Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Dato: Torsdag den 25. marts 2021

Tid: Kl. 17:00

Sted: TEAMS

Indkaldelse :

 • Formand Paw Østergaard Jensen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Tina Bodholdt-Nielsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. SUS/ØU/KB - Godkendelse af tilsynspolitik på sundheds- og ældreområdet
2. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
3. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb
4. SUS/ØU/KB - Nedlæggelse af botilbuddet boligerne Stationstorvet
5. SUS/ØU/KB - Anvisningsret til boliger på Stationstorvet
6. SUS/ØU/KB - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde
7. SUS/ØU/KB - Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere
8. SUS/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på sundheds- og socialområdet
9. SUS/ØU/KB - Godkendelse af interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale med MAD til hver DAG for 2021-2024
10. KFU/BSU/EBU/MBU/SUS - Input fra alle fagudvalg til implementering af borgersamlingens anbefaling
11. SUS - Orientering fra formanden
12. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
13. SUS - Eventuelt
14. Underskriftsblad

1. SUS/ØU/KB - Godkendelse af tilsynspolitik på sundheds- og ældreområdet

Anledning

Godkendelse af revideret tilsynspolitik 2021 for sundhed- og ældreområdet i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune er ifølge Servicelovens (SEL) §151 forpligtet til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), § 83a (rehabilitering) og § 86 (genoptræning) lever op til de i Albertslund Kommune vedtagne kvalitetsstandarder. Således er Albertslund Kommune forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilsyn efter Servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter Servicelovens § 91. årligt.


Den kommunale tilsynspolitik skal lægges op til Kommunalbestyrelsen mindst en gang. Forvaltningen har ikke tidligere være opmærksom på den årlige forpligtelse til at revidere tilsynspolitikken. Den reviderede tilsynspolitik har dermed ikke ændringsmarkeringer, fordi den seneste tilsynspolitik er fra 2014.


I Albertslund Kommune dækker tilsynspolitikken tilsyn med rehabilitering, genoptræning, private leverandører, den kommunale leverandør af hjemmeplejen og kommunens plejecentre.


De seneste tilsyn blev udført i februar og juni 2020. Årsagen til den opdelte periode, skyldes den aktuelle COVID-19 situationen.


Albertslund Kommue har på nuværende tidspunkt en aftale med konsulenthuset BDO om uanmeldte tilsyn på ældreområdet i perioden 2021-2023. Når der efterfølgende skal indgås en ny aftale, er det Kommunalbestyrelsen, der træffer denne beslutning.

Lovgrundlag

Servicelovens §151c.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at tilsynspolitikken 2021 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet dot i politikken "Pårørende" ændres til "Pårørendes oplevelse af den kommunale service". Derudover indsættes stjernemarkering med henvisning til den gældende tilsynsaftale med BDO.

Bilag

1 Tilsynspolitik 2014 Tilsynspolitik 2014
2 Tilsynsrapport Albertslund 2021 Tilsynsrapport Albertslund 2021
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

2. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 for 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal tilbyde praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i henhold til Servicelovens § 83.


Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet og godkendt en gang årligt. Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice er lovpligtig og fremlægges her til godkendelse for 2021.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Der er foretaget følgende tilpasninger i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice for 2021 (de angivne sidetal refererer til udgaven med ændringsmarkeringer).


 • Layout: Forsiden er tilrettet i forhold til opsætning af titel samt opdatering af årstal. Derudover er der foretaget ændringer i layout af skemaerne for kontaktoplysninger og sagsbehandlingsfrist, så de grafisk stemmer overens med de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.
 • Lovgrundlag: Indholdet er uændret, men der er foretaget formatering af afsnittet "Lovgrundlag", således at tekst og bagvedliggende figur nu er adskilt af hensyn til webtilgængelighed (se side 4).
 • Vurdering af behov: Der er foretaget en sproglig præcisering i afsnittet "Vurdering af dine behov". I forbindelse med husstandens ressourcer er der ændret fra en vurdering af, om de kan 'hjælpe med' til om de kan 'deltage i' praktiske opgaver i hjemmet (se side 5).
 • Link til leverandøroversigt: Der er tilføjet link til leverandøroversigt på Albertslund Kommunes hjemmeside under "Hvem udfører den støtte du er blevet bevilget?", så det bliver nemmere at tilgå oversigten (se side 5).
 • Arbejdsmiljø: Det bliver i kvalitetsstandarden beskrevet, hvordan leverandører stiller krav til arbejdsmiljø på baggrund af en arbejdspladsvurdering. Det er borgeren eller borgerens pårørende, der er ansvarlig for at kravene bliver efterkommet. Erfaringen er, at kravene i nogle tilfælde ikke bliver efterkommet. Der er derfor tilføjet en sætning som synliggør, at hjælpen i så fald vil blive tilpasset, hvilket sker med henblik på at bibeholde et forsvarligt arbejdsmiljø for medarbejderen (se side 6).
 • Kontakt til Visitationen: Det er præciseret, at kontakt fra eksempelvis pårørende eller egen læge skal ske efter samtykke eller aftale med borgeren (se side 6).
 • Digitalt ansøgningsskema: Afsnit vedrørende mulighed for at benytte digitalt ansøgningsskema er slettet, da den pågældende selvbetjeningsløsning ikke længere er tilgængelig (se side 6).
 • Visitationens træffetider: Træffetider for Visitationen i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg er ændret for at frigive ressourcer til flere borgerbesøg og tættere opfølgning hos borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje.
 • Bankbesøg: Der er rettet enkelte stavefejl, og videre er målgruppen ændret fra borgere der ikke selv er i stand til at "(...) hente penge i banken.", til borgere der ikke selv er i stand til at "(...) benytte betalingskort." (se side 9). Betaling kan idag foregå med betalingskort eller betalingstjenester som eksempelvis MobilePay. Det anses derfor ikke længere tidssvarende, at målgruppebeskrivelsen er rettet mod at hente penge i banken. Personalet må kun hjælpe borgeren med at hente penge i banken med en fuldmagt fra borgeren, og personalet må ikke få udleveret borgens pin-kode til betalingskortet, hvorfor det ikke er muligt at benytte hæveautomater. Hævning af kontanter besværliggøres af, at bankerne idag har færre filialer, hvoraf en række af dem er kontantløse. Visitationen vil altid foretage en konkret, individuel vurdering af borgerens behov, hvorfor der fortsat kan være tilfælde, hvor nogle borgere vil få tildelt hjælp til at hæve kontanter.
 • Ekstrarengøring: I ydelsesbeskrivelsens "Særlige bemærkninger", er der foretaget tilretning af henvisning til mærkeordninger for rengøringsmidler. Der blev tidligere henvist til 'Nøglehulsmærket', som er forbeholdt fødevarer (se side 11).


