Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: Onsdag den 21. august 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Marianne Burchall (A)
 • Dogan Polat (A)
 • Susanne Storm Lind (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Nils Jul Gjerlev (C)
 • Brian Palmund (V)
 • Danni Olsen (O)


Indholdsfortegnelse

1. BSU/ØU/KB - Evalueringsplan 'Skole for alle' og folkeskolereform
2. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektet "børn og bøger i bio" (bevilling)
3. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til fysiske forbedringer skoler 2019 (bevilling)
4. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektet "én koordinerende sagsbehandling" for børn og unge med handicap (bevilling)
5. BSU/ØU/KB - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden
6. BSU/ØU/KB - Albertslund Motorsport - fremtidigt klubtilbud
7. BSU - Orientering fra formanden
8. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
9. BSU - Eventuelt

1. BSU/ØU/KB - Evalueringsplan 'Skole for alle' og folkeskolereform

Anledning

Godkendelse af plan for evaluering af folkeskolerefomen og 'Skole for Alle'.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skal igangsættes en evaluering af folkeskolereformen og 'Skole for Alle', der inddrager lærere, pædagoger, forældre, elever, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, så Kommunalbestyrelsen får et godt grundlag for at beslutte indholdet i fremtidens skole. Skole for Alle løber til 2022.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 12. marts 2019 kommissorium for arbejdet. Der er indhentet tilbud fra tre eksterne konsulenter til at gennemføre interview, workshop og skrive evalueringsrapport. Styregruppen har valgt, at Rambøll skal gennemføre evalueringen i samarbejde med afdelingen for Skoler og Uddannelse.  

 

Den samlede evaluering samt bidrag til fremtidens skole vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde i maj 2020 og i en egentlig evalueringsrapport september 2020. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at evalueringsplanen godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvikling i skolernes brug af vikarer fremlægges til udvalgets orientering, og at formål og udbytte af brug af vikarer reflekteres i evalueringen i det omfang det er muligt.  

 

Bilag

1 Evalueringsplan Folkeskolereformen og Skole for alle Evalueringsplan Folkeskolereformen og Skole for alle
2 Kommissorium for evaluering af folkeskolereformen Kommissorium for evaluering af folkeskolereformen
Tilbage til toppen

2. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektet "børn og bøger i bio" (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler tildelt af Nordea-fonden til projektet "børn og bøger i bio".

Sagsfremstilling

Afdelingen for Skoler & Uddannelse har i et samarbejde mellem folkeskolernes pædagogiske læringscentre og folkebiblioteket søgt om midler ved Nordea-fonden til gennemførelse af et fælles projekt, "Børn og bøger i bio".  Et projekt, der på tværs af skoler og folkebibliotek vil styrke læselysten hos elever på 5. klassetrin.

 

I efteråret vil de pædagogiske læringscentre sammen med folkebiblioteket og skolernes 5. årgangs lærere og elever sætte fokus på læsningen og læselysten. Samtidig vil der være fokus på at formidle læseforståelsen via digitale book-trailere, som eleverne fremstiller. En book-trailer er et reklamespot, der skal gøre folk opmærksomme på bogen. En book-trailer er et multimodalt produkt. Det vil sige, at book-traileren bruger mange måder at udtrykke sig på. Det kan for eksempel være skrift, tale, billeder, grafik, film, animation eller lyd. Kompetencer som genrekendskab, læseforståelse, formidling og udvikling af nye multimodale produkter udvikles.

 

285 skoleelever fordelt på 13 klasser deltager i skoleåret 2019/20.

 

Målet er, at kommunens elever skal blive glade og gode læsere. Undersøgelser om børns læsning (Overblik og indblik, 2017) viser, at elevernes læsning er dalende, derfor er det vigtigt at få skabt en kultur, der øger elevernes læseglæde og lyst til læsning i fritiden.

 

Projektet vil blive afsluttet i Musikteatret, hvor alle 5. klasse elever samles til visning og kåring af de bedste book-trailere.

