Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Dato: Torsdag den 12. marts 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Paw Østergaard Jensen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Helge Bo Jensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83
2. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden for det trekommunale samarbejde
3. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1
4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 2
5. SUS - Orientering fra formanden
6. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
7. SUS - Eventuelt

1. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i henhold til Servicelovens § 83. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetstandarderne, hvor de deles op pr. paragraf.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 83 tilbyde praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Albertslund Kommune skal udarbejde en kvalitetstandard, der beskriver det politisk godkendte serviceniveau. Såvel borgere som medarbejdere kan anvende kvalitetstandarden som vejledning til den service, der tilbydes i Albertslund Kommune. Kvalitetstandarden for personlig, praktisk hjælp og madservice skal mindst én gang årligt tilpasses.

 

Ny struktur for kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice § 83 har tidligere indgået i én samlet kvalitetsstandard, som har omfattet indsatser efter Servicelovens §§ 83, 83 a og 86 samt genoptræning efter Sundhedslovens § 140. For at gøre kvalitetsstandarderne mere brugervenlige, er der fremadrettet udarbejdet én kvalitetsstandard pr. paragraf. Dermed bliver det lettere for borgerne at orientere sig i lovgrundlag, målgruppe, indsatsens omfang og den administrative sagsgang. Grundet den nye struktur på kvalitetstandarderne, vil der ikke være vedhæftet bilag med ændringsmarkeringer. Fra 2021 vil der igen vedhæftes bilag med ændringsmarkeringer.

  

Tilpasning af kvalitetstandard

Grundet principafgørelser i Ankestyrelsen og ændring af praksis og lovgivning, er følgende indsatser ændret:

 

Side 10 - Kvalitetsstandard for ekstra rengøring: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at borgere der visiteres til § 83-indsatser kan modtage 2,5 times ekstra rengøring årligt. Kvalitetsstandarden for 2020 præciseres, så borgere skal modtage længerevarende praktisk hjælp for at modtage den årlige ekstra rengøring. Tidligere har borgere, der modtager en tidsafgrænset indsats, været berettiget til årlig ekstra rengøring. Dette kunne f.eks. være en borger, som efter et tidsafgrænset sygdomsforløb, har modtaget kortvarig hjælp. Herefter har borgerne været berettiget til ekstra rengøring senere på året, selv om borgeren er blevet rask og ikke længere modtager hjælp fra kommunen.

 

Side 11 - Indkøbsordning: Denne indsats giver borgere mulighed for at anvende indkøbsordninger, hvor dagligvarer kan bestilles telefonisk. Kvalitetsstandarden er ændret, således at borgere, der selv er i stand at bestille varer over nettet, ikke kan få bevilget indsatsen fremover. Ankestyrelsen fastslår, at en kommune i sin kvalitetsstandard kan fastsætte, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som f.eks. online supermarked, ikke kan modtage indkøbsordning. Hvis borgeren selv kan varetage opgaven og dermed er selvhjulpen, er de ikke berettiget til at modtage ydelsen.

 

Side 13 - Omsorgsbesøg: Omsorgsbesøg gives med henblik på at forebygge indlæggelser ved at skabe struktur i hverdagen og afhjælpe angst. Målgruppen er derved en særlig sårbar borgergruppe, der har behov for ekstra støtte og omsorg. Grundet dette præciseres kvalitetsstandarden således, at indsatsen kun visiteres til borgere, der i forvejen modtager andre § 83-indsatser.

 

Side 20 - Kravspecifikationer til rengøringsartikler mm: For at tage hensyn til hjemmehjælpens helbred tilføjes under punktet om støvsuger: Anvendes en håndstøvsuger med skaft skal motoren sidde nede ved mundstykket og være forsynet med en pose. Derudover skal der være en støvsuger til rådighed på hver etage.

Supplerende sagsfremstilling

Børn, Sundhed &Velfærd den 10. februar 2020

Der er foretaget en række præciseringer i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som blev efterspurgt på sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor sagen blev udsat. Hertil er der foretaget en grafisk tilpasning, så overskrifterne i kvalitetsstandarden træder tydeligere frem.

