Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

Deltagere

Jette Runchel

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 09. marts 2021

Tid: Kl. 18:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Fedai Celim (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. ØU/KB - Forslag fra Alternativet om skriftlig spørgetid forud for udvalgsmøder
3. ØU/KB - Forslag fra partierne B, SF, Ø, Å om valgbusser som brevstemmesteder
4. KB - Forslag fra Enhedslisten om Klimaplan for en grøn affaldssektor
5. BSU/ØU/KB - Revision af udviklingsstrategien (efter høring)
6. BSU/ØU/KB - Anvendelse af tidlig indsats midler for dagtilbudsområdet
7. SUS/ØU/KB - Godkendelse af foreløbige handleplaner for Sundhedspolitik
8. MBU/ØU/KB - Brillesøen - renovering, nybyggeri eller længerevarende genhusning (bevilling)
9. MBU/ØU/KB - Modernisering af vej- og stibelysning på private fællesveje og kommunale stier (bevilling)
10. MBU/ØU/KB - Klimaplan 2050 - miljøvurdering (høring)
11. MBU/ØU/KB - Skybrudsplan 2050 - miljøvurdering (høring)
12. MBU/ØU/KB - Mindre ombygning af daginstitutioner (bevillling)
13. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 4.13 - Klub Svanen ved gårdhaverne i Syd (efter høring)
14. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 7.16 (efter høring)
15. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 13.8 - Haver ved Solhusene (høring)
16. MBU/ØU/KB - Støjsanering Roskildevej (bevilling)
17. MBU/ØU/KB - Støjsanering Egelundsvej (bevilling)
18. MBU/ØU/KB - Ny aftale om varmelevering fra VEKS
19. MBU/ØU/KB - Solcelleplan (bevilling)
20. MBU/ØU/KB - Nyt omklædningshus til HIC - godkendelse af projektforslag
21. MBU/ØU/KB - Prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2021 (bevilling)
22. MBU/ØU/KB - Forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej
23. SUS/ØU/KB - Magtanvendelser på socialområdet for voksne 2020
24. SUS/ØU/KB - Magtanvendelser på ældreområdet 2020
25. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven inden for det trekommunale samarbejde
26. SUS/EBU/KFU/ØU/KB - Sund med kultur
27. FOU/KFU/ØU/KB - Låneaftale Langagergaard 2021
28. MBU/ØU/KB - Udvikling af Hedemarksvej
29. ØU/KB - Godkendelse af supplerende skema A vedr. omdannelse af 32 et-rums-boliger til 16 to-rums-boliger
30. ØU/KB - Godkendelse af lånoptagelse på 76,4 mio. kr. i henhold til lånerammen for 2020
31. ØU/KB - Ny aftale om anvisning af boliger i KAB Hedemarken
32. ØU/KB - Tilsyn med regnskabsførelsen i Danmarks Internationale Kollegium (DIK)
33. ØU/KB - Regnskab 2020 Værdiregulering og afskrivninger
34. ØU/KB - Delegation af kompetence til forvaltningen - ny vederlagsbekendtgørelse
35. ØU - Rekruttering af ny kommunaldirektør til Albertslund Kommune
36. KB - Ansøgning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen for Lene Rygaard Jessen (Ø)
37. ØU/KB Afslutning af udbud af Posthusgrunden, Bytorvet 2-6
38. Underskriftsblad

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Forslag fra Alternativet om skriftlig spørgetid forud for udvalgsmøder

Anledning

Forslag fra Alternativet om skriftlig spørgetid forud for udvalgsmøder

Sagsfremstilling

Når udvalgsmøder er lukkede for borgere og referaterne kun er kortfattede beslutningsreferater, bliver det svært for engagerede borgere at følge med og tage del i de demokratiske processer. Alternativet vil gerne understøtte så bred, folkelig deltagelse i lokalpolitik som muligt.


Når vi som folkevalgte er til lukkede udvalgsmøder, opleves det næsten hver gang, at der er en række spørgsmål til sagerne. Mange af spørgsmålene er der et godt svar på, men nogle gange - i nogle komplekse sager sker det ofte, at der også er spørgsmål der kræver et bedre forberedt svar. Når vi stiller spørgsmål på lukkede møder, har Albertslunderne ikke en mulighed for, at se hvilke grundlag (ud over sagsfremstillingen), vi træffer vores beslutninger udefra, da der i referaterne oftest kun står hvem der har tiltrådt, hvilke ændringsforslag der har været eller hvilke tilføjelser der er blevet tiltrådt.


Nogle af de spørgsmål vi har, er spørgsmål, vi har fået fra engagerede borgere. Dermed er det spørgsmål borgere har interesse i at høre et svar på. Det er ikke muligt som det er nu, da man ikke må referere fra et lukket møde, hvilke af og til kan gøre det svært at oplyse om baggrunden for en beslutning - særligt, i visse komplekse sager.


Når sagerne behandles i kommunalbestyrelsen, ville det yderligere tjene gennemsigtigheden og folkeoplysningen at bringe et element ind i præsentationen af en sag, ved at kunne henvise til hvilke spørgsmål der har været omdrejningspunktet i den konkrete sag og efterfølgende debat.


Efter en sag er behandlet sker det også af og til, at man møder en borger med et spørgsmål der ikke har strejfet en selv. Et spørgsmål der kunne have gjort os klogere, og givet os et endnu mere oplyst grundlag. De spørgsmål kunne vi efterlyse på forhånd og øge chancerne for, at vi får dem før og ikke efter en beslutning er truffet.


Derfor ønsker vi i Alternativet, at indføre en skriftlig spørgetid forud for udvalgsmøderne.


Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 12.02.21

Der er vedlagt supplerende notat fra forvaltningen.

Indstilling

Alternativet indstiller:

 1. at Borgere i Albertslund får mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udvalgene under kommunalbestyrelsen.
 2. at borgeren får et skriftligt svar umiddelbart efter udvalgsmødet
 3. at spørgsmålet og svaret fremgår som bilag til sagen under den videre behandling i Kommunalbestyrelsen

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 36:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Sagen sendes til forvaltningen.

Bilag

1 Bemærkninger til medlemsforslag vedr. skriftlig spørgetid.docx Bemærkninger til medlemsforslag vedr. skriftlig spørgetid.docx
Tilbage til toppen

3. ØU/KB - Forslag fra partierne B, SF, Ø, Å om valgbusser som brevstemmesteder

Anledning

Forslag fra partierne B, SF, Ø og Å om valgbusser som brevstemmesteder

Sagsfremstilling

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at understøtte brugen af valgbusser i forbindelse med kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021. Valgbusser kan blandt andet målrettes områder med lav valgdeltagelse og kan også være en lettelse for vælgere, der bor langt fra øvrige steder i kommunen, hvor man kan brevstemme.

Der afsat 5 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje til kommuner, der ønsker at gøre brug af valgbusser.

Valgdeltagelsen i Albertslund er aftagende og generel lav i forhold til landsgennemsnittet, og ikke mindst er det bekymrende, at der er stor spredning i deltagelsen i forskellige dele af kommunen. Derfor er puljen oplagt at søge, med henblik på at udvikle et set-up der kan øge valgdeltagelsen også i såkaldte tæt befolkede områder, fx i form af valgbus til indsamling af brevstemmer ( med tilhørende et oplysningsarbejde). Der skal kort sagt gives flere og bedre muligheder for at afgive sin stemme.

Forvaltningen udarbejder en plan for hvor en sådan bus hensigtsmæssigt bør dukke op og en tilhørende tidsplan, når puljen bliver mulig at søge.

Indstilling

Partierne B, SF, Ø, og Å indstiller, ·        

 1. at Albertslund søger puljen, som netop er afsat med vedtagelsen af finansloven for 2021, som omfatter tilskud til en valgbus ifm Kommunalvalg 2021.
 2. at der udarbejdes et projekt for en øget valgdeltagelse ved KV2021

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 37:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen


Beslutning

Man stemte om indstillingen


1. at

For stemte 15 (A, B, F, Ø, Å)

Imod stemte 6 (C, O, V)


Indstillingen var godkendt


2. at.

For stemte 21


Den samlede indstilling var hermed godkendt, idet der udarbejdes et oplæg til Kommunalbestyrelsen senest i juni 2021.Tilbage til toppen

4. KB - Forslag fra Enhedslisten om Klimaplan for en grøn affaldssektor

Anledning

Forslag fra Enhedslisten om Klimaplan for en grøn affaldssektor

Sagsfremstilling

Forslag om henvendelse til regeringen og forligspartierne bag “Klimaplan for en grøn affaldsektor og cirkulær økonomi”:


Giv kommunerne mulighed for at sikre en grøn affaldssektor

Vi støtter målet i aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” om at reducere forbrænding af affald med 30% inden 2030, til fordel for mere genbrug og genanvendelse.

Men med myndighedernes afvisning af KLs såkaldte dødsliste over de konkrete forbrændingsanlæg, der bør lukkes, står vi i en stærkt bekymrende situation, da det kan føre til at hele affaldsforbrændingen bliver “konkurrenceudsat” og skal fungere på rene markedsvilkår. Det kan føre til ganske alvorlige problemer, herunder yderligere miljø og klimaproblemer:

- der er ingen sikkerhed for, at det bliver de mest klimavenlige anlæg, der vinder i et marked, hvor det er prisen, der bestemmer. Tvært imod kan man frygte at selskaberne vil nedprioritere klimaindsatsen mest muligt for at klare sig i en hård priskonkurrence.

- EUs konkurrenceregler betyder, at det bliver helt frit for selskaberne at importere og eksportere affald til forbrænding - og også kommunalt ejede anlæg vil være tvunget til at lade økonomiske konkurrencehensyn gå forud for andre samfundsmæssige hensyn.

- En klima- og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet kræver meget store investeringer. Investeringer der bliver meget risikable, når affaldsmængderne kan svinge voldsomt, afhængigt af hvem der vinder de forskellige udbud. Det kan føre til, at nogle forbrændingsanlæg i længere perioder kommer til at køre med underskud. Et underskud der formentlig kun kan betales af borgerne.

- en liberalisering af affaldsområdet vil fjerne eller minimere den lokale politiske indflydelse. Det vil give os langt mindre handlerum, når vi skal udvikle en affaldssektor, der kan være med til at løse klimaudfordringen.


På den baggrund vil vi stærkt anbefale, at regeringen og forligspartierne arbejder videre med principperne bag KLs liste for en planlagt og konkret begrundet afvikling af forbrændingskapacitet, ud fra en samlet faglig funderet vurdering af hvilke anlæg, der er de mest miljøbelastende og mindst effektive.

At satse på markedet er at spille hasard med klimaet og vores affaldssektor.


Indstilling

Enhedslisten indstiller,

 1. at forslaget godkendes

Beslutning

Man stemte om ændret indstilling


1. at regeringen og forligspartierne ikke arbejder videre med en liberalisering og selskabsgørelse af affalds- og forsyningssektoren,


For stemte 14 (A, F, Ø, Å)

Imod stemte 6 (C, O V)


Indstillingen var godkendt


2. at regering og Folketing indgår et partnerskab med affaldssektoren om en planlagt og begrundet 30% reduktion af forbrændingskapaciteten, ud fra en faglig vurdering af hvilke anlæg, der er de mest miljøbelastende og mindst effektive,


For stemte 18 (A, B, C, F, V, Ø, Å)

Imod stemte 3 (O)


Indstillingen var godkendt


3. at der afsættes en statslig pulje til at understøtte udfasning af de pågældende anlæg


For stemte 18 (A, B, C, F, V, Ø, Å)

Imod stemte 3 (O)


Indstillingen var godkendt


Det samlede ændringsforslag var hermed godkendt.Tilbage til toppen

5. BSU/ØU/KB - Revision af udviklingsstrategien (efter høring)

Anledning

Udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-22 "Fællesskab og mangfoldighed" skal revideres som følge af Dagtilbudslovens præciseringer i 2018. 

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2020 fremgår det, at udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-22 "Fællesskab og mangfoldighed" skal revideres som følge af ændringer i Dagtilbudsloven, som blev vedtaget i juli 2018. Den ny dagtilbudslov rammesætter det pædagogiske grundlag for alle landets dagtilbud og indskriver nye regler for arbejdet med en styrket pædagogisk læreplan. De nye regler i lovændringen omfatter et pædagogisk grundlag i form af den såkaldte styrkede pædagogiske læreplan; en beskrivelse af 6 læreplanstemaer med tilhørende 12 pædagogiske mål; arbejdet med børn i udsatte positioner samt implementering af en evalueringskultur, hvor forvaltningen har mulighed for at understøtte dagtilbuddene i det pædagogiske arbejde.


Der er således ikke tale om en ny strategi, men en revision af den tidligere, hvor de tidligere pejlemærker er fastholdt og opdateret, så de er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Under arbejdet med revisionen af udviklingsstrategien har dagtilbudsledere indgået aktivt, og på et dialogmøde har bestyrelser drøftet pejlemærkerne.
Den styrkede pædagogiske læreplan udgør således grundlaget for det pædagogiske virke, og alle dagtilbud skal med udgangen af 2020 have udarbejdet en pædagogisk læreplan.


En revideret version af dagtilbudsområdets strategi afspejler derfor nu, at Albertslund sammen med landets øvrige kommuner har et stærkt afsæt i dagtilbudsloven og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Fra Albertslund Kommunes budgetaftale for 2020 fremgår endvidere en konkret ambition om at "fokusere det kvalitative arbejde i de enkelte institutioner.” Et fokuseret arbejde med kvalitet i det enkelte dagtilbud er nu også indskrevet i Dagtilbudsloven og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.


Dagtilbudsloven fra juli 2018 er blevet ændret på en række punkter, og de relevante i denne sammenhæng er:

 • Kommunalbestyrelsen skal i relation til den pædagogiske opgave lede dagtilbud med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan: Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde.
 • Den styrkede pædagogisk læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det i Dagtilbudslovens definerede fælles pædagogiske grundlag, i de seks læreplanstemaer og i de 12 tilhørende mål.
 • Alle dagtilbud er forpligtet til at have udarbejdet egen læreplan, samt have den implementeret den 31. december 2020.
 • Der skal implementeres en evalueringskultur.
 • Kommunalbestyrelsen skal i følge Dagtilbudsloven hvert andet år drøfte rammer og prioriterede indsatser for dagtilbudsområdet.


I Albertslund vil der fremadrettet blive arbejdet med regler og mål fra den styrkede pædagogiske læreplan – og med målsætninger som afspejler lokale ambitioner for området jf. udviklingsstrategien. I det enkelte dagtilbud vil der være en lokal defineret læreplan, som beskriver, hvordan de 12 mål omsættes, og for dagtilbudsområdet samlet set vil der være en virksomhedsplan, hvori fælles retning relateret til Dagtilbudsloven og til udviklingsstrategien beskrives.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 15. januar 2021

Den reviderede strategi for dagtilbudsområdet 2020-2024 blev i november 2020 godkendt af Børne- og Skoleudvalget med titlen ”Kvalitet for børn i dagtilbud i Albertslund”. Desuden blev det besluttet at sende den reviderede strategi i høring, i forældrebestyrelser og dagtilbud. Der er indkommet ét høringssvar fra Lindegårdens bestyrelsen. De værdsætter, at visionerne er relevante og ambitiøse, dog udtrykkes en bekymring for de økonomiske rammer i forhold til, at visionerne kan blive en realitet. Desuden er der en særlig opmærksomhed på samarbejdet med PPR og på indhentning af dokumentation.

Lindegården spørger endvidere til, hvordan der kan være fokus på sund mad i dagtilbuddene uden en madordning. I henhold til Dagtilbudsloven §19 skal der i alle daginstitutioner tilbydes et sundt frokostmåltid. Hermed er der et fokus på, at alle børn skal spise sundere, hvilket også understøttes af kommunens Mad - og Måltidspolitik. Fokus på sund mad i dagtilbud er således ikke afhængigt af, om ordningen er kommunalt finansieret.

Afsluttende spørges der til en stærk evalueringskultur. I 2021 er der blandt alle dagtilbud i kommunen en særlig indsats på evaluering afledt bl.a. af samme bevågenhed i Den styrkede pædagogiske læreplan. Dette med henblik på at få ny læring om evaluering af pædagogisk praksis.


Den reviderede strategi vil blive sendt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i sin nuværende form.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at den reviderede strategi for dagtilbudsområdet 2020-2024 med titlen ”Kvalitet for børn i dagtilbud i Albertslund” godkendes.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 18. november 2020, pkt. 8:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Nils Jul Gjerlev (C) deltog ikke på mødet.
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. februar 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitet for børn i dagtilbud i Albertslund Kvalitet for børn i dagtilbud i Albertslund
2 Lindegården Høringssvar strategi 2020-2024 Lindegården Høringssvar strategi 2020-2024
Tilbage til toppen

6. BSU/ØU/KB - Anvendelse af tidlig indsats midler for dagtilbudsområdet

Anledning

I Budget 2020 blev der tildelt 1.295.000 kr. til tidlig indsatser i dagtilbud. I denne sag fremføres en plan for fremtidig fordeling af midlerne.

Sagsfremstilling

Tidlig indsats har været et fokusområde i Albertslund Kommune i mange år, hvilket har medført, at Børne- og Skoleudvalget i årenes løb har afsat særskilte puljer. I Budgetaftalen for 2020 blev der lagt op til en ændring i de hidtidige indsatser: "Der etableres en pulje, der skal understøtte den tidlige indsats i dagtilbuddene. Puljen erstatter indsatserne i budgetkatalog 1-1.3.4, 1.3.5 og 1.3.6. Der udarbejdes en mødesag om udmøntningen af puljen."

I efteråret 2020 blev der udarbejdet en sag for anvendelsen af midlerne det år. De indsatser puljen skal styrke fremadrettet er fordelt på tre områder: Høj faglighed i dagtilbuddene, Tæt opfølgende forældresamarbejde, Fokus på barnet og tidlig opsporing (i bilaget gives en uddybning). De tre nævnte områder tager alle udgangspunkt i Dagtilbudsloven, i det pædagogiske grundlag i Den styrkede pædagogiske læreplan og i Albertslund Kommunes udviklingsstrategi for dagtilbud.

På dagtilbudsområdet forstår forvaltningen begrebet tidlig indsats som både: at der i dagtilbuddet gribes ind og laves understøttende tiltag for barnet meget tidligt i barnets liv, men også at der inden problemer vokser sig store, gives ekstra opmærksomhed og støtte til barn og forældre.

Herunder fremføres forslag til, hvordan der tænkes en varig anvendelse af midlerne til tidlig indsats, i dagtilbuddene i Albertslund Kommune:

 • Kompetenceløft med ICDP certificering (International Child Development program) til hele personalegruppen i 2-3 dagtilbud af gangen. Målet er, at alle medarbejdere får ny viden om samspil med børn, og om otte principper for nærværende dialoger, der støtter barnets udvikling. Målsætningen over tid er, at alle pædagogiske medarbejdere i dagtilbud gennemfører uddannelsesforløbet (ICDP beskrives yderligere i bilag).
 • Dagtilbuddene skal styrke samarbejde med forældre med særlige behov, og yde støtte til forældre tæt på barnet. Det kan foregå i form af opkvalificering af personalet og afholdelse af forløb med forældre og børn, hvor forældre sammen får øget viden om og redskaber til samvær med barnet (uddybes yderligere i bilag).
 • Babygruppen i Lindegården er en eksisterende mødregruppe, som er drevet af en pædagog, en sundhedsplejerske og en opsøgende medarbejder. Mødregruppen er målrettet kvinder, der vil have gavn af viden om og netværk omkring livet med en baby, men som ikke har ressourcerne til selv at opsøge det. Babygruppens formål er at styrke forældrerollen og tilknytningen mellem mor og barn og at mindske isolation (uddybes yderligere i bilag).
 • Støtte det tværfaglige samarbejde, herunder implementering af Formidlingsportal. l 2021 indføres Formidlingsportalen, som er et nyt samarbejds- og opsporingsværktøj til personale, der arbejder med børn i Albertslund kommune. Der er tale om et elektronisk opslagsværktøj, der via en fælles indgang giver viden om bl.a. tegn hos børn der vækker bekymring og hjælp til de fagprofessionelle, ved en systematisering af den tidlige indsats. Målet med Formidlingsportalen er at understøtte det videre arbejde med den specialpædagogiske plan. (beskrives yderligere i bilag).
 • Naturvejlederforløb, der er åbne for alle dagtilbud skal medvirke til, at børn får nye oplevelser med en fagperson, der har særlig indsigt i det naturfaglige, og som kan dele sin begejstring. Forløbene medvirker også til, at personale i dagtilbuddene får ideer til aktiviteter og nye inspirerede fælles oplevelser med børn, der kan støtte børnenes interesse for og viden om naturen.

Formålet med de ovenstående tiltag er at tage udgangspunkt i barnets trivsel og de voksne omkring barnet. Det gøres i forhold til personalet ved at kvalificere personalet med ICDP kompetenceløft, der handler om at hele personalegruppen har en fælles grundlæggende forståelse af mødet med barnet, og et fagligt fundament for videndeling på tværs. Derudover gøres det ved at styrket tværfagligt samarbejde ved Formidlingsportalen som fælles udgangspunkt og ved konkrete indsatser der omhandler natur, der giver fællesskab og nye oplevelser. De andre vigtige voksne er barnets forældre. Støtten til dem gives både meget tidligt i form af den eksisterende Babygruppe, og ved de nye tiltag til styrket samarbejde mellem personale og udsatte forældre. De nye tiltag skal spille sammen med det samarbejde der allerede er etableret med Sundhedsplejen, ved barnets opstart i dagtilbuddet.

