Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Deltagere:

Jette Runchel

Hanne Pedersen (protokol)


Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: Tirsdag den 05. november 2019

Tid: Kl. 18:00

Sted: Kommunalbestyrelsessalen Ex. møde

Indkaldelse :

 • Steen Christiansen (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Carsten Boje Larsen (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Helge Bo Jensen (Ø)
 • Fedai Celim (Ø)
 • Leif Pedersen (F)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Hediye Temiz (B)
 • Brian Palmund (V)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Allan Høyer (O)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. KB - Lene Rygaard Jessen søger om orlov
3. ØU/KB - Budget 2020 og overslagsår 2021-2023, 2. behandling
4. ØU/KB - Fastsættelse af kirkeskat 2020
5. ØU/KB - Forslag om stiftelse af fælleskommunalt interessentskab til varetagelse af affaldsindsamling

1. Godkendelse af dagsorden

Anledning

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

2. KB - Lene Rygaard Jessen søger om orlov

Anledning

Lene Rygaard Jessen søger om orlov

Sagsfremstilling

Lene Rygaard Jessen (Ø) søger om orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 05.11.19-05.02.20. af arbejdsmæssige og private årsager.

 

Enhedslistens 1. suppleant, Fedai Celim indtræder i Kommunalbestyrelsen i orlovsperioden og overtager Lene Rygaard Jessens poster i følgende udvalg:

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Miljø- og Byudvalget

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at Lene Rygaard Jessens ansøgning om orlov godkendes
 2. at Fedai Celim godkendes som stedfortræder og indtræder i de nævnte udvalg

Beslutning

Godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen

3. ØU/KB - Budget 2020 og overslagsår 2021-2023, 2. behandling

Anledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2019 indstilling om, at Budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget forudsætter at:

 

· indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,6 procent.

 

· grundskyldspromillen fastsættes til uændret 33,94 promille.

 

· dækningsafgiften fastsættes uændret til 15 promille af grundværdien, 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme og 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme.

 

· kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

 

· takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i bilag 10 og 11.

 

· tekniske korrektioner efter budgetforslagets 1. behandling på i alt 10 mio. kr. på drift, som følge af et af Social- og Indenrigsministeret udmeldt særtilskud på 30 mio. kr., i forhold til de i det tekniske budget budgetteret 20 mio. kr.

 

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og De Radikale har den 28. oktober indgået en politisk aftale om Budget 2020, jf. bilag 1. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en specifikation af budgetaftalen, så ændringerne kan indarbejdes i budgettet, jf. bilag 9. Med budgetaftalen gennemføres samlet en række besparelser, som forbedrer kommunens økonomi væsentligt i forhold til det fremlagte budgetforslag. Den økonomiske politik, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, efterleves dog ikke fuldt ud.

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2020 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i budgetbog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske korrektioner på netto 2.240 mio. kr. (jf. hovedoversigten, bilag 5).

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske korrektioner med netto 117 mio. kr.

 

For de finansielle poster gives de bevillinger, som fremgår af lovgivningens mindstekrav dvs:

1. alle renteindtægter under ét

2. alle renteudgifter under ét

3. afdrag på optagne lån under ét

4. tilskud og udligning inkl. udligning af moms under ét

5. skatter under ét, samt

6. afdrag på udlån under ét.

 

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten i bilag 5 og post 6 fremgår af budgetbog 2, tabel 3.

 

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af mødesagens bilag og under de vilkår som i øvrigt fremgår af budgetbog 1 samt af ”Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning m.v.”.

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2020 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

 

· at tilpasse borgerrettede takster i overensstemmelse med de politisk besluttede ændringer til Budget 2020,

 

· at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,

 

· at der eventuelt på Kommunalbestyrelsens møde i december 2019 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og

 

· at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

 

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2021-2023. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

 

 

Ændringsforslag fra Enhedslisten fremgår af bilag 12 til bilag 16

 

 

Til Økonomiudvalgets møde den 5. november foreligger:

 

- Bilag 1 - Budgetaftale 2020 af 28. oktober mellem Socialdemokratiet, SF og De Radikale

- Bilag 2 - Budgetreduktioner 2020 bilag A

- Bilag 3 - Budgetudvidelser 2020 bilag B

- Bilag 4 - Anlægsplan 2020-2029 bilag C

- Bilag 5 - Hovedoversigt, svarende til 1. behandling 8. oktober 2020 inkl. tekniske korrektioner