 

Der er ansøgt om 65.000 kr. til blandt andet indkøb af bøger. Nordea-fonden har støttet projektet med 24.000 kr.

Økonomi

Nordea-fonden har tildelt Albertslund Kommune 24.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der tillægsbevilges 24.000 kr. i 2019 til Afdelingen for Skoler & Uddannelse og
 2. at udgiften finansieres af eksterne midler fra Nordea-fonden.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Ansøgning til Nordea-fonden Ansøgning til Nordea-fonden
2 Bevillingsskema Projekt børn og bøger i bio Bevillingsskema Projekt børn og bøger i bio
Tilbage til toppen

3. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til fysiske forbedringer skoler 2019 (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler til  fysiske forbedringer på skolerne i 2019.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Skoler & Uddannelse har i 2019 en ramme på 879.000 kr. til "fysiske forbedringer på skoleområdet", som bruges til generelle forbedringer og vedligeholdelse på skolerne. Sagen omhandler et beløb svarende til 400.000 kr. fra rammen.

 

På baggrund af erfaringer i overgrebssager børn imellem og sagen i institutionen Rosenly bliver skolernes og SFO'ernes bygninger gennemgået for at sikre gode indkigsmuligheder til alle lokaler.

Gennemgangene bliver foretaget i samarbejde mellem skolernes/SFO'ernes ledelse og personale og Afdelingen for Miljø & Teknik. 

 

I første runde foretages der ændringer på Herstedøster Skole og Storagergård. Herefter gennemgås de øvrige skoler.

 

I vedlagte notat beskrives gennemgang og planlagte ændringer på Herstedøster Skole og Storagergård.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der frigives 400.000 kr. fra rammen "fysiske forbedringer af skoleområdet" til etablering af bedre indkig til lokaler i skoler og SFO'er.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Gennemgang og ændiringer HØ og Storager 2019 Gennemgang og ændiringer HØ og Storager 2019
2 Bevillingsskema fysiske forbedringer 2019 Bevillingsskema fysiske forbedringer 2019
Tilbage til toppen

4. BSU/ØU/KB - Frigivelse af midler til projektet "én koordinerende sagsbehandling" for børn og unge med handicap (bevilling)

Anledning

Frigivelse af midler tildelt af Socialstyrelsen på 2.033.020 kr. til afprøvning af en model for én koordinerende sagsbehandling for børn og unge med handicap.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje til afprøvning af én koordinerende sagsbehandling for børn og unge med handicap, som kunne søges af kommuner. Der kunne i forbindelse med projektet vælges mellem to modeller for koordinerende sagsbehandling. Social & Familie har i samarbejde med Netværkssekretariatet søgt midler til modellen ’Sammen om familien’, som ligger i forlængelse af de kompetencer og arbejdsmetoder, som i forvejen bruges i afdelingen Social & Familie. Ansøgningen er indsendt på baggrund af en anbefaling fra netværket ”Familier med sygedagpenge og børn med indsatser fra Social & Familie” som har været et netværk under udviklingsforløbet Fælles om Målet. Netværket pegede bl.a. på at børn og unge med handicap, samt disses familier, vil opleve højere kvalitet og en helhedsorienteret indsats via en koordineret sagsbehandling. Albertslund Kommune har d. 21. juni 2019 fået tilsagn om 2.033.020 kr. fra Socialstyrelsen til dette formål.

Med puljen bliver det muligt at ansætte en projektkoordinator og en sagsbehandler, samt at sikre kompetenceudvikling og ekstern ekspertise indenfor børnehandicapområdet. Sagsbehandleren ansættes med henblik på at koordinere særligt komplekse børnehandicapsager. Tilskuddet gør det muligt for sagsbehandleren at varetage 30-40 sager. Det lavere sagsantal gør det muligt at sikre en tæt kontakt til familierne i målgruppen. Projektkoordinatoren har til opgave at udvikle og implementere nye arbejdsgange og kompetencer, som muliggør en koordineret sagsbehandling efter projektperiodens udløb.