Alle de ovenstående indsatser tager udgangspunkt i den forståelse der er af tidlig indsats, som nævnes indledningsvist. Bredden i forslagene viser at tidlig indsats er et område der skal arbejdes med på flere fronter. Ingen af de ovenstående forslag kan alene løse udfordringerne for børn og forældre der er udsatte i kortere eller længere tid. Socialstyrelsens publikationer og VIVEs erfaringsopsamling fra andre kommuner peger på at tidlig opsporing og en mere koordineret indsats medvirker til, at flere børn og unge får gode betingelser for deres opvækst og oplever den trivsel, sundhed og læring, der skal til for at have et godt børneliv og senere også at klare sig godt i voksenlivet. I og med vi iværksætter kvalificerede og systematiske tiltag, kan det forbedre forholdene for nogle af de børn og forældre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med at indgå i hensigtsmæssige og udviklende former for samvær.

Der vil én gang årligt være status på anvendelsen af midlerne til Børne- og Skoleudvalget. Det indebærer, at der fremføres en vurdering af den styrkede faglighed i dagtilbuddene, og af om tilbud til udsatte forældre støtter barnets trivsel og den tidlige opsporing. Herunder en status på hvordan tværfagligheden styrkes til gavn for barnet.

Økonomi

Komptenceløft med ICDP certificering i alle interesserede dagtilbud: 600.000 kr.

Udvikling af tiltag med forældre og børn til støtte i familier med særlige behov: 400.000 kr.

Babygruppe: 100.000 kr.

Styrket tværfagligt samarbejde herunder implementering af Formidlingsportal: 95.000kr.

Naturvejlederforløb: 100.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at midlerne til at understøtte en tidlig indsats i dagtilbud anvendes til: Kompetenceløft til dagtilbudspersonale, til styrkelse af forældresamarbejde, herunder Babygruppen, til at give børn nye oplevelser i naturen og til at støtte det tværfaglige samarbejde bl.a. ved at implementere Formidlingsportalen på dagtilbudsområdet.

Historik
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. februar 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 bilag til sag om anvenendelse af tidlig indsats midler i dagtilbuddene (002) bilag til sag om anvenendelse af tidlig indsats midler i dagtilbuddene (002)
Tilbage til toppen

7. SUS/ØU/KB - Godkendelse af foreløbige handleplaner for Sundhedspolitik

Anledning

Godkendelse af udmøntningen af sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen 2020-2021.

Sagsfremstilling

Den 12. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen Albertslund Kommunes nye sundhedspolitik Sundt Liv Sammen. Sundhedspolitikken rammesætter kommunens arbejde med sundhed, herunder med særlig vægt på forebyggelse og sundhedsfremme. Med den nye sundhedspolitik, er der lagt op til et bredt tværgående samarbejde omkring borgernes sundhed. Det betyder, at kommunens forvaltningsområder arbejder sammen og bidrager til at løse sundhedsudfordringerne og komme i mål med politikkens vision. Se bilag 1 Sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen.


For at nå fra vision til virkelighed er det politisk vedtaget, at udmøntningen af sundhedspolitikken i år 2020-2021 skal udspringe i et arbejde indenfor følgende tre faglige fokusområder:

 • Mental sundhed
 • Fysisk aktivitet og Mad & måltider
 • Tobak, alkohol og stoffer

Med godkendelsen af sundhedspolitikken blev det samtidig politisk vedtaget, at arbejdet med de sundhedspolitiske handleplaner skulle starte i udvalgene. I forlængelse heraf følger en præsentation af de foreløbige handleplaner, som er prioriteret for udmøntningsperioden 2020-2021.

Organisering af arbejdet med udmøntning af sundhedspolitikken

Udmøntningen af sundhedspolitikken beror organisatorisk på tre hovedarbejdsgrupper, som arbejder med hvert sit fokusområde. Der er snitflader, hvor det giver mening, at arbejdsgrupperne arbejder på tværs. De tre arbejdsgrupper består af medlemmer fra Den Tværgående Sundhedsfremmegruppe, medarbejdere fra Sundhed & Udvikling, medarbejdere der er i berøring med udvalgte målgrupper og øvrige nøglepersoner. Arbejdsgrupperne er sammensat med afsæt i medlemmernes faglighed, arbejdsområde samt kendskab til fokusområdet. Arbejdsgrupperne kan undervejs vælge at invitere nye deltagere ind i arbejdsgruppen eller udskifte medlemmer for at styrke sammensætningen af arbejdsgruppen. Medarbejdere fra Sundhed & Udvikling vil i hele udmøntningsperioden indgå i de tre hovedarbejdsgrupper. Efter behov oprettes mindre ad hoc arbejdsgrupper, som skal arbejde med de konkrete indsatser. Se bilag 1 Sundhedspolitisk handleplan.

Arbejdsgruppernes hovedformål består i den praktiske udmøntning af sundhedspolitikken. Den enkelte arbejdsgruppe har til formål at udarbejde handleplaner til indsatser og initiativer, kvalificere indsatser samt indgå i selve implementering af en specifik indsats eller initiativ.

Prioriterede indsatser og handleplaner 2020-2021

Under hvert fokusområde har den pågældende arbejdsgruppe prioriteret et antal indsatser, som arbejdsgruppen ønsker skal være den konkrete udmøntning af sundhedspolitikken for perioden 2020-2021. I prioriteringsprocessen er der blevet lagt vægt på, at indsatser under sundhedspolitikken kan være eksisterende indsatser som forstørres og forstærkes, således at der allokeres ressourcer til at løfte indsatsen bedre og mere effektivt. Initiativer under sundhedspolitikken kan også være at igangsætte helt nye indsatser, hvor der er identificeret et aktuelt behov. Disse er markeret ned 'NY' nedenfor. Listen med forslag til indsatser har været lang. De prioriterede indsatser tager afsæt i et aktuelt behov og i mulighed for ressourcemobilisering fra øvrige forvaltningsområder. Indsatser, der ikke er prioriteret, kan eksempelvis løftes i sundhedspolitikkens næste udmøntningsperiode, eller når tiden er moden. De prioriterede indsatser er aktuelt.


Mental sundhed

 • Kulturmetropolen - et bedre liv med kultur (NY)
 • Sundhedsfællesskabet
 • Fælles om mental sundhedsfremme
 • Børnegrupper for børn, hvor mor og far er skilt
 • Foreningsfællesskaber
 • Netværk og fællesskab med fokus på mental sundhed og sproglig udvikling (NY)


Fysisk aktivitet og Mad & måltider

 • Vores Cykelby Albertslund (NY)
 • Mad- og måltidsstrategi for hele kommunen


Tobak, alkohol og stoffer

 • Dit Rum
 • Den Robuste Generation
 • Klar livet - uden røg og rusmidler

Til hver enkelt indsats udarbejdes et handleplansskema. Handleplansskemaet er arbejdsgruppens arbejdsredskab, og er med til at bryde indsatsen ned i dele og aktiviteter og derved gøre det nemmere at igangsætte handlinger, så den sundhedspolitiske vision på sigt kan virkeliggøres. Se bilag 3-13 for udfyldte handleplansskemaer, for hver af de prioriterede indsatser:

Midler til udmøntning af sundhedspolitikken

Den økonomiske ramme for selve udmøntningen af sundhedspolitikken udgøres aktuelt af midler fra den betinget sundhedspulje, der ikke i forvejen er disponeret over. Derudover kan udmøntningen finansieres af midler fra den administrative styrbare sundhedspulje samt af midler fra kommunens øvrige områder. Allerede igangsatte indsatser, der i forvejen finansieres fra egne midler eller puljer, vil fortsat skulle finansieres herfra. Med mindre andet besluttes. Hvor mange midler en enkelt indsats tildeles besluttes ud fra princippet om mest mulig sundhed for pengene, og vil være afhængig af den pågældende indsats. Udkast til økonomiske ressourcer er noteret i økonomifeltet i handleplansskemaet.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 16. februar 2020

På Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2021 blev det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde en samlet handlingsplan for indsatser, der mindsker ensomhed. Handlingsplanen skal fremlægges på Social- og Sundhedsudvalget den 22. april 2021.

I Albertslund Kommunes Temaudvalg i 2020 og 2021 arbejdes der med temaet sundhed herunder med et særligt fokus på at belyse ensomhed. Forvaltningen anbefaler, at resultatet af temaudvalgets arbejde ligeledes indgår i den samlede handleplan for indsatser, der mindsker ensomhed. Temaudvalget kan færdiggøre sine forslag til handlingsplanen formentlig efter deres udvalgsmøde den 31. august 2021, og det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget først kan behandle sagen i september/oktober 2021.


Økonomi

Den økonomiske ramme til udmøntning af sundhedspolitikken udgøres i 2020 og fremadrettet i udgangspunktet af midler fra den betinget sundhedspulje. I 2020 udgør den betinget sundhedspulje 654.000 kr., hvoraf 325.000 kr. på forhånd er øremærket til det åbne rådgivningstilbud Headspace og en overvægtsindsats målrettet børn (Fit for kids). Udmøntningen af sundhedspolitikken kan derudover finansieres af midler fra den administrative styrbare sundhedspulje, af midler fra kommunens øvrige områder og evt. suppleres med midler fra øvrige puljer, fondsmidler mv. Midlerne i det betinget sundhedspulje er placeret i Sundhed, Pleje & Omsorg og udmøntes som udgangspunkt én gang årligt. Udmøntningen besluttes af Kommunaldirektøren på anbefaling fra cheferne.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §119.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at udmøntningen af sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen 2020-2021 godkendes.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes en særskilt handleplan for ensomhed.

Helge Bo Jensen (Ø) og Tina Bodholdt-Nielsen(O) undlod at stemme.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen,


(Ø, O, F, Å) undlod


Beslutning

Man stemte om indstillingen


For stemte 16 (A, B, C, F, V, Å)

Imod stemte 5 (O, Ø)


Indstillingen var godkendtBorgmesteren foreslog følgende tilføjelse

- at der udarbejdes forslag til handleplan om ensomhed til beslutning på KB i maj. Handleplanen kan revideres efter, at 17,4 – udvalget har afrapporteret dets arbejde ensomhedstemaet i efteråret 21.


Tilføjelsen blev godkendt.Bilag

1 Bilag 1 Sundhedspolitik Sundt Liv Sammen 26.juni2020 FINAL.Webtilgængelig Bilag 1 Sundhedspolitik Sundt Liv Sammen 26.juni2020 FINAL.Webtilgængelig
2 Bilag 2 Sundhedspolitisk handleplan Bilag 2 Sundhedspolitisk handleplan
3 Bilag 5 Handleplan Fælles om mental sundhedsfremme Bilag 5 Handleplan Fælles om mental sundhedsfremme
4 Bilag 4 Handleplan Sundhedsfællesskabet Bilag 4 Handleplan Sundhedsfællesskabet
5 Bilag 3 Handleplan Kulturmetropolen - Et bedre liv med kultur Bilag 3 Handleplan Kulturmetropolen - Et bedre liv med kultur
6 Bilag 6 Handleplan Børnegrupper med brobygning til forældretilbud Bilag 6 Handleplan Børnegrupper med brobygning til forældretilbud
7 Bilag 8 Handleplan Netværk og fællesskab Bilag 8 Handleplan Netværk og fællesskab
8 Bilag 7 Handleplan Foreningsfællesskaber Bilag 7 Handleplan Foreningsfællesskaber
9 Bilag 9 Handleplan Vores Cykelby Albertslund Bilag 9 Handleplan Vores Cykelby Albertslund
10 Bilag 10 Handleplan Mad og måltidsstrategi Bilag 10 Handleplan Mad og måltidsstrategi
11 Bilag 11 Handleplan Dit Rum Bilag 11 Handleplan Dit Rum
12 Bilag 12 Handleplan Den Robuste Generation Bilag 12 Handleplan Den Robuste Generation
13 Bilag 13 Handleplan Klar Livet - uden røg og rusmidler Bilag 13 Handleplan Klar Livet - uden røg og rusmidler
14 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

8. MBU/ØU/KB - Brillesøen - renovering, nybyggeri eller længerevarende genhusning (bevilling)

Anledning

Det skal besluttes om Brillesøen fortsat skal renoveres eller om de eksisterende bygninger skal rives ned og erstattes af en ny institution eller en længerevarende genhusning i pavilloner.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forlængelse af sagen om asbest uheld i forbindelse med skimmelsanering i Brillesøen afd. Kærmosen fremlagt i Kommunalbestyrelsen i december 2020, undersøgt tre mulige scenarier nærmere, som blev besluttet i forbindelse med sagen: Renovering, længerevarende genhusning og opførelse af ny institution.


I sag om analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet i udvalgte dagtilbud, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2020, indgik også Brillesøen med et meroptag på 19 børn (herefter i alt 180 børn) med en samlet ombygningsomkostning på 400.000 kr. Brillesøen er dog ikke medtaget i det videre forløb i førnævnte sag grundet skimmelproblematik. Såfremt det vælges at renovere institutionen, er det fortsat forvaltningens forventning, at der kan ombygges til et meroptag på 19 børn, hvorfor ombygningen er medtaget i denne sag.


For at gøre scenarierne sammenlignelige er beregningerne foretaget med udgangspunkt i det samme samlede børneantal (180 børn fordelt på 5 vuggestuer og 6 børnehavestuer). Det vil dog være muligt at ændre på det samlede børneantal, såfremt det besluttes at gå videre med længerevarende genhusning eller nybyggeri.


Scenarie 1.

Renovering af de eksisterende bygninger samt en mindre ombygning med henblik på meroptag. Levetid maksimalt 10 år. (i alt 180 børn).

Det fremgår af Rørbæk & Møllers notat, at de eksisterende bygninger er udtjente og utidssvarende, når det gælder energiforbrug, indeklima og drift. De årlige varmeudgifter i de eksisterende bygninger er meget høje i forhold til en tilsvarende nybygning på grund af den ringe isolering i gulv, ydervægge og tagkonstruktion, og der ses ikke umiddelbart at være plads til efterisolering af klimaskærmen i den eksisterende konstruktion. Det vurderes at være usandsynligt, at bygningerne har en levetid på mere end de 10 år, der er målet med budgettet for totalrenoveringen, ligesom det er et vilkår ved en skimmelsanering, at der ikke er garanti for, at skimmelproblematikken ikke genopstår indenfor et kort årrække.


Scenarie 2.

Nedrivning af de eksisterende bygninger og etablering af en pavillon til længerevarende genhusning (i alt 180 børn).

Ajos Pavillon har udarbejdet et tilbud på leje af en pavillonbebyggelse med plads til 180 børn (5 vuggestuer og 6 børnehavestuer). Pavillonerne har en forventet levetid på 30 år. Prisen omfatter en bundet lejekontrakt på min. 5 år. Pavillonerne er svanemærkede. Pavillonerne opstilles som en midlertidig løsning i 2 år. Efter 2 og 5 år tilkommer merudgifter ved etablering af henholdsvis varmepumpe og solceller jf. krav til energi i Bygningsreglement 2018. Alternativt er der opstillet et overslag på indkøb af pavilloner. Disse vil fra starten overholde alle krav i BR18 og betragtes som permanent byggeri.


Scenarie 3.

Nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af én samlet ny bygning (i alt 180 børn).

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at opføre en ny institution. Det fremgår af notatet fra Rørbæk & Møller, at det driftsmæssigt er fordelagtigt at etablere én samlet bygning, De to eksisterende bygninger fungerer i praksis i dag som to adskilte institutioner, og det kan derfor forventes, at der vil være driftsfordele ved opførelse af én samlet bygning, ligesom der kan forventes logistiske fordele i den daglige drift af institutionen. Forvaltningen forventer, at det er muligt at optimere disponeringen af nybyggeriet gennem en videre proces med brugere og øvrige interessenter.


Til sagen er vedlagt et notat udarbejdet af Rørbæk & Møller, med et uddybende økonomisk overslag og nærmere beskrivelse af renovering (scenarie 1) og nybyggeri (scenarie 3). Der er udarbejdet et prisoverslag fra Ajos Pavillon for etablering af en længerevarende genhusning i pavilloner (scenarie 2).

Økonomi

Scenarie 1 - Totalrenovering estimeret til ca. 11 mio.kr.

Levetid maksimalt 10 år


Scenarie 2 - Længerevarende genhusning - Etableringsomkostninger estimeret til ca. 11.5 mio.kr. Køb af pavilloner estimeret til ca. 38 mio.kr.

Årlig leje (5-årig binding) 2.220.000 kr.

Samlet leje efter 5 år: 11.280.000 kr. Samlet leje efter 10 år: 22.770.000. Samlet leje efter 20 år: 45.750.000.

Tillæg 3.-5.år.: årlig leje af varmepumpe 60.000 kr. Tillæg efter 5 år: årlig leje af solceller 18.000 kr.

Der må forventes en pristalsregulering af lejeomkostninger over tid.


Scenarie 3 - Nybyggeri 55.080.000

Levetid mindst 50 år


Se vedlagte økonomibilag for uddybet økonomi.


I anlægsplanen 2021 er der afsat 500.000 kr. på daginstitutionsområdet, som søges frigivet med denne sag til det videre arbejde med oplæg til nybyggeri.


Den øvrige økonomi vil blive indarbejdet i anlægsplanen i forbindelse budgetforhandlingerne til 2022.

Kommunikation

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Grundlaget for beregningerne er afklaret med institutionslederen. Brugere og øvrige interessenter vil blive nøje inddraget i det videre forløb, uanset hvilket scenarie der vælges.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der arbejdes videre med et oplæg til nybyggeri, herunder en revideret anlægsplan,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til forundersøgelser og
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser ny daginstitution.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 26:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Rørbæk og Møller notat Rørbæk og Møller notat
2 Ajos - pavilloner referencer Ajos - pavilloner referencer
3 Ajos - leje af pavilloner Ajos - leje af pavilloner
4 Midlertidige pavilloner Midlertidige pavilloner
5 Brillesøen økonomi Brillesøen økonomi
6 Tidsperspektiv Brillesøen Tidsperspektiv Brillesøen
7 Fra forældrebestyrelsen Fra forældrebestyrelsen
Tilbage til toppen

9. MBU/ØU/KB - Modernisering af vej- og stibelysning på private fællesveje og kommunale stier (bevilling)

Anledning

Frigivelse af rådighedsbeløb i 2021 til modernisering af vej- og stibelysning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev der afsat et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr., hvilket nu søges frigivet.

I Albertslund Kommune har vej- og stibelysningen gennem de senere år gennemgået en gennemgribende modernisering, som har omfattet ny LED belysning på mange
veje og stier, og ikke mindst i kommunens boligområder. Samlet set er ca. halvdelen af det samlede belysningsanlæg nu moderniseret. Der er stadig et behov for udskiftning og modernisering, da der endnu er mange steder med utilstrækkelig, utidssvarende og ikke mindst nedslidt udebelysning.

Moderniseringen sker i henhold til "Belysningsplan Albertslund Kommune 2012", "Albertslund Kommunes Handleplan for udskiftning af vejbelysning" og "Slutnotat fra ad hoc arbejdsgruppen - Udebelysning i boligområderne".

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til modernisering af vej- og stibelysning i 2021 (Etape 8) vil blive fordelt på nedenstående indsatområder og i overensstemmelse med belysningsplanen:

Indsatsområde 1 - Måler og separation 2,0 mio. kr.

Måler og separation omhandler ombygning af belysningsinstallationerne i hele Albertslund. Alt elforbrug skal fra 2021 være målt. Udebelysning har hidtil være umålt og afregnet efter "brændetidsmetoden".

Ombygningen til målt elforbrug er sket i forbindelse med moderniseringen af udebelysningen, men der udestår stadig ca. 30 installationer som ikke er blevet separeret fra forsyningsnettet og har fået indbygget måler, i udebelysningsnettet.


Indsatsområde 2 - Tunneller og sammengravning 1,2 mio. kr.

I forbindelse med moderniseringen af stisystemernes udebelysning, udestår en række tunnelers udebelysning, hvilket er højt prioriteret bl.a. grundet ønske om øget tryghed her.

Når der udføres større anlægsarbejder, f.eks. omkring fjernvarme, vand, spildevand og byudviklingsprojeker er der behov for samtidigt at forberede for udebelysnings modernisering.
Dette sker ved at lægge belysningskabler og trækrør i de opgravninger der foretages, når der f.eks. graves nye fjernvarmerør ned.

Indsatsområde 3 - Gl. Vridsløse 1,8 mio. kr.

Udebelysningen i landsbyen Gl. Vridsløse og stierne omkring moderniseres, som den sidste af de 4 landsbyer. Udebelysningen i Gl. Vridsløse er fra 1975. Herstedøster Landsby, Herstedvester Landsby og Risby blev moderniseret i 2020.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2021.

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2021. 

Udgifter i forbindelse med modernisering af udebelysningen kan lånefinansieres.

Miljøkonsekvenser

Der vil i gennemsnit være en reduktion på 40-60% af energiforbruget pr. udskiftet lyspunkt.

Kommunikation

Implementering af ny belysning i landsbyerne sker i tæt dialog og sparring med repræsentanter fra områderne. Opstart og den løbende kommunikation vil blive annonceret på belysningens egen hjemmeside "www.belysning.albertslund.dk"

Borgerne vil løbende blive orienteret om den aktuelle fremdrift bl.a. på Brugergruppemøder.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til udebelysningens etape 8 og
 2. at rådighedsbeløbet finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema - Frigivelse af rådighedsbeløb i 2021 Bevillingsskema - Frigivelse af rådighedsbeløb i 2021
Tilbage til toppen

10. MBU/ØU/KB - Klimaplan 2050 - miljøvurdering (høring)

Anledning

Godkendelse af at miljøvurderingen af Klimaplanen sendes i otte ugers høring.

Sagsfremstilling

Klimaplan 2050 er omfattet af kravet om en miljøvurdering jf. bekendtgørelse af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Forvaltningen har fået udarbejdet en miljøvurdering af klimaplanen.


Miljøvurderingen af Klimaplanen blev ved en fejl ikke udarbejdet så den kunne komme med ud i høring med selve klimaplanen. I miljøvurderingen bliver det undersøgt, om der kan opstå væsentlige miljøpåvirkninger på grund af tiltagene i klimaplanen.

