Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 19. august 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: G4S, Roskildevej 157

Indkaldelse :

  • Formand Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Dogan Polat (A)
  • Tina Christiansen (A)
  • Danni Olsen (O)
  • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Besøg hos G4S
2. EBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Erhvervsstrategi 2019 - 2024
3. EBU - Orientering fra formanden
4. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
5. EBU - Eventuelt

1. Tema - Besøg hos G4S

Anledning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at holde udvalgsmøder på virksomheder i Albertslund. Dette udvalgsmøde holdes hos G4S, Roskildevej 157, 2620 Albertslund

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet starter ved hovedindgangen/reception, og G4S vil gerne være vært og tilbyder forplejning i forbindelse med besøget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at besøget tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen

2. EBU/ØU/KB - Endelig vedtagelse af Erhvervsstrategi 2019 - 2024

Anledning

Kommunalbestyrelsen skal vedtage Erhvervsstrategi 2019-2024 efter endt høring.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at en ny Erhvervsstrategi skal styrke kommunes indsats overfor erhvervslivet. Erhvervsstrategien har været til høring hos de lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsinteresseorganisationer. Som supplement til høringssvarene, er der foretaget telefoninterviews med de virksomheder, som deltog i workshop om erhvervsstrategi i oktober 2018. Høringssvarene og opsamlingen på telefoninterviews er vedlagt som bilag. 

Strategien tager afsæt i en visionen: "Albertslund er mulighedernes by for erhvervslivet - centralt placeret i Greater Copenhagen."
Der indgår tre strategiske indsatsspor, med hver sine mål, indsatser og målepunkter:  

Indsatsspor 1: Vi sikrer gode vilkår for nuværende og fremtidige virksomheder.  

Indsatsspor 2: Vi bidrager til vækst, iværksætteri og bæredygtig erhvervsudvikling lokalt og i Greater Copenhagen.  

Indsatsspor 3: Vi bidrager til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og beskæftigelse til byens borgere.

I strategien lægges der stor vægt på at styrke kommunes opsøgende indsatser overfor erhvervslivet, og kommunen arbejder fortsat på at udvikle erhvervsfremmende aktiviteter. Det gælder blandt andet arrangementer og events, som kvartalsvise Morgenbriefings for virksomheder. Strategiens indsatser indebærer også, at der bliver etableret et Fast Track i sagsbehandlingen inden for miljø, trafik og byggesager.

Der er lagt vægt på at styrke kommunens opsøgende indsatser overfor erhvervslivet generelt. Det gælder bl.a. arrangementer, kommunikation og events samt forsøg med Business Improvement Districts, der er et nyt tiltag, som kan styrke udviklingen af attraktive erhvervsområder. Her er der helt konkret opstart af to BID’s i 2019, et i Hersted Industripark og et i Værkstedskvarteret. Forvaltningen vurderer, at de udfordringer som interviews med virksomhederne rejser, kan håndteres i regi af de BID’s som oprettes. 

I erhvervsstrategi 2019 - 2024 indgår også en række fakta om erhvervslivet i Albertslund. De er baseret på en rapport fra december 2018 udarbejdet af konsulenthuset Iris Group (rapporten er vedlagt som bilag).  

Hovedlinjerne i erhvervsstrategien er blevet fremlagt for de virksomheder, der valgte at deltage på Albertslund Kommunes morgenbrief mandag den 4. marts og for Kommunalbestyrelsen på temadrøftelse den 12. marts.   

Høringssvaret fra Dansk Erhverv peger på, at antallet af beskæftigede i servicesektoren er stigende, og detailhandlen er under pres af den stigende nethandel. Kommunen kan derfor overveje at fokusere på bestemte brancher, fx. engros- eller detailhandel for at fastholde og udvikle det lokale erhvervsliv. Danske Erhverv peger endvidere på, at FN's verdensmål med fordel kan være en del af en erhvervsstrategi. Forvaltningen arbejder med FN's verdensmål i forbindelse med byudviklingen i Albertslund og i masterplanen for Hersted Industripark. Forvaltningen foreslår derfor, at der i forbindelse med første evaluering af strategien, ses på hvordan verdensmålene kan indarbejdes. Sidst peger Danske Erhverv på, at der med fordel kan arbejdes med måltal for erhvervsservice. Forvaltningen vil gå i dialog med Danske Erhverv om hvilke serviceydelser, der kan være mest hensigtsmæssige at måle på.

 

Dansk Industri henstiller til, at der i udvikling af Hersted Industripark tages højde for- og hensyn til virksomhederne langs med letbanen ikke stilles dårligere. Forvaltningen er opmærksom på problematikken og har dialog med ejerlauget i Hersted Industripark om dette.

