilpasning af bevillingstyper

Der er i rammebilaget for Budgetudarbejdelse og Budgetopfølgning foretaget en gennemskrivning, da dette rammebilag ikke har været revideret siden 2010. Der er forslag til ændring i bevillingstyper og deraf følgende forslag til tilpasning af pengeposer. Ændringerne foreslås for at skabe mere transparens i økonomistyringen, og at der skabes større konsistens i pengeposernes indhold. Siden kommunen oprettede de nuværende 3 bevillingstyper - Styrbare bevillinger, Mindre Styrbare bevillinger og Betingede bevillinger - er Budgetloven kommet. Med den lov og de årlige Økonomiaftaler mellem KL og Staten er der både på landsplan og i kommunen kommet øget fokus på styringen af serviceudgifterne. Serviceudgifterne fremgår idag ikke af kommunens kontoplan og kan derfor kun opgøres gennem særlig rapportering. Serviceudgifterne er derfor ikke direkte synlige for budgetansvarlige lederere og politikere. Det har samtidigt betydet, at budgetansvarlige ledere har haft ansvaret for pengeposer, som både indeholdt budget inden for og uden for servicerammen.


Det foreslås derfor, at de nuværende bevillingstyper med virkning fra Budget 2022 nedlægges og erstattes af 2 nye - "Serviceudgifter" og "Ikke serviceudgifter". Serviceudgifter afgrænses i overensstemmelse med KLs budgetvejledning baseret på Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan og indeholder typisk udgifter, hvor kommunen kan fastsætte serviceniveauet, fx ift. dagtilbud, skoler, kultur, ældrepleje mv. "Ikke serviceudgifter" indeholder øvrige driftsudgifter og omfatter bl.a. overførselsudgifter, forsyningsområdet, kommunal medfinansiering mv. Herunder også forsyningsområdet.


I hovedreglen vil størstedelen af de nuværende "Styrbare bevillinger" blive til "Serviceudgifter" - og tilsvarende vil "Mindre Styrbare" blive til "Ikke serviceudgifter". Ift. "Betingede bevillinger " præciseres det fremadrettet ved budgetvedtagelsen, hvilke bevillinger, der forudsætter politisk godkendelse, inden midlerne kan anvendes. Det kan enten fremgå af Budgetbogen eller af årets budgetaftale, hvorfor der ikke er behov for denne bevillingstype fremadrettet.


I bilag 3 "Principper for ændring af bevillingstyper og pengeposer" er de forskellige former for ændringer illustreret og forklaret, og i bilag 4 "Ændringer til eksisterende pengeposer og etablering af nye pengeposer" er alle ændringer anført.


3. Ændringer i pengeposer

Administrationen har i forbindelse med moderniseringen af Spilleregler for god økonomistyring identificeret en række pengeposer, hvor det i forhold til den faktiske praksis vurderes hensigtsmæssigt at foretage tilpasninger for at skabe en større styringsmæssig konsistens. De foreslåede ændringer er oplistet i bilag 5 "Samling og lukning af pengeposer ".


4. Tilpasning af regler for overførsler ml. år

De eksisterende Spilleregler for god økonmistyring indebærer, at der i dag er fuld overførselsadgang på "Styrbare bevillinger", mens der ikke er overførselsadgang for "Mindre styrbare bevillinger". Med den foreslåede tilpasning af bevillingstyper vil det være hensigtsmæssigt, at der frem mod vedtagelse af Budget 2022 udarbejdes et specifikt bilag til Budgetbog 1, som mere præcist angiver, hvilke overførselsprincipper, der skal gælde for en given områdebevilling eller pengepose. Dette giver mulighed for en gennemsigtig og samtidig mere differentieret tilgang til overførsler, herunder specifikation af undtagelser for fx fællesskabsbidrag.


Kommunalbestyrelsens godkendte på mødet den 27. april 2021 ”Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020” med tilføjelse om, at ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø) drøftes i kommende sag i maj. Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø) samt forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag 6.