Den nye kvalitetsstandard for 2021 er vedlagt som bilag, henholdsvis udgave med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 29. januar 2021

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 19. november drøftede udvalget, i hvilket omfang de pårørendes hjælp skal indgå i udmålingen af hjælpen til borgerne. I principafgørelsen fra Ankestyrelsen den 25. januar 2019, skal en kommune bedømme borgerens samlede situation og om nødvendigt inddrage oplysninger om eventuelt andre medlemmer af husstanden. En kommune kan lægge til grund, at et medlem af en husstand kan varetage sin forholdsmæssige andel af opgaverne i hjemmet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ankestyrelsens principafgørelse er vedhæftet som bilag. For at præcisere Ankestyrelsens principafgørelse foreslår forvaltningen følgende ændring i kvalitetstandarden.


Nuværende sætning under afsnittet: Vurdering af dine behov

Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan deltage i de praktiske opgaver i hjemmet.


Forslås ændret til:

Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Enhver person i husstanden skal så vidt muligt bidrage til at løse sin andel af de praktiske opgaver i hjemmet. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 for 2021 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet

side 5 (Afsnit - Vurdering af dine behov) "deltage" ændres til "hjælpe i et vist omfang" samt oplysning om Ankestyrelsens principafgørelse på området.

side 6 (Afsnit - Kontakt og træffetider - Visitation) der tilføjes "Du er også velkommen til at sende en mail til Sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk"

Der orienteres på et kommende udvalgsmøde om kommunens indkøbsaftaler med ekstern leverandør.

Leif Pedersen (F), Helge Bo Jensen (Ø) og Tina B. Nielsen (O) undlod at stemme.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen, idet pårørende ikke forventes at påtage sig opgaver, der hidtidig har været varetaget af den, som modtager støtte.

(Ø, Å) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagen udgik af dagsordenen

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet den foreslåede sætning "Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet" ændres til "Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor indgå i vurderingen af de samlede ressourcer, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet".

Derudover er beslutningen af 19. november 2020 fortsat gældende ift. afsnittet "Kontakt og træffetider - Visitation".


Bilag

1 Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Publicering Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Publicering
2 Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer Kvalitetsstandard_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje_SEL-83_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
4 Principagørelse ankestyrelsen.docx Principagørelse ankestyrelsen.docx
5 principafgørelse.pdf principafgørelse.pdf
6 Kopi af Værdi af PH og PP fra pårørende.xlsx Kopi af Værdi af PH og PP fra pårørende.xlsx
7 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

3. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83 a for 2021.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal tilbyde tidsafrængset rehabiliteringsforløb i henhold til Servicelovens § 83 a.


Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet og godkendt en gang årligt. Kvalitetsstandarden for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb er lovpligtig og fremlægges her til godkendelse for 2021.


Tilpasning af kvalitetsstandard

Der er foretaget følgende tilpasninger i kvalitetsstandarden for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb for 2021 (de angivne sidetal refererer til udgaven med ændringsmarkeringer):

 • Layout: Forsiden er tilrettet i forhold til opsætning af titel samt opdatering af årstal. Derudover er der foretaget ændringer i layout af skemaerne for kontaktoplysninger og sagsbehandlingsfrist, så de grafisk stemmer overens med de øvrige kvalitetsstandarder i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.
 • Formatering: Der er foretaget enkelte rettelser, som forbedrer formateringen af dokumentet. Det drejer sig blandt andet om indsætning af sideskift, der erstatter gentagne, enkelte linjeskift.
 • Formål: Der er foretaget en mindre sproglig præcisering under afsnittet "Formål", hvor en kort beskrivelse af målgruppen er tilføjet (se side 1).
 • Lovgrundlag: Indholdet er uændret, men der er foretaget formatering af afsnittet "Lovgrundlag", således at tekst og bagvedliggende figur nu er adskilt af hensyn til webtilgængelighed (se side 2).
 • Vurdering af behov: Der er foretaget en sproglig præcisering i afsnittet "Vurdering af dine behov". I forbindelse med husstandens ressourcer er der ændret fra en vurdering af, om de kan 'hjælpe med' til om de kan 'deltage i' praktiske opgaver i hjemmet (se side 3).
 • Vurdering af behov: Sætningen vedrørende tilbuddet er ændret med henblik på præcisering af indholdet og sikre, at formuleringen ligger tættere op ad lovgrundlaget (se side 3).
 • Leverandør af støtte: Der er foretaget en tilføjelse og præcisering i forbindelse med beskrivelsen af leverandør af støtte, hvilket sker med henblik på at sikre yderligere klarhed om forløbet. Det er derfor tilføjet, at en kommunal terapeut vurderer rehabiliteringsforløbet, mens det er præciseret, at kommunens terapeuter understøtter borgeren i at blive selvhjulpen uansat valg af leverandør (se side 4).
 • Link til leverandøroversigt: Der er tilføjet link til leverandøroversigt på Albertslund Kommunes hjemmeside under "Hvem udfører den støtte du er blevet bevilget?", så det bliver nemmere at tilgå oversigten (se side 4).
 • Kontakt til Visitationen: Det er præciseret, at kontakt fra eksempelvis pårørende eller egen læge skal ske efter samtykke eller aftale med borgeren (se side 4).
 • Digitalt ansøgningsskema: Afsnit vedrørende mulighed for at benytte digitalt ansøgningsskema er slettet, da den pågældende selvbetjeningsløsning ikke længere er tilgængelig (se side 4).
 • Visitationens træffetider: Træffetider for Visitationen i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg er ændret for at frigive ressourcer til flere borgerbesøg og tættere opfølgning hos borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje.