 

Danske Byggeri gør i sit høringssvar opmærksom på, at det er vigtigt at anvende AB18-komplekset uden fravigelser i forbindelse med udbud. Forvaltningen fremlægger en sag herom i efteråret 2019.

 

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i strategien.

 

Siden strategien er sendt i høring er der lavet en ændring i strategien (strategiens side 26, punkt 2), idet talentspejderprogrammet er nedlagt og erstattet af et adoptionsforløb for skoleklasser.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at Erhvervsstrategi 2019 - 2024 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes opsamlingsnotat på høringssvarene til den videre behandling.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Erhvervsstrategi 2019 - 2024 19-06-2019 Erhvervsstrategi 2019 - 2024 19-06-2019
2 Opsamling på interviews om ny erhvervsstrategi Opsamling på interviews om ny erhvervsstrategi
3 Albertslund Kommune høringssvar fra DE Albertslund Kommune høringssvar fra DE
4 Høringssvar til Erhvervsstrategi 2019 - 2014 - Dansk Industri Høringssvar til Erhvervsstrategi 2019 - 2014 - Dansk Industri
5 Erhvervspolitik Albertslund - endeligt høringssvar-2649559.2.0.pdf Erhvervspolitik Albertslund - endeligt høringssvar-2649559.2.0.pdf
6 Albertslund Kommune - Samlet leverance.pdf Albertslund Kommune - Samlet leverance.pdf
Tilbage til toppen

3. EBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalgsmødet i september forventes aflyst og mødet i oktober afholdes på rådhuset.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen

4. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Indsatser for at øge kendskab til socialt frikort.

B. Status på rettidighed.

C. Månedlige nøgletal.

D. Henvendelser fra virksomheder.  

E. Puljebeskrivelse "Kommuner kan få støtte til styrket indsats for at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse".

F. Dansk Byggeri - Kommunernes Erhvervsvenlighed, 2019.

G. Aktiviteter på erhvervsområdet.

H. Spørgsmål samt svar til kommunalbestyrelsesmedlem Lars Gravgaard Hansen (C) om mentorer.

I. Projekt "Flere skal med".

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

a) det undersøges om forvaltningen må forhåndsvisitere til ordningen,

c) der forventes temamøde til november og

d) orienteringen udarbejdes hvert kvartal.

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.  

Bilag

1 A. Indsatser for at øge kendskab til socialt frikort A. Indsatser for at øge kendskab til socialt frikort
2 F. Infoark socialt frikort F. Infoark socialt frikort
3 B. Status på rettidighed juli 2019 B. Status på rettidighed juli 2019
4 C. EBU statistik juli 2019 C. EBU statistik juli 2019
5 mdk_25-06-2019_09-15-47.pdf mdk_25-06-2019_09-15-47.pdf
6 E. Puljebeskrivelse E. Puljebeskrivelse
7 F. Dansk Byggeri - Kommunernes Erhvervsvenlighed 2019 F. Dansk Byggeri - Kommunernes Erhvervsvenlighed 2019
8 F. Kommunerne og erhvervslivet, samlet undersøgelse F. Kommunerne og erhvervslivet, samlet undersøgelse
9 F. Kommunerne og erhvervslivet, resultater for Albertslund F. Kommunerne og erhvervslivet, resultater for Albertslund
10 F. Kommunerne og erhvervslivet, teknisk baggrundsnotat F. Kommunerne og erhvervslivet, teknisk baggrundsnotat
11 G. Aktiviteter på erhvervsområdet, august 2019 G. Aktiviteter på erhvervsområdet, august 2019
12 H. Fokusrevision 2018 - Mentorstøtte H. Fokusrevision 2018 - Mentorstøtte
13 H. Fokusrevision om mentorstøtte H. Fokusrevision om mentorstøtte
14 H. Indberetning til defgonet, mentorstøtte 2 H. Indberetning til defgonet, mentorstøtte 2
15 Notat til EBU om flere skal med Notat til EBU om flere skal med
16 Udkast. Brev til borgmestre med mindre end 20 borgere i gruppe 2.pdf Udkast. Brev til borgmestre med mindre end 20 borgere i gruppe 2.pdf
17 Bilag 1 - Midtvejsevaluering FSM Marts 2019.pdf Bilag 1 - Midtvejsevaluering FSM Marts 2019.pdf
18 Bilag 2 - Kvartalsanalyse af gruppe 2 i Flere skal med.pdf Bilag 2 - Kvartalsanalyse af gruppe 2 i Flere skal med.pdf
19 Kommentarer fra Udsatterådet Kommentarer fra Udsatterådet
Tilbage til toppen

5. EBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen