Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Dato: Torsdag den 28. maj 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: KB salen

Indkaldelse :

 • Formand Paw Østergaard Jensen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Allan Høyer (O)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Vivi Nør Jakobsen (F)


Indholdsfortegnelse

1. SUS/ØU/KB - Plan for revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde
2. SUS/ØU/KB - Godkendelse af omkonvertering af stilling i Myndighedsenheden i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg
3. SUS/ØU/KB - Tværkommunal indsats om unges fysiske og mentale sundhed
4. SUS/ØU/KB - Forslag fra Socialistisk Folkeparti om indsats mod ensomhed
5. SUS - Orientering fra formanden
6. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
7. SUS - Eventuelt
8. Underskriftblad

1. SUS/ØU/KB - Plan for revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde

Anledning

Afdelingen Voksen & Social har udarbejdet et forslag til en plan for revidering af kvalitetsstandarderne indenfor det specialiserede voksensocialområde. Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksensocialområde indeholder en beskrivelse af Albertslund Kommunes politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarderne revideres som udgangspunkt hvert 2. år. Den seneste version er fra 2018. 

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre, at Albertslund Kommunes politisk fastsatte serviceniveau indenfor det specialiserede voksensocialområde tydeliggøres overfor borgerne, så der er er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til. Kvalitetsstandarderne beskriver indhold, omfang og hvordan indsatserne udføres, så borgerne ved, hvad de kan forvente. Herudover har kvalitetsstandarderne til formål at understøtte en sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområder.

 

Afdelingen Voksen & Social foreslår, med udgangspunkt i formålet med lovgivningen om kvalitetsstandarder, at der udelukkende udarbejdes kvalitetsstandarder indenfor den lovgivning, som Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at fastlægge et serviceniveau for, og har mulighed for at styre ud fra.

 

Derfor foreslår afdelingen, at kvalitetsstandarderne for Servicelovens §§ 99 (støttekontaktperson), 109 (kvindekrisecenter) og 110 (forsorgshjem) udgår. Indsatserne indenfor disse lovområder er selvvisiterende. Det er ikke er muligt at fastlægge et politisk serviceniveau i forhold til indsatsernes målgruppe, omfang og udførelse. Der vil i stedet blive udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for hvert enkelt af disse lovområder. Ydelsesbeskrivelsen har til formål at beskrive, hvordan Albertslund Kommune understøtter den enkelte borger i overgangen fra tilbud efter §§ 99, 109 og 110 med udgangspunkt i best practise og evidens indenfor områderne.

 

Afdelingen foreslår herudover, at kvalitetsstandarden for § 102 (tilbud af behandlingsmæssig karakter) udgår. Servicelovens § 102 er en såkaldt kan-bestemmelse, som kommunen ikke er forpligtet til at bevilge indsatser efter. Bestemmelsen anvedes på landsplan kun ganske sjældent.

 

Ny tematisk opdeling

Albertslund Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde har hidtil været opdelt i to. Én for behandling for stofmisbrug- og alkoholbehandling og én for det øvrige specialiserede voksensocialområde. Afdelingen foreslår, at der foretages en yderligere tematisk opdeling, hvor lovgivninger, der ligger inden for samme emneområde, behandles for sig i én kvalitetsstandard. Dette gøres for at lette kommunikationen til borgeren.

 

Der foreslås følgende opdeling

Afdelingen foreslår, at der fremadrettet er følgende fire opdelinger: Botilbud og dagtilbud, handicapkompenserende ydelser, bostøtte samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

 

Tidslan for behandling og beslutning

Afdelingen Voksen & Social foreslår, at revidering og politisk behandling af kvalitetsstandarderne sker i følgende rækkefølge:

 

August 2020 - Botilbud og dagtilbud

Med følgende lovområder:

 • Midlertidigt botilbud efter SEL § 107,
 • Længerevarende botilbud efter SEL § 108,
 • Botilbudslignende tilbud efter ABL § 105 og SEL § 85,
 • Aflastning og afløsning efter SEL § 84,
 • Beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103 og
 • Samværs- og aktivitetstilbud efter SEL § 104
 • Befordring i forbindelse med beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud efter SEL § 105

 

September 2020 - Handicapkompenserende ydelser

Med følgende lovområder:

 • Ledsageordning efter SEL § 97
 • Kontaktpersoner til døvblinde efter SEL §98
 • Merudgifter efter SEL § 100

 