Den nye kvalitetsstandard for 2021 er vedlagt som bilag, henholdsvis udgave med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 29. januar 2021

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 19. november drøftede udvalget, i hvilket omfang de pårørendes hjælp skal indgå i udmålingen af hjælpen til borgerne. I principafgørelsen fra Ankestyrelsen den 25. januar 2019, skal en kommune bedømme borgerens samlede situation og om nødvendigt inddrage oplysninger om eventuelt andre medlemmer af husstanden. En kommune kan lægge til grund, at et medlem af en husstand kan varetage sin forholdsmæssige andel af opgaverne i hjemmet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ankestyrelsens principafgørelse er vedhæftet som bilag. For at præcisere Ankestyrelsens principafgørelse foreslår forvaltningen følgende ændring i kvalitetstandarden.


Nuværende sætning under afsnittet: Vurdering af dine behov

Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan deltage i de praktiske opgaver i hjemmet.


Forslås ændret til

Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Enhver person i husstanden skal så vidt muligt bidrage til at løse sin andel af de praktiske opgaver i hjemmet. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83 a.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83 a for 2021 godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 19. november 2020, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen, idet

side 4 (Afsnit - Vurdering af dine behov): Tilbuddet skal hjælpe dig til igen ...fysiske, psykiske og sociale begrænsninger "(f.eks ensomhed)".

Derudover indsættes sætningen i samme afsnit "Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en konkret individuel vurdering af dine behov, funktionsniveau og husstandens samlede ressourcer. Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet".

Leif Pedersen (F) og Tina B. Nielsen (O) undlod at stemme.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2020, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet pårørende ikke forventes at påtage sig opgaver, der hidtidig har været varetaget af den, som modtager støtte.


(Å) undlod


Allan Høyer (O) deltog ikke i mødet


Beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagen udgik af dagsordenen.
Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet den foreslåede sætning "Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor blive betragtet som en ressource, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet" ændres til "Ægtefælle eller større hjemmeboende børn vil derfor indgå i vurderingen af de samlede ressourcer, der kan hjælpe i et vist omfang i de praktiske opgaver i hjemmet".

Under afsnittet om Visitationen tilføjes: "Du er også velkommen til at sende en mail til Sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk"
Bilag

1 Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Publicering Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Publicering
2 Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer Kvalitetsstandard_Rehabilitering_SEL-83a_2021_Albertslund-Kommune_Aendringer
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
4 principafgørelse.pdf principafgørelse.pdf
5 Principagørelse ankestyrelsen.docx Principagørelse ankestyrelsen.docx
6 Kopi af Værdi af PH og PP fra pårørende.xlsx Kopi af Værdi af PH og PP fra pårørende.xlsx
7 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

4. SUS/ØU/KB - Nedlæggelse af botilbuddet boligerne Stationstorvet

Anledning

Boligerne på Stationstorvet kan nedlægges som botilbud og boligerne vil fremadrettet kunne anvises til borgere med særlig behov for støtte i egen bolig.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vurderer, at boligerne Stationstorvet ikke har tidssvarende fysiske rammer, ikke kan rumme den målgruppe af borgere, som i dag visiteres til længerevarende botilbud og samlet set ikke kan vedblive med at være et bæredygtigt botilbud. Forvaltningen foreslår derfor en model, hvor botilbuddet nedlægges, men hvor de nuværende beboere som udgangspunkt har mulighed for at blive boende, fremover blot i eget hjem med støtte, hvilket er den måde, hvorpå botilbuddet i praksis fungerer i dag. Det er således forvaltningens antagelse, at de nuværende beboere ikke vil opleve at en nedlæggelse af botilbuddet, vil betyde væsentlige ændringer i deres hverdag.


Botilbuddet i dag

Boligerne Stationstorvet er et opgangsfællesskab, som er godkendt af Socialtilsynet efter Almenboliglovens § 105 og er beliggende på Stationstorvet i Albertslund Centrum. Borgerne modtager socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85. Tilbuddet er normeret til 10,7 timer pr. uge pr. borger inklusiv administration. Der er ingen fælleslokaler forbundet med botilbuddet, og der foregår derfor ingen fællesaktiviteter mellem beboerne. Beboere, som har behov for at indgå i aktiviteter og samvær med andre, modtager dette i Klub Stoppestedet, der er et aktivitets- og samværstilbud og har til huse i lokaler overfor Kvickly.


Der er syv boliger i botilbuddet, hvoraf to af boligerne pt. er ledige og har været det i et stykke tid. Forvaltningen vurderer, at boligerne er ledige da de borgere, som i dag visiteres til et længerevarende botilbud, har behov for en anden fysisk ramme og ofte også mere støtte end den, som kan tilbydes i boligerne på Stationstorvet.


Nedlæggelse af boligerne Stationstorvet

Botilbuddet er og har i en årrække været en god og tryg ramme for de borgere, der bor/har boet i tilbuddet. Tiden er dog løbet fra botilbuddet, og det er forvaltningens vurdering, at det vil vedblive med at være svært at sælge tomme pladser til nye borgere.


Det er således forvaltningens vurdering, at det nuværende botilbud:

 • har utidssvarende fysiske rammer for et botilbud, da der ikke er fælleslokaler,
 • ikke kan rumme borgere med behov for omfattende indsatser - der i dag, er den målgruppe, som visiteres til et længerevarende botilbud
 • ikke kan vedblive med at være bæredygtigt.


Forvaltningen foreslår derfor, at botilbuddet boligerne Stationstorvet nedlægges.