Miljøvurderingen viser at klimaplanen som helhed har en positiv effekt på miljø og klima. Vurderingerne viser dog samtidig, at positive tiltag for nogle klima- og miljøforhold potentielt kan være negative for andre miljøforhold. Årsagerne er støj, vibrationer, støv og emissioner under anlægsarbejde samt permanente, visuelle ændringer og inddragelse af areal til de nye tiltag. Det er dog vurderingen i rapporten, at det er muligt at udføre Klimaplanens tiltag på en måde, så væsentlige miljøpåvirkninger kan undgås.


Miljøvurderingen foreslås sendt i otte ugers høring fra 10. marts 2021 efter politisk godkendelse. Efter høringsperioden, og behandling af eventuelle indsigelser og forslag, sendes Klimaplan 2050 og miljøvurderingen til endelig politisk godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2021. Det betyder at klimaplanen bliver forsinket og der skal søges om yderligere dispensation fra tidsfristen 31. marts 2021 til aflevering af Klimaplan 2050 til C40-godkendelse senest den 30. juni 2021 hos styregruppen for DK2020.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven - LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at miljøvurderingen af Klimaplan 2050 godkendes og sendes i otte ugers høring.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Miljørapport_Klimaplan 2050_Albertslund Kommune_V4_13-01-2021_uden track change.pdf Miljørapport_Klimaplan 2050_Albertslund Kommune_V4_13-01-2021_uden track change.pdf
Tilbage til toppen

11. MBU/ØU/KB - Skybrudsplan 2050 - miljøvurdering (høring)

Anledning

Godkendelse af at miljøvurderingen af Skybrudsplanen sendes i otte ugers høring.

Sagsfremstilling

Skybrudsplanen er omfattet af kravet om en miljøvurdering jf. bekendtgørelse af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Forvaltningen har fået udarbejdet en miljøvurdering af Skybrudsplanen.


Miljøvurderingen af Skybrudsplanen blev ved en fejl ikke udarbejdet, så den kunne komme med ud i høring med selve Skybrudsplanen.

I miljøvurderingen bliver det undersøgt, om der kan opstå væsentlige miljøpåvirkninger på grund af tiltagene i skybrudsplanen. Miljøvurderingen bekræfter, at der som helhed er en positiv effekt på miljø og klima.
Vurderingerne viser dog samtidig, at positive tiltag for nogle klima- og miljøforhold potentielt kan være negative for andre miljøforhold. Årsagerne er støj, vibrationer, støv og emissioner under anlægsarbejde samt permanente, visuelle ændringer og inddragelse af areal til de nye tiltag. Det er dog vurderingen i rapporten, at det er muligt at udføre Skybrudsplanens tiltag på en måde, så væsentlige miljøpåvirkninger kan undgås.


Miljøvurderingen foreslås sendt i otte ugers høring fra 10. marts 2021 efter politisk godkendelse. Efter høringsperioden, og behandling af eventuelle indsigelser og forslag, sendes den til endelig politisk godkendelse sammen med Skybrudsplanen.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven - LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at miljøvurderingen for den kommende skybrudsplan godkendes og sendes i otte ugers høring.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Miljørapport_Skybrudsplan 2050_Albertslund Kommune_B uden rettelser.pdf Miljørapport_Skybrudsplan 2050_Albertslund Kommune_B uden rettelser.pdf
Tilbage til toppen

12. MBU/ØU/KB - Mindre ombygning af daginstitutioner (bevillling)

Anledning

I forbindelse med planer for udvidelse af pasningskapaciteten i udvalgte dagtilbud, søges om frigivelse af midler til mindre ombygninger af daginstitutioner med henblik på meroptag.

Sagsfremstilling

Der søges om bevilling til mindre ombygninger indenfor de eksisterende fysiske rammer i følgende institutioner: Lindegården, Hyldespjældet og Kastanjen samt etablering af en opvarmet pavillon i Kastanjen. I sag om analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet i udvalgte dagtilbud, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2020, indgik også ombygning af Børnehuset Brillesøen. Da der aktuelt er en sag om skimmelsvamp i bygningerne, hvor det skal afklares om institutionen skal renoveres eller erstattes af en ny bygning, foreslår forvaltningen ikke at igangsætte en ombygning, før dette er afklaret.


De konkrete ombygninger omfatter:


Lindegården - meroptag 33 børn (specialpædagogiske indsatser bevares)

De to børnebadeværelser i vuggestuedelen indrettes med et ekstra toilet, således at der er 2 børnetoiletter pr. børnebadeværelse/børnegruppe. Personalegarderoben sammenlægges med personalekontor i naborummet. Der indrettes en personalestue/møderum i det gamle institutionskøkken, mens det eksisterende køkken i rummet omdannes til mindre tekøkken. Det eksisterende krybberum udvides med tilhørende opvarmet depot til sengetøj.


Hyldespjældet - meroptag 23 børn

Der etableres en ny børnehavegruppe i det eksisterende værkstedsrum. Rummene har oprindeligt haft funktion som børnegrupperum. Børnebadeværelset tilknyttet det nye grupperum vil blive renoveret. En del af fællesrummet skilles fra med ny skillevæg og udnyttes til ekstra børnehavegarderober. Der skal ved ombygningen tages højde for, at der etableres et fleksibelt rum, der kan rumme hele aldersgruppen.


Kastanjen - meroptag 45 børn

Der etableres en ny børnehavegruppe i det eksisterende legerum. Rummet har oprindeligt haft funktion som børnegrupperum. Der opføres ny skillevæg for at adskille grupperummet fra forbindelsesgang mellem husene. Børnebadeværelse indrettes med et ekstra toilet, således at der er 2 toiletter pr. gruppe, og der etableres ekstra garderobeplads. Der etableres en ekstra vuggestuegruppe ved sammenlægning af en række mindre rum og der etableres nyt børnebadeværelse til rummet, hvor personalegarderobe/toilet findes i dag. Det nye personalegarderobe/toilet etableres i eksisterende rengøringsrum. Der etableres ekstra garderober i indgangsparti til vuggestue, og adgang til vuggestuen omlægges fra at gå gennem køkkenet til at krydse gennem lege/opholdsrum. Dør til pude/opholdsrum samt til køkkendepot flyttes. Personalestue udvides ved sammenlægning med møderum og lederkontor opdeles med skillevæg for at skabe plads til nyt møderum. Der skal tages højde for, at der etableres et fleksibelt rum, der kan rumme hele aldersgruppen. Hegnet til vuggestuelegeplads skal flyttes, således at vuggestuen får en større andel af legepladsen. Det skal vurderes hvorvidt etablering af ekstra udendørs overdækning til barnevogne er nødvendig, men dette bør ikke udgøre en stor omkostning.


Der etableres en opvarmet pavillon på legepladsen med plads til en ekstra børnehavegruppe (estimeret til 20 børn). Pavillonen skal være isoleret og indeholde børnegrupperum, garderobeplads samt toiletter. Pavillonen tænkes som en midlertidig løsning placeret på et grønt areal og indrettet til en storbørnsgruppe, der arbejder med science/naturfag.


De anførte tal for muligt meroptag i de udvalgte institutioner er fremkommet på baggrund af en skrivebordsanalyse op til BUPL's niveau B, efterfulgt af en verificering på baggrund af konkrete bygningsbetragtninger og dialog med institutionslederen og slutteligt høringssvar i forbindelse med sagen fremlagt i december 2020.


Efter høringssvarene er antallet af meroptag i Kastanjen reduceret med 7 børn, men det har ikke indvirkning på de bygningsmæssige tiltag. I forbindelse med samme høringssvar er der gjort opmærksom på problemer med indeklima i vuggestuedelen. Dette vil blive undersøgt nærmere og behandlet separat.


I sag om analyse og plan for kapaciteten på dagtilbudsområdet i udvalgte dagtilbud i december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen et meroptag i Lindegården på 68 børn (scenarie 1), hvilket betød, at de specialpædagogiske indsatser i institutionen skulle nedlægges. Der vil i Lindegården i stedet arbejdes videre med et reduceret meroptag på i alt 33 børn (scenarie 2), så de specialpædagogiske indsatser bevares.


I alt kan der ved ombygning og pavillon etableres op til 101 pladser, og de samlede anlægsudgifter udgør 2.200.000 kr.


Såfremt der bevilges penge til ovenstående ombygninger i marts, vil forvaltningen henover sommeren planlægge og udbyde opgaverne i samarbejde med institutionerne med hensyntagen til deres daglige drift.

Økonomi

Der søges om en bevilling på 2,2 mio. kr., som finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 2 mio. kr., og de resterende 200.000 kr. finansieres af den særlige vedligeholdelsesramme.

Der anmodes ikke om bevilling til ombygning af Brillesøen med henblik på meroptag på nuværende tidspunkt.

Kommunikation

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Forud for udførelsen af arbejderne vil forvaltningen gå i dialog med de enkelte institutioner.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til ovenstående projekter og

2. at udgiften finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb på 2 mio. kr. og at de resterende 200.000 kr. finansieres af den særlige vedligeholdelsesramme.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Meroptag økonomi Meroptag økonomi
2 Ekstraoptag og anlægsudgifter Ekstraoptag og anlægsudgifter
3 Bevillingsskema - mindre ombygninger af daginst. Bevillingsskema - mindre ombygninger af daginst.
Tilbage til toppen

13. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 4.13 - Klub Svanen ved gårdhaverne i Syd (efter høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende forslag til lokalplan 4.13 - Klub Svanen ved gårdhaverne i Syd med tilhørende afgørelse om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 8. september 2020 at tildele Egen Vinding og Datter hovedentreprisen på byggearbejder i forbindelse med Klub Svanen. Før byggeriet kan gå i gang, skal der udarbejdes nyt plangrundlag for Klub Svanen, idet anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan kun tillader opførelse af boligbyggeri.


Forslag til lokalplan 4.13

Lokalplanen har til formål at udlægge området til offentlige formål med mulighed for opførelse af en ny institution ved Svanens Kvarter 24. Bebyggelsen opføres i 1 etage og i en højde, der ikke overstiger 9 meter. Klublokalerne har et samlet bruttoetageareal på 470 m². Herudover opføres der sekundære bebyggelser i form af skure til renovation og opbevaring samt en shelter. Bebyggelsens facader beklædes med ubehandlet træ, der kan suppleres med genbrugsmaterialer samt plademateriale i stål eller fibercement. Det er ligeledes lokalplanens formål at sikre hensigtsmæssig sammenhæng til de udendørs opholdsarealer.


Området er belastet af støj fra Holbækmotorvejen, hvilket betyder, at der skal gøres en række tiltag for at skærme de primære udendørs opholdsarealer og klubhusets indendørs opholdsarealer mod støj fra motorvejen. Der stilles derfor krav om, at der på støjramte facader skal etableres støjdæmpende foranstaltninger, der sikrer, at støjgrænseværdierne kan overholdes indendørs med både åbne og lukkede vinduer, samt at der etableres en 3 meter høj støjskærm langs lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning.


Kommuneplan 2018

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen ramme nr. B31, der fastsætter, at området kan anvendes til bl.a. daginstitutioner med en maks. bebyggelsesprocent på 40, en maks. bygningshøjde på 11,5 og et maks. antal etager på 2.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 4. januar 2021

Lokalplanforslag for Klub Svanen har været sendt i 4 ugers offentlig høring fra den 11. november til den 9. december 2020. Formålet med Forslag til Lokalplan 4.13 er at give mulighed for at opføre en ny institution ved Svanens Kvarter 24. Ved endelig vedtagelse af lokalplan 4.13 aflyses den del af lokalplan 4.11, der ligger inden for lokalplanområdet.


Høringssvar
Der er modtaget 1 høringssvar.

Høringssvaret omhandler forslag til at overdække boldbanen, samt gener udenfor klubbens åbningstid.


Høringssvaret er vedlagt som bilag. Af hvidbogen fremgår forvaltningens vurdering samt ændringsforslag af det indkomne høringssvar. Hvidbogen er vedlagt som bilag.


Ændringsforslag til forslag til lokalplan 4.13
På baggrund af det indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at det tilføjes, at boldbanerne kan overdækkes, men at det først vil ske, hvis det viser sig, at der fortsat er et problem med "vildfarne" bolde, idet et boldbur afføder mere støj til gene for naboejendommene.


Lokalplanens ændringsforslag fremgår af skemaet i bilaget "Ændringsforslag".


Screening for miljøvurdering

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering er ikke blevet påklaget.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøkonsekvenser

Screening for miljøvurdering

Forslag til lokalplan 4.13 fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der er derfor foretaget en screening med henblik på at vurdere, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering, vedlagt som bilag. Berørte myndigheder internt i Albertslund Kommune er efter Miljøvurderingsloven blevet hørt. Screeningen viser, at planen ikke skal miljøvurderes, da den ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på miljøet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til lokalplan 4.13 - Klub Svanen ved gårdhaverne i Syd vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger og
 2. at det besluttes, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af ovenstående planforslag.


Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1.

at forslag til lokalplan 4.13 - Klub Svanen ved gårdhaverne i Syd vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer, der fremgår af hvidbogen og ændringsloggen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 20. oktober 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.


Økonomiudvalget, 3. november 2020, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.


Kommunalbestyrelsen

Godkendte indstillingen.
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 16:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Lokalplanforslag 4.13 Klub Svanen Lokalplanforslag 4.13 Klub Svanen
2 Miljøvurderingsscreening af klub Svanen Miljøvurderingsscreening af klub Svanen
3 Høringssvar Forslag til Lokalplan 4.13 omk. Svanens ungdomsklub Høringssvar Forslag til Lokalplan 4.13 omk. Svanens ungdomsklub
4 LP_4.13_Final LP_4.13_Final
5 Hvidbog - LP4.13 Klub Svanen Hvidbog - LP4.13 Klub Svanen
6 Ændringslog for lokalplan 4.13 Klub Svanen Ændringslog for lokalplan 4.13 Klub Svanen
Tilbage til toppen

14. MBU/ØU/KB - Forslag til lokalplan 7.16 (efter høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen har den 12. december 2017 besluttet, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag for Albertslund Centrum, herunder 'Posthusgrunden' Bytorvet 2-6. Forslag til Lokalplan 7.16 Posthusgrunden skal vedtages af Kommunalbestyrelsen til offentlig høring i mindst 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal også træffe afgørelse om, hvorvidt planforslaget er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Citycon ønsker som ejer af ejendommene Albertslund Centrum Aps. at forny og styrke bycenteret, og har derfor udarbejdet en masterplan for Albertslund Centrum. Kommunalbestyrelsen godkendte masterplanen den 11. december 2018. Masterplanen bygger på en række principper for udviklingen om punktvise høje bygninger med tilhørende lavere bebyggelser, en åben og synlig bygningsstruktur med tage der kan anvendes som grønne uderum og en stor andel af nye boliger. Masterplanen realiseres i etaper og første etape er en ny etagebebyggelse på Posthusgrunden. Forslag til lokalplan 7.16 er udarbejdet på baggrund af et skitseforslag udarbejdet af Rambøll Management for Albertslund Centrum ApS. i samarbejde med Albertslund Kommune.


Udviklingsaftale med forkøbsret

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. december 2018 en udviklingsaftale med Albertslund Centrum ApS. om udvikling af en ny ejendom med nye lokaler til detailhandel og boliger for den kommunale grunde 'Posthusgrunden'. Siden indgåelse af aftalen har forvaltningen og Albertslund Centrum ApS. samarbejdet om at udarbejde lokalplan for ejendommen. Bebyggelsen udvikles primært med kompakte familieboliger, som skal fremstå attraktive for unge familier, men også en mindre andel af mindre boliger, for at skabe en variation i boligmassen. Udviklingsaftalen giver Albertslund Centrum ApS. forkøbsret til grunden. Markedsprisen sættes af en uafhængig valuar og oplyses i udbuddet. Såfremt der modtages højere bud, har Albertslund Centrum ApS. ret til at matche disse. Udbudsbetingelserne besluttes af Albertslund Kommune.


Udbud

Det offentlige udbud af Posthusgrunden vil blive fremlagt til politisk behandling i særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget i september.


Forslag til lokalplan 7.16 Posthusgrunden

Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af et samlet etagebyggeri til erstatning af den nuværende posthusbygning. Etagebebyggelsen består af en grundbygning på to etager og to boligtårne i op til 10 etager med en maksimal højde på 33 meter. Lokalplanen giver mulighed for en samlet bebyggelsesprocent på 200. Lokalplanen regulerer ikke antallet af boliger. Det fastlægges, at de enkelte boliger skal være mellem 60 m2 og 125 m2 bruttoetageareal. Bebyggelsens stueetage må kun anvendes til centerformål, såsom detailhandel, cafeer, restauranter, publikumsorienterede serviceerhverv, kulturelle institutioner, offentlige formål, små håndværksvirksomheder i tilknytning til butikker, sundhedsfunktioner samt andre funktioner, der naturligt hører hjemme i et centerområde. Det samlede butiksareal i stueetagen må ikke overstige 1700 m2 bruttoetageareal, mens hver butik må ikke overstige 600 m2 for at sikre en variation i gadebilledet. Bebyggelsens fælles opholdsarealer er samlet på to tagterrasser ovenpå grundbygningens første og anden sal, og som en mindre offentlig plads i stueetagen. Derudover har hver lejlighed sit eget private udendørsopholdsareal enten i form af en altan eller en privat terrasse.


Bebyggelsen placerer sig stationsnært, og der er i Albertslund Centrum en overkapacitet af parkeringspladser. I masterplanen for centrum, er der planlagt med etablering af en stor mængde parkeringspladser og den tredje og sidste fase - den såkaldte Aldi-parkeringsplads. På nuværende tidspunkt betjenes detailhandlen af offentlige parkeringspladser, der driftes af Albertslund Kommune, men det er masterplanes hensigt, at Albertslund Centrum over tid skal løse eget behov for parkering.


I planlægningen har det været vanskeligt at finde udendørs opholdsareal til bebyggelsens unge. For at sikre den bedst mulige brug af arealerne anlægges og indrettes bebyggelsens øverste p-dæk som fælles friareal, med funktioner som boldbaner mm. der vil appellere til bebyggelsens unge. Såfremt, der opstår behov for flere p-pladser og grundejer ønsker det, kan Kommunalbestyrelsens give tilladelse til at arealet omdannes fra friareal til parkeringsareal, hvis der i fremtiden opstår behov for yderligere parkering.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 3. december 2020

Lokalplanforslag for Posthusgrunden har været sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 10. september til den 6. november 2020. Formålet med forslaget til Lokalplan 7.16 er, at give mulighed for at opføre et blandet byggeri med detailhandel og boliger. Ved endelig vedtagelse af lokalplan 7.16 aflyses lokalplan 7.3 og den del af byplanvedtægt nr. 7, der ligger inden for lokalplanområdet.


Udbud
Det offentlige udbud af Posthusgrunden vil blive fremlagt til politisk behandling i særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget i februar.


Høringssvar
Der er modtaget 5 høringssvar :

Høringssvarene omhandler:

 • El-ladestandere
 • Bæredygtighedstiltag i forhold til opsamling af regnvand, cykelparkering, byggematerialer og CO2-kvoter.
 • Højde på østligt tårn
 • Eksisterende ledninger

Høringssvarene er vedlagt som bilag. Af hvidbogen fremgår forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

Ændringsforslag til forslag til lokalplan 7.16.
På baggrund af indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 7.16. Der stilles krav om:

 • Grønne tage på alle tagflader
 • Etablering af ladestandere til el-biler ved hver 10. parkeringspladser til boliger.


Lokalplanens ændringsforslag fremgår af skemaet i bilaget "Ændringsforslag".

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøkonsekvenser

Screening for miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af Forslag til lokalplan 7.16. Screeningen viser, at opførelsen af et nyt etagebyggeri til erstatning for det eksisterende posthusbygning, ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen fastlægger samtidig kun anvendelsen af et mindre område på lokalt niveau, derfor har forvaltningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Kommunikation

Der er foretaget en forhøring hos Kroppedal Museum for at afklare, om der er mulige arkæologiske fund i lokalplanområdet. Kroppedal Museum har vurderet, at der er ingen arkæologiske interesser i området, da evt. fortidsminder må formodes at være blevet ødelagt i forbindelse med opførelsen af eksisterende byggeri.


Forvaltningen foreslår at afholde borgermøde onsdag den 23. september 2020. Borgermødet afholdes i en form, så retningslinjerne i forhold til Covid19 overholdes.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til lokalplan 7.16 Posthusgrunden godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger,
 2. at der afholdes borgermøde og
 3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ovenstående planforslag.


Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at forslag til lokalplan 7.16 vedtages endeligt med de af forvaltningen anbefalede ændringer, der fremgår af hvidbogen og ændringslogen.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 1. september 2020, pkt. 1:

Fedai Celim (Ø) stillede følgende ændringsforslag. Man stemte om forslagene.


Der etableres ikke P pladser.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, F, C

Undlod at stemme: O


Der bygges max i 5 etager.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, O, C

Undlod at stemme: F


Ændring til lokalplanen, så der kan bygges mindre boliger; fra 45 m2

For stemte: Ø, O, F

Imod stemte: A, C


Der skal være minimum 25 % alment boligbyggeri.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C

Undlod at stemme: F, O

Forslagene bortfaldt.


Vivi Nør Jacobsen (F) stillede ændringsforslag om, at der max bygges i 7 etager. Man stemte om forslaget.

For stemte: O, Ø, F

Imod stemte: C, A

Forslaget bortfaldt.


Lars Gravgaard Hansen (C) stillede ændringsforslag om, at der indkaldes til informationsmøde frem for borgermøde. Man stemte om forslaget.

For stemte: A, F, C

Imod stemte: Ø

Undlod at stemme: O

Forslaget blev vedtaget.


Forvaltningens indstilling blev tiltrådt inklusiv Lars Gravgaard Hansen (C)s ændringsforslag.

Allan Høyer (O) og Fedai Celim (Ø) kunne ikke tiltræde.

Vivi Nør Jacobsen (F) undlod at stemme.


Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 32:

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.


Kommunalbestyrelsen 8. september 2020

(F) stillede forslag om, at der max må bygges i 7 etager


For stemte 9 (Ø, F, O, B, Å)

Imod stemte 12 (A, V, C)


Forslaget bortfaldt


Indstillingen blev godkendt.


