Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Budgetmappe

Dato: Torsdag den 31. december 2020

Tid: Kl. 09:00

Sted:

Indkaldelse :


Indholdsfortegnelse

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

1. Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

Sagsfremstilling

Nr.

Dato

Afdeling

Spørgsmål

Besvaret

1

27/8

K&F

BS 1 Synergieffekt ved sammenlægning af Musikteatret og Biblioteket

(Forslag 1.2)

Hvilke synergieffekter vil der være ved at lægge musikteatret inde under/sammenlægge biblioteket set i forhold til de fire stillede forslag. 

 8/9

2

27/8

K&F

BS 2 Omkostning ved at lukke Ridecentret

(Forslag 1.3)

Hvad vil det koste at nedlægge Ridecentret? 

 9/9

3

27/8

Dagtilb.

BS 3 Anvendelsen af den udvidede åbningstid i dagtilbud

Efter tilpasningen af den udvidede åbningstilbud i forbindelse med budget 2020, hvordan er  anvendelsen af den udvidede åbningstilbud så i institutionerne. 

Herunder er der så grundlag til at reducere yderligere i det udvidede åbningstilbud?

 8/9

4

27/8

M&T

BS4 Omkostning ved at videreføre Sydskolen fremfor nedlukning

(Forslag 2.18)

Forvaltningen bedes redegøre for omkostningerne ved at videreføre Sydskolen fremfor at nedlægge denne som det tidligere har været drøftet. 

Vi har tidligere (budget 2018 eller 2019) set en beregning for forvaltningen vurderede at der på en periode på 10 år ville være nødvendigt at investere op til 36 mio. kroner i vedligehold. Hvordan vil dette forslags businesscase se ud, hvis dette er tilfældet?

 15/9

5

27/8

M&T

BS 5 Potentiale for at udnytte lokaler i Sydskolen ved videreførelse heraf

Hvis vi vælger at videreføre brug af Sydskolen til brug for Musikskolen og evt. 10. klasse, vil der så være potentiale for at udnytte lokalerne til at tilbyde foreninger bedre lokaler/faciliteter? 

 8/9

6

27/8

K&F

BS 6 Konsekvens af budgetforslag 1.2 for egne arrangementer i Musikteatret

(Forslag 1.2  )

I forhold til egne arrangementer, vil der så ikke være et professionelt niveau som det er i dag? I model 1A og 1B reducerer man blot antallet af forestillingerne, er dette også tilfældet i model 2A og 2B udgår disse så, eller er det blot en reduktion? 

 8/9

7

27/8

K&F

BS 7 Merindtægt ved prisstigning for udenbys klasser i Vikingelandsbyen

(Forslag 1.4)

Det koster 2500 kr. i dag for at have et dagsforløb for udenbys klasser. Hvad vil merindtægten være hvis prisen stiger med 20%?

Og hvad er de faktiske udgifter, når de har en udenbys klasse deroppe? Altså hvad vil prisen være hvis de faktiske udgifter skal dækkes?

 8/9

8

27/8

Skoleafd.

BS 8 Muligheder for samarbejde med lokal aktører omkring skolemad

(Forslag 2.1)

Hvad er mulighederne for at samarbejde med lokale professionelle aktører så man fortsat kan have mulighed for at få mad på skolerne.

 

F.eks. har virksomheden gronfrokost samarbejde med forskellige privatskoler i København, hvor forældre og elever kan bestille mad online, og virksomheden derefter kører ud med maden til skolen. Kunne man evt. tænke et sådan et samarbejde evt. med nogle af sandwich butikkerne i Albertslund?