5. Kvartalsvis mulighed for budgetomplaceringer
Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, jf. den økonomiske politik. For at understøtte økonomistyringen gennem retvisende budgetter foreslås det, at der fremadrettet kvartalsvist forelægges en bevillingssag for Kommunalbestyrelsen med forslag til budgetomplaceringer mellem områdebevillinger og/eller pengeposer. Disse kan være af rent teknisk karakter eller indeholde mindre korrigerende tiltag, der ikke ændrer de politisk fastsatte målsætninger og serviceniveau, og som skal sikre størst mulig balance i budgettet.

Såfremt en enhed (pengepose) eller et fagområde (områdebevilling) har en væsentlig økonomisk ubalance, forudsættes der fremlagt en særskilt indstilling med forslag til korrigerende handlinger til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med det formål at sikre, at den økonomiske balance kan genoprettes inden for få år, og at en lignende situation fremadrettet forebygges.

6. Frigivelse af udvalgte anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen

For at kunne igangsætte udvalgte anlægsprojekter, som vurderes fuldt oplyste, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen kan markere udvalgte projekter i anlægsoversigten, hvor der med budgetvedtagelsen frigives anlægsbevilling, såfremt der allerede foreligger et tydeligt beskrevet anlægsprojekt, som kan iværksættes uden forelæggelse af en særskilt indstilling om anlægsbevilling.

Økonomi

Ændringerne af Spilleregler for god økonomistyring har ikke økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Efter Kommunestyrelseslovens § 42, stk. 7 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at de ajourførte Spilleregler for god økonomistyring godkendes, herunder samling af rammebilagene til ét dokument.
 2. at de 2 nye rammebilag Betalingsfrister samt Anvendelse af automatiserede løsninger på økonomiområdet godkendes.
 3. at tilpasningen af bevillingstyper, som beskrevet i rammebilag 1 Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning mv. godkendes med virkning fra 2022, herunder de i bilag 4 Ændringer til eksisterende pengeposer og etablering af nye pengeposer anførte tilpasninger af pengeposer.
 4. at foreslåede ændringer til pengeposer i bilag 5 Samling og lukning af pengeposer godkendes med virkning fra budget 2022.
 5. at der som en del af budgetforslag 2022 udarbejdes et bilag, som beskriver overførselsadgange gældende for de enkelte områdebevillinger / pengeposer i 2022.
 6. at der gives mulighed for kvartalsvise budgetomplaceringer til godkendelse i Kommunalbestyrelsen som beskrevet i rammebilag 1 Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning mv.
 7. at der gives mulighed for frigivelse af anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen for udvalgte fuldt oplyste anlægsprojekter, jf. rammebilag 1 Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning mv.


Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 28:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Spilleregler for God Økonomistyring Albertslund Kommune Spilleregler for God Økonomistyring Albertslund Kommune
2 Ændringer i spilleregler og rammebilag Ændringer i spilleregler og rammebilag
3 Principper for ændring af bevillingstyper og pengeposer Principper for ændring af bevillingstyper og pengeposer
4 Ændringer til eksisterende pengeposer og etablering af nye pengeposer Ændringer til eksisterende pengeposer og etablering af nye pengeposer
5 Samling og lukning af pengeposer Samling og lukning af pengeposer
6 Ændring af overførselsregler Ændring af overførselsregler
Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020

Anledning

Databeskyttelsesrådgiveren forelægger årsrapport 2020 for Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har den 25. marts 2021 modtaget databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020 for Albertslund Kommune. Årsrapporten følger op på Albertslund Kommunes implementering af EU-reglerne om databeskyttelse (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.


Formålet med årsrapporten er at rapportere til kommunens øverste politiske ledelse om kommunens GDPR-modenhedsniveau og kommunens overholdelse af bestemmelserne i GDPR (compliance).

Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer direkte til Kommunalbestyrelsen, jf. Databeskyttelsesforordringens artikel 38 stk. 3.


Årsrapporten er i vid udstrækning baseret på den GDPR-modenhedsmåling, som blev gennemført i efteråret 2020 i form af en selvevaluering, idet udvalgte respondenter besvarede et spørgeskema med bistand fra databeskyttelsesrådgiveren.


Økonomiudvalget fik på mødet d. 6. april 2021 orientering om den gennemførte modenhedsmåling.

I årsrapporten giver databeskyttelsesrådgiveren følgende anbefalinger:

 • At fokusere på at øge GDPR-modenhedsniveauet til minimum niveau 3 for så vidt angår modenhedskriterier, som afspejler krav direkte efter GDPR.
 • At prioritere at øge GDPR-modenhedsniveauet inden for:
  • Opdatering af databeskyttelsespolitikker
  • Monitorering af overholdelse af databeskyttelsespolitikker
  • Awareness
  • Behandlingsprincipper efter GDPR
  • Håndtering af databehandlere
  • Gennemførelse af tilsyn af databehandlere
  • Gennemførelse af risikovurderinger efter GDPR og implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger


Coronapandemien har vanskeliggjort arbejdet med implementeringen af tiltagene, hvorfor disse fortsættes ind i 2021.


Kommunens styregruppe for databeskyttelsesforordringen, hvor kommunaldirektøren er formand, har drøftet den gennemførte modenhedsmåling. På den baggrund har styregruppen godkendt en GDPR handleplan med følgende indsatsområder, der ligger i tråd med databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger:

1. Politikker

2. Oplysningspligt

3. Risikovurderinger

4. Databehandleraftaler

5. Awareness


Det er målet at komme på modenhedsniveau 3 på de udvalgte indsatsområder forud for næste modenhedsmåling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020 for Albertslund Kommune tages til efterretning.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 DPO ÅRSRAPPORT FOR ALBERTSLUND KOMMUNE 2020 (25.marts 2021).pdf DPO ÅRSRAPPORT FOR ALBERTSLUND KOMMUNE 2020 (25.marts 2021).pdf
Tilbage til toppen

34. ØU/KB - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslag til en ny styrelsesvedtægt, gældende pr. 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Der forelægges for Kommunalbestyrelsen et forslag til en revideret styrelsesvedtægt, som vil få virkning pr. 1. januar 2022, således at styrelsesvedtægten er klar til at være grundlag for det konstituerende møde, som skal afvikles i perioden den 1. december – 15. december 2021. Der er sket ændringer i reglerne om vederlag, og disse ændringer taget med i forslaget. Ændringer fremgår med rødt i styrelsesvedtægten.

Forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer til styrelsesvedtægten, skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dage imellem. Dette forslag til ny styrelsesvedtægt inkl. ændringer bliver behandlet 1. gang den 11. maj 2021 og 2. gang den 24. juni 2021.Lovgrundlag

Styrelseslovens § 2.

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

 1. at forslag til styrelsesvedtægt tiltrædes, og at sagen overgår til andenbehandling.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Udkast til ny styrelsesvedtægt 2022 Udkast til ny styrelsesvedtægt 2022
Tilbage til toppen

35. ØU/KB - Fejl i udbetaling af vederlag til KB suppleanter

Anledning

Forvaltningen er i forbindelse med en revisionsgennemgang blevet opmærksom på, at der har været fejl i udbetaling af 5 KB suppleanters vederlag. Fejlen kan alene tilskrives forvaltningen, og modtagerne har alle været i god tro ved modtagelsen af vederlagene.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet den 2. marts 2021 orienteret om, at der i forbindelse med en revisionsgennemgang var fundet fejl i udbetaling af 5 KB suppleanters vederlag, jf. bilag.


Det drejer sig om de suppleanter, der siden 1. januar 2018 har været indkaldt som suppleant for et kommunalbestyrelsesmedlem, der har fået bevilget orlov af Kommunalbestyrelsen. Fejlen opstår udelukkende blandt de suppleanter, der er startet eller stoppet i løbet af en måned. Et eksempel kunne være en suppleant, der er startet den 8. december 2019. Her kan suppleanten have modtaget et fuldt månedsvederlag. Det burde have været forholdsmæssigt reduceret til 24/31-del af et fuldt vederlag. Suppleanten har således modtaget for meget i vederlag. Det er ikke alle suppleanter der starter/slutter i løbet af måneden der er forkerte. Det kommer an på, hvilken måde vederlaget (lønteknisk) er indberettet i lønsystemet.


Samlet har de 5 suppleanter til Kommunalbestyrelsen fået udbetalt 60.943 kr. for meget. Beløbene er i størrelsesordenen fra 2.358- 29.690 kr. Ved sidstnævnte er der samtidig sket en yderligere fejl, idet der er blevet indberettet dobbelt KB-vederlag i start og slutmåneden.