Projektet løber fra den 1. juli 2019 til 31. december 2021. Der er sat mål for, at der ved projektperiodens udløb er skabt en øget dialog med forældre til børn og unge med handicap, samt at der er skabt en mere helhedsorientet og borgerrettet indsats.

Økonomi

Der er givet en bevilling på 2.033.020 kr., som kan anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af ansøgningen. Midlerne vil blive brugt til at ansætte en projektkoordinator, en koordinerende sagsbehandler samt indhentning af ekstern ekspertise på børnehandicapområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at der tillægsbevilges 2.033.020 kr. til gennemførsel af projektet ’Sammen om familien - én koordinerende sagsbehandling’, og
 2. at udgiften finansieres af eksterne midler fra Socialstyrelsen.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 B. Ansøgning til Socialstyrelsen B. Ansøgning til Socialstyrelsen
2 Modelbeskrivelse - Sammen om familien Modelbeskrivelse - Sammen om familien
3 Tilsagnsbrev Tilsagnsbrev
4 B. Budget for ansøgning 2019-2021 B. Budget for ansøgning 2019-2021
5 Bevillingsskema Ansøgning til socialstyrelsen april 2019 - Afprøvning af modeller for én koordineren Bevillingsskema Ansøgning til socialstyrelsen april 2019 - Afprøvning af modeller for én koordineren
Tilbage til toppen

5. BSU/ØU/KB - Tilsyn og årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden

Anledning

Socialtilsyn Hovedstaden har udgivet sin årsrapport for 2018. Samtidig præsenteres rapport for Socialtilsynets besøg i Ungeboligerne på Stationstorvet i 2019.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden udgiver hvert år en årsrapport med en generel status på deres besøg og anbefalinger til området. I 2018 har Socialtilsynet aflagt 2.124 besøg i tilbud og plejefamilier og havde særligt fokus på borgerinddragelse i deres besøg.

 

Socialtilsyn Hovedstaden oplever, at der generelt set er høj kvalitet på plejefamilieområdet. I årsrapporten beskrives blandt andet plejefamiliers implementering af den ny lovgivning om voksenansvar, plejefamiliers kendskab til handleplaner og overholdelse af oplysningspligten. Ligeledes er det Socialtilsyn Hovedstadens erfaring, at der generelt set også er høj kvalitet på børne- og ungetilbud. I årsrapporten om børne- og ungetilbud samles der blandt andet op på indskrivning af børn uden for målgruppen, om forebyggelse af magtanvendelser og om forebyggelse af vold og overgreb.

 

Socialtilsyn Hovedstaden har i marts 2019 været på tilsynsbesøg på Ungeboligerne på Stationstorvet. Tilbuddet er godkendt. Socialtilsynet vurderer, at Stationstorvet ledes kompetent, og at der herigennem sikres et højt fagligt niveau, hvor de unge i høj grad trives og profiterer af at være. Stationstorvet var forholdsvis nyt på tidspunktet for Socialtilsynets besøg, men det vurderes, at tilbuddet er godt på vej og sikrer en stabil hverdag med nærværende pædagoger. I tilsynet har der været særligt fokus på opstarten af tilbuddet, på om de rette kompetencer er til stede, og om de unge trives og understøttes i på sigt at kunne flytte i egen bolig.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Socialtilsynets rapporter tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

1 Årsrapport Kort udgave Årsrapport Kort udgave
2 Årsrapport 2018 Årsrapport 2018
3 Årsrapport og tilsyn ungebolig Årsrapport og tilsyn ungebolig
4 Tilsynsrapport Ungeboligerne Tilsynsrapport Ungeboligerne
5 Status Ungeboligerne Status Ungeboligerne
Tilbage til toppen

6. BSU/ØU/KB - Albertslund Motorsport - fremtidigt klubtilbud

Anledning

Albertslund Motorsport - beslutning om klubtilbud og navn.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2018, at der arbejdes med nyt klubtilbud for Albertslund Motorsports Center, idet tilbuddet skal have samme pædagogiske værdi. 