 

Uddybning af årsagerne til præciseringer i kvalitetstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i henhold til Servicelovens § 83:

 

Side 10 - Det er nuværende praksis, at det kun er borgere med længerevarende praktisk hjælp, der visiteres til en årlig ekstra rengøring. Dette har ikke tidligere været præciseret i kvalitetstandarden. Derfor anbefaler Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at dette indarbejdes i kvalitetstandarden.

 

Side 11 - Ankestyrelsen har fastslået, at en kommune i sin kvalitetsstandard kan fastsætte, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som f.eks. online supermarked, ikke kan modtage indkøbsordning. Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg anbefaler således at dette præciseres i kvalitetstandarden.

 

Side 13 - Det er nuværende praksis, at omsorgsbesøg kun tilbydes borgere, der i forvejen er visiteret til og modtager andre § 83 indsatser. Dermed anbefaler Adelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at dette præciseres i kvalitetstandarden.

 

Side 20 - For at tage højde for medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø, anbefaler Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at det præciseres i kvalitetstandarden, at en håndstøvsuger med skaft skal have motoren placeret nede ved mundstykket og den skal være forsynet med en pose. Endvidere skal der også være en støvsuger til rådighed på hver etage.

 

Tilpasninger fremgår med ændringsmarkeringer i ét bilag på sagen (bilag 2) og uden ændringsmarkeringer i en version til publicering (bilag 3). Dertil er den tidligere forlagte version også vedlagt (bilag 1). 

 

Herudover er den tidligere kvalitetsstandard for Serviceloven §§ 83, 83a og 86 samt Sundhedsloven § 140 vedlagt.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 godkendes for 2020.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget den 23. januar 2020

Udsatte sagen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Bilag 1 -Kvalitetsstandarder 2020 Servicelovens § 83 (første version) Bilag 1 -Kvalitetsstandarder 2020 Servicelovens § 83 (første version)
2 Bilag 2 - Kvalitetsstandarder 2020 Servicelovens § 83 (med ændringsmarkeringer) Bilag 2 - Kvalitetsstandarder 2020 Servicelovens § 83 (med ændringsmarkeringer)
3 Bilag 3 - Kvalitetsstandarder 2020 Servicelovens § 83 (til publicering) Bilag 3 - Kvalitetsstandarder 2020 Servicelovens § 83 (til publicering)
4 Kvalitetsstandarder 2018 Servicelovens §83, §83a mm. Kvalitetsstandarder 2018 Servicelovens §83, §83a mm.
Tilbage til toppen

2. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden for det trekommunale samarbejde

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden for det trekommunale samarbejde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Sundhedsloven § 140 tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt behov herfor. Albertslund Kommune varetager genoptræning efter Sundhedsloven § 140 i to forskellige sammenhænge, som beskrevet nedenfor.

 

Albertslund Kommune indgår i et trekommunalt samarbejde om genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Kvalitetsstandard for genoptræning inden for det trekommunale samarbejde 2020 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 12. november 2019. Derudover varetager Albertslund Kommune genoptræning efter Sundhedsloven § 140 for en række andre diagnosegrupper, som ikke hører under det trekommunale samarbejde. Det er kvalitetsstandard for genoptræning uden for det trekommunale samarbejde 2020, der her bliver lagt op til godkendelse.

  

Ny struktur for kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, så de bliver mere brugervenlige for borgerne. Grundet den nye struktur for kvalitetsstandarderne, bliver der udarbejdet én kvalitetsstandard pr. indsatsområde eller paragraf (primært indenfor Service- eller Sundhedsloven).

 

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet årligt, mens andre ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet efter behov. De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder bliver lagt op til godkendelse én gang i hver periode for Kommunalbestyrelsen og ved ændring af praksis eller lovgrundlag. Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden for det trekommunale samarbejde er ikke-lovpligtig.

 

Tilpasning af kvalitetsstandard for 2020

Kvalitetsstandarden indeholder serviceinformation til borgerne om den støtte, de kan forvente fra kommunen, hvis de modtager genoptræning efter Sundhedsloven § 140 uden for det trekommunale samarbejde.

 

Der er foretaget én ændring af kvalitetsstandarden, som vedrører udvidelse af genoptræning efter apopleksi. Årsagen til ændringen tager afsæt i Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for Rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade og sammenligning med niveauet i Albertslund Kommunes nabokommuner.

 

Ydelsesbeskrivelserne for genoptræning efter apopleksi for individuel og hold i forbindelse med ergoterapi og fysioterapi bliver ændret, så hyppighed og varighed giver mulighed for op til 24 træningsgange. Det vil fortsat være praksis, at forløbets varighed bliver fastlagt efter individuel faglig vurdering samt at en evt. forlængelse af et forløb sker efter aftale med ledelsen. Hyppighed og varighed i Albertslund Kommunes nuværende kvalitetsstandard ligger på op til 10-15 gange for henholdsvis hold og individuel.

 

Den anbefalede varighed og hyppighed for genoptræning efter apopleksi er 3 gange ugentligt i 8 uger, det vil sige 24 gange i alt, jf. Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for Rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Niveauet i Albertslund Kommunes nabokommuner ligger på op til henholdsvis 26 gange (Glostrup Kommune), 36 gange (Brøndby Kommune), 44 gange (Ishøj Kommune) og 48 gange (Høje-Taastrup Kommune).

 

Da indlæring eller genlæring af nye motoriske færdigheder kan tage op til 1 år, vil genoptræningen efter en livsomvæltende hjerneskade være kompleks og tidskrævende. Det gælder såvel fysiske som kognitive udfordringer, der for borgeren giver sig til udtryk i dagligdagsaktiviteter og både simple og komplekse funktionsbegrænsninger.

 

Der er ikke foretaget yderligere ændringer af serviceniveauet i forhold til den seneste udgave af kvalitetsstandarden. Tilpasningerne er tydeliggjort i bilag med ændringsmarkeringer.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140 uden for det trekommunale samarbejde for 2020 godkendes.

Bilag

1 Kvalitetsstandard_Genoptræning-SUL-140-Albertslund_2020 (Publicering) Kvalitetsstandard_Genoptræning-SUL-140-Albertslund_2020 (Publicering)
2 Kvalitetsstandard_Genoptræning-SUL-140-Albertslund_2020 (Ændringer) Kvalitetsstandard_Genoptræning-SUL-140-Albertslund_2020 (Ændringer)
Tilbage til toppen

3. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, hvor de deles op pr. paragraf. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Serviceloven § 86, stk. 1 tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Albertslund Kommune skal udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver det politisk godkendte serviceniveau. Såvel borgere som medarbejdere kan anvende kvalitetsstandarden som vejledning til den service, der tilbydes i Albertslund Kommune.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1 skal tilpasses mindst en gang årligt.

Tilpasning af kvalitetsstandard

Sammenlignet med kvalitetsstandarden for 2019 udgår tidsfristen for, hvornår borgeren bliver kontaktet af træningsstedet vedrørende den tildelte træningstid. Ændringen kommer som følge af ny lovgivning om udvidet frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140, der har betydning for den samlede koordinering af træningstider og - forløb hos træningsstedet.

I den nuværende kvalitetsstandard er der en tidsfrist på 5 hverdage efter bevillingsdatoen. I kvalitetsstandarden for 2020 bliver det ændret til, at borgeren senest vil blive kontaktet 2 dage før opstart af træning. Tidsfristen for opstart af træning indenfor 4 uger fra bevillingsdatoen er uændret, men borgerne kan opleve, at der går længere tid mellem bevillingsdato og besked om den tildelte træningstid.

Den nye lovgivning indenfor § 140-området pålægger kommunen at give § 140-borgere besked om opstart indenfor fire dage og tilbyde opstart af genoptrænignsforløb inden syv kalenderdage fra udskrivningsdatoen. Lovændringen betyder, at der vil være behov for markant mere kalenderkoordinering hos træningsstedet end tidligere. Størstedelen af alle genoptræningsforløb i Albertslund Kommune tildeles borgere, der er henvist efter Sundhedsloven § 140 og har et akut genoptræningsbehov. Samme akutbehov har § 86-borgerne ikke, og der eksiterer ikke lovgivning, der pålægger kommunen at kontakte § 86-borgere indenfor et bestemt antal dage.

Yderligere ændringer i kvalitetsstandard § 86, stk.1 for 2020 går på sproglige præciseringer samt en enkelt justering i forhold til kørselstaksten, således at den nu matcher gældende prisniveau.

Lovgrundlag

Serviceloven § 86, stk. 1.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1 godkendes for 2020.

Bilag

1 Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2020 (Publicering) Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2020 (Publicering)
2 Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2020 (ændringer) Kvalitetsstandard Genoptræning § 86 stk 1 2020 (ændringer)
Tilbage til toppen

4. SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 2

Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven §86, stk. 2. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en ny struktur for kvalitetsstandarderne, hvor de deles op pr. paragraf. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Serviceloven § 86, stk. 2 tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for dette. Albertslund Kommune skal udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver det politisk godkendte serviceniveau. Såvel borgere som medarbejdere kan anvende kvalitetsstandarden som vejledning til den service, der tilbydes i Albertslund Kommune.

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86, stk. 2 skal tilpasses mindst en gang årligt.

Tilpasning af kvalitetsstandard

Sammenlignet med kvalitetsstandarden for 2019 udgår tidsfristen for, hvornår borgeren bliver kontaktet af træningsstedet vedrørende den tildelte træningstid. Ændringen kommer som følge af ny lovgivning om udvidet frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140, der har betydning for den samlede koordinering af træningstider og - forløb hos træningsstedet.

I den nuværende kvalitetsstandard er der en tidsfrist på 5 hverdage efter bevillingsdatoen. I kvalitetsstandarden for 2020 bliver det ændret til, at borgeren senest vil blive kontaktet 2 dage før opstart af træning. Tidsfristen for opstart af træning indenfor 4 uger fra bevillingsdatoen er uændret, men borgerne kan opleve, at der går længere tid mellem bevillingsdato og besked om den tildelte træningstid.

Den nye lovgivning indenfor § 140-området pålægger kommunen at give § 140-borgere besked om opstart indenfor fire dage og tilbyde opstart af genoptrænignsforløb inden syv kalenderdage fra udskrivningsdatoen. Lovændringen betyder, at der vil være behov for markant mere kalenderkoordinering hos træningsstedet end tidligere. Størstedelen af alle genoptræningsforløb i Albertslund Kommune tildeles borgere, der er henvist efter Sundhedsloven § 140 og har et akut genoptræningsbehov. Samme akutbehov har § 86-borgerne ikke, og der eksiterer ikke lovgivning, der pålægger kommunen at kontakte § 86-borgere indenfor et bestemt antal dage.

 

Yderligere ændringer i kvalitetsstandard § 86, stk. 2 for 2020 går på sproglige præciseringer samt en enkelt justering i forhold til kørselstaksten, således at den nu matcher gældende prisniveau.

Lovgrundlag

Serviceloven § 86, stk. 2.

Kommunikation

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven § 86, stk. 2 godkendes for 2020.

Bilag

1 Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning §86 stk 2 2020 (Publicering) Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning §86 stk 2 2020 (Publicering)
2 Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning §86 stk 2 2020 (Ændringer) Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning §86 stk 2 2020 (Ændringer)
Tilbage til toppen

5. SUS - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.
Tilbage til toppen

6. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Venteliste på plejeboliger.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Bilag

1 A. Venteliste til plejebolig - januar 2020 A. Venteliste til plejebolig - januar 2020
Tilbage til toppen

7. SUS - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Tilbage til toppen