Oktober 2020 - Bostøtte

Med følgende lovområder:

 • Gruppebaseret hjælp og støtte efter SEL §82a (nyt forebyggende tilbud til nye borgere)
 • Socialpædagisk bostøtte efter SEL § 85

 

November 2020 - alkohol- og stofmisbrug

Med følgende lovområder:

 • Social behandling af stofmisbrug efter SEL 101
 • Anonym social behandling efter SEL 101a
 • Lægelig behandling af stofmisbrug efter SEL 142
 • Alkoholbehandling efter SUL 141

Lovgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Kommunikation

De enkelte kvalitetsstandarder sendes i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandarderne indenfor § 99, 102, 109, 110 udgår og der i stedet udarbejdes ydelsesbeskrivelser,
 2. at kvalitetsstandarderne for det specialiserede socialområde opdeles som foreslået og
 3. at kvalitetsstandarderne behandles og besluttes efter den foreslåede tidsplan.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet ydelsesbeskrivelser fremlægges politisk. Eksempel til skabelon af ydelsesbeskrivelse vedlægges den videre behandling herunder oplysning om retssikkerhed for borgerne.

Allan Høyer (O) undlod at stemme.

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

 

Tilbage til toppen

2. SUS/ØU/KB - Godkendelse af omkonvertering af stilling i Myndighedsenheden i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg

Anledning

Godkendelse af omkonvertering af stilling hos Myndighedsenheden i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg. For nuværende er der ansat to medarbejdere, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg. Det blev i budgetaftale 2016 besluttet at udvide med en medarbejder til at foretage forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg ønsker at foretage en omkonvertering af en stilling i afdelingens Myndighedsenhed. Det sker på baggrund af ændringer i Myndighedsenheden opgaver og deraf behov for justering af ressourcer, hvilket vil blive gennemført ved at:

 • Opjustere personale, der behandler sager vedrørende støtte til bil (Serviceloven § 114), med én medarbejder.
 • Nedjustere personale, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg (Serviceloven § 79a), fra to til én medarbejder.

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har forsøgt at fritage andet personale til at behandle bilsager, men sagsbehandlingen er juridisk kompleks og kræver derfor specialkompetencer samt faglig erfaring.

Støtte til bil – Flere sager og øget kompleksitet

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg vurderer, at der er behov for at ansætte en medarbejder til at behandle bilsager og sikre den nødvendige kvalitet i opgaveløsningen. Det skyldes flere ansøgninger og øget juridisk kompleksitet på området, hvor Myndighedsenheden på nuværende tidspunkt ikke kan følge med i sagsbehandlingen.

Flere borgere søger om støtte til eksempelvis handicapbiler eller trivselsbiler efter Serviceloven § 114, der dækker alle aldersgrupper. Den ressourcekrævende sagsbehandling går på tværs af kommunen i form af koordinering og samarbejde om ydelser, mens den enkelte sag kræver blik for detaljen for det juridiske i forbindelse med vurdering af borgerens behov.

Forebyggende hjemmebesøg – Samarbejde udadtil og på tværs

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg vurderer, at én medarbejder fremadrettet vil kunne håndtere forebyggende hjemmebesøg efter Serviceloven § 79a og sikre den nødvendige kvalitet i opgaveløsningen. Albertslund Kommune er via lovgivningen forpligtiget til blandt andet at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre mellem 65 og 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation, og derfor vurderes at være i en særlig risikogruppe. Det gælder for eksempel ældre, som har mistet en ægtefælle, ældre som har isoleret sig i særlig grad eller ældre, der er blevet udskrevet fra hospitalet. Ændringen i lovgivningen har betydet, at Albertslund Kommune er blevet bedre til at igangsætte forebyggende indsatser tidligere hos den gruppe af borgere.

 

Derudover har et øget fokus på tidlig forebyggelse og tværfagligt samarbejdet bevirket, at de sundhedsfaglige medarbejdere i afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg er blevet bedre til at informere og vejlede borgerne inden sygdommen for alvor opstår. Endvidere har de forebyggende medarbejdere fået opbygget et samarbejde med forskellige bolig- og idrætsforeninger i Albertslund, med henblik på at få skabt en bevidsthed om tilbuddene til de ældre borgere.

 

Selvom de forebyggende medarbejdere afsætter ressourcer til de ældre borgere, der befinder sig i en vanskelig livssituation, så er der mange borgere, der falder inden for målgruppen i lovgivningen, der ikke ønsker et besøg. De klarer selv hverdagen, og har ikke behov for hjælp på det givende tidspunkt.

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 12. maj 2020

Ved Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. april 2020, blev sagen sendt tilbage til forvaltningen med henblik på at oplyse sagen yderligere.

Der er vedlagt forvaltningsnotat.

 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der omkonverteres en stilling fra forebyggende sagsbehandler til bilsagsbehandler.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 23. april 2020, pkt. 5:

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på, at sagen oplyses yderligere. 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede en opsamling af erfaringer om et år og i den forbindelse status på udviklingen i bilsager.

Vivi Nør Jakobsen (F) undlod at stemme.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

 

 

Bilag

1 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
2 Forvaltningsnotat Forvaltningsnotat
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

3. SUS/ØU/KB - Tværkommunal indsats om unges fysiske og mentale sundhed

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende Albertslund Kommunes deltagelse i indsatsen 'Klar livet - uden røg og rusmidler'. Indsatsen er en fortsættelse og udvidelse af det eksisterende tobaksforebyggende samarbejde mellem kommunerne på Vestegnen og Sydamager.

Sagsfremstilling

Siden 2015 har Albertslund Kommune samarbejdet med 8 kommuner på Vestegnen og Sydamager om den tobaksforebyggende indsats. Det tværkommunale samarbejde har hjulpet borgere til røgfrihed, og sammen arbejdes der for en røgfri generation 2030. Direktørkredsen for de 9 kommuner samt Rødovre Kommune har drøftet en fortsættelse og en udvidelse af det eksisterende samarbejde til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed. Med indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler” sker samtidig en lokal udmøntning af den fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed, som Kommune Kontakt Rådet (KKR) Hovedstaden godkendte februar 2020. Jf. bilag KKR-strategi - Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed.

Unges fysiske og mentale sundhed

Unges sundhedsadfærd ændrer sig typisk i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Mange unge er sunde og trives godt. Men der er også unge, som begynder at eksperimentere og får en risikabel sundhedsadfærd hvad angår tobak, alkohol og stoffer. En del unge oplever mistrivsel, og dårlig mental sundhed er en af de største sundhedsmæssige udfordringer blandt unge. Hver femte ung angiver at have dårlig mental sundhed, hvor de fx oplever ensomhed eller stress. I Albertslund oplever 36 % af de 16-24-årige et højt stressniveau. Unge med dårlig mental sundhed har oftere indlæringsvanskeligheder og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Mentale helbredsproblemer er årsagen til over halvdelen af frafald på ungdomsuddannelserne.

 

Klar livet - uden røg og rusmidler

Det eksisterende tværkommunale samarbejde kan med indsatsen 'Klar livet - uden røg og rusmidler' udvides til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed. ”Klar livet – uden røg og rusmidler” er en ambitiøs satsning, som bygger på, at vi står stærkt sammen og løfter i flok. Styrken ved samarbejdet består blandt andet i, at kommunerne i fællesskab deler ansvarsområderne, samarbejder om at udbyde en bred vifte af forebyggende tilbud til de unge, og gør det muligt for de unge at benytte sundhedstilbud på tværs af kommunegrænser. Erfaringer fra samarbejdet har også vist, at kommunerne sammen bliver en stærkere og mere attraktiv samarbejdspartner for eksterne aktører, hvilket er med til at styrke vores position i forhold til fondraising.

 

Indsatsen har et 10-årigt perspektiv, og løber fra juli 2020 til udgangen af 2030. Indsatsen kræver en tydelig opbakning fra alle deltagende kommuner for at kunne lykkes. Partnerskaber med ungdomsuddannelserne, eksterne aktører (fx Alkohol & Samfund, Kræftens Bekæmpelse, KABS og andre) samt fonde er centralt for indsatsen. En fælles vision med politisk opbakning i hele perioden sender et signal om en seriøs indsats, når der skal søges fondsmidler og indgås partnerskaber. Jf. bilag ”Klar livet – uden røg og rusmidler”.

 

De langsigtede mål for den fælles indsats er:

 • at indsatsen fører til en forbedret Ungeprofilundersøgelse inden for en 10-årig periode – særligt i forhold til brug af tobak og rusmidler samt mental sundhed
 • at indsatsen fører til, at mindst 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelsen i 2030.

 

Sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen

Den 12. maj 2020 blev Albertslund Kommunes nye sundhedspolitik godkendt i Kommunalbestyrelsen. Med den nye sundhedspolitik, er der lagt op til en landsigtet prioritering af borgernes sundhed. Der er udvalgt tre fokusområder, som danner rammen for sundhedsarbejdet og udmøntningen af sundhedspolitikken i perioden 2020-2021. De tre fokusområder er: Mental sundhed, Fysisk aktivitet og Mad & Måltider samt Tobak, alkohol og stoffer. 'Klar livet - uden røg og rusmidler' understøtter den praktiske udmøntning af sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen.

Økonomi

Fra 2021 indgår alle kommuner en ny forpligtende aftale om basisøkonomi i den fælles indsats 'Klar Livet - uden røg og rusmidler'. Udgifterne mellem de samarbejdende kommuner fordeles efter en fordelingsnøgle. Udgiften for Albertslund Kommune udgør i 2021 137.641 kr. Kommunens deltagelse finansieres af den pulje, som administrationen varetager til særlige indsatser inden for Sundhed, Pleje & Omsorg.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §119.

Sundhedskonsekvenser

Indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler” er et ambitiøst, målrettet arbejde med at skabe sunde rammer for unge. Den sundhedsmæssige gevinst er forbedret fysisk og mental sundhed for unge samt øge målet om, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet.

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Albertslund Kommunes deltagelse i indsatsen 'Klar livet - uden røg og rusmidler' godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Klar Livet - uden røg og rusmidler_strategi for udmøntning af KKR strategi Klar Livet - uden røg og rusmidler_strategi for udmøntning af KKR strategi
2 KKR strategi - Fælles strategi om unges fysiske og mentale sundhed KKR strategi - Fælles strategi om unges fysiske og mentale sundhed
Tilbage til toppen

4. SUS/ØU/KB - Forslag fra Socialistisk Folkeparti om indsats mod ensomhed

Anledning

Forslag fra Socialistisk Folkeparti om indsats mod ensomhed.

Sagsfremstilling

Definition: Man er ensom, når man føler sig ensom. Ensomhed er en subjektiv følelse.
(Temadrøftelse i Velfærdsudvalget den 19. januar 2017)

 

I de seneste år har vi talt en del om de medmennesker, som står udenfor samfundets fællesskaber, oftest italesat som ensomhed.  En debat som stille og roligt er blevet mere relevant de seneste år, hvor blandt andet TrygFondens fælleskabsundersøgelse viser at 22% af danskerne føler sig udenfor et fællesskab.

 

Under Coronakrisen er der flere, der er blevet karantæneramt, og dermed potentielt også flere, der er blevet ensomme eller endnu mere ensomme, end de var i forvejen. Samtidig har der vist sig et kæmpe socialt engagement fra både eksisterende foreninger og fra nye initiativer med henblik på at styrke fællesskabet – tage vare på hinanden. Naboer kontakter hinanden – køber ind for hinanden – synger fællessang fra altanerne mm. Det viser, hvor stærkt civilsamfundet er og hvor stor viljen er til at yde noget for hinanden og for fællesskabet-

 

Kommunens opgave bliver således ikke blot selv at sætte nogle initiativer i gang, men i mindst lige så høj grad at understøtte nogle af de frivillige aktiviteter, der allerede findes. Derfor forslagene om at anerkende ansatte, der udfører relevant frivilligt arbejde og om at lade foreninger som Røde Kors besøgsvenner, Cykling uden Alder mm. indstille til en årlig pris, som kommunen giver.

 

Behovet for at kunne se tydelige indsatser og tydelige veje gennem og ud af ensomheden trænger sig på. Vi bør som samfund have bud på at imødegå ensomhed i al almindelighed, men også som et bud der kan udvides og række ind i situationer, hvor samfundet kræver vi isolere os og dermed også yde bistand til borgere der ellers ikke er ramt af ensomhed i deres dagligdag, men som pludselig konfronteres social eksklusion.

 

Derfor foreslår SF, at Albertslund kommune sætter ensomhed på dagsordenen og evaluerer på indsatsen ”Mental Sundhed” – som er sat til at løbe fra 2017-2020 og i den forbindelse udvikler/tydeliggør indsatser mod ensomhed.

 

SF peger på følgende muligheder:

-          Albertslund kommune lader ansatte udføre frivilligt arbejde målrettet mod ensomhed som en del af deres fastsatte arbejdstid.

o   Omfang skal naturligvis aftales med MED og faglige organisationer samt med den enkelte ansatte som vil indgå i et sådan forhold

o   Der fastsættes et mål for det kommunale bidrag.

-          Frivillige der i en forening har gjort en indsats i forhold til ensomhed, hyldes på foreningens generalforsamling og får overrakt en erkendelse af kommunen

o   Udpegning sker af foreningen

-          Netværket med fokus på ensomhed revitaliseres

o   særligt med fokus på den kommunale deltagelse

-          Yderligere indsatser mod ensomhed bliver en af hovedområderne/søjlerne i afsnittet om Mental Sundhed det arbejde som Temaudvalget skal besvare i forbindelse med deres arbejde med sundhed

-          I forbindelse med arbejdet med en ny sundspolitik var der et borgerinddragende, dette støvsuges for ideer til indsatser mod ensomhed

-          Mental Sundhed er fokusområde i 2017-2020 (Temadrøftelse i Velfærdsudvalget den 19. januar 2017), der følges op på arbejdet allerede nu og uddrages konklusioner og evt tiltag sættes i drift.

o   Fx hvilken betydning har ændringen i frekvensen af i de forebyggende hjemmebesøg for indsatsen

o   Hvilken betydning har budgetreduktioner for 2020 for indsatsen

Målsætningen i arbejdet med ensomhed må være at flere reelt føler sig som en del af fællesskabet.

Indstilling

Socialistisk Folkeparti indstiller,

1.       at sætte ensomhed på dagsorden og udarbejde en række beslutningsforslag med indsatser til at reduceres ensomhed i Albertslund kommune,

2.       at Mental Sundhed 2017-2020 evalueres og

3.       at arbejdet foreligges til politisk behandling inden udgangen af 2020.

 

Beslutning

Sagen udsættes efter drøftelse. Den genoptages den 20. august 2020. Forvaltningen forbereder kort oplæg om indhold i "Mental sundhed".  

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.  

 

 

 

 

 

Bilag

1 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

5. SUS - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Drøftelse af Ældrerådets høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

6. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Virksomhedsplan for afdelingen Voksen & Social 2020-2021.

B. Virksomhedsplan for afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg 2020-2021.

C. Evaluering af Elderlearn.

D. ABC for mental sundhed.

E. Tilsynsrapport, Humlehusene.

F. Oversigt over tildeling af § 18 midler; Tilskud til frivilligt socialt arbejde.

G. Ledelsesinformation for voksensocialområdet. 

H. Sag til behandling i Miljø- & Byudvalget om fremrykket planlagt vedligeholdelse 2020.

I. Status for corona situationen/beredskabet generelt på social- og sundhedsområdet. 

J. Ansættelse af pårørenderådgiver.  

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 A. Virksomhedsplan Voksen & Social 2020-2021 A. Virksomhedsplan Voksen & Social 2020-2021
2 B. Virksomhedsplan for SPO 2020-2021 B. Virksomhedsplan for SPO 2020-2021
3 C. Elderlearn, maj 2020 C. Elderlearn, maj 2020
4 C. Afrapportering Elderlearn C. Afrapportering Elderlearn
5 D. ABC for mental sundhed, maj 2020 D. ABC for mental sundhed, maj 2020
6 D. Oversigt, ABC for mental sundhed D. Oversigt, ABC for mental sundhed
7 E. Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Humlehusene E. Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Humlehusene
8 H. Følgebrev endelig rapport H. Følgebrev endelig rapport
9 E. Endelig tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - humlehusene E. Endelig tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - humlehusene
10 F. §18, maj 2020 F. §18, maj 2020
11 F. Bilag, §18 overblik 2019 F. Bilag, §18 overblik 2019
12 G. Ledelsesinformation Voksen & Social april 2020 G. Ledelsesinformation Voksen & Social april 2020
13 H. MBU sag H. MBU sag
14 J. Ansættelsesproces for pårørenderådgiver i Sundhed, Pleje & Omsorg J. Ansættelsesproces for pårørenderådgiver i Sundhed, Pleje & Omsorg
15 J. Stillingsopslag Ny Pårørenderådgiver 2020 J. Stillingsopslag Ny Pårørenderådgiver 2020
16 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
17 Powerpoint Powerpoint
18 Powerpoint, 2 Powerpoint, 2
Tilbage til toppen

7. SUS - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Marianne Burchall (A) og Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

8. Underskriftblad

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at underskriftsblad godkendes.

Beslutning

.

Tilbage til toppen