 

AMC fungerer som kommunal fritids/ungdomsklub for unge mellem 10 og 27 år (størstedelen er mellem 10-18 år), med motorsport som pædagogisk værktøj, men med et særligt sigte rettet mod udsatte børn og unge. På AMC kan medlemmerne vælge at køre enten gokart eller motocross. Der er i dag ca. 80 medlemmer af AMC. Børnene/unge reparerer næsten alt selv på deres maskine med hjælp fra en voksen. Der er fællesspisning om aftenen flere gange om ugen. Herudover spiller de unge computerspil.

 

Ca. 40 medlemmer kører motocross

Ca. 40 medlemmer kører gokart

Ca. 16 kører elite (det svinger dog i antal)

 

AMC opbevarer i dag 10-20 private maskiner, der lever op til klubbens regler. Der kan køres på AMC tre gange om ugen i fire timer. Der er primært åbent i AMC mandag, onsdag, torsdag og lørdag. Der køres ca. halvdelen af tiden, da man kan køre en halv time og så holde pause en halv time. AMC har åbent 27 timer om ugen.

 

I efteråret 2018 blev der afholdt en workshop med brugere, forældre, medarbejdere og ledelse af AMC. Her blev det blandt andet drøftet, hvad der er vigtigt i det fremtidige klubtilbud. Der blev fremført ønske om at kunne tilbyde både klubhus, værksted og kørsel så tæt på Albertslund Kommune som muligt.

 

Fra opsamlingen fremhæves nedenstående: 

 • Det skal være muligt at dyrke motorsport. Motorsporten skal være det fælles udgangspunkt for det pædagogiske arbejde.
 • De unge vurderes at være klar til at køre el i takt med, at teknologien og sporten på området udvikles. Albertslund Kommune satser på el på hjemmebane. I en overgangsperiode på 3-6 år køres der også på benzinbaner i andre kommuner.
 • Der skal være rum - gerne grønt til at være, løbe, hoppe mv. omkring klub og værksted. Klubben er for børn og unge, der har et højt energiniveau og har brug for plads.
 • Der skal være mulighed for fællesspisning, da mad er et væsentlig samlingspunkt.
 • Der skal være mulighed for at spille computer og gerne også arbejde med teknikken i forhold til computere, telefoner etc.
 • Det kom frem, at medlemmerne i dag er mere optaget af at køre på baner end af at skrue på maskiner.

 

Ledelsen af klubtilbuddet og forvaltningen vurderer, at

 • Klubhus og værksted placeres i Albertslund Kommune.
 • Der er store pædagogiske fordele ved at have baner i umiddelbar tilknytning til klubhus og værksted. Det giver de unge mulighed for umiddelbart at afprøve om deres arbejde i værkstedet virker på banen.
 • Værkstedet er vigtigt i forhold til klubbens rolle som læringssted i både skole- og fritid.
 • Venneforeningen, som er voksne (tidligere medlemmer), der også kører på AMC’s baner og ordner egne maskiner, henvises til professionelle klubber andre steder. Det foreslås, at de frivillige fremadrettet primært består af forældre/bedsteforældre til medlemmerne.
 • Der vil ikke være mulighed for at opbevare private maskiner, det betyder, at brugere, der kører professionelt skal sørge for opbevaring og kørsel et andet sted eller tilknyttes en professionel klub. 
 • Kørsel på egen lokal bane giver gode mulighedER for pædagogisk arbejde med de unge, der har brug for støtte i udviklingen af selvforståelse i forhold til nye udfordringer og håndtering af vrede.

 

Albertslund Motorsportsklub

Det foreslås, at Albertslund Motorsport Center ændres til Albertslund Motorsport Klub (AMK) og bliver en klub for børn og unge op til 18 år, der kan lide at dyrke motorsport.

 

Klubben bliver som de øvrige klubber, opdelt i en fritidsklub, hvor der er betaling, og en ungdomsklub, som er gratis. Organisatorisk er AMK en afdeling under Klub Svanen. Bestyrelsen i Klub Svanen er ansvarlig for AMK. Der kan etableres et forældreråd på AMK.