(O, Ø) kunne ikke godkende


(Å) undlod
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 19. januar 2021, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O) og Fedai Celim (Ø) kunne ikke tiltræde.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 17:

Tiltrådte indstillingen


(Å) undlod


(Ø, O) kunne ikke tiltræde

Beslutning


(Ø) stillede følgende ændringsforslag


Ændring til lokalplanen, så der kan bygges mindre boliger; fra 45 m2


For stemte 9 (B, F, O, Ø, Å)

Imod stemte 12 (A, C, V)


Forslaget bortfaldt


Der skal være minimum 25 % alment boligbyggeri.


For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 16 (A, B, C, O, V)

Undlod 3 (F, Å)


Forslaget bortfaldt(F) stillede ændringsforslag om, at der max bygges i 7 etager.


For stemte 9 ((B, F, O, Ø, Å)

Imod stemte 12 (A, C, V)


Forslaget bortfaldtMan stemte om indstillilngen


For stemte 15 (A, B, C, F, V)

Imod stemte 6 (O, Ø, Å)


Indstillingen var godkendt


Bilag

1 Afgørelse om miljøvurdering_Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_020720 Afgørelse om miljøvurdering_Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_020720
2 Lokalplanforslag 7.16_Posthusgrunden_150820 Lokalplanforslag 7.16_Posthusgrunden_150820
3 Høringssvar samlede lokalplan Posthusgrunden Høringssvar samlede lokalplan Posthusgrunden
4 Ændringslog for lokalplan 7.16 posthusgrunden Ændringslog for lokalplan 7.16 posthusgrunden
5 Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_FINAL_FINAL Lokalplan 7.16_Posthusgrunden_FINAL_FINAL
6 Hvidbog for lokalplan 7.16 Posthusgrunden - til sagen Hvidbog for lokalplan 7.16 Posthusgrunden - til sagen
Tilbage til toppen

15. MBU/ØU/KB - Forslag til Lokalplan 13.8 - Haver ved Solhusene (høring)

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende forslag til lokalplan 13.8 - Haver ved Solhusene samt tilhørende afgørelse om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, i høring i 2 uger.

Sagsfremstilling

Albertslund Boligselskab afdeling 3701 Solhusene har ved mageskifte fået ejerskab over et smalt grønt areal, der ligger i forlængelse af den sydligst beliggende boligbebyggelse i den almene boligbebyggelse Solhusene. Boligselskabet ønsker i forbindelse med den kommende helhedsplan for Solhusene at anlægge haver med trappeudgang til stuelejlighederne nord for lokalplanområdet, samt at anlægge boldbane i området mod øst, hvor der tidligere har været anlagt boldbur. Da den eksisterende byplanvedtægt for området udlægger arealet til offentlige formål i form af et grønt område, er det en forudsætning, at der udarbejdes en lokalplan for at ændre anvendelsen fra offentligt formål til boligformål.


Forslag til lokalplan 13.8

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at anlægge private haver til den sydligst beliggende boligbebyggelse i Solhusene, samt at give mulighed for at etablere en boldbane/-bur for enden af Grønneled til boligområdet. Lokalplanen opdeler området i to delområder, hvor delområde 1 udlægges til boligformål i form af haver og delområde 2 udlægges til boldbane/-bur. Der gives ikke mulighed for nogen form for bebyggelse indenfor lokalplanområdet.


Haverne anlægges ud for den eksisterende boligbebyggelse, og for at give adgang fra lejlighederne til haverne, opsættes der trapper. Som adskillelse mellem boligerne opføres der levende hegn vinkelret ud fra facaden, og mod syd afgrænses haverne tillige af et levende hegn med mulighed for at isætte en havelåge, der giver direkte adgang til det offentlige grønne areal. De levende hegn må mod syd maksimalt have en højde på 1,2 meter. Boldbanen/-buret skal indhegnes med et maksimalt 3,5 meter højt trådhegn.


Kommuneplan 2018

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme nr. B37, der fastsætter, at området kan anvendes til boligformål.


Offentlig høring

Idet der er tale om en mindre ændring i forhold til den eksisterende byplanvedtægt, foreslår forvaltningen en kort høring på 14 dage.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om Planlægning med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøkonsekvenser

Screening for miljøvurdering

Forslag til lokalplan 4.13 fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der er derfor foretaget en screening med henblik på at vurdere, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering, vedlagt som bilag. Berørte myndigheder internt i Albertslund Kommune er efter Miljøvurderingsloven blevet hørt. Screeningen viser, at planen ikke skal miljøvurderes, da den ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på miljøet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at forslag til lokalplan 13.8 - Haver ved Solhusene vedtages og sendes i offentlig høring i 2 uger og
 2. at det besluttes, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af ovenstående planforslag.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 18:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Screening_MV_Lokalplan 13.8 Solhusene Screening_MV_Lokalplan 13.8 Solhusene
2 Lokalplan 13.8 Solhusene_forslag Lokalplan 13.8 Solhusene_forslag
Tilbage til toppen

16. MBU/ØU/KB - Støjsanering Roskildevej (bevilling)

Anledning

I henhold til budgetaftalen for 2021 søges om frigivelse af midler til støjsanering af Roskildevej.

Sagsfremstilling

I Albertslund Kommunes støjhandlingsplan, som blev vedtaget den 8. oktober 2019, fremgår det, at omkring 4.400 borgere i ca. 1.900 boliger, er belastet af trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB. I støjhandlingsplanen er der udpeget en række projekter, som er særligt effektive i forhold til at reducere antallet af borgere som er plaget af støj. En række af disse projekter handler om at reducere støjen fra Roskildevej. Støjhandlingsplanen peger på, at støjreduktionen på Roskildevej skal ske ved at udlægge nye støjreducerende belægninger på vejens to sydlige kørebaner på strækningerne mellem Herstedvestervej og Linde Allé, Linde Allé til området udfor Blokland, samt på strækningen ud for Toften.


Som del af asfaltarbejderne for 2020 blev der udlagt nye støjreducerende belægninger på Roskildevejs sydlige kørebaner på strækningen mellem Herstedvestervej og kommunegrænsen ved Glostrup Kommune. Støjreduktionen på strækningerne Herstedvestervej til Linde Allé og Linde Allé til Blokland er derfor opnået. Grundet jordtransport til og fra Hyldager Bakker er der et ekstraordinært slid på Roskildevej, og derfor har projektet Hyldager Bakker finansieret og udført partielle udskiftninger på tværs af kørebanen i vejens sydlige kørespor, på strækningen mellem kommunegrænsen ved Høje Taastrup og Herstedvestervej, som er strækningen langs Toften. Efter planen bliver der udlagt nye støjreducerende belægninger i både de nordlige og sydlige kørebaner på denne strækning i 2022. Dette arbejde finansieres af projektet Hyldager Bakker.


En partiel udskiftning består i en grundig reparation af en eksisterende belægning i et større område, idet beskadiget belægning bortfræses og erstattes af ny belægning.


Betonpladerne som ligger under Roskildevej påvirkes af skiftende temperaturer, om vinteren resulterer dette i revner og i sommerhalvåret i buler på tværs af kørebanerne. Når køretøjer passerer disse revner og særligt buler resulterer det i støj. For at reducere støjen fra trafikken på Roskildevej foreslås det, at der udføres partielle udskiftninger, primært på tværs af vejen, i Roskildevejs nordlige kørebaner på strækningen mellem Roholmsvej og kommunegrænsen ved Høje Taastrup. På hele strækningen vil støjen fra vejen blive reduceret, mens restlevetiden på strækningen Roholmsvej til Herstedvestervej, som vurderes til 5 år, bliver sikret.

Økonomi

I budgetaftalen for 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til støjreducerende belægninger på Roskildevej. De 0,5 mio. kr. svarer til den merudgift, det vil medføre at udlægge støjreducerende belægninger i forhold til belægninger uden støjdæmpende egenskaber.


De afsatte midler til asfaltering af Roskildevej er ikke tilstrækkelige til at gennemføre et projekt med partielle udskiftninger i Roskildevejs nordlige kørebaner. Det foreslås derfor, at projektet finansieres yderligere gennem midler som var afsat på budget 2018 til trafiksikkerhedsprojektet på Holsbjergvej og Gadagervej. Der var i alt afsat 2 mio. kr. til projektet, grundet ændringer i projektet blev blot 0,915 mio. kr. frigivet til etablering af projektet i 2020, beslutning i kommunalbestyrelsen den 18. juni 2019. Projektet er afsluttet og holder sig indenfor rammen. Det forventes, at der aflægges anlægsregnskab for dette projekt i foråret 2021. Af den samlede pulje på 2 mio. kr. er yderligere 0,1 mio. kr. anvendt til cykelparkering på Albertslund Station, beslutning i kommunalbestyrelsen 11. december 2018, 0,5 mio. kr. anvendt til trafik- og støjsanering på Roholmsvej, som blev udført i 2020, beslutning i kommunalbestyrelsen 10. september 2019. Det resterende beløb, svarende til 0,485 mio. kr. foreslås overført til at gennemføre de partielle udskiftninger på Roskildevej.


På baggrund af erfaringspriser fra tidligere udførte partielle udskiftninger på Roskildevej, vurderes det, at et samlet budget svarende til 0,985 mio. kr. kan dække partielle udskiftninger på hele strækningen Roholmsvej til kommunegrænsen ved Høje Taastrup i vejens nordlige kørebaner.

Sundhedskonsekvenser

En reduktion i mængden af støj fra Roskildevej vil øge livskvaliteten for borgerne som er påvirket af støj fra vejen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Roskildevej støjsaneres gennem partielle udskiftninger i vejens nordlige kørebaner,
 2. at de partielle udskiftninger sker på strækningen Roholmsvej til kommunegrænsen ved Høje Taastrup,
 3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,985 mio. kr. og
 4. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 0,5 mio. kr. og af kassebeholdningen med 0,485 mio. kr., under forudsætning af at de ikke-frigivne midler til trafiksikkerhed på Holsbjergvej og Gadagervej i 2020 overføres til 2021.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 19:

Tiltrådte indstillingen


(Ø) undlod

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Støjsanering Roskildevej Støjsanering Roskildevej
2 Bevillingsskema støjsanering Roskildevej Bevillingsskema støjsanering Roskildevej
Tilbage til toppen

17. MBU/ØU/KB - Støjsanering Egelundsvej (bevilling)

Anledning

I henhold til budgetaftalen for 2021 søges om frigivelse af midler til støjsanering af Egelundsvej.

Sagsfremstilling

I Albertslund Kommunes støjhandlingsplan, som blev vedtaget den 8. oktober 2019, fremgår det, at ca. 4.400 borgere i ca. 1.900 boliger, er belastet af trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB. I støjhandlingsplanen er der udpeget en række projekter, som er særligt effektive i forhold til at reducere antallet af borgere som er plaget af støj. To af disse projekter er støjsanering af henholdsvis Egelundsvej Vest og Nord. Beregningerne i støjhandlingsplanen viser, at der langs Egelundsvej Vest og Nord er i alt 485 borgere i 160 boliger, som er belastet af støj. Det generelt høje støjniveau i kvartererne omkring Egelundsvej skyldes til dels støj fra Egelundsvej, men også støj fra Motorring 4.


Af idékataloget til støjhandlingsplanen fremgår en række tiltag, der kan tages i brug for at reducere støjen fra Egelundsvej. To af de mulige tiltag er at reducere hastigheden på vejen fra 50 km/t til 40km/t og at udlægge støjreducerende asfalt.


Udføres disse tiltag på Egelundsvej Vest, vil effekten være, at 96 boliger i gennemsnit får en reduktion i facadestøjsniveauet med 2,5 dB. Det vil være muligt at nedbringe støjen til under 58 dB for 8 boliger, mens 61 boliger vil kunne komme under 63 dB. Udføres tilsvarende tiltag på Egelundsvej Nord, vil effekten være, at 64 boliger i gennemsnit får en reduktion i facadestøjniveauet med 2,9 dB. Det vil være muligt at nedbringe støjen til under 58dB for 5 boliger, mens 13 boliger vil kunne komme under 63 dB. Med denne indsats arbejdes der hen mod målet i støjhandlingsplanen, som lyder, at antallet af støjbelastede boliger i intervallet 63-68 dB skal reduceres markant.


Tiltag på Egelundsvej

Hastighedsgrænsen på Egelundsvej kan sænkes fra 50km/t til 40km/t ved at indføre hastighedsdæmpende tiltag. Dette kan ske ved at etablere bump, stedvist at indsnævre strækningen til ét kørespor eller at etablere stedvise forsætninger ved forskudte sideheller.


De skitserede løsninger rummer alle muligheden for at hastighedsdæmpe Egelundsvej. Løsningen med bump, som kan etableres for relativt lave omkostninger, vil medføre en driftsmæssig udfordring, og løsningerne med indsnævringer og forsætninger (som er mindre sætvise forskudte sideheller) giver tilnærmelsesvis samme resultat og rummer samtidig mulighed for at skabe en mere grøn Egelundsvej. Løsningen med forsætninger kommer tættest på den løsning, som er valgt for Herstedvestervej, hvor vejens forløb slynges, og kan således være med til at give vejene i området en ensartethed. Hastighedsgrænsen kan skiltes med en påbudt hastighed på 40 km/t enten som lokal hastighedsbegrænsning eller ved indførelse af hastighedszone. Valg af løsning for skiltning vil blive afklaret i detailprojekteringen og i dialog med politiet, og da buslinje 141 kører på Egelundsvej, vil Movia blive inddraget i udarbejdelsen af detailprojektet.


I kommunens støjhandlingsplan fremgår det, at støjen fra vejen kan reduceres yderligere, hvis der udlægges støjreducerende slidlag. Undersøgelser viser, at støjreducerende belægninger på strækninger med en hastighedsgrænse på 50 km/t og derunder ikke har nogen eller kun en begrænset effekt. En ny belægning med en jævn overflade vil også bidrage til at reducere mængden af støj. Det var planlagt, at Egelundsvej skulle have ny belægning i 2019, i mellemtiden har både Hofor og Albertslund Forsyning udført arbejder i vejen, og boligerne i kvartererne langs vejen er under renovering. Da disse arbejder afsluttes i 2021, kan Egelundsvej efterfølgende støjsaneres med hastighedsdæmpning og ny belægning, hvilket udføres hen over sommeren 2021.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 21. januar 2021

På mødet i Miljø- & Byudvalget den 19. januar blev det vedtaget at sende sagen retur til forvaltningen, idet man ikke ønsker at reducere støjen fra trafikken gennem en hastighedsreduktion med fysiske foranstaltninger på Egelundsvej. Af kommunens støjhandlingsplan fremgår det, at en støjreduktion på Egelundsvej kan ske gennem en hastighedsreduktion, udlægning af støjreducerende belægning eller en kombination af de to. Forvaltningen har undersøgt effekten og økonomien i valget af en uændret hastighedsgrænse og støjreducerende belægninger kontra en hastighedsreduktion og en ny regulær belægning.


Effekten af en hastighedsreduktion fra 50 km/t til 40 km/t vil være 1,4 dB for strækningen Egelundsvej Nord og tilsvarende 1,4 dB for Egelundsvej Vest, hvilket samlet set vil resultere i en reduktion på 3 støjplagede boliger. Udlægges støjreducerende belægninger på begge strækninger vil dette medføre en reduktion på 1,5 dB for strækningen Egelundsvej Nord og 1,6 dB for Egelundsvej Vest, dette vil også give en reduktion på 3 støjplagede boliger. Begge løsninger har fordele og ulemper. Hastighedsreduktionen med forsætninger vil medføre flere stop på Egelundsvej og der kan komme støj fra opbremsning og acceleration, derudover bliver fremkommeligheden nedsat. Udlægges udelukkende støjreducerende belægninger vil der på de lange lige strækninger være risiko for færdsel med høj hastighed. En trafiktælling fra 2020 foretaget ved Margerittens Kvt. (Egelundsvej Nord) viser, at 33,4 % af de målte køretøjer overskrider hastighedsgrænsen på de 50 km/t, dog er gennemsnitshastigheden på tællestedet 46,8km/t, hastighedsoverskridelse kan meget vel være højere på Egelundsvej Vest. Jo højere hastighed køretøjerne kører med, des mere støjer de.


I støjhandlingsplanen fremgår det, at udgiften for at udlægge støjreducerende belægninger svarer til en merudgift på ca. 310.000 kr. i forhold til at udlægge regulære belægninger. Forvaltningen har arbejdet hen mod en løsning med forsætninger og en ny regulær belægning, ud fra den betragtning, at dækstøjen fra en ny regulær belægning ved en hastighed på 40km/t er begrænset, hvorfor det ikke ville være nødvendigt med en støjreducerende belægning. Overslaget på løsningen med forsætninger ligger på 770.000 kr. Udlægges der udelukkende støjreducerende belægninger, vil man, jævnfør støjhandlingsplanen, opnå en lidt større reduktion i mængden af støj end ved etablering af forsætninger.


Henvendelse fra borgere bosat på Blankager

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra borgerne som bor på Blankager langs Egelundsvej. Henvendelserne handler om støj fra Egelundsvej, støj- og lysgener fra aktiviteter samt skiltning ved Vestcentret. Forvaltningen er i dialog med erhvervsdrivende som har aktiviteter på Vestcentret og lys fra skiltning håndteres af kommunens byggesagsbehandlere og i henhold til gældende lokalplaner.


Borgerne anmoder om, at kommunen etablerer støjskærm langs deres adresser ud mod Egelundsvej. Forvaltningen forventer, at der i løbet af foråret 2021 lanceres en kommunal støjpulje, som disse borgere kan ansøge på lige fod med de øvrige borgere i kommunen som er plaget af støj fra trafikken.


Økonomi

Udgiften finansieres med 0,4 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til støjprojekter på Egelundsvej og Roskildevej. Der anmodes om et højere beløb end anslået i støjhandlingsplanen, hvormed der tages højde for en eventuel prisudvikling.

Økonomi

Udgiften finansieres med 0,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til støjprojekter på Egelundsvej og Roskildevej. I støjhandlingsplanen er udgifterne for at reducere støjen estimeret til 0,9 mio. kr. for Egelundsvej og 0,5 mio. kr. for Roskildevej.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sundhedskonsekvenser

En reduktion i mængden af støj fra Egelundsvej vil øge livskvaliteten for borgerne som er påvirket af støj fra vejen.

Kommunikation

Københavns Vestegns Politi har forhåndsgodkendt hastighedsreduktionen fra 50 km/t til 40 km/t på Egelundsvej under forudsætning af, at der bliver indført et af de hastighedsreducerende tiltag.


I lukket bilag findes overslag for arbejder forbundet med realisering af støjsanering af Egelundsvej. Bilaget er lukket, da arbejderne på et senere tidspunkt skal i udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Egelundsvej støjsaneres ved at nedsætte hastighedsgrænsen fra 50km/t til 40km/t,
 2. at der etableres sætvise sideheller,
 3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. og
 4. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.


Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

 1. at der udlægges støjreducerende belægninger på Egelundsvej,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. og
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Historik

Miljø- og Byudvalget, 19. januar 2021

Sendes tilbage til forvaltningen, idet det undersøges, hvad det vil koste at udlægge støjreducerende asfalt på hele Egelundsvej, og at den nuværende hastighed bevares. Derudover belyses henvendelsen fra borgere på Blankager. Derudover genbesøges Støjhandlingsplanen også.
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 9:

Tiltrådte forvaltningens nye indstilling.

Leif Pedersen (F) og Fedai Celim (Ø) kunne ikke tiltræde, idet de tiltrådte den oprindelige indstilling.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 20:

Tiltrådte forvaltningens nye indstilling, idet der gennemføres evaluering af støjsaneringen efter 1 år.


(F, Ø) kunne ikke tiltræde, idet de tiltrådte den oprindelige indstilling.
Beslutning

(F) stillede forslag om at stemme for oprindelig indstilling

 1. at Egelundsvej støjsaneres ved at nedsætte hastighedsgrænsen fra 50km/t til 40km/t,
 2. at der etableres sætvise sideheller,
 3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. og
 4. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.


For stemte 5 (F, Ø, Å)

Imod stemte 16 (A, B, C, O, V)


Forslaget bortfaldtNy indstilling på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

 1. at der udlægges støjreducerende belægninger på Egelundsvej,
 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. og
 3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.


For stemte 16 (A, B, C, O, V)

Imod stemte 4 (F, Ø)

Undlod 1 (Å)


Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1 Notat trafiksanering Egelundsvej_v03 Notat trafiksanering Egelundsvej_v03
2 K11_N1005 K11_N1005
3 K11_N1004 K11_N1004
4 K11_N1003 K11_N1003
5 K11_N1002 K11_N1002
6 K11_N1001 K11_N1001
7 K11_N1000 K11_N1000
8 Bevillingsskema Bevillingsskema
9 Støjsanering af Egelundsvej pkt 5 Miljø-og byg den 191-20 Støjsanering af Egelundsvej pkt 5 Miljø-og byg den 191-20
10 Fra borger. Fra borger.
11 fra borgere på Blankager fra borgere på Blankager
12 Fwd Fejning af Egelundsvej efter fjernvarmearbejde Etape A Fwd Fejning af Egelundsvej efter fjernvarmearbejde Etape A
13 Bevillingsskema Støjsanering Egelundsvej Bevillingsskema Støjsanering Egelundsvej
14 Fra grundejerforeningen Fra grundejerforeningen
15 Fra beboere Fra beboere
Tilbage til toppen

18. MBU/ØU/KB - Ny aftale om varmelevering fra VEKS

Anledning

Efter lang tids forhandling er VEKS og distributionsselskaberne, der modtager varme fra VEKS, blevet enige om indholdet af en ny varmeleveringsaftale. Aftalen skal godkendes og underskrives af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Varmeleveringsaftalerne fastlægger betingelser og vilkår for varmelevering fra VEKS til de enkelte distributionsselskaber. Aftalerne fastlægger endvidere de overordnede rammer for samarbejdet mellem VEKS og distribrutionsselskaberne - og de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af den samlede varmeproduktion til VEKS' transmissionsnet og distributionsnettene. Genforhandlingen af varmeleveringsaftalerne burde have været på plads inden 2015, men kom sent i gang - og har taget lang tid at nå til enighed om. Nu sendes de nye aftaler til godkendelse i distributionsselskabernes bestyrelser - og i kommunalbestyrelsen fsva. de kommunale selskaber som Albertslund Forsyning.


