Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Tirsdag den 04. juni 2019

Tid: Kl. 19:00

Sted: 915

Indkaldelse :

 • Formand Marianne Burchall (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Brian Palmund (V)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Ny børne- og ungepolitik
2. BSU/ØU/KB - Lukning af daginstitutionen Rosenly
3. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

1. Tema - Ny børne- og ungepolitik

Anledning

Temadrøftelse om ny børne- og ungepolitik.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har på nuværende tidspunkt en Børn- & Ungepolitik fra 2006 samt en sammenhængende børnepolitik fra 2011. Begge politikker ønskes opdateret og revideret, så de er svarende til Albertslund i dag og det Albertslund, man ønsker for børn og unge i fremtiden.

Børne- & Skoleudvalget drøftede senest ny børne- og ungepolitik og den sammenhængende børnepolitik på deres møde den 10. april. Her blev det besluttet, at der skulle afholdes endnu en temadrøftelse i udvalget med fokus på den nye børne- og ungepolitik.

 

Til denne temadrøftelse er planlagt en proces, hvor Børne- og Skoleudvalget skal drøfte indholdet af den nye børne- og ungepolitik.   

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter indholdet af ny børne- og ungepolitik.

Beslutning

Udsatte sagen. 

Dogan Polat (A), Danni Olsen (O) og Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Børne og ungepolitik Børne og ungepolitik
2 Sammenhaengende-boernepolitik-Maj-2011 Sammenhaengende-boernepolitik-Maj-2011
Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Lukning af daginstitutionen Rosenly

Anledning

Som følge af overgrebssagen i Rosenly har der været arbejdet målrettet på at få styrket samarbejdet og det pædagogiske miljø børn indgår i. Det nuværende pædagogiske miljø for børnene i Rosenly vurderes ikke at støtte børns udvikling, læring og trivsel tilstrækkeligt. Lederen stopper efter et år, fordi hun vurderer, at det ikke er muligt at udvikle institutionen i den ønskede retning.

Sagsfremstilling

På baggrund af en vurdering af de handleplaner, der har været igangsat siden 2017 og på baggrund af vurderinger fra nuværende leder, fra ekstern konsulent, fra internt tilsyn og fra PPR, så er konklusionen, at det ikke er lykkes at skabe tilstrækkelig kvalitet for de børn, der går i Rosenly. Det vurderes ikke, at kunne lykkes i de nuværende rammer.

 

Der er en dominerede kultur i Rosenly, der ikke støtter organiseringen af en pædagogisk udviklende hverdag for børnene. Der er ikke i tilstrækkelig grad opmærksomhed på børnenes behov. Det vurderes, at der er for lidt nærvær, for meget konflikt og for stor utryghed blandt børnegruppen. Herudover er der et meget højt sygefravær blandt personalet.

 

Direktørområdet vurderer, at børn og personale har brug for at blive rammet ind i en sund professionel kultur i andre af kommunens dagtilbud.

 

Historik 

Marts 2017

Ledelsen blev fritaget for tjeneste, en leder udlånt fra andet dagtilbud varetog ledelsen.

KL undersøgelsen blev bestilt. Heri fremkommer det, at der har en været mangelfuld ledelse og tale om et dagtilbud, der ikke bar præg af særlig høj faglighed.

Børn og forældre støttes i form af støtte og vejledning fra PPR og Familiehus. Institutionen støttes med af ekstra vikarer.

 

August 2017

Ny midlertidig leder blev konstitueret.

 

November 2017

Pædagogisk tilsyn.

 

Januar 2018

Fast souschef ansættes.

 

Maj 2018

Fast leder ansættes og arbejdet med kulturændring og styrket pædagogisk kvalitet blev derefter igangsat. Med inddragelse af bestyrelsen.

 

September 2018

Procesplan vedrørende samarbejdsvanskeligheder mellem medarbejdere og ledelse udarbejdes af Afdelingen for dagtilbud, denne omfatter bl.a. faglig hjælp til personalemøder med fokus på styrket samarbejde og faglighed. Dialoger om mødeplaner og analyse af timesammensætning. Dialoger om TRIO opgaver.

 

September 2018/januar 2019

Ekstern observation af pædagogisk kvalitet.

 

November 2018

Ekstraordinært pædagogisk tilsyn over tre dage.

 

Januar 2019

Sprogpædagogen arbejder i Rosenly for at styrke det pædagogiske læringsmiljø, herunder sprog.

  

De interne og eksterne vurderinger af det pædagogiske miljø for børn i Rosenly peger på, at det pædagogiske miljø ikke i tilstrækkelig grad er forbedret. Rosenly bærer præg af en kultur, hvor der generelt er for lidt fokus på at være opsøgende og indlevende i forhold til børnegruppen samlet set. Fagligheden, engagementet og efterlevelse af aftaler er ikke blevet ændret i tilstrækkelig grad. Børne- og læringsmiljøet vurderes ikke at være udviklingsstøttende i den grad børnene og deres familier har krav på.

 

På den baggrund anbefaler direktørområdet, at Rosenly lukkes senest pr. den 1. oktober 2019, og at børn tilbydes plads i en af kommunens andre dagtilbud. Der udarbejdes principper for fordeling af pladser ved Afdelingen for Dagtilbud. Det efterstræbes at imødekomme forældreønsker, og at børn flyttes i mindre grupper. Principper vedlagt som bilag.   