 

Det foreslås, at AMK bliver en klub, der sportsmæssigt arbejder for bredden af børn og unge. En klub hvor børn og unge kører på klubbens køretøjer, og hvor det ikke er muligt at opbevare egne køretøjer. Herudover vil private og eller foreninger ikke kunne benytte klubhus og baner i klubbens åbningstid. Årsagen hertil er, at det giver bedre muligheder for at skabe et stærkere pædagogisk miljø for de børn og unge, der kommer på AMK. Det foreslås, at der tilknyttes baner til elcross og elgokart i Albertslund, hvis muligt. Kørsel på el giver mulighed for at dyrke motorsport i Albertslund, da det ikke støjer i samme omfang, kørsel på el passer med kommunens miljøprofil. Samtidig vurderes det, at der også kan arbejdes pædagogisk med de unge om brugen af elkøretøjer.

 

AMK skal være en klub, hvor der eksperimenteres med at køre på el-cross og el-gokart i - eller i umiddelbar nærhed af - Albertslund Kommune, og hvor al anden kørsel foregår ved at leje baner i andre kommuner. Personaleopnormering vil blive nødvendigt, idet der generelt er brug for at der er mindst to pædagogiske medarbejdere, så der både er en på klubben og en med ude og køre. Desuden er AMC i dag afhængige af frivillige for at kunne holde åbent. Frivillige forældre er stadig meget velkomne til at hjælpe i værkstedet med stævner mv., men det pædagogiske arbejde med de unge bør varetages af uddannet personale. Kørsel til andre baner sker i dag i mindre omfang, dette kan øges med en samlet opnormering på et årsværk. Der er brug for to voksne i hver bil, når unge og maskiner skal transporteres, en chauffør og en pædagogisk medarbejder, der understøtter de unges gode opførelse på turen.

 

Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvor meget tid, der kan lejes på baner i andre kommuner, og hvad prisen for dette vil blive. Afklaring kræver konkrete forhandlinger med andre kommuner. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 22. august 2019

Udtalelse fra lederen af AMC vedlagt sagen.

Økonomi

Nedenstående er et groft overslag på de estimerede omkostninger til køretøj ved etablering af nyt AMK med kørsel på el.

 

Køb af el-crossmaskiner (10 stk. á 90.000 kr.) 900.000 kr.

Køb af el-gokartmaskiner (10 stk. á 100.000kr.) 1 mio. kr.

Begge priser er ekskl. software, da denne afhænger af et konkret projekt.

Indkøb af el-maskiner kan ikke finansieres af projektet Hyldager Bakker. Der skal derfor findes en alternativ finansiering, som afsættes i budgettet.

 

Leje af ekstra trailer 20.000 kr.

Et ekstra årsværk 500.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Albertslund Motorsportscenter skifter navn til Albertslund Motorsportsklub og oprettes med fritidsklub og ungdomsklub,
 2. at minimum klubhus og værksted placeres i Albertslund Kommune,
 3. at Albertslund Motorsportsklub ikke opbevarer private maskiner og
 4. at private og foreninger ikke kan benytte klub og eventuelle baner i åbningstiden.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen, idet udvalget anbefaler, at AMC's fremtid indgår i budgetprocessen.

 

 

Bilag

1 Udtalelse fra leder af AMC/ amc fremtid Udtalelse fra leder af AMC/ amc fremtid
Tilbage til toppen

7. BSU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Opfølgning på inspirationstur til dagtilbud i andre kommuner.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der på et kommende møde drøftes et tema om fremtidige nye institutioner i Albertslund.