Den nye varmeleveringsaftale tager udgangspunkt i et fælles ønske VEKS og distributionsselskaberne i mellem om øget fokus på varmepriser, fjernvarmens konkurrencedygtighed over for individuel opvarmning og grøn omstilling uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden. Det er i aftalen tydeliggjort, at det er VEKS som transmissionsselskab, der indgås aftale med.

Aftalen danner rammerne for et åbent og tillidsfuldt samarbejde om at udvikle fjernvarmen i VEKS’ forsyningsområde, og aftalen skal sikre større indsigt og tættere dialog om den langsigtede planlægning og udvikling, herunder fremtidige investeringer. Samarbejdet i Kundeforum styrkes og Kundeforums tilkendegivelser formidles som en del af beslutningsgrundlag til VEKS’ bestyrelse. Der er nedsat et Plan- og Udviklingsudvalg under Kundeforum, hvor repræsentanter fra distributionsselskaberne vil få større indsigt i baggrundsanalyser samt bidrage med faglige vurderinger.

Det er parternes hensigt, at alle selskaberne fortsætter i samarbejdet - og medvirker til at udvikle samarbejdet. For at få tid til at få drøftet de fremtidige samarbejdsforhold grundigt igennem er det aftalt, at centrale elementer af aftalen skal genforhandles inden for de førstkommende 4 år. Arbejdet med at få fastlagt en køreplan for dette starter allerede nu, så alle parter ved, hvad der er planen i de kommende år.

Det er indskrevet som en del af aftalen, at VEKS og distributionsselskaberne skal respektere udfaldet af verserende sager, som de måtte falde ud ved endelig afgørelse
ved prismyndighed, domstolene eller voldgift. Albertslund Forsyning og VEKS har ingen verserende sager.


Varmeleveringsaftalen har været sendt i høring blandt Brugergruppens medlemmer. Der er modtaget ét svar fra Povl Markussen, der bemærker, at VEKS godt kunne være lidt mere offensive i forhold til at få vedvarende energi ind i fjernvarmesystemet. Svaret er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 om varmeforsyning.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tiltræder indgåelse af ny varmeleveringsaftale med VEKS.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Varmeleveringsaftale Albertslund Forsyning 1.0.pdf Varmeleveringsaftale Albertslund Forsyning 1.0.pdf
2 Læs-let-notat om varmeleveringsaftaler november 2020.pdf Læs-let-notat om varmeleveringsaftaler november 2020.pdf
3 SV Varmeleveringsaftale mellem Albertslund Forsyning og VEKS i høring i Brugergruppen SV Varmeleveringsaftale mellem Albertslund Forsyning og VEKS i høring i Brugergruppen
Tilbage til toppen

19. MBU/ØU/KB - Solcelleplan (bevilling)

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til en solcelleplan for de kommunale ejendomme samt fremme af solceller hos private bygningsejere.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at afsætte midler til en revideret strategi og handleplan for solceller på de kommunale ejendomme, herunder også hvordan solceller kan fremmes hos private bygningsejere.


Solceller på kommunale ejendomme

Forvaltningen vil igangsætte en proces, hvor der udarbejdes en strategi og en handleplan for etablering af solceller på de kommunale ejendomme. Strategi og handleplan for solceller vil bidrage ind i den samlede plan om at nå målsætningen om CO2-neutralitet for de kommunale bygninger i 2030. Strategi og handleplan forventes udarbejdet i 2. kvartal 2021, så resultatet forventes at kunne præsenteres på Miljø- og Byudvalget i august/september, hvorefter investeringerne vil kunne indarbejdes i anlægsplanen for 2023. Før sommerferien i 2020 har forvaltningen beskrevet en proces, hvor investeringerne ville kunne indarbejdes i anlægsplanen for 2022. Det er ikke muligt nu pga. mange opgaver.


Fremme af solceller hos private bygningsejere

Forvaltningen har for nogle år tilbage gennemgået alle lokalplaner med henblik på at skabe mulighed for, at der kan etableres solcelle på de fleste tage i Albertslund Kommune. Dog er der områder, primært omkring landsbyerne, hvor der af arkitektoniske årsager ikke kan gives tilladelse til solcelleanlæg. Forvaltningen er i løbende dialog med boligselskaberne omkring renovering af de almene boligområder. Det er dog ikke alle steder, hvor det af bygningsmæssige årsager giver mening at etablere solceller. Renovering af gårdhavehusene er et godt eksempel herpå. Derimod vil Hedemarken være en oplagt bebyggelse at etablere solceller på, da tagfladerne har en tilpas størrelse og orientering. Forvaltningen er derfor i dialog med boligselskabet om etablering af solceller på Hedemarken. Hvis Albertslund Kommune er grundejer, kan kommunen stille langt flere krav end, hvis grunden er privatejet. Der kan derfor ikke udarbejdes en retningslinje, da udviklingsprojekterne ikke har samme udgangspunkt og langt fra kan sættes på formel.


Ny lovgivning

De kommuner, der har etableret ulovlige solcelleanlæg, får nu lov til at lovliggøre dem i stedet for at tage dem ned. Men ellers er der ikke kommet ny lovgivning på solcelleområdet, hvilket betyder, at kommuner fortsat kun må etablere solceller i forbindelse med nybyggeri eller væsentlig renovering. Der er ingen forlydende om, at der er lovgivning på vej, som vil give kommuner videre rammer for at sætte solceller op. Det betyder at forvaltningen må udarbejde en strategi og handleplan udfra de gældende lovgivning. I EU er der vedtaget et EU-direktiv, som dog endnu ikke er implementeret i dansk lovgivning. Direktivet giver mulighed for, at man kan indgå i energifællesskaber. Albertslund Kommune vil derfor kunne indgå et energifællesskab f.eks. med en idrætsforening eller en privat virksomhed, og Albertslund Kommune vil kunne slippe for selskabsdannelsen. Dette vil også være en hjælp til at fremme solceller hos private bygningsejere.

Økonomi

Processen for udarbejdelse af strategi og handleplan kræver rådgivning. I budget 2021 er der afsat 500.000 kr. til rådgivning i forbindelse med solcelleplanen, som søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udarbejdelse af strategi og handleplan for solceller for de kommunale ejendomme på 500.000 kr. og
 2. at udgiften finansieres af det i anlægsplanen afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 22:

Tiltrådte indstillingen, idet solcelleplan drøftes i forbindelse med budgettet for 2022.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema rev. Bevillingsskema rev.
Tilbage til toppen

20. MBU/ØU/KB - Nyt omklædningshus til HIC - godkendelse af projektforslag

Anledning

Arbejdet med etablering af nye omklædningsfaciliteter til HIC er gået ind i næste fase, hvor der foreligger et projektforslag til godkendelse. Derudover skal der tages stilling til manglende finansiering af projektet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede i september 2020 et beløb på 0,5 mio. kr. til projektering af udvidelse af HIC’s klubfaciliteter frem til licitationstidspunktet.


Leif Hansen Bygherrerådgivning (LHB) overtog det foreliggende skitseprojekt fra arkitekttegnestuen Keingart, med henblik på at omsætte skitseprojektet til bygbare og mere teknisk afklarede løsninger frem mod et udbud. Der foreligger nu et projektforslag til politisk godkendelse.


De nye faciliteter skal primært rumme omklædningsrum samt et mindre område til depotplads, vaskerum og et fleksibelt indendørs træningsrum. De nye faciliteter etableres dels for at løse problemer med manglende depotplads og serviceareal, dels for at skabe større og mere moderne omklædningsrum til klubbens piger og kvinder. Projektet erstatter den eksisterende gamle omklædningsbygning, som nedrives for at give plads til det nye projekt.


Bygningen skal ligge i et område udpeget til Grøn Kile, hvilket medfører meget restriktive rammer for byggeri, hvorfor projektet skal tilpasses den eksisterende lokalplan. Skitseprojektet er udviklet i tæt dialog med den kommunale byggesagsmyndighed for at sikre, at byggeriet kan rummes under den gældende lokalplan. I projektforslaget er skitseforslagets udvendige udstrækning og placering af bygningen derfor fastholdt præcist.


Skitseprojektet har desuden været grundlag for tildeling af fondsstøtte på 3 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, idet der lagdes særlig vægt på projektets udformning af omklædningsfaciliter med piger og kvinder som målgruppe. Det er afgørende for at sikre denne støtte, at indretningen af omklædningsfaciliteterne i det endelige byggeri fortsat afspejler intentionerne i det oprindelige skitseforslag.


Projektforslaget følger derfor i hovedtræk skitseforslaget, og er viderebearbejdet ift. blandt andet indretning af kælderplanen og mere detaljerede forslag til udformning af facader, vinduer, omklædningsrummenes indretning mm. Der er udviklet mere konkrete bud på bygbare løsninger til projektet og forslag til tekniske løsninger på konstruktioner, installationer osv.


Repræsentanter for HIC har været meget aktivt involveret i processen, og har løbende leveret input og kommentarer til projektmaterialet.


I særdeleshed er kælderplanen, som rummer fleksibelt træningsrum, depot, vaskerum og teknikrum, udviklet med brugerinput og i løbende dialog med HIC for at optimere planløsningen til klubbens behov for mange funktioner og depotplads.


Projektforslaget er vedlagt som bilag.


Manglende finansiering af projektet

I forbindelse med projektforslaget har LHB udarbejdet et estimat af entrepriseudgifter til byggeriet, som er 2,06 mio. kr. højere end forvaltningens hidtidige overslag. Samtidig advarer HIC om mulige vanskeligheder ved at skaffe yderligere midler til medfinansiering af projektet, primært grundet covid-19 situationens påvirkning på fondssektoren. Dermed er der risiko for at projektet mangler finansiering på op til 2,7 mio. kr. (nærmere beskrevet i sagsfremstillingens økonomiafsnit og i vedlagt Økonomibilag).

Da hovedparten af den potentielle budgetoverskridelse stammer fra et foreløbigt skøn af entrepriseudgifter, og de reelle entrepriseudgifter først kendes efter licitation, foreslår forvaltningen at prisen efterprøves i udbud. På baggrund af konkrete entreprenørtilbud, kan der herefter tages stilling til en mere præcis projektøkonomi og om finansieringen er til stede til projektet, så det kan gennemføres. Færdiggørelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud vil koste 40.000 kr. ekstra i rådgiverhonorar ift. hvis sagen stoppes før udbud.


Den videre proces

Sideløbende med at projektforslaget forelægges for Kommunalbestyrelsen, viderebearbejdes forslaget til et udbudsprojekt og der indsendes en byggeansøgning.


Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget og forvaltningens indstilling om at afprøve byggeriets pris i et udbud, færdiggøres udbudsmaterialet, og der gennemføres et hovedentrepriseudbud.


Hvis prisen efter udbudsrunde fortsat overskrider finansieringsgrundlaget, tages der stilling til besparelsesmuligheder i samarbejde med brugerne i HIC. Hvis det er muligt at få projektøkonomi og finansiering til at mødes, forventes licitationsresultat fremlagt til politisk godkendelse på MBU, ØU og KB i juni 2021.


Det er forvaltningens foreløbige vurdering, baseret på det foreliggende kalkulations- og projektmateriale, at det bliver en udfordring at finde besparelser i en størrelsesorden, som medfører at budgettet holder, hvis projektøkonomien bliver som rådgiver estimerer for nærværende.


Projekttidsplanen er tilpasset HIC’s sæson, således at sommer- og vinterpauser udnyttes bedst muligt til nedrivnings- og byggearbejdet, og perioden hvor klubben mangler omklædningsrum minimeres til efterårssæsonen.


Nedrivning af den eksisterende omklædningsbygning forventes gennemført i løbet af juli/august 2021 med opstart at nybyggeriet umiddelbart efter. Såfremt der ikke sker forsinkelser i tidsplanen, forventes faciliteterne at stå færdige i vinteren 2022 og tages i brug af HIC til forårssæsonen 2022. Dette er en stram tidsplan, som dog - byggeriets størrelse taget i betragtning - vurderes realistisk af både forvaltning og rådgiver.


Forventet tidsplan for processen og byggeriet er vedlagt på bagerste side i Projektforslaget.


Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, den 3. marts 2021

Der er ved behandling af sagen i Miljø- & Byudvalget stillet spørgsmål til om ovenlysvinduerne i omklædningsrummene har matteret glas. Der er i udbudsprojektet ikke anvendt matteret glas i ovenlysvinduerne, da det vil forringe mængden af dagslys i omklædningsrummene. Der er dog mulighed for efter opførelse at mattere ruderne med folie, såfremt brugerne efterspørger det.Økonomi

Projektomkostningerne dækkes ved en finansieringsmodel i anlægsplanen i budgetaftalen for 2021, hvor kommunen og HIC deles om udgifterne, og de kommunale midler gives under forudsætning af klubbens medfinansiering.


Forvaltningen har hidtil arbejdet ud fra et samlet projektbudget på 10,4 mio. kr. (byggesum inkl. rådgivning 10 mio. kr. + 0,4 mio. kr. til forundersøgelser, skitseprojekt mm.), med en samlet kommunal projektfinansiering på 6 mio. kr. og den resterende andel på 4,4 mio. kr. i medfinansiering fra HIC.


HIC medfinansiering

Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om støtte på 3 mio. kr. til projektet.

Herudover har HIC givet udtryk for at kunne bidrage med op til 600.000 kr. af klubbens egne midler.


Ift. yderligere midler til medfinansiering oplyser HIC, at der fortsat afventes svar på uafklarede fondsansøgninger, men at situationen med Covid-19 har påvirket fondslandskabet negativt, og at chancerne for støtte derfor er væsentligt reducerede.


Det er dermed usikkert, hvorvidt der pt. kan skaffes yderligere midler til medfinansiering udover de ovenfor beskrevne 3,6 mio. kr.


Klubbens status på medfinansieringsarbejdet er vedlagt som bilag.


Samlet økonomisk oversigt

Nedenfor er en overordnet oversigt over projektøkonomien som den ser ud med rådgivers seneste estimat af entrepriseudgifterne, som ligger ca. 2 mio. kr. højere end forvaltningens hidtidige estimat. Prisen kendes først endeligt efter licitation. Uddybet yderligere i vedlagt økonominotat.


UDGIFTER

Projektomkostninger i alt, ex. moms 12,3 mio. kr.


BUDGET

Kommunal finansiering i alt: 6 mio. kr.


HIC medfinansiering

Støtte fra Lokale- og Anlægsfonden: 3 mio. kr.

HICs egne midler: 0,6 mio. kr.


Finansiering, i alt: 9,6 mio. kr.

Difference ift. forventede omkostninger: 2,7 mio. kr


Risiko for manglende finansiering

Afhængig af licitationsresultatet og af forløbet med HIC’s fortsatte fundraisingarbejde, er der risiko for at projektet mangler finansiering på mellem 0-2,7 mio. kr. Dette kan dog først fastlægges endeligt efter endt licitation og når HIC’s arbejde med fondsansøgninger o. lign. er afsluttet..

Kommunikation

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomibilag og projektforslag er lukket for at sikre konkurrencen i den forestående udbudsproces. Bilag om HIC’s medfinansiering lukkes af hensyn til klubbens fortsatte fondsansøgningsproces.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at projektforslaget godkendes og

2. at udbudsprojektet sendes i udbud, for at få efterprøvet prisen gennem konkrete entreprenørtilbud.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 23:

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes svar på om ovenlysvinduer er af matteret materiale.


Beslutning

Marianne Burchall (A) erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.


Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1 Låst ark-projektforslag udvidelse HIC Låst ark-projektforslag udvidelse HIC
Tilbage til toppen

21. MBU/ØU/KB - Prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2021 (bevilling)

Anledning

Prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen for 2021 skal godkendes og den betingede bevilling til planlagt vedligehold skal frigives.

Sagsfremstilling

Hvert år prioriterer forvaltningen, hvorledes rammen afsat til bygningsvedligeholdelse skal prioriteres i konkrete projekter.


I 2021 er den samlede økonomiske ramme for de kommunale ejendomme 41.931.000 kr. Heraf er nogle af midlerne reserveret til en række centrale konti, hvor hovedparten udgør lønomkostninger og risikostyring. Derudover er der nogle centrale driftsrammer til drift af CTS (overvågning og styring af tekniske systemer) og energibesparende foranstaltninger. Den reserverede ramme udgør 14,095 mio. kr.


Herefter resterer der 27.836.000 kr. til bygningsvedligehold. På baggrund af erfaringstal prioriterer forvaltningen 16.700.000 kr. til drift, akut bygningsvedligeholdelse og serviceaftaler. Der resterer herefter 11.136.000 kr. til prioritering. 8,3 mio. kr. af den resterende ramme er en betinget bevilling til planlagt vedligehold.


Forvaltningen foreslår midlerne prioriteret på følgende måde

Der afsættes en række puljer til diverse ejendomme. Det drejer sig om drift af forsikringsområdet, risikostyrende indsatser, samt imødegåelse af myndighedspåbud, arbejdspladsændringer, indeklimaundersøgelser, legepladssikkerhed samt opdatering af tegninger. Puljerne afsættes hvert år, men kan variere fra år til år.


På daginstitutionsområdet afsættes midler til etablering af nyt ventilationsanlæg med nye kanaler i Børnehuset Stensmosen og Ungehuset Nord. Det eksisterende anlæg kører kun på halv kraft pga. støjgener ved fuld kraft. Derudover er der behov for at øge kapaciteten for at sikre et bedre arbejdsmiljø i køkkenet. Ventilationsanlægget af ældre dato med en gammel og ineffektiv genvinding af varmen, så et nyt anlæg vil spare energi.


På skoleområdet afsættes midler til projekter på fem skoler

På Herstedøster Skole renoveres legepladsen i det nordvestlige hjørne. Belægningen skal udskiftes og flere nedslidte redskaber skal nedlægges. Desuden skal skure på legepladsen have skiftet beklædning.


På Herstedvester Skole skal hegnet omkring containergården udskiftes, da både bærende søjler og bjælker er rådne og beklædningen er medtaget.


På Herstedlund Skole skal boldgården nedlægges. Kanterne på boldgården er i løbet af 2020 gået så meget i stykker, at de udgjorde en sikkerhedsrisiko og er nødtørftigt repareret. I samråd med skolen nedlægges boldgåden derfor i 2021 og arealet asfalteres.

På Egelundskolen skal Madkundskabslokalet renoveres. Inventaret er af ældre dato og er så slidt at skabe hænger og vandhanearmaturerne falder delvist eller helt igennem bordpladen. I 2020 blev der sat gang i renovering af toiletter i B- og C-fløjen på Egelundskolen. Projektet fortsætter i 2021.

På Brøndagerskolen skal asfalten på indkørsel og parkeringspladsen udskiftes, da belægningen er meget ujævn. Der kommer en del handicapbusser på skolen.


Idræts- og kulturområdet

På idrætsområdet er der afsat midler til ny folie i varmt vandsbassinet i Vridsløselille Svømmehal, da der er en utæthed i folien. Desuden er der afsat midler til etablering af en brønd til vanding af baner ved HIC, så vanding af baner kan ske mere automatisk og der kan vandes mere miljørigtigt med urenset grundvand.


På kulturområdet er der afsat midler til renovering af besøgstoiletter på Toftegården, som er ringe og får mange brugerklager. Ved Bakkehuset arbejdes der på at skabe besøgstoiletter ved at leje en pavillion. Der laves en standplads med fremføring af forsyning, som pavillionen kan placeres på. Både ved Toftegården og Bakkehuset er der problemer med kloakeringen, som søges løst samtidig.


Andet

På administrationsområdet er der afsat midler til afrensning og overfladebehandling af taget på Lægehuset, så det levetidsforlænges og udgiften til at renovere taget udskydes.


På ældre- og specialområdet er der afsat midler til nyt lys i parkeringskælderen ved plejecenter Albertshøj og Albertslund Sundhedshus, da armaturerne er ved at gå i stykker. Desuden er der afsat midler til udvidelse af den eksisterende affaldsgård ved Humlehusene 3 til grønt affald, som ellers har ligget frit.

Desuden er der afsat midler til projekter vedrørende diverse ejendomme. Der er afsat midler til rådgivning i forbindelse med udbud af håndværkerydelser og i forbindelse med indeklimaanalyser på alle daginstitutioner og skoler. Formen for analyserne er endnu ikke fastlagt, så rammens størrelse kan ændres i løbet af året. Der er afsat midler til indkøb af nyt styresystem til CTS, da der indenfor en 4-årig periode ikke længere vil kunne skaffes reservedele eller suppert på det eksisterende styresystem. Desuden er der afsat midler til rengøring af ventilationskanaler og screening af eltavler, da en del af eltavlerne er fra bygningernes opførelse. Eltavlerne screenes, så forvaltningen får et overblik over, hvor tavlerne bør renoveres først.

Forvaltningen prioriterer normalt inden for fire kategorier

 • Myndighedskrav, sikkerhed, serviceaftaler
 • Væsentlige følgeskader
 • Begrænsede følgeskader, forebyggende vedligehold
 • Komfort, indeklima, hygiejne, arbejdsmiljø


Der er i 2021 prioriteret projekter med prioritet 1 og enkelte med prioritet 2. Dette er som tidligere år og er ikke tilstrækkeligt til at holde bygninger og udearealer vel vedligeholdte.

Mange af de projekter, der er prioriteret i år, drejer sig om udearealer og tekniske installationer og synes måske ikke at være det der tænkes på, når man tænker på bygningsvedligehold. Der er ikke mange tage, vinduer & døre, gulve, vægge og lofter og lign. på listen. Projekterne kan karakteriseres ved det "usynlige"vedligehold der også skal til for at kunne opretholde servicen for borgerne.

Ved siden af den faglige vurdering af bygningernes behov for vedligehold kommer der også ønsker fra brugerne. Disse kan være svære at prioritere inden for den økonomiske ramme, som stilles til rådighed. I år er enkelte brugerønsker dog prioriteret, idet de er suppleret af en faglig vurdering af, at de eksisterende vilkår er så dårlige, at projektet bør gennemføres.

Forvaltningen arbejder på at vise bygningernes sundhedstilstand, samt vedligeholdelsesbehovet og måske efterslæbet indenfor de forskellige bygningskategorier. I foråret 2021 kortlægges sundhedstilstand og vedligeholdelsesbehovet for daginstitutioner, hvilket fremlægges politisk i sensommeren 2021. I efteråret kortlægges sundhedstilstanden og vedligeholdelsesbehovet på skoleområdet, hvilket fremlægges politisk i første halvår 2022. Og efterfølgende kortlægges vedligeholdelsesbehovet for de øvrige bygningskategorier. Forventningen er, at forvaltningen med disse analyser bedre vil kunne formidle, hvilke investeringer, der er valgt fra, og hvor behovet er størst.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse, 3. marts 2021

Personaleudgifterne dækker lønudgifter til aflønning af administrativt personale på ejendomsområdet, som beskæftiger sig med alle områder inden for de kommunale ejendomme herunder drift, vedligeholdelse, renovering, nybyggeri, nedrivning, ombygning, indretning, strategiske ejendomsanalyser, brugerinddragelse, forsikrings- og skadesadministration, risikostyring, økonomi, mødesags- og notatproduktion til politisk behandling og ledelse. Dette er en forudsætning for at opgaverne kan gennemføres.

Økonomi

Der er afsat en betinget bevilling på 8,3 mio. kr. til planlagt vedligehold, som søges frigivet.

Kommunikation

Bilaget med prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen er fortroligt, da der endnu ikke er indhentet tilbud på opgaverne.


Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2021 godkendes og
 2. at den betingede bevilling på 8,3 mio. kr. afsat til planlagt vedligehold frigives.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 24:

Tiltrådte indstillingen, idet det overvejes hvorvidt legepladspuljen fremover bør følges med sagen om bygningsvedligeholdelsesrammen.

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bevillingsskema Bevillingsskema
Tilbage til toppen

22. MBU/ØU/KB - Forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej

Anledning

Forslag om forbud for gennemkørende lastbiler på Stensmosevej.

Sagsfremstilling

Borgerne langs Stensmosevej har flere gange over de seneste år henvendt sig med klager over gener fra gennemkørende lastbiler, der ofte benytter vejen som et alternativ til Roskildevej. Trafiktællinger viser, at trafikbelastningen er større på Stensmosevej end på andre lignende veje. Sammenligner man Stensmosevej med henholdsvis Damgårdsvej, Kærmosevej og Roholmsvej fremgår det, at der kører flere lastbiler, og at flere biler kører stærkt på Stensmosevej. Se bilag for trafikbelastning på Stensmosevej og omkringliggende veje.


Forvaltningen foreslår, at der etableres forbud mod gennemkørende lastbiler ved at opsætte skilte for hver ende af Stensmosevej samt i krydset Roholmsvej/Stensmosevej. Lastbilerne ledes derved hovedsagelig ad Damgårdsvej og Herstedøstervej, hvor de bløde trafikanter kan færdes på stierne langs med. Stensmosevej får mindre tung trafik, mindre støj og mere tryghed for cyklister.


Politiet har godkendt skilteplanen.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 15. januar 2020

Miljø- og Byudvalget besluttede den 20. oktober 2020, at konsekvenser for trafikken på Herstedøstervej og Trippendalsvej ved et forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej, skulle undersøges.


Forvaltningen har derfor med en ny trafikmodel udarbejdet en analyse af den fremtidige trafikstrøm i området med et forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej.

Analysen viser, at et lastbilforbud på Stensmosevej vil betyde reduceret lastbiltrafik på Stensmosevej, men vil sandsynligvis samtidig resultere i en merbelastning på Trippendalsvej ligesom andelen af lastbiler på den nordlige del af Roholmsvej vil øges. Se Bilag: Trafkfordeling. For beboere langs en vej vil oplevelsen af utryghed og støjgener være subjektiv og ofte være proportionalt med antallet af køretøjer på vejen og deres hastighed. Trafiktællingerne fra 2020 viste af der på den østlige ende af Stensmosevej kørte 75 lastbiler i døgnet i begge retninger. Et fald på 10% i antallet af lastbiler vil således betyde 7,5 færre biler i døgnet svarende til 0,3 bil i timen.

Ud fra et samlet støjbillede vil der således ikke være vundet noget ved at omdirigere den gennemkørende lastbiltrafik fra Stensmosevej til de omkringliggende veje. Stensmosevej har dog i modsætning til Trippendalsvej og Roholmsvej ingen cykelstier i tæt tilknytning. Færre lastbiler på Stensmosevej vil derfor betyde mindre støj og større tryghed og trafiksikkerhed for de bløde trafikanter på strækningen. På Stensmosevej er antallet af cykler og knallerter 91 i døgnet på den østlige del, mens der på Roholmsvej og Herstedøstervej kører hhv. 49 og 24 cykler og knallerter i døgnet.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af en samlet vurdering, at der ikke etableres forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej, og at vejen ved lejlighed fartdæmpes og at forholdene for de bløde trafikanter samtidig forbedres.


Borgerhenvendelse er vedlagt som bilag.


Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 18. februar 2021

Fornyet borgerhenvendelse er vedlagt som bilag.


Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 3. marts 2021

Der er vedlagt nyt bilag med notat om trafikfordeling

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at der etableres forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej.


Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende dagsorden,

 1. at der ikke etableres forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej.

Historik

Miljø- & Byudvalget, 20. oktober 2020

Udsatte sagen med henblik på at undersøge de afledte konsekvenser for Herstedøstervej og Trippendalsvej samt overveje behovet for lukning af Stensmosevej vest samt lukke Roholmsvej mellem Stensmosevej og Trippendalsvej ved evt. tiltrædelse af sagen.Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 15:

Tiltrådte forvaltningens nye indstilling.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 25:

Tiltrådte forvaltningens nye indstilling.


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Skilteplan Lastbilforbud Stensmosevej Skilteplan Lastbilforbud Stensmosevej
2 Trafikbelastning på Stensmosevej og omkringliggende veje Trafikbelastning på Stensmosevej og omkringliggende veje
3 Bilag Trafikfordeling Bilag Trafikfordeling
4 Borgerhenvendelse om forslag om lastbilforbud på Trippendalsvej Borgerhenvendelse om forslag om lastbilforbud på Trippendalsvej
5 Mail fra borger Tung trafik på Stensmosevej Mail fra borger Tung trafik på Stensmosevej
6 Fra borger - Tung trafik, Stensmosevej Fra borger - Tung trafik, Stensmosevej
Tilbage til toppen

23. SUS/ØU/KB - Magtanvendelser på socialområdet for voksne 2020

Anledning

Årlig opgørelse over antallet og karakteren af magtanvendelser på socialområdet for voksne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen præsenteres årligt for en opgørelse over antallet og karakteren af magtanvendelser efter Serviceloven på social- og ældreområdet. Årsopgørelserne har hidtil været samlet i ét dagsordenspunkt, men i forlængelse af at nye regler om magtanvendelse trådte i kraft den 1. januar 2020 præsenteres områderne fra 2021 hver for sig, blandt andet fordi der på visse regler er sket en opdeling i handicap og demens.


Magtanvendelse efter Serviceloven

Magtanvendelse foregår kun i sjældne tilfælde, da det altid er sidste udvej. I nogle situationer kan personalet dog være nødt til at gribe ind i borgerens ret til selv at bestemme af hensyn til borgerens værdighed, sociale tryghed eller af hensyn til andre. Hvis der gennemføres et indgreb, som borgeren ikke giver eller kan give sit samtykke til, er der tale om magt. Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes.


Ændring af regler

De reviderede regler om magtanvendelse overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som trådte i kraft 1. januar 2020, er vedtaget af Folketinget på baggrund af et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne, der blev gennemført i 2017. De reviderede regler indebærer en række ændringer herunder:

 • Opdeling i handicap og demens på visse regler.
 • Fysisk guidning betragtes ikke længere som en magtanvendelse.
 • Mulighed for at fastsætte en vejledende husorden mhp. at forebygge magtanvendelse.
 • Alarm- og pejlesystemer erstattes af tryghedsskabende velfærdsteknologi.
 • Forenkling af revurdering, registrering og indberetning.


Magtanvendelser på voksensocialområdet i 2020

I 2020 blev der foretaget 8 magtanvendelser på voksensocialområdet fordelt på 2 på Servicelovens § 124c (afværgehjælp), 2 på § 124d (fastholdelse), 2 på § 128 (forhåndsgodkendelse til brug af stofseler) og 2 på § 129 (flytning uden samtykke). 1 af de 8 magtanvendelser blev ikke godkendt, da den blev vurderet mere vidtgående end påkrævet. Såfremt en magtanvendelse ikke godkendes, ligger opfølgning hos borgerens hjemkommune i forhold til det personrettede tilsyn og hos socialtilsynet ved deres generelle tilsyn.


Udvikling i antallet og karakteren af magtanvendelser

Grundet lovændringerne pr. 1. januar 2020 er det ikke længere muligt direkte at sammenligne tidligere års tal eller fordeling på paragraffer med tallene for 2020 og fremover. Det er dog forvaltningens vurdering, at antallet af magtanvendelser i 2020 er på samme niveau som tidligere år. I 2019 var der således 6 magtanvendelser på voksensocialområdet, alle efter paragraf sammenlignelig med den aktuelle lovgivnings § 124.

Lovgrundlag

Lov om Social Service §§ 123 - 137 (Kapitel 24).

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at årsopgørelsen for magtanvendelser på voksensocialområdet tages til efterretning.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstilllingen, idet udvalget får yderlige orientering om den magtanvendelse, der var mere vidtgående end påkrævet.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Notat vedrørende magtanvendelser på socialområdet 2020 Notat vedrørende magtanvendelser på socialområdet 2020
Tilbage til toppen

24. SUS/ØU/KB - Magtanvendelser på ældreområdet 2020

Anledning

Årlig opgørelse over antallet og karakteren af magtanvendelser på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen præsenteres årligt for en opgørelse over antallet og karakteren af magtanvendelser efter Serviceloven på social- og ældreområdet. Årsopgørelserne har hidtil været samlet i ét dagsordenspunkt, men i forlængelse af at nye regler om magtanvendelse trådte i kraft den 1. januar 2020 præsenteres områderne fra 2021 hver for sig.

Magtanvendelse efter Serviceloven

Magtanvendelse foregår kun i sjældne tilfælde, da det altid er sidste udvej. I nogle situationer kan personalet dog være nødt til at gribe ind i borgerens ret til selv at bestemme af hensyn til borgerens værdighed, sociale tryghed eller af hensyn til andre. Hvis der gennemføres et indgreb, som borgeren ikke giver eller kan give sit samtykke til, er der tale om magt. Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes.


Ændring af regler

De reviderede regler om magtanvendelse overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som trådte i kraft 1. januar 2020, er vedtaget af Folketinget på baggrund af et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne, der blev gennemført i 2017. De reviderede regler indebærer en række ændringer herunder:

 • Opdeling i handicap og demens på visse regler.
 • Fysisk guidning betragtes ikke længere som en magtanvendelse.
 • Mulighed for at fastsætte en vejledende husorden mhp. at forebygge magtanvendelse.
 • Alarm- og pejlesystemer erstattes af tryghedsskabende velfærdsteknologi.
 • Forenkling af revurdering, registrering og indberetning.

For uddybning af de forskelige ændringer se bilag.

Magtanvendelser på ældreområdet i 2020

Grundet lovændringerne pr. 1. januar 2020 er det ikke muligt direkte at sammenligne tidligere års tal med tallene for 2020 og fremover.

I 2020 blev der foretaget 3 magtanvendelser på samme borger.

Det er forvaltningens vurdering, at det meget begrænsede antal magtanvendelser på ældreområdet er på grund af COVID-19 situationen. Ledere og medarbejdere har haft stort fokus på at skabe og fastholde et roligt miljø, hvor fælles aktiviteter er blevet afløst af aktiviteter i beboernes boliger i stedet. Det har skabt forudsigelighed og sikret en større tilgængelighed af kendt personale for beboerne.

Stor forudsigelighed er oftest med til at minimere brugen af magtanvendelse, fordi borgere med demens ofte har en meget lav tolerance for uforudsigelige hændelser og situationer. Det er oftest i sådanne situationer, hvor deres tolerance er meget lav, at en beboer kan afvise hjælp eller udvise aggression og vrede.

Lovgrundlag

Lov om Social Service §§ 123 - 137 (Kapitel 24).

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at årsopgørelsen for magtanvendelser på ældreområdet tages til efterretning.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstilllingen, idet udvalget orienteres om, hvordan forvaltningen arbejder med anmeldelser på magtanvendelser.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Magtanvendelser på ældreområdet 2020 årsopgørelse Magtanvendelser på ældreområdet 2020 årsopgørelse
Tilbage til toppen

25. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven inden for det trekommunale samarbejde

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 inden for det trekommunale samarbejde for 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal i henhold til Sundhedslovens § 140 tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt behov herfor. Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bliver varetaget i to forskellige sammenhænge. Albertslund, Brøndby og Glostrup kommuner indgår i et trekommunalt samarbejde om genoptræning efter Sundhedslovens § 140 for udvalgte diagnoser. Herudover varetager Albertslund Kommune også genoptræning efter Sundhedslovens § 140 for en række andre diagnosegrupper, som ikke hører under det trekommunale samarbejde.


I regi af det trekommunale samarbejde er der indgået aftale om udarbejdelse af kvalitetsstandard, som ved tilpasninger og ændringer skal godkendes politisk. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2020 at godkende kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 inden for det trekommunale samarbejde for 2021. Årsagen til at kvalitetsstandarden fremlægges på ny er, at der er sket ændringer i afsnittet om befordring og ændringer i takster.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Kvalitetsstandardens afsnit 11, "Befordring til genoptræning", er skrevet helt om. Dette er sket med henblik på at gøre afsnittet mere præcist og uddybende, samtidig med at taksterne er opdateret for 2021. Cirkulæreskrivelse om regulering for 2021 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven er vedlagt som bilag.


Herudover er der foretaget en ændring i kvalitetsstandardens afsnit 7, "Hvordan udføres genoptræningen?". Denne ændring følger af bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget i forbindelse med tidligere politisk behandling. Udskrift af protokollen for Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2020 er vedlagt som bilag.


Den tilpassede version af kvalitetsstandarden for 2021 er vedlagt som bilag, henholdsvis udgave med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 inden for det trekommunale samarbejde for 2021 godkendes.

Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstilllingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Genoptraening_SUL-140_Trekommunal_Albertslund-Kommune_2021_Publicering Kvalitetsstandard_Genoptraening_SUL-140_Trekommunal_Albertslund-Kommune_2021_Publicering
2 Kvalitetsstandard_Genoptraening_SUL-140_Trekommunal_Albertslund-Kommune_2021_Aendringer Kvalitetsstandard_Genoptraening_SUL-140_Trekommunal_Albertslund-Kommune_2021_Aendringer
3 CIS nr. 9914 af 10122020 CIS nr. 9914 af 10122020
4 Forhandlingsprotokol_Dagsordenspunkt-kvalitetsstandard-genoptraening_KB_15-12-20 Forhandlingsprotokol_Dagsordenspunkt-kvalitetsstandard-genoptraening_KB_15-12-20
5 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

26. SUS/EBU/KFU/ØU/KB - Sund med kultur

Anledning

Beskrivelse af projektet "Sund med kultur" for borgere med stress, let depression eller let angst.

Sagsfremstilling

Der er afsat 200.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 til konceptet ”Sund med kultur”. Formålet er at få borgere med stress, let depression eller let angst tilbage på arbejdsmarkedet efter et 10 ugers forløb med sundheds- og kulturtiltag. Projektet har til formål at øge deltagernes selvoplevede helbred og mentale trivsel samt at gøre dem arbejdsparate.

”Sund med kultur” er inspireret af Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt ”Kultur på recept”, som blev gennemført i fire danske kommuner fra 2016-2019. Evalueringen viser, at resultaterne er gode. Deltagernes selvvurderede sundhed og deres placering på WHO 5 Score er forbedret (se bilag).

I Albertslund vil forløbenes indhold og undervisning blive leveret af Musikskolen, Billedskolen, Biblioteket, Vikingelandsbyen, Ridecentret og Sundhedshuset. Der vil være tale om 10 ugers forløb med to mødedage om ugen sammensat af en blanding af følgende elementer: 2 x kunst, 2 x aktiviteter i Vikingelandsbyen, 2 x litterære forløb, 2 x musik eller 2 x aktiviteter på Ridecentret og 2 x ABC for mental sundhed. Alle forløb vil blive varetaget af fagpersoner fra de involverede institutioner. Der benyttes ikke kunst- og musikterapeuter, da det ikke handler om terapi og behandling, men om livsmestring og aktive fællesskaber omkring meningsfyldte aktiviteter. For at øge deltagernes viden og bevidsthed om deres egen mentale sundhed, vil Sundhedshuset - med afsæt i ABC for mental sundhed - sætte fokus på, hvordan man styrker sin mentale sundhed.

Forvaltningen vurderer, at minimum 20 borgere kan gennemføre forløb i løbet af 2021, og yderligere 40 borgere kan gennemføre forløb i 2022.

Erfaringer fra de gennemførte projekter med ”Kultur på recept” viser, at det er afgørende, at der ansættes en koordinator, som følger deltagerne gennem hele forløbet. Koordinatoren skal overordnet være bindeled mellem forløbsdeltagerne, kulturinstitutionerne og Jobcentret samt stå for rekruttering og evaluering (uddybes i bilag).

Rekruttering og optag

Som udgangspunkt vil Jobcentret visitere borgere til forløbene. Her vil "Sund med kultur" kunne indgå som et mestringsforløb. Det vil være et frivilligt tilbud. "Sund med kultur" bliver et tilbud til borgere, der er i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding. Projektet omfatter både forsikrede ledige på dagpenge, aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt borgere i ressourceforløb.

Det er koordinatorens rolle at sikre rekruttering til forløbene i samarbejde med Jobcentret og andre interessenter. Der vil være løbende optag en gang om måneden, så potentielle deltagere ikke skal vente i flere måneder på at komme i gang. Det løbende optag vil ske i samråd med koordinatoren, og denne vil sikre det størst mulige hensyn til de deltagere, som er i gang. Yderligere vil Sundhedshuset reklamere for forløbene gennem udvalgte kanaler. Der vil også være åbent for optag af andre målgrupper, hvis behovet opstår.

De kommunale sider i lokalavisen SN Albertslund samt Albertslund Kommunes Facebook, vil også blive benyttet som rekrutteringskanaler.

Beskrivelse af forløb på kulturinstitutionerne

For at få kursisterne godt i gang vil det første forløb være en introduktion til ABC for mental sundhed. Det vil også være ABC for mental Sundhed, som fungerer som en ramme og overordnet metode (uddybes i bilag). Dette er for at skabe en øget bevidsthed hos deltagerne om, hvordan forløbene kan have en positiv indvirkning på deres mentale sundhed. Forløbene varierer meget fra institution til institution. Dette bunder i, at hver institution har forskellige tilgange og ressourcer. Beskrivelserne findes i bilag. Der skal tages forbehold for, at der kan forekomme justeringer undervejs, efterhånden som forløbene gennemføres og evalueres.


Projektets faser

(Uddybes i bilag)


2021

Februar – marts politisk behandling.

Marts (ultimo) – ansættelse af koordinator + opstartsmøder med kulturinstitutionerne.

April (ultimo) – det endelige forløb præsenteres for Jobcentret. Koordinator påbegynder markedsføring og rekruttering.

August – første forløb opstartes.

November – andet forløb opstartes.


2022

Januar - oktober - tre forløb gennemføres.

November/december - projektet evalueres.

Økonomi

Der afsættes 200.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022.

Midlerne går til finansiering af koordinator 15 timer om ugen og til dækning af udgifter til kulturinstitutioner for forløbene samt markedsføring. Puljen administreres af Kultur & Fritid.


Budget:

Løn til koordinator 270.000 kr.

Kulturinstitutionernes omkostninger 120.000 kr.

Markedsføring 10.000 kr.


I alt 400.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at projektet godkendes.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstilllingen.
Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 15. februar 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 17. februar 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Selvvurderethelbred og WHO 5 Selvvurderethelbred og WHO 5
2 Beskrivelse af forløb Beskrivelse af forløb
3 Koordinatorens rolle og projektets faser Koordinatorens rolle og projektets faser
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

27. FOU/KFU/ØU/KB - Låneaftale Langagergaard 2021

Anledning

Fornyelse af låneaftalen vedr. Langagergård, Gamle Landevej 48, 2620 Albertslund.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommunes låneaftale vedr. Langagergård og det omkringliggende areal udløber i 2021, men da en af de fire foreninger (Albertslund Sportsfisker Klub), som har underskrevet den eksisterende låneaftale, er nedlagt, og da låneaftalen udløber om et år, har forvaltningen vurderet, at det giver bedst mening at forny låneaftalen, fremfor at omskrive den eksisterende.


Låneaftalen omfatter de på vedhæftede oversigtstegning viste bygninger og areal på adressen: Gamle Landevej 48, 2620 Albertslund. Aftalen omfatter endvidere inventar, som tilhører Albertslund Kommune.

Det indvendige vedligehold påhviler lånerne, mens Albertslund Kommune er ansvarlig for den udvendige og indvendige vedligeholdelse af bygningerne samt vedligeholdelse af faste, tekniske installationer.

Aftalen gælder i 5 år (1. februar 2021 - 31. januar 2026). Aftalen kan fra Albertslund Kommunes side opsiges med 6 måneders varsel.