Konsekvenser af en nedlæggelse af botilbuddet

Borgerne har i dag en almindelig lejekontrakt, som ikke forandres ved en beslutning om at nedlægge botilbuddet. Det betyder, at borgerne har ret til at blive boende i deres nuværende lejlighed på samme vilkår, som de hele tiden har boet der.


En nedlæggelse af botilbuddet vil dog betyde, at de nuværende beboere skal revisiteres. Revisitationen indebærer en konkret og individuel vurdering af, om den enkelte borger fortsat har et behov for et længerevarende botilbud, eller om borgeren kan modtage pædagogisk støtte i egen bolig med et separat aktivitets- og samværstilbud. Forvaltningen forventer, at alle nuværende borgere, der bor i botilbuddet boligerne Stationstorvet, vil have mulighed for at blive boende i deres lejligheder og fortsat modtage socialpædagogisk støtte, også efter revisitationen.


Inddragelse af og dialog med beboere og pårørende

Selvom en nedlæggelse af botilbuddet ikke forventes at medføre ændringer i hverdagen for borgerne, forventes en nedlæggelse ikke desto mindre at medføre en vis usikkerhed. Forvaltningen vil derfor sikre, at en beslutning om nedlæggelse af botilbuddet følges op med inddragelse af og dialog med beboere og pårørende i forhold til den videre proces.

Økonomi

Nedlæggelse af boligerne Stationstorvet som botilbud betyder, at Socialtilsynet ikke længere har en tilsynsforpligtelse. Der vil hermed opnås en besparelse på udgifterne til Socialtilsynet på omkring 20.000 kr. årligt.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85.

Personalekonsekvenser

En nedlæggelse af botilbuddet vil få personalekonsekvenser for de ansatte, idet medarbejderne forventeligt vil få et nyt referenceforhold i forhold ledelse, da organiseringen af deres opgaver vil blive ændret. Medarbejderne vil blive inddraget i processen.


Der er i dag tre medarbejdere ansat i boligerne Stationstorvet, som alle har delte ansættelser, da de fx også varetager opgaver på botilbuddet Humlehusene eller leverer pædagogisk støtte til borgere i eget hjem. En nedlæggelse af botilbuddet vil betyde, at medarbejdernes ressourcer skal fordeles anderledes, som for nogle vil ændre i omfanget af ansættelsessteder i forhold til i dag.


Da der fortsat er behov for at levere pædagogisk støtte til de borgere, som bor på Stationstorvet, forventes arbejdsopgaverne kun i mindre grad at blive ændret. Hertil kommer, at voksensocialområdet som helhed oplever et stigende behov for at levere socialpædagogisk støtte i hjemmet efter Servicelovens § 85, hvorfor eventuel ledige personaleressourcer vil kunne anvendes dertil.

Kommunikation

Sagen sendes til Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender nedlæggelse af botilbuddet boligerne Stationstorvet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der gennemføres information til de borgere, der aktuelt bor i botilbuddet om deres rettigheder i forbindelse med overgang til ny form.


(O) kunne ikke tiltræde.

(Ø) undlod.


Tilbage til toppen

5. SUS/ØU/KB - Anvisningsret til boliger på Stationstorvet

Anledning

Boligerne på Stationstorvet kan nedlægges som boltilbud og boligerne vil fremadrettet kunne anvises til borgere med særlig behov for støtte i egen bolig.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at de ledige lejemål der følger med nedlæggelsen af botilbuddet boligerne Stationstorvet, samt fremtidige ledige lejemål på Stationstorvet, overgår til anvisning af Voksen & Socialafdelingen.


Med anvisningsret til boligerne kan forvaltningen leje ledige boliger ud, til borgere der flytter fra et botilbud til egen bolig, men som fortsat har brug for pædagogisk støtte i hjemmet. Således kan der skabes en tryg overgang fra botilbud, til det mere selvstændige liv i egen bolig, når borgeren er klar til at flytte. Forvaltningen kan ligeledes leje ledige boliger ud til borgere, der har brug for pædagogisk støtte i egen bolig, men som ikke har brug for den omfattende støtte der gives i et botilbud.


Når en borger er klar til at flytte i egen bolig efter endt ophold på et botilbud, tager det ofte lang tid at finde en ledig bolig, som borgeren kan betale. I denne mellemliggende periode, kan det være vanskeligt for borgeren at opretholde motivation og tro på det nye mere selvstændige liv, mens vedkommende venter på en bolig. Herudover skal kommunen fortsat afholde fuld betaling for en plads på et botilbud, som borgeren ikke længere har behov for. Dette medfører, at kommunens udgifter forlænges unødigt.


Boligerne på Stationstorvet er små 1-værelses lejligheder, som de fleste indkomstgrupper kan betale. Der er tale om helt ordinære lejemål, hvor borgeren har en lejekontrakt.

Økonomi

En af grundforudsætningerne for, at forvaltningen kan indfri de indsatsmål der er besluttet med budget 2021, er at borgerne kan flytte ind i en bolig som de kan betale, når de er klar til at flytte i egen bolig efter endt ophold på botilbud. Med muligheden for at anvise borgere til de nuværende, samt fremtidige ledige lejemål på Stationstorvet, får forvaltningen et redskab der vil medvirke til at forkorte opholdstiden på botilbud, og således medvirke til at indfri det opsatte mål om at reducere forbruget.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Voksensocialafdelingen får anvisningsret til nuværende og fremtidige ledige lejemål på Stationstorvet med henblik på udlejning, til borgere med behov for støtte i eget hjem, efter endt ophold i botilbud eller i stedet for et botilbud.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.


(O) kunne ikke tiltræde.

(Ø) undlod

Tilbage til toppen

6. SUS/ØU/KB - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

Anledning

Der foreligger nu en økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde som KKR Hovedstaden har efterspurgt, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de botilbudspladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020.


I arbejdet med økonomimodellen er KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum involveret.


Økonomimodel med underskudsgaranti

Med økonomimodellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet. Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området. Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Økonomimodellen bidrager endvidere konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.