Tilbage til toppen

8. BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Lærerpersonale marts 2019.

B. Aula udskydes til uge 43/2019.

C. Ændringer i den sociale døgnvagt.

D. Status på samarbejde med Socialstyrelsen.

E. EU RECEPTION-projektet.

F. Sundhedsaftalen i forhold til Sundhedspleje.

G. Genopretning af skolearbejdet i Sundhedsplejen 2019-2021.

H. Partnerskab med Dit Rum.

I. Europæisk skolebørns undersøgelse 2019.

J. Hyrdebrev om undervisningen på interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

K. Vejledning om reglerne for sygeundervisning.

L. Ændringer i skolebestyrelser.

M. Normering og børnetal for dagtilbud, SFO og klub.

N. Elevtrivselsmåling 2019.

O. Ansøgning til pulje "Flere pædagoger til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

P. Mundtlig orientering om det pædagogiske tilsyn.

Q. Ledelsesinformation Familieafsnittet.

R. Økonomiopfølgning dagtilbud.

S. Antal gruppeordninger i 19/20-skoleåret.

T. Lov om obligatoriske sprogprøver og fravær i folkeskolen.

U. Nye klubbygninger; resultat af forhandling.

V. Status på handleplan for Familieafsnittet.

X. Status for lukning af daginstitution Rosenly.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

b) opstart er rykket til efter juleferien,

u) orienteringen oversendes til Økonomiudvalget,

r) der fremadrettet vedlægges et samlet overblik og

x) der planlægges en evaluering mellem udvalget og forældrerepræsentanter (bestyrelser).

Bilag

1 U. Aula udskydes til uge 43/ 2019 U. Aula udskydes til uge 43/ 2019
2 C. Kommende ændringer i den sociale døgnvagt C. Kommende ændringer i den sociale døgnvagt
3 D. Eftermåling v. Socialstyrelsen D. Eftermåling v. Socialstyrelsen
4 D. Præsentation af opfølgning på indsatsforløb D. Præsentation af opfølgning på indsatsforløb
5 A. Lærerpersonale marts 2019 A. Lærerpersonale marts 2019
6 M. Reception juni 2019 M. Reception juni 2019
7 F. Sundhedsaftalen 2015-18 F. Sundhedsaftalen 2015-18
8 BSU orienteringssag vedr. genopretning af skolearbejdet 2019-21 BSU orienteringssag vedr. genopretning af skolearbejdet 2019-21
9 H. Partnerskab med Dit Rum 2019 H. Partnerskab med Dit Rum 2019
10 I. Europæisk skolebørnsundersøgelse 2019 I. Europæisk skolebørnsundersøgelse 2019
11 J. Hyrdebrev om undervisningen J. Hyrdebrev om undervisningen
12 K. Vejledning om reglerne for sygeundervisning K. Vejledning om reglerne for sygeundervisning
13 L. Ændringer i Skolebestyrelser i skoleår 2018/2019 L. Ændringer i Skolebestyrelser i skoleår 2018/2019
14 M. Normering og børnetal for klub sfo og dagtilbud M. Normering og børnetal for klub sfo og dagtilbud
15 N. Elevtrivselsmåling 2019 N. Elevtrivselsmåling 2019
16 O. Ansøgning om puljemidler O. Ansøgning om puljemidler
17 Q. Ledelsesinformation Familieafsnittet Q. Ledelsesinformation Familieafsnittet
18 Økonomiopfølgning dagtilbuddene til BSU august-møde - 2. Kvartal 2019 Økonomiopfølgning dagtilbuddene til BSU august-møde - 2. Kvartal 2019
19 S. Gruppeordninger skoleåret 2019/2020 S. Gruppeordninger skoleåret 2019/2020
20 T. Lov nr. 278 af marts 2019 T. Lov nr. 278 af marts 2019
21 U. Nye klubbygninger – orientering om resultat af forhandling U. Nye klubbygninger – orientering om resultat af forhandling
22 V. Status - Genopretning af sager V. Status - Genopretning af sager
23 V. Afrapportering - Handleplan for Familieafsnittet - August 2019 V. Afrapportering - Handleplan for Familieafsnittet - August 2019
24 X. Rosenly status X. Rosenly status
Tilbage til toppen

9. BSU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

A) Nils Jul Gjerlev (C) spurgte til tidsplan for mødesag om skoledistrikter.

B) Kommunen har nu en privat børnepasser.

Tilbage til toppen