 11/9

9

27/8

K&F

BS 9 Varmeeffektivitet i kommunale bygninger

[….I bygningsstyrelsens vejledning til metode til benchmarking af varmeforbrug… er det angivet, at et forbrug på over 130kwh/m2 i graddagskoorigeret varmeforbrug vil give en rød mærkning….. I Albertslund Kommunes grønne regnskab er der 17 ud af 22 dagtilbud som ligger over denne grænse, 2 ud af 7 skoler (gymnasiet og brøndager), 7 ud af 9 SFO’er og klubber, 7 ud af 8 idrætsanlæg, 10 ud af 12 kulturinstitutioner, 2 ud af 4 plejehjem og 7 ud af 11 administrationsbygninger…..]

Spørgsmål:

1.       Har vi forstået resultaterne korrekt? - er Albertslund Kommunes bygninger generelt set så dårlige målt på energieffektivitet?

2.       Hvis ja, eksisterer der en plan og/eller analyse, som forholder sig systematisk til de enkelte bygninger, samt hvorvidt det kan svare sig at gøre noget ved disse, eller om de skal udfases inden for en nærliggende årrække?

3.       Hvis nej, hvad vil det koste at gennemføre et sådant analysearbejde og/eller plan?

 16/9

10

27/8

SPO

BS 10 Sociale foreninger

[…. I Albertslund kommune har vi en række foreninger der yder en ekstra social indsats for kommunen og dens borgere…..

….. foreninger der løfter et højere socialt ansvar burde få et rygklap og støtte til at fortsætte deres indsats….. Et sådant tiltag kunne være en ekstra økonomisk støtte i form at en pulje…..]

 

Spørgsmål til forvaltningen:

 1. Er kommunen bekendt med andre kommuner der har en sådan en pulje/strategi som man kan få inspiration af? (Odense kommune?)
 2. Kan forvaltningen pege på en eller flere modeller, som der vil være velegnet til at støtte disse foreninger ekstra?
 3. Hvad vil det økonomiske omfang være ved at føre disse modeller ud i livet?

 18/9

11

27/8

M&T

BS 11 Kommunens el-aftale

 

Spørgsmål til forvaltningen:

 1. Er kommunens el-aftale grøn (dvs. Minimum klasse B jf. http://xn--grntelvalg-1cb.dk/el-produkterne.html)
 2. Hvis ikke, hvor mange kwh købte kommunen i 2018?
 3. Hvis ikke, hvad vil omkostningen være, hvis kommunen skulle købe minimum klasse B?
 4. Er kommunens køb af el omfattet af den regulære udbudspligt? Hvis ja, hvornår har denne senest været udbudt?

 11/9

12

27/8

K&F

BS 12 Mulighed og pris for etablering af Sportstrappen

Baggrund

[…. finder det interessant om kommunen kunne yde en ekstra indsats, således de unge får en vej ind i et aktivt liv. Vi tænker at kulturtrappen kunne være en god model til efterfølgelse i form af en “sportstrappe”, ved involvering af kommunens idræftsliv ...]

 

Spørgsmål til forvaltningen

4.       Ser forvaltningen en sådan ide realiserbar? - og hvad vil der være ved umiddelbare fordele og ulemper ved den?

5.       Hvad vil der rimeligvis skulle allokeres budgetmæssigt for at afprøve ideen eks. i en tre-årig periode.

 17/9

13

27/8

K&F

BS 13 Fysisk sammenlægning af Musikteatret og biblioteket

Fysisk sammenlægning musikteatret og biblioteket

Spørgsmål til forvaltningen

 1. Hvad vil det omslået koste at etablere indgang til biblioteket gennem musikteatrets cafe, samt at etablere en god fysisk sammenhæng mellem musikteatrets cafe og biblioteket?
 2. Hvilke konsekvenser og fordele ser forvaltningen ved ved en sammenlægning af musikteatrets cafe-areal og bibliotekets indgang?
 3. Hvis cafeen i musikteatret skal have åbent i et større tidsrum - vil det så være mest hensigtsmæssigt dette sker ved en bevarelse af cafeen under musikteatret, ved en udlicitering eller en helt ny organisering, hvor cafeen skal høre under en anden (evt. ny) enhed?
 4. Hvad vil de økonomiske konsekvenser være for musikteatret, hvis indtægterne fra cafeen ikke er omfattet af deres budget?