Se bilag: Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.


Målgruppe hvor der er behov for nye botilbudspladser

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”Voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. Se også bilag: Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv.

De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.


Den videre proces

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og modellen sendes nu til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Fristen for de 29 kommuners behandling er den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser.


Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.


I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for et tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.


Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden
2 Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse
Tilbage til toppen

7. SUS/ØU/KB - Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere

Anledning

Albertslund Kommune skal udvide tilbuddet om tandpleje til voksne, som er socialt udsatte.

Sagsfremstilling

Som følge af en ændring af Sundhedsloven, som blev indført med lov nr. 1053 af 30. juni 2020, skal alle kommuner etablere et tilbud om socialtandpleje til voksne. Socialtandpleje omfatter retten til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.

Som følge af budgetaftalen 2021 ønsker forligsparterne, at Albertslund Kommune fremadrettet tilbyder tandpleje til kontanthjælpsmodtagere. Forslaget skal ifølge budgetaftalens tekst tage udgangspunkt i model 3, som er beskrevet i et dagsordenspunkt på Social- & Sundhedsudvalgets møde den 28. marts 2019.

Strukturen for dagsordenspunktet er følgende:

 • Tilbud om socialtandpleje (uddybes i bilag 1).
 • Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere (uddybes i bilag 2).
 • Opgradering af tandklinikken i Sundhedshuset (uddybes i bilag 3).

Herudover findes der i bilag 4 en samlet oversigt over tilbud om tandpleje til voksne: Omsorgstandplejen, specialtandplejen, socialtandplejen samt tandpleje for kontanthjælpsmodtagere.


Tilbud om socialtandpleje

Kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Målgruppen er de socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Loven omhandler borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jævnfør Lov om social service § 104 (aktivitets- og samværstilbud) og § 110 (forsorgshjem). Nærmere uddybning findes i bilag 1.

Herudover kan Kommunalbestyrelsen tilbyde tandpleje til andre udsatte borgere, der på grund af særlige sociale problemer ikke kan benytte de eksisterende tandbehandlings- og tilskudsmuligheder.

Med udgangspunkt i budgetaftalen fremlægges derfor nedenfor de muligheder forvaltningen kan pege på, for at tilbyde tandpleje til kontanthjælpsmodtagere.

Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere

Der er en del kontanthjælpsmodtagere, som er udsatte og derfor omfattet af socialtandplejens kan-bestemmelse. Det drejer sig om de kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i stand til at benytte sig af de nuværende tilbud om tandpleje. Denne målgruppe kan blive tilbudt vederlagsfri tandpleje i den kommunale tandklinik i Sundhedshuset. De kontanthjælpsmodtagere, som er i stand til det, og som alene er karakteriseret ved at have en trængt økonomi, men derudover ikke er udsatte, skal som følge af lovgivningen fortsat benytte sig af tandplejetilbud hos private tandlæger og har fortsat mulighed for at søge om refusion efter aktivlovens § 82. Nærmere uddybning findes i bilag 2.


Opgradering af tandklinikken i Sundhedshuset

Tandkliniken i Sundhedshuset er pt. udstyret til at varetage omsorgstandplejens funktioner, der primært består af lettere behandlinger. Borgerne, som er i målgruppen for socialtandpleje, adskiller sig fra borgerne i omsorgstandplejen ved almindeligvis at have et betydeligt mere omfattende behandlingsbehov.

For at kunne behandle den nye målgruppe af borgere, er det nødvendigt at anskaffe en ny tandlægestol og instrumentbræt samt supplere med nyt udstyr i den eksisterende tandklinik i Sundhedshuset. Behandlingen af den nye målgruppe i klinikken i Sundhedshuset kan gå i gang, så snart behandlingsstedet er blevet opgraderet. Nærmere uddybning findes i bilag 3.


Hvem vil benytte tilbuddet?

Der kan på nuværende tidspunkt ikke sættes tal på, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet om social tandpleje. Forvaltningen vil på baggrund af de erfaringer, der gøres med ordningen i løbet af 2021 forberede en orientering til Social- & Sundhedsuvalget. Formålet hermed er dels at orientere om de første erfaringer dels at forsøge at give et bud for det fremadrettede træk på en sådan ordning.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 25. februar 2021

For kontanthjælpsmodtagere m.v., som ikke er omfattet af socialtandplejen, vil der blive iværksat nye informationsprocedurer om muligheden for tandbehandling. Derudover vil der blive iværksat en kampagne i foråret 2021. Målet med den intensive indsats er at lancere Kommunalbestyrelsens beslutning i budget 2021. Den intensive indsats skal sikre, at borgerne kender til deres rettigheder og muligheder i forhold til tandbehandling. Formålet er, at flere benytter sig af muligheden for regelmæssig tandpleje.

De iværksatte ændringer betyder, at alle nye ydelsesmodtagere, som er omfattet af Aktivlovens §82a, fremover vil få konkret besked om, at de er omfattet af mulighederne for at få dækket tandbehandling, når de bliver tilkendt af kontanthjælp m.v. Mulighederne for at få dækket tandbehandling vil blive indskrevet direkte i bevillingen til kontanthjælp. Derudover vil alle ydelsesmodtagere i målgruppen årligt modtage orientering om mulighederne for støtte til tandbehandling. Første gang vil være i foråret 2021. Se iøvrigt bilag 5 og 6, vedlagte ansøgningsskema til enkeltydelser samt pjece fra Tandlægeforeningen.

Alle medarbejdere vil blive informeret om reglerne og de nye procedurer, så de kan hjælpe borgerne aktivt i forhold til tandbehandling. Det drejer sig om mentorer, bostøtter og sagsbehandlere, der er i kontakt med borgerne. Det betyder, at borgerne fremover vil opleve, at den person i forvaltningen, der i forvejen er deres primære kontakt, kan svare på spørgsmål vedrørende støtte til tandbehandling. I stedet for én hotline i kommunen, vil informationsopgaven blive udbredt til de relevante kontaktpersoner, borgerne i forvejen har og kender til.