Økonomiudvalget bad i forbindelse med orienteringen om en særskilt sag.

Forvaltningen kan på den baggrund oplyse, at de 5 suppleanter, der i valgperioden fra 1.1.2018 har fået for meget udbetalt i vederlag, er:

A) Billal Zahoor: Periode 1 - 3.613 kr.


B) Carsten Boje Larsen: Periode 1 - 2.905 kr., Periode 2 - 29.690 kr.


C) Tina Bodholt Nielsen: Periode 1 - 2.358 kr.


D) Fedai Celim: Periode 1 - 3.821 kr.


E) Vivi Nør Jacobsen: Periode 1 - 18.556 kr.

Særligt for suppleant B er, at der samtidig blev indberettet dobbelt KB-vederlag (8.031,50 kr./md). I praksis betød det, at suppleanten i stedet for et forholdsmæssigt beregnet vederlag i startmåneden og i slutmåneden modtog fuldt KB-vederlag de to måneder + et ekstra KB-vederlag de samme to måneder. Der er tale om en fejlindberetning fra Lønadministrationens side.

Suppleanterne modtog i december 2020 et brev om, at de havde fået for meget udbetalt i vederlag mv. samt oplysning om, at man ikke ville kræve det for meget udbetalte vederlag tilbagebetalt. Årsagen er bl.a., at suppleanterne ikke har modtaget korrekt og tilstrækkelig vejledning omkring vederlagenes størrelse - og dermed ikke har haft mulighed for at vide, at der blev udbetalt for meget.

Forvaltningen har i vurderingen af, hvorvidt den enkelte suppleant bør tilbagebetale det for meget udbetalte vederlag, lagt vægt på, i hvilket omfang den enkelte suppleant har haft mulighed for at vurdere, hvad der er korrekt vederlag, når man starter og/eller stopper i løbet af en måned, herunder hvorvidt suppleanten på forhånd har været vejledt om, hvad størrelse vederlagene udgør. Forvaltningen har også forespurgt KL, som har bekræftet, at man bør vurdere sagen ud fra ”God tro” begrebet, samt hvorvidt kommunen i tilstrækkelig grad har vejledt suppleanten om vederlagenes størrelse.

Forvaltningen har ift. muligheden for frivillig indbetaling vurderet, at de berørte suppleanter skal behandles éns, idet det ikke kan påvises, at en suppleant, der har fået udbetalt et større beløb, er i mindre god tro end de øvrige suppleanter.

Sammenfattende og på baggrund af ovenstående argumenter inkl. vejledning fra KL, har forvaltningen vurderet at:

 • at der internt i forvaltningen er sket indberetningsfejl, som ikke kan tilskrives suppleanterne.
 • at kommunen ikke juridisk kan påvise, at suppleanterne ikke har været i god tro. Dette uanset, at der er forskel i beløb og typen af fejl.

Suppleanterne A-D har således ikke været tilstrækkeligt vejledt om, hvad de kan forvente i vederlag og er hermed uvidende om fejlen, mens suppleant E har modtaget forkert vejledning om, at der ikke skulle ske reduktion af vederlagene. Den forkerte vejledning skyldes som beskrevet, at det først efterfølgende i forbindelse med en revisionsgennemgang er blevet afklaret, at samtlige vederlag skal reduceres, når der er tale om start eller stop i løbet af en måned. Det er forvaltningens vurdering, at suppleanterne alle har været i god tro, og at kommunen derfor ikke kan kræve tilbagebetaling af de for meget udbetalte vederlag.

Forvaltningen har på baggrund af orienteringen til Økonomiudvalget i marts 2021 fremsendt brev til de pågældende suppleanter og præciseret muligheden for frivillig tilbagebetaling. 3 af suppleanterne (A, C og D) har tilkendegivet ønske om en frivillig tilbagebetaling og i uge 16 modtaget et supplerende brev samt en faktura på beløbet. 2 suppleanter (B og E) har tilkendegivet at ville foretage frivillig tilbagebetaling af de for meget udbetalte vederlag. Den ene suppleant (E) har i den forbindelse bedt om en yderligere oversigt over, hvordan Lønadministrationen er kommet frem til de nævnte beløb.

