Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Plejeboliger (§17, stk. 4)

Dato: Onsdag den 21. oktober 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Ole S. D. Hansen (Ældrerådet)
 • Bjarke Juul (Handicaprådet)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Plejeboliger/ØU/KB - Albertshøj etape 3 - Totalentreprisekontrakt og skema B
2. § 17.4 Plejeboliger - Orientering fra formanden - okt.
3. § 17.4 Plejeboliger - Orientering fra By, Kultur, Erhverv & Beskæftigelse - okt.
4. § 174 Plejeboliger - Eventuelt
5. § 17.4 Plejeboliger - Underskriftsblad til digtal godkendelse - okt.

1. §17,4 Plejeboliger/ØU/KB - Albertshøj etape 3 - Totalentreprisekontrakt og skema B

Anledning

Efter gennemførelsen af genudbud skal Kommunalbestyrelsen godkende skema B og totalentreprisekontrakt for opførelse af Albertshøj etape 3.

Sagsfremstilling

Som §17.4 udvalget for Plejeboliger er orienteret på mail til medlemmerne den 29. august 2020 samt på mødet den 28. september 2020, har forvaltningen indgået en betinget kontrakt med CASA A/S.

 

CASA A/S's tilbud er tæt ved de økonomiske rammer i Skema A, som Kommunalbestyrelsen vedtog i april. Kuben Management har udarbejdet notat ("Albertshøj etape 3 - Skema B"), der beskriver sagens omfang og økonomi.

 

Sagen gennemføres i et bygherrefællesskab med Citycon, som ejer Albertslund Centrum. Det er mellem parterne aftalt, at der på grunden skal opføres privat erhverv og almene ældreboliger med tilhørende kommunale servicefunktioner. Der skal opføres i alt 56 almene ældreboliger, heraf 36 boliger særligt indrettet til demente (niveau 3-5) og 20 ældreboliger opført i et tårn (niveau 6-10).

 

Det samlede byggeprojekt bestående af erhverv og almene ældreboliger realiseres af Albertslund Kommune. Byggeriet opdeles på projektstadiet i to ejerlejligheder, hvor ejerlejlighed 1 består af ældreboliger og servicearealer og ejerlejlighed 2 består af erhverv. Den private erhvervsejerlejlighed udgøres af butikker i niveau 0 og et kontorlejemål på niveau 2. Kommunalbestyrelsen har i februar 2019 besluttet, at Sundhedsplejen og Familiehuset skal flytte ind i dette lejemål. Sagen med indretningen af lejemålet er en separat sag, som ikke influerer økonomien i Albertshøj etape 3. Der vil i den sidste del af 2021 blive brugerprocesser med de kommende brugere. Brugerprocesserne omhandler, hvordan lokalerne skal indrettes, og hvordan de skal bruges.

 

Alle aftaler, herunder købsaftalen, grundkøbsaftale og mageskifteaftale, i bygherrefællesskabet er tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen. Aftalerne er gensidigt afhængige og betinget af skema B, som indstilles i dette dagsordenspunkt.

   

Plejeboliger

Der vil blive fremlagt en sag om "Inventar & Velfærdsteknologi" til politisk behandling i 2021. Her skal der tages stilling til inventar, nøglesystemer, hårde hvidevarer, digitalt udstyr, digital infrastruktur (WIFI) og hjælpemidler bl.a. i form af velfærdsteknologi. Nogle af posterne indgår i Totalentreprisekontrakten, men de er ikke en del af almenboligsagens økonomi, og de finansieres af inventarsagen.

Økonomi

Forudsætninger for de almene plejeboliger

Plejeboligerne udføres indenfor Almenboliglovens bestemmelser. Anskaffelsessummen på 113.538.000 kr. er reguleret af et statsligt rammebeløb, der finansieres med statsstøttede lån på 88% af anskaffelsessummen, 10% kommunal grundkapital og 2% i beboerindskud.

Servicearealerne såsom kontorer, personalefaciliteter, depoter finansieres af kommunen. Der ydes et statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig, der kan bruges til at nedbringe servicearealernes anlægsudgifter.

 

Nedenfor er nøgletallene for den kommunale økonomi, og de fremgår af Kuben Managements notat "Albertshøj etape 3 - Skema B".

 

Anskaffelsessum

Fordeles nedenfor

Statsstøttede lån

Kommunal grundkapital

Beboerindskud

3.672 m2

 88 %

10 %

2 %

113.538.000 kr.

99.913.000 kr.

 11.354.000 kr.

2.271.000 kr.

Servicearealer

Finansieres kommunalt

 787 m2

24.334.000 kr.

Statstilskud

Statstilskud til kommunen

56 boliger

2.240.000 kr.

Månedsleje plejebolig

Gennemsnitlig

64,9 m2

6.965 kr.

Månedsleje ældrebolig

Gennemsnitlig

66,8 m2

7.162 kr.

 

Driftsøkonomien er tilpasset den nye tidsplan i forbindelse med budget 2021 og 2022.

De oplyste månedslejer er de forventede, gennemsnitlige huslejer, som er beregnet på baggrund af skema B oplysninger. Huslejerne fastlægges endeligt ved godkendelse af skema C.

  

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Totalentreprisekontrakten med CASA A/S godkendes,
 2. at Skema B godkendes,
 3. at den samlede anskaffelsessum for boliger og servicearealer på 137.872.000 kr. godkendes,
 4. at finansieringen af de almene plejeboliger med realkreditlån på 99.913.000 kr., beboerindskud på 2.271.000 kr. og kommunalt grundkapitallån på 11.354.000 kr. godkendes,
 5. at huslejen på 6.965 kr. for plejeboligerne og 7.162 kr. godkendes og
 6. at vedlagte bevillingsskema med fordeling af de samlede udgifter på regnskabsår godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der frem mod ØU udarbejdes notat om forskel på husleje niveau på etape 1-2 og 3 og forklaringer på forskellen.

 Ø undlod at stemme.

 

Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke.

 

Bilag

1 Skema B notat 07.10.2020 (002) Skema B notat 07.10.2020 (002)
2 Skema B S3.03 K01_H1_E1 Skema B S3.03 K01_H1_E1
3 TOTALENTREPRISEKONTRAKT 08.10.2020 TOTALENTREPRISEKONTRAKT 08.10.2020
4 Valuarvurdering Albertshøj Valuarvurdering Albertshøj
5 Tilbudsøkonomi, optioner og velfærdsteknologi 02.10.2020 Tilbudsøkonomi, optioner og velfærdsteknologi 02.10.2020
6 Bevillingsskema 29. september 2020 Bevillingsskema 29. september 2020
Tilbage til toppen

2. § 17.4 Plejeboliger - Orientering fra formanden - okt.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

 

Sagsfremstilling

Intet.

Beslutning

Intet

Tilbage til toppen

3. § 17.4 Plejeboliger - Orientering fra By, Kultur, Erhverv & Beskæftigelse - okt.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Erhverv & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Intet

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

4. § 174 Plejeboliger - Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

5. § 17.4 Plejeboliger - Underskriftsblad til digtal godkendelse - okt.

Anledning

 Underskriftsblad til digital godkendelse.

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at underskriftsbladet godkendes

Historik

 Plejeboliger (§17, stk. 4) , 28. september 2020, pkt. 4:

.

Tilbage til toppen