3.        

4.       Er der juridiske komplikationer ved at udvide cafeens åbningstid?

 

6.                                      Hvilke forhold vil gøre sig gældende, hvis kommunen skulle udlicitere cafeen?

 

7.       Vil det være muligt at udnytte værterne på biblioteket til drift af cafeen (evt. Under en ændret organisatorisk placering af cafeen)?

8.      

9.                                       

10.   Er den nuværende organisering en praktisk, økonomisk eller juridisk hindring for en realisering af en sammenlægning af arealerne og en udvidelse af åbningstiden af cafeen?

11.  

12.    

13.   Vil en åbning af arealerne og udvidelse af cafeens åbningstid kunne give mulighed for flere aktiviteter og en forbedret adgang for eks. foreninger til at kunne låne lokaler i musikteatret og biblioteket?

 

 

 

 9/9

14

27/8

Tværgående

BS 14 Klimaløft af kommunens køkkener

Spørgsmål til forvaltningen

 1. Hvor mange medarbejdere i kommunen arbejder primært med madproduktion og vil således være i målgruppen for en uddannelsesindsats, hvis kommunen skal producere mere klimavenlig mad?
 2. Når vi har undersøgt emnet (herunder talt med en forsker indenfor området, som har arbejdet sammen med DTU’s regnefolk), så får vi at vide, at det er omsonst at forsøge at måle en eventuel effekt af et klimaløft i den enkelte institution, da parametrene er for omfattende og det vil være ekstremt dyrt rent administrativt. Vores udgangspunkt er derfor, at et klimaløft nødvendigvis må basere sig på helt lokale målsætninger i den enkelte institution eller bør ske i et samarbejde med ekstern organisation eller forskere, som er interesseret i at undersøge effekten (for egen regning).

3.       Er det en opfattelse som forvaltningen deler eller mener forvaltningen at det vil være muligt at måle en konkret effekt? Ser forvaltningen nogen rationel måde hvorpå, at et klimaløft af køkkenerne kunne eksempelvis indgå i kommunens grønne regnskab?

4.       Er der ensartet uddannelsesmæssig og faglig baggrund blandt de personer ansat i kommunen, som primært arbejder med madproduktion? Vi har fået oplyst, at en en meget stor forskel på medarbejdernes niveau vil have som konsekvens, at man ikke kan afvikle den samme uddannelse for alle, men at man nok vil blive nødt til at differentiere?

5.       Kan forvaltningen pege på relevante kurser/efteruddannelse til disse medarbejdere (og omkostningerne hertil som vil skulle allokeres i budgettet), som vil hjælpe dem til at arbejde mere klimavenligt?  (eksempelvis hotel og restaurantskolens kurser om “bæredygtighed i storkøkkener” og “det klimavenlige køkken”

6.       Hvad bør der afsættes i budgettet til vikardækning for de pågældende medarbejdere mens de er under uddannelse, således denne aktivitet ikke belaster budgettet og serviceniveauet?

7.       Hvorledes kunne man opkvalificere medarbejdere, som ikke primært arbejder med madprodukltion, men som sekundært arbejder med dette (dagplejere, pædagogmedhjælpere som vikarierer i køkkener i institutioner med videre).

8.       Erfaringer fra ‘økoløft’ har vist, at det for medarbejderne kan være en ‘hård start’, at skulle ændre egne vaner - og at det opleves som en belastning oveni det daglige arbejde. Hvorledes tænker forvaltningen dette kunne imødekommes i forbindelse med et klimaløft og hvad vil omkostningerne være i forbindelse hermed?

9.       Er kommunens indkøbsaftaler med leverandøren (Hørkram) indrettet på en sådan måde, at kommunen får rabatter hovedsageligt på klimavenlige varer? Hvis nej, hvorledes kunne dette sikres fremadrettet?

Konsekvenser

·         Hvis indsatsen etableres vil kommunen reducere sin co2 udledning markant.

·         Medarbejderne vil kunne følge de gøre en positiv forskel.

·         Medarbejderne vil opleve at de er prioriteret (uddannelsesmæssigt)

 15/9

15

28/8

SPO

BS 15  Afregning for istandsættelse ved boligsocial anvisning af ældre og handicappede

Når vi anbringer borgere i ældre/handicap egnede boliger i almene boligafdelinger. I Albertslund og udenfor, hvordan afregnes istandsættelsen og ser i ekstraordinært store regninger fra boligselskaberne på istandsættelse af slitage og almindeligt brug som ligger udover det vores borger har gjort. Har vi en rutine for at dokumentere niveauet da borgeren flyttede ind ??

 15/9

16

28/8

K&F

BS 16 Studerendes brug af åbningstiden i Borgerservice

Biblioteket har været kraftigt beskåret de senere år. Til overvejelse af at indrette den udvidede åbningstid OG borgerservice så den tilgængelig for så mange som muligt OG for de vigtigste borgergrupper, hvordan ser fremmødet ud henover dagen, ugens dage og sæsonerne. Udgangspunktet er, at studerende har sine høj og lavsæsonen , og at de i høj grad er

kernemålgruppe for den udvidede åbningstid. Der er

stor forskel på behov for borgerservice , mange foretrækker at bruge de digitale løsninger hjemme og har mulighed for færre åbne borgerservice

timer, mens andre borgergrupper har andre behov. Kan der siges noget

klogt om dette.

 

 9/9

17

28/8

VSA

BS 17 Udvikling i antal brugere i Rusmiddelcentret

Hvordan er udviklingen for rusmiddelcentret i antal brugere og

besparelsen ifht tidligere eksterne aktører. Kan man opstille en beregning for at udvide med behandling af andre rusmidler ??

 18/9

18

28/8

M&T

BS 18 Udlicitering af vinduespolering

Hvad ville man kunne spare ved at udlicitere vinduespudsning ? Ingen andre pudser egne vinduer og det må der være en grund til.

 17/9

19

28/8

BFA

BS 19 Regler og præcedens for tvangsadoption ved fødsel

Hvordan er regler og præcedens for tvangs bortadoption ved fødsel ?

 17/9

20

28/8

B&A

BS 20 Omkostning ved indførelse af svingdørsprincip i Jobcenteret

Hvad koster det at indføre svingdørsprincippet i jobcentret som man har gjort et i Holbæk? Straks aktivering af alle kontanthjælpsmodtagere!

 9/9

21

28/8

M&T

BS 21 Indførelse af brugerbetaling for brug af kommunens lokaler

Er det muligt at indføre brugerbetaling for brug af kommunens lokaler hvis man for et eksempel bruger samme lokale mere end 6 gange om året? Tænker at dette kan give en indtægt til vedligeholdelseskontoen, alternativt reducere driftsomkostningerne!

 8/9

22

28/8

M&T

BS 22 Trafikafvikling for cyklister i forhold til Fængselsgrunden

For at sikre en bedre trafikafvikling for cyklister nord/syd kan man flytte på stationen, eller ændre den i vestgående retning så man kan lave en tunnel under jernbanen og forbinde syd med det nye boligområde på fængselsgrunden. Hvad ville det koste? Og hvad ville vi kunne få for salget af stierne igennem centret, hvis man kunne ændre på forbindelserne? Man kan se på eksemplet ”Carlsberg station, hvor Enghave blev flyttet! Der burde være inspiration at hente.

 15/9

23

28/8

M&T

Tværgående

BS 23 Hjemløseboliger på Roskildevej 122

Nu når man river Roskildevej 122 ned, så burde man kunne oprette midlertidige hjemløse boliger eller hjemtagelses boliger på stedet med pavilloner og ikke ”rigtige” boliger! Hvad vil et sådanne tilbud koste og hvad kan man spare på andre foranstaltninger? Tænker at der kunne være op imod 8 boliger på matriklen!

 15/9

24

28/8

K&F

BS 24 Scenarie for Musikteatret ved besparelse på 0,5 mio.kr og øget udlejning

Nu har man beregnet på flere scenarier hvor Musikteatret er beskåret kraftigt, hvad ville man kunne få hvis man nøjes med at beskære Musikteatret med 0,5 mio kroner og gik efter at huset blev lejet noget mere ud og lavede teater opsætninger i henhold til de forslag der er beskrevet i forvaltningens forslag som ligger som analyser?

 9/9

25

 5/9

ØS 

BS 25 Det sociele netværksværktøj Boblberg

Boblberg er et socialt netværksværktøj, mere anonymt mindre eksponerende og overdrevet positivistisk end andre. En del af vore nabokommuner er med i det og borgere efterlyser Albertslunds deltagelse, men det er  med et kommunalt kollektivt abbonnement, så vore borgere er afhængige af at kommunen tilslutter sig. Beskriv pris, fordele og bagdele ved dette. 

 14/9

26

 9/9

Skoleafd. 

BS 26 Tryghedspakke

KB vedtog en tryghedspakke i april. Der ønskes en redegørelse for udmøntningen indtil videre samt oversigt over planlagte allokeringer af de afsatte 500.000kr. 

 21/9

 

27

 9/9

 Skoleafd. 

BS 27 Forbrug på Lejrskoler

Der ønskes et overblik over midler brugt på lejrskoleture i skoleåret 2018/19 på HL, HV, HØ, Egelund, Brøndager og AUC. Opgørelsen bør rumme udgifter til turen (transport, forplejning, entreer mv.) samt udgifter til personale. 

 18/9

28

 9/9

 Skoleafd. 

BS 28 Skolemorgenmad

Det ønskes belyst hvad prisen for tilbud om et morgenmåltid i form af fx havregryn og yoghurt til alle skoleelever i Albertslunds folkeskoler vil være. Det bør forudsættes, at ikke alle elever vil benytte sig af tilbuddet, sådan som det også er tilfældet i vores SFO’er. Der kan fx tages afsæt i erfaringer fra SFO'erne, børnehaver og AUC, for at få en ide om hvor mange der benytter sig at tilbuddet. 
Der tages afsæt i at der skal tilknyttes 1 personale til tilbuddet på hhv. mellemtrin og udskoling, mens indskolingen antages at være så godt som dækket ind via SFO. 

 17/9

29

 9/9

 Skoleafd. 

BS 29 Skolemad jf forslag 2.1

Der ønskes en oversigt over det konkrete udgiftsniveau for hhv. HL, HV, HØ og AUC samt en vurdering af hvad der skal til for at etablere hhv. modellerne fra HL og HV på til HØ og Egelundsskolen. 

 17/9

30

 9/9

 M&T

BS 30 Bod ved beskadigelse af træer

Der ønskes et forslag til hvorledes en bod ved beskadigelse af træer i Albertslund ifm. byggeri, renoveringer, istandsættelser og andre typer af anlægsopgaver. Det er ønsket at boden svarer til andre typer af bod kendt fra anlægsbranchen fx dagsbøder, og at den har et minimum, der virker forebyggende ift. at beskytte og tage vare på træer, som ikke er krævet/ønsket fjernet ifm. anlægsopgaven. 
Frederiksberg har muligvis erfaringer at blive klogere af. 
 

 22/9

31

 9/9

 SPO

BS 31 Faste teams på plejeområdet

Det ønskes belyst hvordan ordningen med faste teams, kendt fra plejecentrene, kan udbredes til hjemmeplejen. Herunder: 
- Ændringer i personaletimer

- Forventede påvirkninger på sygefravær

 18/9

32

 9/9

 K&F

BS 32 Vikingelandsby bergningsgrundlag udenbys klasser

Vi ønsker at spørge til beregningsgrundlaget, da noget kan tyde på at der reelt lægges flere timer end der betales for, således at man får ydelsen billigere end de reelle omkostninger. Er dette tilfældet til øget udenbys gæster potentielt være en udgift og ikke en indtægt. 

15/9

33

 9/9

 K&F

BS 33 Ridecenter - Salg af træningforløb til andre kommuner

Hvorledes har andre kommuner købt ydelser som tilbud til udsatte, handicappede mv. borgere, som kan have gavn af træning/forløb som dem der tilbydes i Albertslund i dag?

15/9

34

 9/9

 BFA

B34 Akutfunktion i Familiehuset

Der ønskes en uddybning af de faglige konsekvenser ved en nedlæggelse af akutfunktionen. Herunder om den akutte funktion, som er udført to gange i 2019 kan varetages på anden vis via Familiehuet, således at akutfunktionen fortsat indeholdes i tilbuddet fra familiehuset. Det ønskes uddybet hvad der menes med at akutfunktionen går fra at være intern til ekstern og hvilke udgifter der knytter sig til den eksterne opgaveløsning. 

15/9

35

 9/9

 BFA

BS 35 Opnormering af Børnehuset

Hvor mange forløb er der brug for eksternt i dag og hvor mange regner man med, der er brug for i tilfælde af en opnormering, hvor seks familier yderligere kan få et forløb via Børnehuset. Vil der være ændringer i hvilke typer forløb vil Børnehuset fremadrettet vil kunne tilbyde – i så fald hvilke – i tilfælde af en opnormering. Og hvilke kompetencer i form af efter-videreuddanelse eller tilgang af ansatte må forventes ved en opnormering. 

 21/9

 

36

 9/9

 SPO

BS 36 Efter- og videreuddannelse

Brøndby kommune har gennemført et projekt på plejeområdet med opkvalificering af ansatte med lidt eller ingen uddannelse. Der ønskes en oversigt over erfaringerne fra Brøndby - herunder hvilke midler der er investeret (kroner og ører over tid og pr. medarbejder der har modtaget uddannelse) og hvilket udbytte man har fået i form af antal gennemførte forløb, øget kvalifikationsniveau mv. 

 23/9

37

 12/9

 ØS

BS 37 Nedbringelse af sygefravær

I 2016 budgettet arbejdede vi med reduktion af sygefravær og kunne realisere et pænt beløb, tæt på 4 mio. kroner og jeg syntes at huske fra forskellige sager, at vi stadig har et stort sygefravær og tænker om vi kan spare yderligere på området. Så med udgang i sagen fra 2015/2016 budgettet vil jeg gerne have en beregning på, hvor meget der kan spares hvis vi fik reduceret sygefraværet med 1 dag i gennemsnit per år?

16/9

 

38

 14/9

 K&F

BS 38 Musikteatret model 1A med fortsat drift af musiktateret som i dag

Spørgsmål til 2.1 - Hvordan ville økonomien se ud, hvis man lukkede biografdelen som i forslag 1A, men lod resten af MusikTeateret køre videre på samme niveau som i dag?

 17/9

39

 14/9

 Skoleafd.

B21 BS 39 Opgørelse over folkeskolens udgifter

Spørgsmål til 2.2 - Kan der laves en opgørelse evt. lagkagediagram der viser hvordan pengene til folkeskolen er fordelt på fx lærerlønninger, basisdanskhold, inklusion, undervisningsmateriale osv.?

 21/9

40

 14/9

 SPO

B21 BS 40 Ventetid på Ældrebolig

Hvor lang er ventetiden på at få en ældrebolig i kommunen, og hvordan ser det ud i forhold til ventetidsgarantien?

 18/9

 

41

 14/9

 Skoleafd.

BS 41 Undersøgelse af udmeldelser fra folkeskole

Laves der brugerundersøgelser hos forældre når børn udmeldes af folkeskolen, eller kunne man indføre det og hvad ville det i givet fald koste?

 21/9

42

 14/9

 Skoleafd.

BS 42 Nedbringelse af sagsbehandlingstid i PPR

Hvad vil det koste at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid på PPR området til 6 måneder fra barnet registres til der ligger en fuld udredning og et konkret tilbud om hjælp?

 22/9

43

 14/9

 SPO

BS 43 Ekstra rengøring i hjemmeplejen

Spørgsmål til 2.9 - Hvad ville det koste fortsat at give ekstra rengøring til borgere der fortsat ønsker det, men ikke vurderes at have behovet?

 21/9

44

 14/9

 M&T

B21 BS 44 Vildmarksblomster

Spørgsmål til 2.17 - Hvad ville det koste at plante vildmarksblomster på de arealer man foreslår ikke at klippe græs på?

 22/9

45

 14/9

 K&F

BS 45 Kunstgræsbaner

Hvad koster en kunstgræsbane i Syd?
Hvordan ser det ud med kapaciteten på de to eksisterende kunstgræsbaner på Stadion?

 21/9

46

 14/9

 VSA

B21 BS 46 Rusmiddelcentret - Brugsret itl Kærnehuset og valg af rusmiddelcentret som tilbud

Spørgsmål til 2.6 + 2.7 - Hvor mange år er der tilbage af opsigelsen af kommunens brugsret i Kærnehuset?
Er der lavet undersøgelser der viser hvorfor kun 40% af borgerne der indstilles til behandling på et rusmiddelcenter vælger et tilbud i Albertslund Kommune?

 18/9

 