De nævnte fejl i udbetalingen af vederlag har medført følgende ændringer i forvaltningen:

 • Lønadministrationen har indført andre processer i forhold til lønindberetning af Kommunalbestyrelsens vederlag inkl. suppleanter. Lønadministrationen har indført en mere vidtgående og dokumenteret kontrolprocedure med henblik på at imødegå risikoen for lignende fejl
 • Der indarbejdes fremover en vejledning af nye suppleanter om, hvad der udbetales i vederlag. Det er aftalt, at Lønadministrationen sender et orienterende brev til nye suppleanter om, hvad der udbetales af vederlag den første måned.

Kommunikation

De suppleanter til Kommunalbestyrelsen, hvor der har været konstateret fejl i udbetalingen af vederlag, har alle modtaget et brev, hvor muligheden for frivillig tilbagebetaling er blevet præciseret. Samtidig er de blevet orienteret om den politiske behandling af sagen, herunder at deres navne og vederlag er omfattet af Offentlighedsloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at redegørelsen tages til efterretning.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. maj 2021, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen.


Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet
Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat ØU fejl i vederlag til KB-suppleanter Notat ØU fejl i vederlag til KB-suppleanter
Tilbage til toppen

36. ØU/KB - Podning af elever på skolerne

Anledning

Albertslund Kommune kan tilbyde podning af elever i 5.-10 klasse på skolerne gennem opgradering af nuværende podeteam frem til sommerferien.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommende fulde åbning af skolerne for alle klassetrin vil det være muligt at dels tilbyde medarbejdere på skoler og i klubber at blive testet på skolerne to gange ugentligt dels at tilbyde test på skolerne for elever i 5.-10. klasse.

Aktuelt er fire podere ansat til opgaven med at teste medarbejdere. Hvis Albertslund Kommune også tilbyder test af elever på skolerne, kræver det en opgradering af det nuværende podeteam.

Foreløbigt estimeres behov for ansættelse af i alt 10-11 podere ansat op til fuld tid for at løse opgaven. Den estimerede lønudgift til det samlede podeteam er 300.000 kr. månedligt, som konteres som Covid-19 udgifter.

Den overordnede ledelse af indsatsen vil fortsat blive varetaget af sundhedsplejen. Hertil kommer organisering af indsatsen på skolerne og kommunikation til elever, forældre og medarbejdere, som varetages af skoleledelserne med støtte fra konsulenter på skoleområdet.

En løsning som ovenfor beskrevet vurderes af kriseledelsen at være en god og robust løsning frem til, i første omgang, skolernes sommerferie. Forvaltningen ved fra dialog med KL, at en superviseret selvtest for de ældste årgange kan være tæt på, og følger naturligvis udviklingen med implementering af superviseret selvtest nøje.

Økonomi

Foreløbigt estimeres behov for ansættelse af i alt 10-11 podere ansat op til fuld tid for at løse den samlede opgave. Poderne bliver ansat i en begivenhedsansættelse med et opsigelsesvarsel på en måned. Den estimerede lønudgift til det samlede podeteam er 300.000 kr. månedligt, som konteres som Covid-19 udgifter. Udgiften til podning på skolerne ifm. den fulde åbning af skolerne afholdes indenfor den bevilling KB gav til etablering af podeteam på mødet d. 13. april (pkt. 31). Bevillingen omfattede også et scenarie med fuld åbning af skolerne.

Indstilling

Kommunalbestyrelsen indstiller,

 1. at Albertslund Kommune tilbyder podning af elever fra 5.-10. klasse på skolerne.
 2. at podningen af elever på skolerne frem til 30. juni 2021 varetages ved opgradering af nuværende podeteam.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.


(O) kunne ikke tiltræde.


Hediye Temiz (B) deltog ikke i mødet


Beslutning

For stemte 16 (A, C, F, V, Ø, Å)

Imod stemte 3 (O)

Undlod 1 (Tina Christiansen, A)


Indstillingen var godkendt.

Tilbage til toppen

37. ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling - Bowlerhatten Pub

Tilbage til toppen

38. ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling, ny bestyrer, Morbærhavens værtshus "Den våde høne"

Tilbage til toppen

39. Underskriftsblad

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad

Beslutning

Hediye Temiz (B) deltog ikke i mødet

Tilbage til toppen