- Bilag 6 - Driftsbalance, budgetaftale 2020

- Bilag 7 - Likviditetskurve, budgetaftale 2020

- Bilag 8 - Ultimokassebeholdning, budgetaftale 2020

- Bilag 9 - Specifikation af budgetaftalen 2020 mellem AFB fordelt på pengeposeniveau

- Bilag 10 - Oversigt over borgerrettede takster til budget 2020

- Bilag 11 - Takstblad renovation til budget 2020

- Bilag 12 - Ø budgetforslag - bilag A budgetkatalog

- Bilag 13 - Ø budgetforslag - bilag B forslag til udvidelser

- Bilag 14 - Ø budgetforslag - bilag C anlægsplan

- Bilag 15 - Ø budgetforslag - Driftsbalance

- Bilag 16 - Ø budgetforslag - Likviditetskurve

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023 med tekniske korrektioner godkendes, jf. bilag 1-11

2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,6 procent,

3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille,

4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien, 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme,

5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,

6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i bilag 10 og 11, idet de justeres i overensstemmelse med politisk besluttede ændringer til Budget 2020.

7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. november 2019, pkt. 1:

Bilag som blev udleveret: Budgetforslag fra Dansk Folkeparti samt forventet likviditetskurve ved budgetaftale A, F, B.

 

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning

Man stemte om budgetforslaget fra Dansk Folkeparti

For stemte 4 (V, O)

Imod stemte 12 (A, F, B)

Undlod 5 (Ø, C, Å)

 

Forslaget bortfaldt

 

 

Man stemte om budgetforslaget fra Enhedslisten

 

For stemte 3 (Ø, Å)

Imod stemte 14 (A, F, B, C)

Undlod 4 (V, O)

 

Forslaget bortfaldt

 

Man stemte om budgetaftalen fra A, F, B

For stemte 12 (A, F, B)

Imod stemte 9 (Ø, Å, V, C, O)

 

Budgetaftalen for 2020 var hermed godkendt.

Bilag

1 Bilag 1 - Budgetaftale 2020 ABF 2. behandling ØU-KB Bilag 1 - Budgetaftale 2020 ABF 2. behandling ØU-KB
2 Bilag 2 - Budgetreduktioner 2020 bilag A 2. behandling ØU-KB Bilag 2 - Budgetreduktioner 2020 bilag A 2. behandling ØU-KB
3 Bilag 3 - Budgetudvidelser 2020 bilag B 2. behandling ØU-KB Bilag 3 - Budgetudvidelser 2020 bilag B 2. behandling ØU-KB
4 Bilag 4 - Anlægsplan bilag C 2. behandling ØU-KB Bilag 4 - Anlægsplan bilag C 2. behandling ØU-KB
5 Bilag 5 - Hovedoversigt 2020 2. behandling ØU-KB Bilag 5 - Hovedoversigt 2020 2. behandling ØU-KB
6 Bilag 6 - Driftsbalance budgetaftale 2020 2. behandling ØU-KB Bilag 6 - Driftsbalance budgetaftale 2020 2. behandling ØU-KB
7 Bilag 7 - Likviditetskurve budgetaftale 2020 2. behandling ØU-KB Bilag 7 - Likviditetskurve budgetaftale 2020 2. behandling ØU-KB
8 Bilag 8 - Ultimokassebeholdning budgetaftale 2020 2. behandling ØU-KB Bilag 8 - Ultimokassebeholdning budgetaftale 2020 2. behandling ØU-KB
9 Bilag 9 - Specifikation af budgetaftalen 2020 - AFB 2. behandling ØU-KB Bilag 9 - Specifikation af budgetaftalen 2020 - AFB 2. behandling ØU-KB
10 Bilag 10 - Oversigt over borgerrettede takster til budget 2020 2. behandling ØU-KB Bilag 10 - Oversigt over borgerrettede takster til budget 2020 2. behandling ØU-KB
11 Bilag 11 - Takstblad renovation 2020 2. behandling ØU-KB Bilag 11 - Takstblad renovation 2020 2. behandling ØU-KB
12 Bilag 12 - Ø budgetforslag - Bilag A budgetkatalog Bilag 12 - Ø budgetforslag - Bilag A budgetkatalog
13 Bilag 13 - Ø budgetforslag - bilag B Forslag til udvidelser Bilag 13 - Ø budgetforslag - bilag B Forslag til udvidelser
14 Bilag 14 - Ø budgetforslag - bilag C anlægsplan Bilag 14 - Ø budgetforslag - bilag C anlægsplan
15 Bilag 15 - Ø budgetforslag - Driftsbalance Bilag 15 - Ø budgetforslag - Driftsbalance
16 Bilag 16 - Ø budgetforslag Likviditetskurve Bilag 16 - Ø budgetforslag Likviditetskurve
17 Notat_Nye klubbygninger til Klub Svanen og Klub Bakkens Hjerte 14.10.19 kl. 11.25 Notat_Nye klubbygninger til Klub Svanen og Klub Bakkens Hjerte 14.10.19 kl. 11.25
18 Notat om model for indførelse af minimumsnormering i Albertslund Notat om model for indførelse af minimumsnormering i Albertslund
19 DF driftsbalance 2 behandling DF driftsbalance 2 behandling
20 DF likviditetskurve 2 behandlig DF likviditetskurve 2 behandlig
21 DF budgetkatalog 2 behandling DF budgetkatalog 2 behandling
22 DF budgetudvidelse 2 behandling DF budgetudvidelse 2 behandling
23 DF anlægsplan 2 behandling DF anlægsplan 2 behandling
24 budgetaftale AFB - likviditet daglig og gennemsnitlig budgetaftale AFB - likviditet daglig og gennemsnitlig
Tilbage til toppen