Bilag

1 BS 1 Synergieffekt ved sammenlægning af Musikteatret og Biblioteket BS 1 Synergieffekt ved sammenlægning af Musikteatret og Biblioteket
2 BS 2 Omkostning ved at lukke Ridecentret BS 2 Omkostning ved at lukke Ridecentret
3 BS 3 Anvendelsen af den udvidede åbningstid i dagtilbud BS 3 Anvendelsen af den udvidede åbningstid i dagtilbud
4 BS 4 Omkostning ved at videreføre Sydskolen fremfor nedlukning BS 4 Omkostning ved at videreføre Sydskolen fremfor nedlukning
5 BS 5 Potentiale for at udnytte lokaler i Sydskolen ved videreførelse heraf BS 5 Potentiale for at udnytte lokaler i Sydskolen ved videreførelse heraf
6 BS 6 Konsekvens af budgetforslag 1.2 for egne arrangementer i Musikteatret BS 6 Konsekvens af budgetforslag 1.2 for egne arrangementer i Musikteatret
7 BS 7 Merindtægt ved prisstigning for udenbys klasser i Vikingelandsbyen BS 7 Merindtægt ved prisstigning for udenbys klasser i Vikingelandsbyen
8 BS 8 Muligheder for samarbejde med lokal aktører omkring skolemad BS 8 Muligheder for samarbejde med lokal aktører omkring skolemad
9 BS 9 Varmeeffektivitet i kommunenale bygninger BS 9 Varmeeffektivitet i kommunenale bygninger
10 BS 10 Sociale foreninger BS 10 Sociale foreninger
11 BS 11 Kommunens el-aftale BS 11 Kommunens el-aftale
12 BS 12 Muligheder og pris for etablering af Sportstrappen BS 12 Muligheder og pris for etablering af Sportstrappen
13 BS 13 Fysisk sammenlægning af Musikteatret og biblioteket BS 13 Fysisk sammenlægning af Musikteatret og biblioteket
14 BS 14 Klimaløft af kommunens køkkener BS 14 Klimaløft af kommunens køkkener
15 BS 15 Afregning for istandsættelse ved boligsocial anvisning af ældre og handicappede BS 15 Afregning for istandsættelse ved boligsocial anvisning af ældre og handicappede
16 BS 16 Studerendes brug af åbningstiden i Borgerservice BS 16 Studerendes brug af åbningstiden i Borgerservice
17 BS 17 Udvikling i antal brugere i Rusmiddelcentret BS 17 Udvikling i antal brugere i Rusmiddelcentret
18 BS 18 Udlicitering af vinduespolering BS 18 Udlicitering af vinduespolering
19 BS 19 Regler og præcedens for tvangsadoption ved fødsel BS 19 Regler og præcedens for tvangsadoption ved fødsel
20 BS 20 Omkostning ved indførelse af svingsdørsprincip i Jobcentret BS 20 Omkostning ved indførelse af svingsdørsprincip i Jobcentret
21 BS 21 Indførelse af brugerbetaling for brug af kommunens lokaler BS 21 Indførelse af brugerbetaling for brug af kommunens lokaler
22 BS 22 Trafikafvikling for cyklister i forhold til Fængselsgrunden BS 22 Trafikafvikling for cyklister i forhold til Fængselsgrunden
23 BS 23 Hjemløseboliger på Roskildevej 122 BS 23 Hjemløseboliger på Roskildevej 122
24 BS 24 Scenarie for Musikteatret ved besparelse på 0,5 mio.kr og øget udlejning BS 24 Scenarie for Musikteatret ved besparelse på 0,5 mio.kr og øget udlejning
25 BS 25 Det sociale netværksværktøj Boblberg BS 25 Det sociale netværksværktøj Boblberg
26 BS 26 Tryghedspakke BS 26 Tryghedspakke
27 BS 27 Forbrug på Lejrskoler BS 27 Forbrug på Lejrskoler
28 BS 28 Skolemorgenmad BS 28 Skolemorgenmad
29 BS 29 Skolemad jf forslag 2.1 BS 29 Skolemad jf forslag 2.1
30 BS 30 Bod ved beskadigelse af træer BS 30 Bod ved beskadigelse af træer
31 BS 31 Faste teams på plejeområdet BS 31 Faste teams på plejeområdet
32 BS 32 Vikingelandsby bergningsgrundlag udenbys klasser BS 32 Vikingelandsby bergningsgrundlag udenbys klasser
33 BS 33 Ridecenter - Salg af træningforløb til andre kommuner BS 33 Ridecenter - Salg af træningforløb til andre kommuner
34 BS 34 - Akutfunktion i Familiehuset BS 34 - Akutfunktion i Familiehuset
35 BS 35 Opnormering af Børnehuset BS 35 Opnormering af Børnehuset
36 BS 36 Efter- og videreuddannelse BS 36 Efter- og videreuddannelse
37 BS 37 Nedbringelse af sygefravær BS 37 Nedbringelse af sygefravær
38 BS 38 Musikteatret model 1A med fortsat drift af musikteatret som i dag BS 38 Musikteatret model 1A med fortsat drift af musikteatret som i dag
39 BS 39 Opgørelse over folkeskolens udgifter BS 39 Opgørelse over folkeskolens udgifter
40 BS 40 Ventetid på Ældrebolig BS 40 Ventetid på Ældrebolig
41 BS 41 Undersøgelse af udmeldelser fra folkeskolen BS 41 Undersøgelse af udmeldelser fra folkeskolen
42 BS 42 Nedbringelse af sagsbehandlingstid i PPR BS 42 Nedbringelse af sagsbehandlingstid i PPR
43 BS 43 Ekstra rengøring i hjemmeplejen BS 43 Ekstra rengøring i hjemmeplejen
44 BS 44 Vildmarksblomster BS 44 Vildmarksblomster
45 BS 45 Kunstgræsbaner BS 45 Kunstgræsbaner
46 BS 46 - Rusmiddelcentret - Brugsret til Kærnehuset og valg af rusmiddelcentret som tilbud BS 46 - Rusmiddelcentret - Brugsret til Kærnehuset og valg af rusmiddelcentret som tilbud
Tilbage til toppen