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 18. marts 2021

Ændringsforslag til Helge Bo Jensen (Ø) og Paw Østergaard Jensen (A) vedlagt sagen.

Økonomi

I Albertslund Kommune er der til socialtandplejen afsat DUT-midler på 226.800 kr. i 2020, som vil søges overført, og 340.200 i de efterfølgende år. DUT- midlerne er fra 2021 fordelt mellem Voksensocialafdelingen (10 pct.) og Tandplejen (90 pct.). Midlerne for 2020 er ikke udmøntet til afdelingerne. Til tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte, er der fra 2021 afsat varige midler i budgettet på 600.000 kr.

Som tidligere nævnt er de afsatte 600.000 kr. til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte en kan-bestemmelse og dermed en serviceudvidelse af den lovbestemte socialtandpleje. De 600.000 kroner fordeles efter samme fordelingsnøgle som ovenfor med 10 % til visitationen i Voksen & Socialafdelingen og 90 % til Tandplejen.

I 2021 vil der indledningsvis være etableringsomkostninger for 390.000 kr. Omfanget af yderligere etableringsudgifter til for eksempel elektricitet, VVS mm. er pt. ikke kendt (se bilag 3). De resterende 210.000 kr. (600.000-390.000 kr.) i 2021 samt de 600.000 kr. fra 2022 frem fordeles med samme fordeling som DUT-midlerne, det vil sige Voksen & Socialafdelingen (10 pct.) og Tandplejen (90 pct).Lovgrundlag

Socialtandplejen: Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020; Bekendtgørelse om tandpleje.

Tandpleje for kontanthjælpsmodtagere: Aktivloven § 82a.

Sundhedskonsekvenser

Flere voksne borgere i Albertslund Kommune, som er socialt udsatte, vil fremadrettet have mulighed for vederlagsfri tandpleje og dermed en forbedret tandsundhed.

Personalekonsekvenser

Tandplejepersonalet i Sundhedshuset skal behandle borgere med andre udfordringer, end personalet har erfaring for.  

Kommunikation

Forvaltningen vil udarbejde information om tilbuddet om social tandpleje. Informationen vil blive tilgængelig kommunens og Tandplejens hjemmeside. Forvaltningen vil endvidere udarbejde en pjece om muligheden for at modtage socialtandpleje. Pjecen vil blive udleveret til kommunens opsøgende medarbejdere og øvrige medarbejdere med kontakt til borgere i målgruppen med henblik på at sikre at borgere i målgruppen bliver orienteret om muligheden for at modtage vederlagsfri tandpleje.

Med hensyn til orientering om muligheden for at modtage tandpleje efter aktivloven, har forvaltningen udfærdiget en folder og fordelt den til de lokale private tandlæger, biblioteket, jobcenteret m.fl. og redigeret hjemmesiden. Det er præciseret, at man som borger som udgangspunkt alene skal betale en lille del af tandlægeregningen, og ikke hele regningen.

Forvaltningen vil i starten af 2021 sende et brev til alle borgere på kontanthjælp med en orientering om tilbud om vederlagsfri socialtandpleje samt muligheden for refusion efter aktivlovens § 82.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at tilbud om socialtandpleje bliver udmøntet i den eksisterende klinik i Sundhedshuset,

2. at der anvendes 390.000 kr. af de afsatte midler til at klargøre klinikken i Sundhedshuset til den nye målgruppe og

3. at forvaltningen intensiverer information, kommunikation samt det opsøgende arbejde om muligheden for tilbud og socialtandpleje samt muligheden for refusion efter Aktivlovens §82.

Beslutning

(Ø, A) indstillede følgende ændringsforslag:


1. at tilbud om socialtandpleje bliver udmøntet i den eksisterende klinik i Sundhedshuset,

2. at en samlede økonomi i 2021 udgøres af DUT-midler på 226.800 kr. fra 2020, som søges overført og 340.200 for 2021 - samt de ekstra bevilgede 600.000 kr. I alt 1.167.000 kr. Af disse midler anvendes 390.000 kr. til at klargøre klinikken i Sundhedshuset til den nye målgruppe. De resterende midler fordeles mellem visitationen/Voksen & Socialafdelingen (10 pct.) og Tandplejen (90 pct). Disse anvendes til nødvendige lønudgifter m.v. i klinikken.

3. at forvaltningen intensiverer information, kommunikation samt det opsøgende arbejde om muligheden for tilbud og socialtandpleje samt muligheden for refusion efter Aktivlovens §82.

4. at det er kommunalbestyrelsens intention:

- at flest mulige kontanthjælpsmodtagere mv. med udfordringer og problemer udover dårlig økonomi, som følge af de lave ydelser får mulighed for at få behandlet deres tandproblemer i den udvidede sociale tandpleje ( fx. problemer med forringede muligheder på arbejdsmarkedet på grund af dårlig tandsundhed, problemer med ansøgningsprocedure og dokumentationskrav, manglende mulighed for opsparing til tandbehandling mv. )

- at visitationen sker hurtigt og smidigt i tæt samarbejde med den kommunale tandpleje.

5. at forvaltningen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om implementering samt halvårligt derefter i forhold til antal ansøgere, antal visiterede, økonomi mv. i de forskellige dele af tandbehandling og kommunal støtte til tandbehandling.


Man stemte om forslaget.