4. ØU/KB - Fastsættelse af kirkeskat 2020

Anledning

Fastsættelse af kirkeskat for budgetåret 2020.

 

Sagsfremstilling

Folkekirken lægger selv sine budgetter. Kirkens indtægter består af to dele. Dels indtægterne fra kirkeskatten, hvor kirkeskatteprocenten og dermed skatteindtægterne fastsættes af provstiudvalget. Dels landskirkeskatten, hvor skatteprovenuet fastsættes af Kirkeministeriet.

 

Inden provstiudvalget fastlægger budgettet for sognekasserne, har provsten en dialog med kommunen om det forventede skattegrundlag og mellemværende mellem kirken og kommunen.

 

Kirkeskatteprocenten fastsættes herefter ved at dividere det samlede ønskede skatteprovenu med udskrivningsgrundlaget for kirkeskat og runde op, så der fremkommer et resultat med to decimaler.

 

Kommunalbestyrelsens rolle er

 1. i forbindelse med behandlingen af kommunens budget at tage stilling til, om kommunen vil anvende det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for den kommunale indkomstskat. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten skal følge det for indkomstskatten valgte udskrivningsgrundlag.
 2. at tage stilling til, om der skal ydes forskud på ligningsbeløbet for det nærmeste følgende regnskabsår. Dette forudsætter provstiudvalgets tilslutning.

 

Kommunalbestyrelsen har ingen tilsynsfunktion i forhold til provstiudvalget. Provstiudvalget skal selv udøve tilsyn med, at kirkebudgetterne er lovlige, og tilsynet med provstiudvalget varetages af stiftsøvrigheden og i sidste ende Kirkeministeriet.

 

Da Økonomi og Stab indstiller, at kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020, og da provstiudvalget ikke ønsker forskud, er fastsættelsen af kirkeskatteprocenten en efterretningssag.

 

Glostrup Provsti har fremsendt budgetter for sognekasserne. Ved det fremsendte budget kan kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,8 pct., idet denne procent vil give et tilstrækkeligt skatteprovenu til at finansiere sognekassernes budgetterede udgifter.

 

Kirkeskatteprocenten har været 0,85 pct. i perioden fra 2010 til og med 2016 og 0,80 pct. i 2017 og frem.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr. 331 af 29. marts 2014.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 

1. at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at kirkeskatten for 2020 fastsættes til 0,80 pct.

 

Historik

 Økonomiudvalget, 5. november 2019, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

 

(Å, F) undlod.

 

(Ø) kunne ikke tiltræde.

 

 

 

Beslutning

Man stemte om indstillingen

 

For stemte 14 (A, V, C, O)

Imod stemte 2 (Ø)

Undlod 5 (F, Å, B, Allan Høyer O)

 

Indstillingen var godkendt.

 

 

Tilbage til toppen

5. ØU/KB - Forslag om stiftelse af fælleskommunalt interessentskab til varetagelse af affaldsindsamling

Anledning

Der skal træffes beslutning om at stifte et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60 på affaldsindsamlingsområdet

Sagsfremstilling

Sagen beskriver to mulige løsninger, der kan sikre forsyningssikkerheden som følge af, at den nuværende renovatør på kontrakten ”Indsamling af affald på tværs” har vist sig at være en usikker samarbejdspartner.

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at stifte et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60 samt erhverver de nødvendige aktiver til udførelse af opgaven via et, af den fungerende renovatør, udskilt datterselskab (A/S). 

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner indgik i 2015 en fælleskommunal aftale med Vestforbrænding om indsamling af affald på tværs af kommunegrænser.