Låneaftalen er opdateret i dialog med foreningerne, der har til huse i Langagergaard og jf. lejeaftale mellem Albertslund Kommune og Skov- & Naturstyrelsen (nuværende udløber den 28. februar 2026).

Supplerende sagsfremstilling

Kultur & Fritid 01.02.21

Jf. §22 i Folkeoplysningsloven, som beskriver kommunens ansvar ift. lokaler udlånt til folkeoplysende foreninger, har forvaltningen undersøgt muligheden for rengøring håndteret af Albertslund Kommune og har indgået aftale med kommunens rengøringsafdeling om 2-4 hovedrengøringer pr. år af lokaler, toiletter og køkken på Langagergård. Dette er indskrevet i låneaftalen.


Låneaftalen indeholder ikke økonomiske forpligtelser, for hverken kommunen som udlåner eller foreningerne som lånere.


Kultur & Fritid 18.02.21

Der er ikke både rengøring efter udlån til daginstitutioner og hovedrengøring 2-4 gange årligt i aftalen. Løbende, daglig rengøring håndteres af brugerne inkl. daginstitutioner mv.. Hovedrengøring håndteret af Albertslund Kommunes rengøringsafdeling kan rekvireres af Langagergårds brugerråd 2-4 gange årligt, når de vurderer, der er behov.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at låneaftalen mellem Albertslund Kommune og DDS Skovgruppen, Danmarks Naturfredningsforening (Albertslund Lokalafdeling) og Natur & Ungdom (Albertslund Lokalafdeling) godkendes.

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 3. december 2020, pkt. 2:

Punktet udsættes til næste møde i Folkeoplysningsudvalget, idet forvaltningen undersøger forholdene omkring rengøring.Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 1:

Joan Marquardt (O) stillede følgende ændringsforslag:

Passus om 2-4 gange hovedrengøring på Langagergård slettes fra låneaftalen


For stemte: Joan Marquardt (O)

Undlod at stemme: Øvrige medlemmer af udvalget


Hanne Carlsen (BUS) stillede følgende ændringsforslag:

Passus om foreningerne på Langagergård selv håndterer daglig rengøring slettes fra låneaftalen


For stemte: Hanne Carlsen (BUS)

Undlod at stemme: Øvrige medlemmer af udvalget


Lasse Wilson (Øvrige foreninger) stillede følgende ændringsforslag:

Der bliver tilføjet passus i låneaftale, at medlem fra FOU kan indgå i Langagergårds brugerråd.


For stemte: Lasse Wilson (Øvrige foreninger), Joan Marquardt (O)

Undlod at stemme: Øvrige medlemmer af udvalget


Der blev stemt om, at tiltræde indstillingen:


For stemte: Susanne Storm Lind (A), Paw Østergaard Jensen (A), Lasse Wilson (Øvrige foreninger), Arne Lie (Øvrige foreninger), Hanne Carlsen (BUS), Tonny Nissen (Voksenskolerne), Jeanette Dahl Pedersen (Voksenskolerne)

Undlod at stemme: Joan Marquardt (O)


Indstillingen blev tiltrådt.Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 17. februar 2021, pkt. 3:

Tiltrådt idet, at det inden økonomiudvalgsmødet den 2. marts 2021 afklares, om der både er rengøring efter udlån til daginstitutioner og hovedrengøring 2-4 gange årligt.


For stemte: (A, B, F,V, Å)

Joan Marquardt (O) undlod at stemme.Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen


Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Låneaftale 2021-2025 Langagergård Låneaftale 2021-2025 Langagergård
2 Oversigtstegninger - Langagergård Oversigtstegninger - Langagergård
Tilbage til toppen

28. MBU/ØU/KB - Udvikling af Hedemarksvej

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Hedemarksvej kan indgå som en del af udviklingsplanerne for fængselsgrunden.

Sagsfremstilling

A. Enggaard som, som har indgået købsaftale med Freja Ejendomme om køb af fængselsgrunden, har rettet henvendelse til Albertslund Kommune med forespørgsel om, at lade Hedemarksvej indgå som en del af masterplanen (henvendelsen vedlagt).

I forbindelse med programmet for parallelopdraget, foreslog Albertslund Kommune, at Hedemarksvej, langs fængselsgrunden kunne indgå som en del af udvikling af fængselsgrunden (kort vedlagt).

Seneste trafiktælling på Hedemarksvej, som er foretaget i 2020, viser, at vejen anvendes, af ca. 630 køretøjer i døgnet. Der er således tale om en begrænset trafik, som kan omlægges til kommunens øvrige vejnet. Kommunens trafikmodel viser, at trafikafviklingen kan løses hensigtsmæssigt.

Den lave anvendelse af vejen medfører, at belægning bliver nedbrudt, fordi vejen ikke benyttes i tilstrækkeligt omfang. Dette skyldes, at vejens belægning består af en blandning af sten og bitumen. Hvis ikke denne blanding bliver bearbejdet gennem anvendelse tørrer den ud og pulveriserer. Hedemarksvej er på nuværende tidspunkt tørret ud og når dette sker, kan der trænge vand ned i vejen, hvilket blandt andet kan resultere i revner ved frostsprængninger.

Hedemarksvej har et langt lige forløb der ansporer nogle bilister til at køre med høj hastighed, og i den tryghedsanalyse, som blev foretaget i forbindelse med kommunens trafiksikkerhedsplan, er Hedemarkstien af flere udpeget som utryg.

Bløde trafikanter/cykelstien

Cykelstien langs Hedemarksvej vil nedlagt og i stedet ført gennem Fængselsgrunden, og dermed skabe en rar og tryg forbindelse mellem Hedemarken, Fængselsgrunden og Albertslund Station.


Det videre forløb

I det videre arbejde med masterplanen, vil den mest hensigtsmæssige anvendelse for arealerne på Hedemarksvej blive undersøgt.

Såfremt Hedemarksvej indarbejdes i planerne for Fængselsgrunden, vil realisering af planen blive afhængig af vejens nedlæggelse og efterfølgende salg. Grundværdien fastsættes af en valuar.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at indarbejdelse af Hedemarksvej i masterplanen udgør en væsentlig fordel for grundens realisering, og som følge deraf også en værdi for Albertslund Kommune. Forvaltningen vurderer også, at det ikke vil være problematisk for trafikafviklingen at nedlægge Hedemarksvej.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives politisk mandat til, at forvaltningen samarbejder med A. Enggaard og Freja Ejendomme og at Hedemarksvej indgår i masterplanen med henblik på senere nedlæggelse af vejen og salg af arealerne.

Sager om nedlæggelse af vejen og grundsalg, vil bliver forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af forslag til masterplan.

Økonomi

Som vejstrækningen ligger i dag, klemt inde mellem Fængselsgrunden og jernbanen, sammenholdt med den lave trafikandel, udgør den et areal med en potentiel økonomisk værdi for kommunen ved salg, hvis den kan indgå som del af udviklingsplanerne for Fængselsgrunden.

En eventuel nedlæggelse af vejen vil medføre en besparelse på drift og vedligehold.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forvaltningen gives mandat til at lade Hedemarksvej indgå i masterplanen, med henblik på senere nedlæggelse og salg af arealerne.

Historik
Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 16. februar 2021, pkt. 16:

Tiltrådt indstillingen, idet der hermed ikke gives tilladelse til at sælge eller nedlægge vejen, men arbejdes videre med henblik på at komme tilbage i udvalget.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 27:

Tiltrådte indstillingen fra udvalget


(Ø) undlod


(Å) kunne ikke tiltræde


Beslutning

Man stemte om indstillingen fra Miljø- og Byudvalget, idet der hermed ikke gives tilladelse til at sælge eller nedlægge vejen, men arbejdes videre med henblik på at komme tilbage i udvalget.


For stemte 20 (A, B, C, F, O, V, Ø)

Undlod 1 (Å)


Indstillingen blev godkendtBilag

1 Hedemarksvej, Hedemarksvænge til Alberts Vænge Hedemarksvej, Hedemarksvænge til Alberts Vænge
2 Hedemarksvej Hedemarksvej
3 hpe_09-03-2021_13-45-43.pdf hpe_09-03-2021_13-45-43.pdf
Tilbage til toppen

29. ØU/KB - Godkendelse af supplerende skema A vedr. omdannelse af 32 et-rums-boliger til 16 to-rums-boliger

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgning fra Bo-Vest om ændring af skema A for Galgebakken, for så vidt angår ombygningen af D-boligerne samt sammenlægning af boliger.

Sagsfremstilling

Bo-Vest ansøger, på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 59 om Kommunalbestyrelsens godkendelse af supplerende skema A til helhedsplanen for Galgebakken, jf. bilag 1-3.

Afdelingen består i dag af 706 boliger fordelt på 1-5 værelser. Efter renoveringen vil der være 690 boliger i afdelingen. Der ønskes en sammenlægning af utidssvarende ét-rums-boliger (D) til moderne to-rums-boliger med høj tilgængelighed (D2), idet en række af beboerne ønsker at forblive i området, når de får brug for en ældregenet bolig, men ikke ønsker at bebo i de nuværende ét-rums-boliger. Grundet fugtskader og skimmel står en række af disse boliger tomme. Der forventes ikke at være problemer med at udleje de nye, lyse og forventeligt eftertragtede D2-boliger. Boligerne rummer i dag en kritisk mængde asbest, ligesom de ikke lever op til tidens krav om indfald af dagslys og brandsikring. Elementerne vil nemt kunne nedtages og erstattes som element eller modulbyggeri. Fundamentet bibeholdes, men der sikres niveaufri adgang, og der indlægges gulvvarme i de nystøbte gulve. Arealet udvides derfor ikke i forhold til den oprindelige byggetilladelse. Kommunen er byggemyndighed i sagen, og vurderer at ”ombygningen” af ét-rums-boliger D til D2-boliger at være så omfattende, at det vil udløse krav om byggetilladelse, lige som byggeriet vil skulle opføres i overensstemmelse med nutidens standarder og myndighedskrav. Kommunen har givet tilladelse til én prøvebolig i 2020, men når det er samme model de øvrige D-boliger skal ”renoveres” efter, må kommunen betragte byggeriet som nybyg, da de eksisterende D-boliger bliver revet ned til fundamentet og opført som nye præfabrikerede boliger.

Afdelingen har siden 2012 været i gang med en helhedsplan for området, og skema A for helhedsplanen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 11. december 2012. Skema B forventes, efter oplysning fra Bo-Vest, at blive forelagt kommunalbestyrelsen i september 2021, idet udbud på alle arbejderne forventes afsluttet hen over foråret. I mellemtiden er der opstået et behov for en ændring af projektet, idet afdelingsbestyrelsen har ønsket 32 ét-rums-boliger (type D) nedrevet og omdannet til to-rumsboliger med fuld tilgængelighed (type D2). Der er tale om væsentlige ændringer i projektet, hvorfor det er rigtigst at forelægge en ansøgning om supplerende skema A nu - frem for at vente med at indhente kommunalbestyrelsens accept til skema B.

Beboerne har ved en urafstemning godkendt projektet, med 304 stemmer for og 72 stemmer imod projektet. En enkelt beboer stemte blankt.


Bo-Vest varetager bygherreadministrationen i samarbejde med afdelings- og organisationsbestyrelsen, den driftsansvarlige i Galgebakken og ekstern teknisk rådgiver. Forvaltningen betragter i byggeteknisk henseende omdannelsen af boligerne som nybyggeri, og der skal derfor stilles betingelse i forbindelse med denne godkendelse om, at sagen myndighedsbehandles som nybyg, lige som myndighedskravene til byggeriet anno 2021 skal opfyldes.

Der skal ske fuld genhusning af alle beboere i Galgebakken som konsekvens af det omfattende renoveringsprojekt. Dette gælder også for beboerne i D-boliger. Bo-Vest tilbyder alle beboere, hvis boliger nedlægges, en tilsvarende bolig i eller udenfor Galgebakken. En stor del af de boliger, der foreslås ombygget til D2 boliger, står allerede i dag tomme. Således skal der maximalt findes genhusning til 14 beboere. Der er endvidere indført stop for genudlejning af boliger i Galgebakken. Da D-boligerne i dag primært anvendes som ungdomsbolig, er det forventningen at mange af beboerne selv vil være fraflyttet, inden helhedsplanen når frem til disse boliger.

Kommunen har i dag 25% anvisningsret i afdelingen. Bo-Vest forventer at indgå en supplerende aftale med kommunen om yderligere anvisningsret, der skal sikre, at anvisning af nye beboere opfylder de særlige kriterier for tildeling af en D2-bolig. Dette tages der ikke stilling til med indeværende indstilling.

Økonomi

Udgifterne til projektet forventes i følge Bo-Vest at være mindre end ved den renovering af de nuværende boliger, som er indeholdt i den nuværende skema A-godkendelse. Projektet har derfor uændret - eller mindre - økonomi for kommunen, end det allerede godkendte. Præcis tilretning af projektets økonomi og garantier vil blive justeret i forbindelse med skema B. Bo-Vest har oplyst, at proceduren er handlet af med Landsbyggefonden, og at støttetilsagn her fra er uændret, uanset at renovering af disse boliger ændres til nedrivning og nybygning. Forvaltningen har den 15. februar 2021 modtaget dokumentation for Landsbyggefondens accept af, at ændringen foretages inden for rammen af den eksisterende byggesag, så længe boligarealet ikke ændres.


Det forudsættes, at der ikke skal stilles forøgede kommunale garantier.


I forbindelse med helhedsplanen har Kommunalbestyrelsen godkendt en gennemsnitlig huslejestigning på 17%. Huslejeniveauet stiger fra 1.126 kr. pr. m2 til 1.250 kr. pr. m2, hvilket vurderes at være på niveau for markedslejen for en tilsvarende bolig. Bo-Vest oplyser, at der i Galgebakken internt er stor efterspørgsel til denne type bolig, idet de fleste tilgængelighedsboliger enten er små ét-rums-boliger, der er uegnede til formålet, eller er store familieboliger, der bliver for dyre for enlige borgere.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, Almenboligloven, AB18 ,Støttebekendtgørelsen og Byplanvedtægt nr. 11 af 1973.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at det supplerende skema A godkendes under forudsætning af, at projektet ikke medfører forøgelse af de kommunale tilskud og garantier, at boligarealer er uændret, samt at de byggetekniske standarder overholdes i forhold til kravene anno 2021.
 2. at 24 D-boliger i Galgebakken Øster sammenlægges til 12 D2-boliger med øget tilgængelighed,
 3. at 8 D-boliger i Skrænt sammenlægges til 4 D2-boliger med øget tilgængelighed.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 29:

Tiltrådte indstillingen


(Ø) undlod


(O, Å) kunne ikke tiltræde

Beslutning

Godkendte indstillingen.


(O, Å) kunne ikke godkende

Bilag

1 Ansøgning fra Bo-Vest om supplerende Skema A for Galgebakken - D2 boliger Ansøgning fra Bo-Vest om supplerende Skema A for Galgebakken - D2 boliger
2 Bilag 1 - Materiale til urafstemning - D2 boliger.pdf Bilag 1 - Materiale til urafstemning - D2 boliger.pdf
3 Sider fra 00_Referat 201110_VA (1) udtræk.pdf Sider fra 00_Referat 201110_VA (1) udtræk.pdf
Tilbage til toppen

30. ØU/KB - Godkendelse af lånoptagelse på 76,4 mio. kr. i henhold til lånerammen for 2020

Anledning

Kommunerne har mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifter i henhold til Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunalbestyrelsen skal bemyndige administrationen til at optage lån, som forudsat i budget 2020. Fristen for beslutningen er ved udgangen af marts 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har i budget 2020 budgetteret med en samlet lånoptagning på 23,8 mio. kr. Den endelige lånopgørelse for regnskabsåret 2020 viser, at der kan lånoptages 76,4 mio. kr. for 2020.


Forskellen skyldes først og fremmest større anlægsudgifter på områder med automatisk låneadgang. Således kan der lånoptages knap 19 mio. kr. mere end budgetteret på forsyningsområdet, ligesom de samlede anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger (vej- og stibelysningen) har været ca. 12 mio. kr. højere end i det oprindelige budget, bl.a. på grund af fremrykning af anlæg til 2020 som følge af Covid-19. Herudover har kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter været 4 mio. kr. større end budgetteret.


Endelig har kommunen i løbet af 2020 fået dispensation til at låne yderligere 35,4 mio, kr. til finansiering af udgifterne til anlægsprojekter fremrykket til 2020 som følge af Covid-19. Samlet er der konteret udgifter til de fremrykkede anlægsprojekter svarende til ca. halvdelen af disse fremrykkede anlægsbevillinger, hvorfor den resterende del af lånedispensationen overføres til 2021.


Samlet betyder det, at der kan lånoptages knap 53 mio. kr. mere end budgetteret.


Samlet søges om lånoptagelse på i alt 76,4 mio. kr., som fordeler sig således:


Låneramme for 2020 (1.000 kr.)

Oprindeligt budget 2020

Regnskab 2020

Forskel

Lån på forsyningsområdet

14.791

33.562

18.771

Automatisk låneramme til energibesparende foranstaltninger

5.000

17.025

12.025

Udlån til betaling af ejendomsskatter

4.000

8.401

4.401

Dispensationer

0

0

0

Dispensationer vedr. fremrykkede anlægsprojekter sfa. Covid-19

0

17.453

17.453

I alt

23.791

76.442

52.651


Økonomi

Af hensyn til kommunens likviditet anbefaler forvaltningen, at der optages lån med den tilladte maksimale løbetid på 25 år.


I henhold til kommunens finansieringsstrategi skal den fastforrentede del af kommunens langfristede gæld udgøre mindst 50 pct. Beregnes den variabelt forrentede andel på den langfristede gæld (opgjort eksklusive støttede lån til ældreboliger), udgør de variabelt forrentede lån 23,4 pct. af den langfristede gæld.


Administrationen anbefaler, at lånet i 2021 optages som fast forrentet. KommuneKredit har oplyst, at et lån med en løbetid på 25 år pt. kan hjemtages med fast rente på ca. 0,4 pct. Det nævnte renteniveau er givet som indikation og kan ændre sig inden optagelsen af lånet.


Den større lånoptagelse i forhold til det budgetterede betyder, at kommunen i de kommende år vil have øgede udgifter til renter og afdrag. De budgetterede renter og afdrag øges med ca. 3 mio. kr. årligt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at kommunen optager lån for 76,442 mio. kr.,
 2. at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet med en løbetid på 25 år, og
 3. at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet med lavest mulige faste rente.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 30:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

31. ØU/KB - Ny aftale om anvisning af boliger i KAB Hedemarken

Anledning

Der indgås hver fjerde år aftaler med de forskeliige almene boligselskaber om udlejning af boliger i henhold til Lov om Almene boliger. AKB, afdeling 5001 Hedemarken, ønsker forlængelse og ændring af anvsningsprocenterne og derfor en justering af den hidtidige aftale.

Sagsfremstilling

Aftalen om anvisning af boliger i Hedemarken udløber 30.6.2021.

Den tidligere aftale, som er vedlagt som bilag, har fordelt boligerne sådan, at Albertslund Kommunes boliganvisning har 45% anvisningsret, hvoraf de 22% er til social anvisning efter lov om almene boliger §59 stk 1 og 21% til udvidet anvisning efter §59 stk 2.

AKB ønsker med den nye aftale, at Albertslund Kommunes boliganvisning fremover får 25% til social anvisning og 8% til udvidet anvisning (borgere i fast fuldtidsarbejde). AKB ønsker således selv at anvise en lidt større andel af deres boliger, hvorfor kommunens boliganvisning fremover vil få 33% af boligerne til anvisning mod tidligere 45%.

De øvrige 67% af boligerne fordeles således, at AKB anviser 45% efter fleksible kriterier og 22% efter ventelisten. Kommunalbestyrelsen har i 2016 godkendt, at Hedemarken fulgte AKB fleksible kriterier. Kriterierne i den nye aftale er en fortsættelse af hidtidig aftale, hvor der bl.a. er fortrinsret for familier med børn, som er i arbejde eller uddannelse, unge uddannelsessøgende som ønsker at flytte hjemmefra og skilsmisseramte. De samlede kriterier fremgår af bilaget.


AKB ønsker at ændre aftalen, da det er deres opfattelse, at de med deres fleksible kriterier selv kan få boligerne fordelt til borgere i fast fuldtidsabejde og at Albertslund derved kan få flere boliger til social anvisning.


Aftalen vedrører boligadresserne, Nyvej, Hedemarksvej og Hedemarksvænge.


Aftalen vil træde i kraft fra 1. juli 2021.


Lovgrundlag

Lov om Almene boliger §59 stk. 1 og stk. 2.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

 1. at anvisningsaftalen godkendes

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 31:

Tiltrådte indstillingen


(Å) undlod

Beslutning

(Å) foreslog at sende sagen tilbage til forvaltningen, med henblik på at få tilføjet følgende dot under Fleksible Kriterier, kode FAU:

“Boligsøgende nyuddannede unge, som skal fraflytte studiebolig, samt har eller er blevet tilbudt arbejde. En forudsætning er, at det er fast og varigt arbejde på min. 30 timer om ugen.”


Man stemte om, at sagen sendes tilbage til forvaltniingen


For stemte 18 (A, B, C, F, V, Ø, Å)

Undlod 3 (O)


Forslaget blev godkendt.