For stemte: (F, Ø, A, O)


Forslaget tiltrådt.Bilag

1 Bilag 1. Socialtandpleje Bilag 1. Socialtandpleje
2 Bilag 2. Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte Bilag 2. Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, som er socialt udsatte
3 Bilag 3. Socialtandpleje i Sundhedshuset Bilag 3. Socialtandpleje i Sundhedshuset
4 Bilag 4. En skematisk oversigt over tandpleje til voksne Bilag 4. En skematisk oversigt over tandpleje til voksne
5 Bevillingsskema. Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere Bevillingsskema. Tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere
6 Spg fra Helge Bo Jensen Spg fra Helge Bo Jensen
7 Svar på Helge Bo Jensens spørgsmål Svar på Helge Bo Jensens spørgsmål
8 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
9 Bilag 5. Tandbehandling kontanthjælpsmodtagere Bilag 5. Tandbehandling kontanthjælpsmodtagere
10 Bilag 6. Bilag 6. Lov om Aktiv Social Politik §82a Bilag 6. Bilag 6. Lov om Aktiv Social Politik §82a
11 Pjece fra Tandlægeforeningen Pjece fra Tandlægeforeningen
12 Ansøgningsskema til enkeltydelser Ansøgningsskema til enkeltydelser
13 Ændringsforslag fra A og Ø Ændringsforslag fra A og Ø
14 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
Tilbage til toppen

8. SUS/ØU/KB - Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på sundheds- og socialområdet

Anledning

Årlig status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på social- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. februar 2016 sagsbehandlingsfrister for det daværende direktørområde Børn, Sundhed & Velfærd. Der blev på daværende tidspunkt truffet beslutning om, at der afgives en årlig status til Kommunalbestyrelsen.


Det blev ved forelæggelse af seneste status, som vedrørte perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 besluttet, at perioden for den årlige status fremover følger kalenderåret. Perioden for denne status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister for henholdsvis afdelingerne Sundhed, Pleje & Omsorg samt Voksen & Social er derfor den 1. januar til 31. december 2020, og overlapper dermed delvist med perioden for seneste status.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Fra den 1. juli 2018 gælder fristerne efter § 3, stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område også ved Kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen.

Kommunikation

Sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, så alle borgere kan se, hvilke frister, der gælder ved ansøgning om ydelser efter den sociale lovgivning.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at afdelingernes status tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Notat - SUS Notat - SUS
2 Bilag Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Socialenheden for Voksne i perioden 1.1.2020-31.2020 Bilag Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Socialenheden for Voksne i perioden 1.1.2020-31.2020
3 Sagsbehandlingsfrister 2020 (januar-december) - Sundhed, Pleje & Omsorg Sagsbehandlingsfrister 2020 (januar-december) - Sundhed, Pleje & Omsorg
Tilbage til toppen

9. SUS/ØU/KB - Godkendelse af interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale med MAD til hver DAG for 2021-2024

Anledning

Godkendelse af interessentskabskontrakt (§ 60-selskabet) og leverings- og samarbejdsaftale med MAD til hver DAG for 2021-2025.

Sagsfremstilling

MAD til hver DAG er et fælleskommunalt selskab, som tilbyder mad til plejecentre og visiterede borgere i fem kommuner: Albertslund (kun plejecentre), Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. Albertslund Kommune indtrådte i MAD til hver DAG den 1. januar 2016. Den nuværende interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale er gældende for perioden den 01. juli 2017 til og med den 31. december 2020. Grundet den akuelle covid-19 situation er kontrakten/aftalen forlænget til den 01. april 2021.


Den nye Interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse og er til samtidig godkendelse i de fem deltagende kommuner. Aftalerne, som erstatter de hidtidige aftaler, løber fra den 1. april 2021 og kan tidligst bringes til ophør den 1. april 2025. Mens indholdet i interessentskabskontrakten svarer til den hidtidige kontrakt, er der i samarbejds- og leveringsaftalen sket en række ændringer vedrørende kostens sammensætning med vægt på flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein.


Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakten er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse den 20. juni 2020, hvor ikrafttrædelsesdatoen dog var den 1. januar 2021. For at sikre samtidig ikrafttræden af interessentskabskontrakten og samarbejds- og leveringsaftalen er ikrafttrædelsen ændret til den 1. april 2021.


Leverings- og samarbejdsaftale

Forslaget til ny leveringsaftale- og samarbejdsaftale er lavet på baggrund af ønsker fra bestyrelsen og i et samarbejde mellem MAD til hver DAG og den administrative styregruppe med repræsentanter fra de fem kommuner.


Leverings- og samarbejdsaftalen er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse den 10. december 2020 med ikrafttræden den 1. april 2021 og er uopsigelig til og med den 31. marts 2025.


Der er sket en række ændringer i forhold til den gældende leverings- og samarbejdsaftale. De væsentligste ændringer er:


 • Der er lagt vægt på ernæringsmæssige forbedringer i form af flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein
 • Det er ikke længere angivet i aftalen hvor store mængder kød/kartofler/grøntsager m.m. en portion skal indeholde. Det skyldes, at maden leveres i bulk (til flere personer), hvorfra den potionsanrettes til beboerne ud fra deres ønsker og behov
 • Indholdet i normalkosten følger anbefalingerne for normalkost til raske ældre, mens der leveres energiberiget kost til ”småtspisende”
 • På menuplanen vil der være flere vegetariske muligheder
 • Plejecentrene kan bestille mad til ”småtspisende” pakket til flere borgere ad gangen
 • Opskrifter og valg af fødevarer vil løbende blive justeret for at gøre maden mere bæredygtig (CO2 regnskab)

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, den 9. marts 2021

Hillerød og Halsnæs kommuner, har efter udarbejdelsen af interessentskabskontrakten og leverings- og samarbejdsaftalen ønsket ændringer til aftalen og kontrakten.


Ændringerne er

 • Der står nu, at det var et flertal af bestyrelsen, der godkendte leveringsaftalen
 • Det er tydeliggjort, at der er valg mellem 14 ugentlige retter, og at man derfor kan undgå at vælge vegetarretterne
 • Det er beskrevet, hvad den øgede brug af vegetabilsk protein kan betyde for kostens sammensætning


Der vedlægges fire nye bilag, hvoraf ”Notat vedr. ny definition af kost til ældre” er et nyt bilag.


I de to aftaler, der skal godkendes, er datoerne nu ændret, så løbetiden er fra 1/5-21 til 30/4-25.


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at interessentskabskontrakten med MAD til hver DAG for 2021-2025 godkendes og
 2. at leverings- og samarbejdsaftalen med MAD til hver DAG for 2021-2025 godkendes.


Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstilllingen.

Helge Bo Jensen (Ø) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) kunne ikke tiltræde.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. marts 2021

Sagen sendes tilbage til udvalget.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

(Ø, O) kunne ikke tiltræde.

Bilag

1 Bilag 1. Leveringsaftalen 2020 2.11.2020 version 4.0.pdf Bilag 1. Leveringsaftalen 2020 2.11.2020 version 4.0.pdf
2 Bilag 2. Bæredygtig køkkendrift-1.pdf Bilag 2. Bæredygtig køkkendrift-1.pdf
3 Interessentskabskontrakt 2020.pdf Interessentskabskontrakt 2020.pdf
4 Bilag 4. Notat fra Styregruppen om ny leveringsaftale.docx Bilag 4. Notat fra Styregruppen om ny leveringsaftale.docx
5 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
6 Nyt bilag: Interessentskabskontrakt MAD til hver DAG ikrafttræden 1. maj 2021.PDF Nyt bilag: Interessentskabskontrakt MAD til hver DAG ikrafttræden 1. maj 2021.PDF
7 Nyt bilag: Leverings- og samarbejdsaftale MAD til hver DAG fra 1. maj 2021.PDF Nyt bilag: Leverings- og samarbejdsaftale MAD til hver DAG fra 1. maj 2021.PDF
8 Nyt bilag: Bæredygtig køkkendrift.PDF Nyt bilag: Bæredygtig køkkendrift.PDF
9 Nyt bilag: Notat vedr. ny definition af MAD til ÆLDRE.PDF Nyt bilag: Notat vedr. ny definition af MAD til ÆLDRE.PDF
10 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

10. KFU/BSU/EBU/MBU/SUS - Input fra alle fagudvalg til implementering af borgersamlingens anbefaling

Anledning

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle fagudvalg skal give input til forvaltningens arbejde med at udarbejde et forslag til implementering af borgersamlingens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Den 9. februar besluttede kommunalbestyrelsen at oversende borgersamlingens anbefalinger til forvaltningen, der skal udarbejde en ny mødesag til kommunalbestyrelsen med forslag til, hvordan anbefalingerne kan implementeres. Ved samme lejlighed besluttede kommunalbestyrelsen at fagudvalgene skal drøfte, hvad der skal arbejdes med af anbefalinger.

Den samlede anbefaling består i en vision, en række værdier samt 8 anbefalinger (se Bilag 1). Udvalget bedes drøfte de forskellige dele af anbefalingen, og forholde sig til dem enkeltvis og enten "støtte", "afvise" eller ønske "undersøgt" (Bilag 2).

Forvaltningen arbejder med at udarbejde forslag til implementering og opfølgning på implementering med udgangspunkt i input fra fagudvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at udvalget drøfter borgersamlingens anbefalinger og forholder sig til, hvilke dele af anbefalingen de kan støtte, afvise eller ønsker undersøgt yderligere.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget , 16. marts 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet punkt 1, 2, 7 samt 8 støttes.

Punkt 3, 4, 5 samt 6 undersøges yderligere.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 17. marts 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget anerkender arbejdet og tager perspektiverne med i det videre politiske arbejde. Udvalget er særlig optaget af punkterne 2, 3, 6, 7 og 8.

Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 22. marts 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet punkt 6 støttes. Punkterne 1 og 7 undersøges yderligere.


Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. marts 2021, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen, idet alle 8 anbefalinger støttes.


Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet punkterne 1, 2, 3, 4 og 7 blev fremhævet som relevante i det videre arbejde i Social- og Sundhedsudvalget.


Bilag

1 Bilag 1; Borgersamlingens anbefalinger (enkeltside).pdf Bilag 1; Borgersamlingens anbefalinger (enkeltside).pdf
2 Bilag 2; Input til implementering af borgersamlingens anbefalinger Bilag 2; Input til implementering af borgersamlingens anbefalinger
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
4 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

11. SUS - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. KL's Sundheds- og Ældreudvalgs besøg i kommuner i 2021 aflyses (var rammesat til den 6. maj).

B. Orientering om borgerhenvendelser, som formanden har modtaget.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tilbage til toppen

12. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Svar til Udsatterådet om tandbehandling.

B. Anvendelse af Akuttelefonen i 2020.

C. Ledelsesinformation til voksenområdet.

D. Oversigt over tildelte § 18 midler 2020.

E. Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen (Ø) om normering på plejeboligområdet.

F. Udmåling af hjælp indenfor handicapområdet.

G. Tiltag til tydeligere ansvarsfordeling i sager, der går på tværs mellem afdelingerne Sundhed, Pleje & Omsorg og Voksen & Social.

H. Afgørelse fra Styrelsen fra Patientklager om genoptræning.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om §18 midler skal tilbagebetales, såfremt pengene ikke kan bruges grundet aflyste arrangementer med henvisning til restriktioner som følge af corona.

Bilag

1 A. Svar til Udsatterådet A. Svar til Udsatterådet
2 B. Anvendelse af Akuttelefonen 2020 B. Anvendelse af Akuttelefonen 2020
3 C. Ledelsesinformation 2021 med nye fokusområder C. Ledelsesinformation 2021 med nye fokusområder
4 D. §18 Orientering 2020 D. §18 Orientering 2020
5 D. Bilag, §18 overblik 2020 D. Bilag, §18 overblik 2020
6 E. svar på spg. om normering E. svar på spg. om normering
7 F. Udmåling af hjælp indenfor handicapområdet F. Udmåling af hjælp indenfor handicapområdet
8 G. Procesbeskrivelse i forhold til samarbejdet mellem SPO og VS G. Procesbeskrivelse i forhold til samarbejdet mellem SPO og VS
Tilbage til toppen

13. SUS - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Helge Bo Jensen (Ø) efterlyste svar på yderligere spørgsmål til index 100.

Tilbage til toppen

14. Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes.


Beslutning

.

Tilbage til toppen