Den 25. marts 2019 opsagde renovatøren kontrakten med Vestforbrænding med den begrundelse, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak renovatøren opsigelsen tilbage, hvilket skabte tvivl om, hvorvidt renovatøren fremadrettet var en pålidelig leverandør.

Vestforbrænding vurderede i forsommeren 2019, at der ikke var andre renovatører på markedet, som havde den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler til at løse opgaven, hvorfor der ved et genudbud af opgaven ikke ville være reel konkurrence.

På baggrund heraf bad Økonomiudvalgene i de fem kommuner i august 2019 administrationerne om at undersøge mulige løsninger til at sikre forsyningssikkerheden. En af løsningen skulle være muligheden for at hjemtage opgaven midlertidigt i regi af et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens §60.

Administrationen har udarbejdet to løsningsforslag: 

Løsning 1: Nyt udbud

Forudsat, at kontrakten med den nuværende renovatør bringes til ophør ved gensidig aftale mellem partnerne, er det muligt at bede Vestforbrænding udbyde opgaven på ny.

I tilfælde af aftale om tidligere ophør vil Vestforbrænding ikke kunne rejse krav om erstatning for uberettiget opsigelse. Vestforbrænding kan dog forsøge at forhandle en kompensation som erstatning for, at kontrakterne er bragt til ophør tidligere end det forudsatte i kontrakterne.

Et udbud kan gennemføres inden for tre måneder. I den periode er der risiko for, at den nuværende renovatør opsiger aftalen igen.  

Resultatet af et nyt udbud afhænger af de krav og konkurrenceparametre (tildelingskriterier), der opstilles og feltet af tilbudsgivere. Hvis tilbudsgiverne ikke har den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler, vil dette påvirke miljøet negativt, da affald sorteret i overensstemmelse med de besluttede sorteringsordninger i de fem kommuner ikke kan holdes adskilt under kørslen og efterfølgende genanvendes.

Administrationen forventer desuden, at såfremt sorteret affald ikke kan holdes adskilt under kørslen og efterfølgende genanvendes som følge af manglende to-kammerbiler hos en evt. ny renovatør, vil dette forvirre og frustrere borgerne.

Da den nuværende renovatør har haft et underskud på aftalen må det forventes, at priserne ved et nyt udbud vil være højere end i dag, hvor ved renovationstaksterne vil stige. Administrationen har beregnet, at taksterne ved et nyt udbud vil stige med mellem 225 kr. og op til 775 kr. pr. år pr. husstand afhængigt af løsning. Såfremt der blandt tilbudsgiverne er den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler, vil en løsning som i dag med brug af to-kammer biler medføre en takststigning på ca. 300 kr. pr. år pr. husstand.  

Løsning nr. 2: Stiftelse af §60 selskab og køb af A/S

Løsning nr. 2 indebærer, at der oprettes et interessentskab, der erhverver et af renovatøren udskilt datterselskab, som består af kontrakterne om Indsamling på tværs med Vestforbrænding med tilhørende materiel og mandskab mv.

Administrationen har forhandlet med den nuværende renovatør om erhvervelse af materiel og kontrakter og er blevet enige om en pris, som afspejler vognparken og kontrakternes samlede værdi. De medarbejdere, som er allokeret til opgaven ved den fungerende renovatør, medgår ved udskillelse og køb af A/S og vil således opleve et ejerskifte, om end deres ansættelsesforhold og arbejdsopgave ikke ændres.  

Køb af kontrakter og materiel samt udgifter til etablering af selskab og drift vil medføre en takststigning på ca. 200 kr. pr. år pr. husstand.  

Stiftelse af et § 60 selskab (I/S) og køb af A/S er en midlertidig løsning på et akut problem. Interessentskabets fremtid og kommunernes ønsker om håndtering af affaldsindsamlingsopgaven efter kontraktudløb i maj 2021 skal derfor drøftes i bestyrelsen og besluttes politisk i de fem kommuner i første halvår af 2020.

Løsningen kræver kommunalbestyrelsens beslutning om optagelse af lån i Kommune Kredit på samlet op til 30 mio. kr., hvor kommunens andel udgør 15,46 pct., svarende til 4.638 mio. kr. samt påtagelse af garantiforpligtelse over for Kommune Kredit for samme beløb. Lånet optages med en løbetid på 8 år og med fast rente.

Det vurderes samlet set, at stiftelse af et §60 selskab (I/S) og køb af A/S er den bedste løsning til at sikre forsyningssikkerheden, fastholde det nuværende service- og genanvendelsesniveau samt begrænse takststigningen for borgerne.