Bilag

1 Fleksibel udlejning og kommunal anvisning i Hedemarken Fleksibel udlejning og kommunal anvisning i Hedemarken
2 ny anvisningsaftale for juni 2021 til juni 2025 hedemarken ny anvisningsaftale for juni 2021 til juni 2025 hedemarken
Tilbage til toppen

32. ØU/KB - Tilsyn med regnskabsførelsen i Danmarks Internationale Kollegium (DIK)

Anledning

Kollegiernes Kontor i København (KKIK) har på vegne af Danmarks Internationale Kollegium (DIK) fremsendt revideret regnskab, bestyrelsesberetning og revisonsprokollat for regnskabsåret 1/8 2019 til 31/7 2020. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med kollegiet efter bekendtgørelsen om støttede ungdomsboliger, hvorfor sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Danmarks Internationale Kollegium styres af en bestyrelse, der har ansvar for den overordnede ledelse af kollegiet. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med Danmarks Internationale Kollegium efter reglerne i bekendtgørelsen om drift og tilsyn med statsstøttede ungdomsboliger, og påser, at de drives økonomisk forsvarligt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i eller medfør af Lov om boligbyggeri under iagttagelse af de godkendte vedtægter. Som led i tilsynsopgaven godkender Kommunalbestyrelsen hvert år årsregnskabet, revisionsberetning og ledelsesberetning, samtidig med at en række øvrige forhold skal påses. I Albertslund Kommune er der ingen delegation foretaget, hvorfor sagen om regnskabet forelægges politisk. Senere på foråret følger en sag om det kommende års budget for kollegiet.


Den økonomiske balance og bæredygtighed

Regnskabsårets resultat viser et underskud på 3.407 kr., der hentes på tabs- og vindingskontoen. Underskuddet skyldes en række mindre udsving af positiv såvel som negativ art på flere forskellige driftskonti (forsikringer, vagtordning, forbrugskonti, vinduespudsning mv.), men den væsentligste uforudsete udgift i regnskabsåret 19/20 er tomgangsleje (544.438 kr.), idet lejerne skal fraflytte inden for tre måneder efter ophørt studie - eller konstatering af studieinaktivitet. I regnskabsåret har der været en del genudlejningsudfordringer. På samme måde er tabet på debitorer 511.051 kr., hvilket er væsentligt mere end budgetteret, og der er hensat i alt 962.130 kr. til tab på debitorerne. Dette berøres i ledelsesberetningen, og der er planlagt en større brandingkampagne for at imødegå problemet fremover. De øvrige poster i årsregnskabet afviger kun i mindre grad fra det budgetterede. Kontoen for udligning af underskud mellem årene – i regnskabet benævnt som tabs- og vindingskontoen – har ved regnskabsårets afslutning en positiv saldo på kr. 284.780, svarende til 1,5% af årets samlede driftsudgifter. Driftsunderskud skal efter bekendtgørelsen afvikles over fem år. Resultatet dette regnskabsår blev straksafskrevet på mellemregningskontoen, og resultatet giver dermed ikke anledning til bemærkninger fra forvaltningen.


Det bemærkes, at kollegiet står foran en fornyet finansiering af statslånet på kr. 34.741.900 kr., som forfalder til betaling i 2021. Imidlertid har man opnået en aftale med Udbetaling Danmark og Nykredit, som betyder, at indfrielsen først forfalder 1/7 2022, hvor kollegiet er færdige med at betale på et andet lån. I 2022 er en mindre huslejestigning (forventeligt 0,62% med det nuværende renteniveau) derfor varslet. En garanti fra Albertslund Kommune kan komme på tale, når lånet skal refinansieres. I givet fald fremlægges sag herom for Kommunalbestyrelsen.


Henlæggelser vedligeholdelse og fornyelser

Kollegiet skal henlægge et tilstrækkeligt beløb til fornyelse af tekniske installationer, under hensyn til installationernes forventede restlevetid. Ligeledes skal der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse af bygningsmassen. I driftsbekendtgørelsen fastsættes, hvor store henlæggelser, der skal være. Kollegiet lever op til kravet, og forvaltningen vurderer, at bestyrelsen løbende sikrer vedligeholdelse og fornyelser i rimeligt omfang. Revisionen har ingen bemærkninger haft til henlæggelsernes størrelse, og der er hensat tilstrækkelige midler til de forventelige vedligeholdelsesarbejder i den kommende 10-årsperiode. Der er i indeværende år gennemført større renoveringsarbejder på køkkenfacader, gulve mv.


Afskrivninger

Af regnskabet fremgår det, at DIK har foretaget med afskrivninger på 96.566 kr. Der bliver blandt andet afskrevet på amortisationskonto, dørtelefonanlæg, datanetværk og antenneanlæg.


Særlige revisionsmæssige forhold, herunder forvaltningsrevision:

Revisionen har påset, at bankbeholdninger mv. henstår på konti i kollegiets navn, og er afstemt med eksterne kontoudtog. Revisor har udført forvaltningsrevision og har ingen væsentlige kommentarer til forvaltningen.


Konklusion

Forvaltningen vurderer samlet set, at kollegiet har en sund økonomi, og konstaterer, at revisionen og ledelsens gennemgang ikke har givet anledning til forbehold.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale godkendelse af årets regnskab.

Økonomi

Årets regnskab fra kollegiet har ingen direkte indvirkning på kommunens økonomi.

Lovgrundlag

Lov om boligbyggeri og Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,


 1. at regnskabet for Danmarks Internationale Kollegium for regnskabsåret 1. august 2019 - 31. juli 2020 godkendes.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 32:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1_1216_-_DIK_-_Regnskab_2019-2020 Bilag 1_1216_-_DIK_-_Regnskab_2019-2020
2 Bilag 2_1216_-_DIK_-_Revisionsprotokollat_2019-2020 Bilag 2_1216_-_DIK_-_Revisionsprotokollat_2019-2020
3 Bilag 3_1216_-_DIK_-_Bestyrelsens_årsberetning_2019-2020 Bilag 3_1216_-_DIK_-_Bestyrelsens_årsberetning_2019-2020
4 Bilag 4_1216_-_DIK_-_Spørgeskema_2020 Bilag 4_1216_-_DIK_-_Spørgeskema_2020
5 Bilag 5_1216 DIK Mødereferat - regnskab - 201112 Bilag 5_1216 DIK Mødereferat - regnskab - 201112
Tilbage til toppen

33. ØU/KB - Regnskab 2020 Værdiregulering og afskrivninger

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende afskrivninger og værdireguleringer af balancen i forbindelse med regnskab 2020.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Spilleregler for god økonomistyring” skal Kommunalbestyrelsen godkende værdireguleringer, idet disse påvirker kommunens egenkapital. Tilsvarende bliver der i lighed med tidligere år orienteret om afskrivninger af tilgodehavender.

Afskrivninger

Albertslund Kommune foretager løbende afskrivning af tilgodehavender hos kommunens borgere og virksomheder, efter at kravene forgæves er søgt opkrævet og/eller inddrevet. Afskrivningen foretages efter en konkret vurdering af den enkeltes evne til at tilbagebetale gælden til kommunen. Afskrivning af tilgodehavender sker ligeledes ved dødsfald, hvor boet er udlagt eller ved fraflytning til udland uden samarbejdsaftaler om opkrævning. Afskrivning kan også ske ved Gældsstyrelsen, da krav som Albertslund Kommune ikke kan opkræve sendes til Gældsstyrelsen til inddrivelse. Hvis Gældsstyrelsen ikke inden forældelsen påbegynder, sørger for at inddrive beløbet, så forælder kravet og sendes retur til kommunen til afskrivning. Nedenfor ses den samlede afskrivningssum for både kommune og Gældsstyrelse tilsammen for de sidste 5 år.

År

Afskrivning kommune

Afskrivning Gældsstyrelsen

Afskrivning i alt

2020

1.862.556 kr.

331.953 kr.

2.194.509 kr.

2019

2.552.313 kr.

607.096 kr.

3.159.409 kr.

2018

1.262.470 kr.

2.989.947 kr.

4.252.417 kr.

2017

3.054.159 kr.

829.559 kr.

3.883.718 kr.

2016

2.201.494 kr.

907.691 kr.

3.109.185 kr.


Som man kan se af ovenstående, er afskrivningerne i 2020 faldet for de krav, der ligger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det er ikke dog ikke opfattelsen på nuværende tidspunkt, at det er fordi Gældsstyrelsen er blevet bedre til at inddrive fordringerne. Gældsstyrelsen er fortsat i gang med at retskraftvurdere deres egne krav, og de krav der er til inddrivelse hos Gældstyrelsen. Der er fra KL´s side stort fokus på Gældstyrelsens inddrivelse af de kommunale fordringer.

Værdireguleringer

Som tidligere bemærket påvirker værdiregulering kommunens egenkapital. Egenkapitalen er differencen mellem kommunens aktiver og passiver, svarende til balancen. I 2019 udgjorde kommunens egenkapital 0,86 mia. kr. Der er ikke direkte forbindelse til kommunens drift og likviditet, og værdiregulering kan derfor ikke omsættes til ”rigtige penge”.

Værdiregulering foretages typisk af statuskonti, hvor der ikke kan ske almindelige kontering, for at udligne poster, eller for at få saldoen en given statuskonto til at stemme med de officielle værdifastsættelser. Det kan desuden skyldes poster, hvor der fra et system er indlæst dobbelt beløb eller slet ingen. I disse situationer, kan det være vanskeligt at få systemet til at genindlæse de rigtige poster, hvorfor det er nødvendigt at værdiregulere saldoen. Endelig kan konteringsfejl eller konverteringsfejl mellem systemer give større fejl, som kun kan genoprettes ved hjælp af værdiregulering.

Område

Værdiregulering 2020

Borger- & Ydelsescenter

-44.684

Kultur & Fritid

3.400

Økonomi & Stab

-20.467

Hovedtotal

-61.751

Værdireguleringer på Borger & Ydelsescentrets område består af en del forskellige værdireguleringer. Heraf kan som eksempel nævnes - tab på pligtlån samt systemposteringer fra daginstitutionssystemet.

Værdireguleringer for Kultur & Fritid består af værdiregulering i forhold til hestepensionens deposita.

Værdireguleringer for Økonomi & Stabs område, består af en del forskellige værdireguleringer. Heraf kan nævnes netto-ferie til afregning samt A-skat.

Nedenfor ses den samlede værdireguleringssum for de seneste 5 år:

År

Værdiregulering

2020

-61.751

2019

-575.278

2018

-226.530

2017

-361.306

2016

-744.711


Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget stillede på mødet d. 2. marts en række spørgsmål omkring procedurerne for afskrivningerne.


Det kan i den forbindelse oplyses, at hvis en borger udrejser, uden at der er truffet aftale, eller til land uden samarbejdsaftale, så suspenderes forældelsen. Er kravet eksempelvis et år gammelt, og borger udrejser i 2 år og herefter vender tilbage til Danmark, så betragtes kravet stadig som værende et år, og der er stadig 2 år inden forældelse indtræffer. Beskrivelsen af afskrivninger vedrørende dødsfald og fraflytning til udland burde være formuleret således:

Afskrivninger af tilgodehavender sker ligeledes ved dødsfald, hvor der ikke er værdier i boet til dækning af kravet. Afskrivning af tilgodehavender sker ligeledes ved fraflytninger til udlandet. Her sender Albertslund Kommune kravet til gældsstyrelsen, idet kommunen ikke selv kan inddrive krav i udlandet. Opretholder gældsstyrelsen ikke inddrivelsesretlige skridt i lande med samarbejdsaftaler, forælder kravet.


Der vedlægges et notat, som beskriver processen vedr. afskrivninger.

Afskrivningerne vedrører i alt 264 borgere med samlet 746 krav. Det betyder, at en borger kan skylde mere end en type krav. F.eks. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp for 2018 og daginstitution for 2018 etc. Den største afskrivning på ca. 1,4 mio. kr. vedrører kontanthjælp mod tilbagebetaling. Det kan være en enkeltydelse ydet mod tilbagebetaling, det kan være løbende forsørgelse mod tilbagebetaling på grund af uforsvarlig økonomi eller f.eks. borgere der har undladt at oplyse om arbejde samtidig med ydelse. Beløbene på afskrivningerne varierer fra et par kroner til 100.000 kr. pr. krav. Der er i gennemsnit afskrevet 2.942 kr. pr. krav svarende til 8.312 kr. pr. borger.

Derudover er den ovenstående tabel med afskrivninger i perioden 2016-2020 er opdateret, da der er i indstillingen til Økonomiudvalget var en fejl vedr. de samlede afskrivninger i 2016. Det korrekte beløb er rettet til 3.109.185 kr. Derudover er der korrigeret for øreafrunding.


Endelig er værdireguleringen for Økonomi & Stab øget med -21.543 kr. til -42.010 kr. i forbindelse med færdiggørelse af kontoafstemninger i slutningen af februar. Det samlede beløb i værdiregulering i 2020 er således 83.294 kr.


Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, at 2. indstillingspunkt ændres til:

2. at værdiregulering på i alt 83.294 kr. godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at afskrivninger af kommunens tilgodehavende på 2.194.509 kr. godkendes.
 2. at værdiregulering på i alt 61.751 kr. godkendes.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 33:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 Opkrævningsprocedure Opkrævningsprocedure
Tilbage til toppen

34. ØU/KB - Delegation af kompetence til forvaltningen - ny vederlagsbekendtgørelse

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til delegation af kompetence i forbindelse med de nye vederlagsregler.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er orienteret om den nye vederlagsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 15. oktober 2020 via Økonomiudvalgets dagsorden den 3. november 2020.

I den nye vederlagsbekendtgørelse har et kommunalbestyrelsesmedlem ret til vederlag i indtil 9 måneder, hvis fraværet er i en sammenhængende periode på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, hvor stedfortræderen er indkaldt af disse grunde, jf. den nye vederlagsbekendtgørelse § 30 a, stk. 3. Derudover skal følgende to betingelser være opfyldt:

For det første skal Kommunalbestyrelsen have truffet en beslutning om at indkalde en stedfortræder som følge af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, jf. styrelseslovens § 15 stk. 2. Derudover skal Kommunalbestyrelsen påse, at medlemmet opfylder kravet om dokumentation.


Dokumentationskravet skal understøtte Kommunalbestyrelsens vurdering af, om et fraværende medlem har været forhindret i at varetage sit hverv på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption. Undtagelsen til dokumentationskravet er, hvis dokumentation for årsagen til fraværet er åbenbart ubegrundet. ”Åbenbart ubegrundet” kan være kendt hospitalsindlæggelse, terminal sygdom, alvorligt trafikuheld eller fødsel. Det er Kommunalbestyrelsen der afgør, om dokumentationskravet kan anses for at være åbenbart ubegrundet i det konkrete tilfælde. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsesmedlemmet indsende dokumentation for sit fravær senest 14 dage efter at denne har meldt forfald pga. helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption. Herefter beder Kommunalbestyrelsen om fornyet dokumentation med passende mellemrum med henblik på at sikre, at medlemmet kan dokumenter sit ret til fravær i indtil 9 måneder.


Kommunalbestyrelsen kan i ovennævnte situationer delegere kompetencen til forvaltningen, da opgaverne henhører under den daglige administration af vederlagsreglerne, jf. Social- og Indenrigsministeriets skrivelse nr. 9663 af 24/09/2020. Hvis kompetencen bliver delegeret til forvaltningen, kan følgende opgaver varetages i forvaltningen:

 • Vurdering af hvorvidt dokumentationskravet efter 14 dages fravær er opfyldt.
 • Vurdering af hvornår beregning af de 9 måneders fravær begynder. Der lægges op til, at der kan være et vist skøn i vurderingen af, om der reelt er tale om en sammenhængende periode. Det er afgørende, at det fastlægges, hvornår den sammenhængende periode regnes fra.
 • Bede om fornyet dokumentation med passende mellemrum med henblik på at sikre, at medlemmet kan dokumentere sin ret til fravær i indtil 9 måneder.

Ifølge bekendtgørelsen påhviler det Kommunalbestyrelsen at drage omsorg for, at der tilrettelægges arbejdsgange, som sikrer den fornødne fortrolighed om medlemmets helbredsoplysninger. Det vil forvaltningen sørge for ved, at beskrive arbejdsgangen med sagerne efter bekendtgørelsen.

Ved delegation af kompetencen betyder det, at der ikke skal indkaldes til møde i Kommunalbestyrelsen, når et medlem fremsender den første dokumentation efter 14 dages fravær, samt ved fremsendelsen af fornyet dokumentation. Det vil dog være muligt for et Kommunalbestyrelsesmedlem at benytte sig af sin initiativret, jf. Styrelseslovens § 11, og bede om en sag på det først kommende Kommunalbestyrelsesmøde, hvor der redegøres for status i en sag om ret til vederlag ved sygdom, graviditet eller barsel.

Udgifter til lægeerklæringer:
Kommunalbestyrelsen har efter Styrelseslovens § 16, stk. 11 mulighed for at beslutte at godtgøre kommunalbestyrelsesmedlemmets udgift til lægeerklæringer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at forvaltningen delegeres kompetencen i de tre nævnte situationer nævnt i sagsfremstillingen.
 2. at kommunalbestyrelsesmedlemmernes udgifter til lægeerklæringer godtgøres i forbindelse med sager om vederlag efter § 30 a, stk. 3.

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021, pkt. 34:

Tiltrådte indstillingen

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Bilag

1 skrivelse-om-bekendtgoerelse-om-aendring-af-bekendtgoerelse-om-vederlag-diaeter-pension-mv.pdf skrivelse-om-bekendtgoerelse-om-aendring-af-bekendtgoerelse-om-vederlag-diaeter-pension-mv.pdf
2 Notat til KB vedr opmærksomhedspunkter vedr vederlagsbekendtgørelsen Notat til KB vedr opmærksomhedspunkter vedr vederlagsbekendtgørelsen
Tilbage til toppen

35. ØU - Rekruttering af ny kommunaldirektør til Albertslund Kommune

Anledning

Kommunaldirektøren fratræder sin stilling som følge af kontraktudløb med virkning fra den 30. september 2021. Der er derfor behov for at rekruttere en ny kommunaldirektør. Rammerne herfor skal afstemmes i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Jette Runchel har kontraktudløb d. 30. september 2021 og afholder aftalt restferie fra 1. august. Derfor foreslås følgende model for ansættelse af en ny kommunaldirektør:


 • Der indgås aftale med Genitor som rekrutteringsbureau, der med udgangspunkt i en jobanalyse udarbejder en job- og personprofil samt rekrutteringsstrategi. Efterfølgende varetager Genitor rekruttering, herunder identificering af egnede kandidater, tilrettelæggelse af samtaleforløb, gennemførelse af test og indhentning af referencer, jf. vedlagte tilbud og procesplan.
 • Der gennemføres i forbindelse med jobanalysen interview med Økonomiudvalgets medlemmer, udvalgte chefer, direktører og medarbejderrepræsentanter i april (uge 14-15).
 • Den udarbejdede job- og personprofil samt en detaljeret procesplan godkendes på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget senest torsdag d. 29. april. Her drøftes også Økonomiudvalgets medlemmers ønske om deltagelse i ansættelsesudvalget.
 • Stillingen opslås fredag d. 30. april 2021 med ansøgningsfrist den 6. juni 2021.
 • Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af: Økonomiudvalget, de to områdedirektører, to afdelingschefer, en medarbejder fra Sekretariatet for Politik & Ledelse samt to medarbejderrepræsentanter udpeget af KommuneMED.
 • Den ny kommunaldirektør tiltræder pr. 1. august 2021.


Økonomi

Omkostningerne til rekruttering af en ny kommunaldirektør forventes samlet at udgøre ca. 200.000 kr. inkl. annoncering og honorering af rekrutteringsbureau. Beløbet er større end den seneste direktørrekruttering, idet der gennemføres en jobanalyse som grundlag for udarbejdelse af job- og personprofil for stillingen. Udgiften afholdes inden for Kommunaldirektørens konto.

Kommunikation

Bilag 1 er lukket med henvisning til undtagelse til styrelseslovens §10, idet bilaget indeholder oplysninger om leverandørens forretningsforhold

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at rammerne for rekruttering af en ny kommunaldirektør godkendes.

Historik

Økonomiudvalget den 2. marts 2021, pkt. 38


Tiltrådte indstillingen.


(O, Ø) kunne ikke tiltræde


(Å) undlod


(Ø) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen


Beslutning

(Ø) stillede ændringsforslag om

at udsætte ansættelsen til foråret 2022


For stemte 2 (Ø)

Imod stemte 16 (A, B, C, F, V, Å)

Undlod 3 (O)


Forslaget bortfaldt(O) stillede ændringsforslag om

at der ventes med at tage stilling til ansættelse af ny kommunaldirektør, til der er udarbejdet en jobanalyse for området


For stemte 6 (O, Ø, Å)

Imod stemte 15 (A, B, C, F, V)


Forslaget bortfaldtMan stemte om indstillingen


For stemte 15 (A, B, C, F, V)

Imod stemte 5 (O, Ø)

Undlod (Å)


Indstillingen var godkendt.Bilag

1 Procesplan, Kommunaldirektør, Albertslund Kommune.pdf Procesplan, Kommunaldirektør, Albertslund Kommune.pdf
Tilbage til toppen

36. KB - Ansøgning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen for Lene Rygaard Jessen (Ø)

Anledning

Ansøgning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen for Lene Rygaard Jessen (Ø)

Sagsfremstilling

Lene Rygaard Jessen (Ø) anmoder om at udtræde af Kommunalbestyrelsen pr. 31.03.21., idet Lene Rygaard Jessen fraflytter kommunen.

Fedai Celim (Ø) er den 10.11.20. godkendt af Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Lene Rygaard Jessen på ubestemt tid.

Lovgrundlag

I henhold til § 3 i Lov om kommunale og regionale valg er det en forudsætning for valgbarhed til en Kommunalbestyrelse, at personen har fast bopæl i den pågældende kommune.

I henhold til § 28 i Lov om kommunernes styrelse besættes ledige udvalgsposter i forbindelse med en fratræden af samme valggruppe, som i sin tid har valgt pågældende.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at anmodning fra Lene Rygaard Jessen (Ø) om at udtræde af Kommunalbestyrelsen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen

Tilbage til toppen

37. ØU/KB Afslutning af udbud af Posthusgrunden, Bytorvet 2-6

Offentlig beslutning

Sagen behandles som en lukket sag jævnfør Albertslund Kommunes forretningsorden §2, stk.2, nr. 2 vedrørende køb og salg af fast ejendom.


Godkendte indstillingen.


(Ø) kunne ikke godkende.


(O) undlod


Tilbage til toppen

38. Underskriftsblad

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at det digitale underskriftsblad godkendes

Beslutning

.

Tilbage til toppen