 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 29. maj 2019

Til sagen er tilføjet en opdateret tids- og procesplan.

 

Der er ved høringsfristen modtaget 10 høringssvar. Der er modtaget høringssvar fra forældre, MED-udvalg, forældrebestyrelsen samt ledelsen i institutionen. Et resume af høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Flere høringssvar fra forældre giver udtryk for frustration og undren, hvilket har givet anledning til en række konkrete spørgsmål fra flere forældre til bl.a. opfølgning, grundlag og proces. Disse spørgsmål vil blive samlet besvaret og tilført sagen til Økonomiudvalget d. 11. juni. Ligeledes vil forældrene få tilsendt deres svar i den forbindelse.

 

Ledelsen i Rosenly påtaler, at kulturen i institutionen ikke medvirker til at sikre, at børnene ses tilstrækkeligt. PPR er i gang med arbejdet i institutionen, jf. vedhæftede tidsplan.

 

MED-udvalget giver udtryk for mangelfuld ledelse, samt at personalet i Rosenly oplever, at kvaliteten har været stigende det sidste halve år.

 

Forældrebestyrelsen mener overordnet set, at Albertslund Kommune har svigtet sin egen vision om at være en kommune for børnene. Ydermere udtrykkes undren og kritik overfor den manglende information i forbindelse med pædagogisk tilsyn, og indstiller til at dette styrkes. 

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd foreslår, at budgettet fra Rosenly i 2019 overføres til de institutioner, der modtager børn fra Rosenly til personale og til støtte og hjælp ved modtagelsen af de nye børn. Dertil fastholder Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd den tidligere indstilling på baggrund af det tidligere fremlagte baggrundsnotat.

Personalekonsekvenser

Medarbejdere overflyttes til kommunens andre dagtilbud. Det vurderes, at medarbejderne i et andet dagtilbud med en stærkere faglighed kan indgå i positive samarbejdsrelationer og en pædagogisk givende hverdag.  

Kommunikation

Sagen sendes i høring fra den 8. maj 2019 og frem til den 29. maj 2019 kl. 9.00 i MED-udvalg, forældrebestyrelse og BUPL. Mens sagen behandles er der lukket for indskrivning i Rosenly. 

Høringssvar fra forældre er lukkede til der er foretaget en juridisk vurdering med henblik på overholdelse af persondataforordningen.

 

Den 6. juni

Ikke alle forældre har givet skriftligt tilsagn, hvorfor nogle høringssvar fortsat er lukkede.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at sagen sendes i høring fra den 8. maj 2019 og til den 29. maj 2019 kl. 9.00,
 2. at Rosenly lukkes senest den 1. oktober 2019,
 3. at tids- og procesplanen godkendes og
 4. at forældre, der har børn i Rosenly, kan overflyttes uden at de nuværende visitationskriterier følges, og der er mulighed for merindskrivning i begrænset omfang i de nærliggende dagtilbud.

 

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling yderligere indstillingspunkt,

5. at budgettet fra Rosenly i 2019 overføres til de institutioner, der modtager børn fra Rosenly til personale og til støtte og hjælp ved modtagelsen af de nye børn.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2019, pkt. 1:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Mehmet Kücükakin (F) undlod at stemme.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.


Økonomiudvalget, 7. maj 2019, pkt. 1:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

Leif Pedersen (F) undlod at stemme.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen. 

Dogan Polat (A), Danni Olsen (O) og Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Uddybende notat Uddybende notat
2 Principper for flytning til andre dagtilbud Principper for flytning til andre dagtilbud
3 Svar på spørgsmål fra KB møde 14.5.2019 Svar på spørgsmål fra KB møde 14.5.2019
4 Resume af høringssvar Resume af høringssvar
5 Ledelsen i Rosenly Ledelsen i Rosenly
6 Tim & Louise Bruun Tim & Louise Bruun
7 Janus Bryndum Janus Bryndum
8 4 forældrepar 4 forældrepar
9 Filipe Hansen & Christina Christensen Filipe Hansen & Christina Christensen
10 Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen
11 MED udvalg MED udvalg
12 Informationer til forældre vedr. mulig lukning af Rosenly Informationer til forældre vedr. mulig lukning af Rosenly
13 Tids- og procesplan vedr. Rosenly Tids- og procesplan vedr. Rosenly
14 Høringssvar vedr. lukningen af Rosenly Høringssvar vedr. lukningen af Rosenly
15 Kommentar Kommentar
Tilbage til toppen

3. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Status på handleplan for Familieafsnittet.

B. Status på samarbejde med Forældrenetværk.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen. 

Dogan Polat (A), Danni Olsen (O) og Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 A. Status på Leveranceplan juni 2019 A. Status på Leveranceplan juni 2019
2 A. Leveranceplan status juni 2019 A. Leveranceplan status juni 2019
3 A. Ledelsesinformation familieafsnittet 2019 april A. Ledelsesinformation familieafsnittet 2019 april
4 B.Svar på spørgsmål om Forældrenetværket B.Svar på spørgsmål om Forældrenetværket
5 B. Referat Forældrenetværk og AK d.15.5 B. Referat Forældrenetværk og AK d.15.5
Tilbage til toppen