Kommunalbestyrelserne orienteres om sagens fremdrift i december 2019.

Økonomi

Løsning 1 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på 225-775 kr. årligt pr. husstand; og 300 kr. årligt pr. husstand hvis der blandt tilbudsgiverne bydes med en løsning ved brug af samme antal to-kammerbiler som i dag.

Løsning 2 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på ca. 200 kr. årligt pr. husstand.

Ved løsning 2 fastsættes købesummen for A/S under hensyn til den faktiske værdi af vognparken mv., modregnet det forventede driftstab på kontrakter i den resterende del af kontraktperioden.

Denne ”rabat” tilfalder § 60-selskabet og bruges til at dække noget af driftstabet i den resterende periode. Dette medfører, at løsning 2, trods merudgifter til etablering og drift, vil medføre en lavere takststigning end løsning 1.

Det bemærkes, at der ved løsning 2 er en potentiel større, økonomisk risiko, for uforudsete udgifter til reparation eller indkøb af nye biler samt risiko for tab af værdi i forbindelse med evt. videresalg efter kontraktperiodens udløb.

Kommunikation

Bilag 2 er lukket, da det vedrører medarbejderforhold

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller, I forhold til forberedelsen af stiftelse af I/S:

 1. at direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, gives bemyndigelse til at færdiggøre de igangværende forhandlinger med renovatøren,
 2. at borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at vedtage forretningsorden, plan for møderne samt ansættelse af direktør for I/S,
 3. at direktør direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, gives fuldmagt til at underskrive lejeaftale på en af direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse udvalgt lokation og senere overdrage lejeaftalen til A/S,
 4. at det godkendes, at I/S navngives ”Indsamling på tværs I/S”

I forhold til stiftelse af I/S:

 1. at det selskabsretlige grundlag for I/S (udkast til ejerstrategi og vedtægter) godkendes
 2. at borgmesteren gives bemyndigelse til at stifte et interessentskab (I/S), der vil forestå indsamling af affald i de fem kommuner via køb af aktieposten i det af renovatøren udskilte datterselskab, Ressourceindsamling A/S og underskrive vedtægterne for dette,
 3. at borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen i I/S og Borgmesteren bemyndiges til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S,
 4. at direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, gives bemyndigelse til at foretage eventuel nødvendig opdatering af de selskabsretlige dokumenter.

I forhold til køb af A/S:

 1. at optagelse af lån til finansiering af biler på op til 30 mio. kr. samt udstedelse af garanti på et tilsvarende beløb godkendes. For Albertslund Kommune op til 4.638.000 kr.
 2. at borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til køb af aktieposten i A/S,
 3. at borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at indstille Borgmesteren som medlem af bestyrelse for A/S,
 4. at borgmesteren som medlem af bestyrelsen i A/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at ansætte en direktør i A/S.
 5. at A/S navngives ”Ressourceindsamling A/S”.

Historik

 Økonomiudvalget, 5. november 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen idet:

Indstillingens punkt 3 formuleres således: at Direktøren For By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse bemyndiges til at indgå en lejeaftale vedrørende arealerne ved Farverland i Albertslund.

Indstillingens punkt 7 formuleres således: at Borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen i I/S og at Kommunalbestyrelsen bemyndiges til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S.

 

(V) kunne ikke tiltræde

 

(O) undlod

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Godkendte indstillingen.

 

(V, O) kunne ikke godkende.

Bilag

1 Beslutningsgrundlag.pdf Beslutningsgrundlag.pdf
2 Bilag 1 - Oversigt over kontraktforhold med Vestforbrænding.pdf Bilag 1 - Oversigt over kontraktforhold med Vestforbrænding.pdf
3 Bilag 3 - Ejerstrategi for IS.pdf Bilag 3 - Ejerstrategi for IS.pdf
4 Bilag 4 - Vedtægter, revideret 23.10.2019.pdf Bilag 4 - Vedtægter, revideret 23.10.2019.pdf
5 Bilag 5 - Forretningsorden.pdf Bilag 5 - Forretningsorden.pdf
6 Bilag 6 - Plan for møder i bestyrelsen.pdf Bilag 6 - Plan for møder i bestyrelsen.pdf
7 Bilag 7 - Vurdering af flådepark.pdf Bilag 7 - Vurdering af flådepark.pdf
8 Bilag 8 - Notat om udtræde, revideret 25.10.2019 Bilag 8 - Notat om udtræde, revideret 25.10.2019
Tilbage til toppen