Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Byudvikling (§17, stk. 4)

Dato: Onsdag den 11. marts 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Dogan Polat (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. § 17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Godkendelse af kernefortælling Fængselsgrunden
2. §17,4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Boligstrategi - principper for varieret boligsammensætning
3. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra formanden - marts
4. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - marts
5. Eventuelt

1. § 17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Godkendelse af kernefortælling Fængselsgrunden

Anledning

Der er udarbejdet en kernefortælling for Fængselsgrunden. Kernefortællingen indgår i arbejdet med en masterplan for området.

Sagsfremstilling

I januar 2020 godkendte § 17.4 Byudviklingsudvalget første oplæg til kernefortælling for Fængselsgrunden. Godkendelsen skete forud for et gademøde, hvor borgerne i Albertslund havde mulighed for at kommentere fortællingen. Gademødet blev afholdt den 5. feb. 2020 på stationsforpladsen.

 

Efter politisk behandling af det endelige oplæg til kernefortælling overdrages fortællingen til masterplanarbejdet, hvor den indgår som en del af det fremadrettede arbejde for at skabe en ny bydel med rødderne plantet i områdets historie. 

 

Om processen

Første oplæg til en kernefortælling bygger på bred inddragelse af interessenter. Der er således gennemført fokusgruppeinterview med en række foreninger og interessenter eksempelvis Fængselsmuseet, Lokalhistorisk Forening, Naturgruppen, naboer til Fængselsgrunden samt kommunalbestyrelsen og Freja ejendomme. Dette arbejde blev fulgt op med gademødet den 5. feb. 2020.

 

Dialogen på gademødet, hvor også Freja ejendomme deltog som vært, kom ikke i så høj grad til at handle om selve kernefortællingen, men i stor udstrækning om den fremadrettede udvikling af området.

 

Særligt var deltagerne på mødet interesserede i at bevare den stjerneformede fængselsbygning, fordi den har stor kulturhistorisk betydning og repræsenterer en særlig og anderledes arkitektur end den man ellers kan finde i Albertslund.

 

Der var også mange forslag til, hvad bygningen kunne anvendes til fx. bolig, hammam, mindre erhverv og kultur- og fritidstilbud. Gademødet var på den måde også en god optakt til det kommende arbejde med en masterplan for Fængselsgrunden. Masterplanarbejdet forventes igangsat samtidig med kommunalbestyrelsens godkendelse af kernefortællingen i april.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at kernefortællingen oversendes til masterplanen for området

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Kernefortælling Fængselsgrunden - En stjerne i Albertslund, Endelig udgave 25. feb. 2020 Kernefortælling Fængselsgrunden - En stjerne i Albertslund, Endelig udgave 25. feb. 2020
Tilbage til toppen

2. §17,4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Boligstrategi - principper for varieret boligsammensætning

Anledning

Der er stor interesse for boligudvikling i Albertslund, og der er derfor behov for, at Kommunalbestyrelsen beslutter nogle overordnede principper, der kan sikre, at Albertslund Kommune får en varieret boligsammensætning.

Sagsfremstilling

Af planstrategien Mere Albertslund fremgår det, at: Albertslund skal have et varieret og attraktivt udbud af boliger i god kvalitet. Byudvikling med afsæt i verdensmålene skal derfor tilføje de boligtyper byen mangler, så der sikres en bæredygtig bolig- og befolkningssammensætning.

 

Det er endvidere anført, at: "vi udarbejder principper, der sikrer, at Albertslund får en varieret boligsammensætning".

 

På baggrund af den store interesse for boligudvikling, har forvaltningen udarbejdet de i notatet beskrevne overordnede principper for boligsammensætning, der skal sikre, at Albertslund får en varieret boligsammensætning, hvad angår boligtørrelser, boform og til en vis grad ejerform.

Byudviklingsområderne i Planstrategien er Hersted Industripark, og Radiostationen, som ligger i den nordlige del af Albertslund og Albertslund Centrum, Vridsløselille Fængsel, COOP og Hyldager, som alle ligger i Albertslund Midtby.

 

Hvor Hersted etableres som en et nyt bolig- og erhvervsområde, vil de øvrige områder i højere grad skulle udvikles som en del af det eksisterende Albertslund. Fælles for udviklingsområderne er, at de skal udvikles med en stærk identitet og en boligsammensætning, der kan supplere Albertslund på forskellige måder.  

 

Forvaltningen foreslår at:

 • Boligudbygningen i Albertslund Centrum og Vridsløselille Fængsel kan, ud over familieboliger, rumme en vis andel mindre boliger.
 • Hyldagergrunden og COOP-grunden, der ligger længere væk fra stationen, i højere bør grad bør supplere midtbyen med større boliger, der er attraktive for familier.
 • I det øvrige Albertslund er der først og fremmest mulighed for at supplere byen med større boliger, der er attraktive for familier, herunder forskellige typer af bofællesskaber.
 • Hersted Industripark udvikles ud fra en model, hvor de stationsnære områder med høje bebyggelsesprocenter planlægges med en andel små og mindre boliger. I yderområderne ved skoven, hvor bebyggelsesprocenterne er lave, kan der primært planlægges for større familieboliger. Fastlæggelse af boligstørrelser i områderne langs med Gamle Landevej og midt i området forudsætter nærmere analyse.
 • Etablering af almene boliger skal ske pba. af en konkret vurdering og under hensyn til den kommunale økonomi.

 

Principperne foreslås indarbejdet i den kommende kommuneplan.

Lovgrundlag

Planloven § 11 - 12.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at for principper for varieret boligsammensætning godkendes og
 2. at principperne indarbejdes i den kommende kommuneplan.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet det præciseres, at der kan komme justeringer efter  den kommende Borgersamling, og at der fortsat er fokus på udbygning med private boliger .

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Notat om principper for varieret boligsammensætning i Albertslund, EWO kommentarer Notat om principper for varieret boligsammensætning i Albertslund, EWO kommentarer
Tilbage til toppen

3. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra formanden - marts

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

A: Orientering om henvendelse fra Arkitektforeningen vedr. Arkitekturens Dag 2020

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 VS Arkitekturens Dag 5. okt. - vil Albertslund deltage Det gode boligmiljø og fællesskaber. VS Arkitekturens Dag 5. okt. - vil Albertslund deltage Det gode boligmiljø og fællesskaber.
Tilbage til toppen

4. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse - marts

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

A. Oplæg fra forvaltningen om samarbejdet med udviklerne om Fængselsgrunden og Coop

B. Orientering om myndighedskommentarer til program for parallelopdrag på Fængselsprojektet

C. Orientering om rapport og støtteværktøj for byudvikling.

D. Konference om byudvikling i Albertslund.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen. Ad pkt D skrives der ud til KB om i september. 

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 B. Parallelopdrag B. Parallelopdrag
2 B. Albertslund Kommunes myndighedskommentarer B. Albertslund Kommunes myndighedskommentarer
3 B. Arealstudie ved udvidelse af Herstedlund Skole B. Arealstudie ved udvidelse af Herstedlund Skole
4 Rapport om Beslutningsstøtteværktøj - Albertslund 1_FIL. Rapport om Beslutningsstøtteværktøj - Albertslund 1_FIL.
5 B. Notat om Byens Ejendomme konference B. Notat om Byens Ejendomme konference
6 B. Byens ejendomme konference om Albertslund B. Byens ejendomme konference om Albertslund
Tilbage til toppen

5. Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet

Tilbage til toppen