Gå til hovedindhold

Støj

Støj fra virksomheder skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Indhold

  Vi benytter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj ved regulering af virksomhedernes støjbelastning.

  Ekstern støj fra virksomheder

  Grænseværdierne bruges i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men også ved planlægning af områder og inden etablering af virksomheder med støjende aktiviteter.

  Der er forskellige vejledende grænseværdier afhængigt af hvad området er udlagt til, og der er forskellige grænseværdier gældende for dagperioden, aftenperioden og om natten.

  Støjgrænsen skal overholdes som et gennemsnit over et længere tidsrum. Om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten den værste halve time.

  Støjende og støvende byggearbejder ikke udført hverdage kl. 7.00 - 18.00, skal anmeldes til kommunen. Naboer skal altid orienteres.

  Støjende og støvende byggeaktiviteter kan give gener for naboer til byggeri eller nedrivning. Derfor er det vigtigt altid at orientere de omkringboende naboer om arbejdet og hvem der kan kontaktes i forhold til arbejdet.

  Hvis byggearbejdet foregår mandag til fredag i tidsrummet kl. 7.00 - 18.00, behøver du ikke søge om tilladelse hos kommunen, men du skal huske at orientere naboerne.

  Albertslund har udarbejdet forskrift for støjende og støvende aktiviteter, hvor du kan læse mere om reglerne.

  Du skal søge om dispensation, hvis du vil udføre støjende og støvende byggearbejder på andre tidspunkter. Du skal sende en mail til miljo@albertslund.dk hvor du beskriver arbejdet samt hvorfor du ønsker dispensation.

  Eksempler på støjende og støvende aktiviteter er:

  • Nedramning af spuns, pæle eller liggende
  • Etablering af sekantpæle eller jordankre
  • Skærende og slibende aktiviteter fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring
  • Anvendelse af trykluftværktøjer
  • betonnedbrydning
  • Op- og nedtagning af stilladser
  • Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
  • Til- og frakørsel af lastbiler til byggepladsen
  • Højtryksrensning
  • Sandblæsning
  • Anvendelse af lifte og mobile kraner
  • Komprimering med tromle eller pladevibrator
  • Anvendelse af kompressorer
  • Dozere, grave- og læssemaskiner
  • Samt tilsvarende støv, støj og vibrerende aktiviteter

  Støjgrænserne skal overholdes i alle punkter udendørs i det pågældende område, og altså ikke kun i nærheden af bygningerne. Det betyder, at hvis din virksomhed ligger i et erhvervsområde, men lige op til et boligområde, så skal du overholde grænseværdierne for boligområdet.

  For områder med boliger er der en yderligere vejledende støjgrænseværdi for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi. Støjgrænsen for maksimalniveauet er 15 dB højere end natgrænsen, svarende til 55 dB for område 3 og 4, og 50 dB for område 5 og 6.

  Der findes også vejledende grænseværdier, hvis din virksomhed ligger op mod en bolig eller en anden virksomhed i samme bygning. Her er der ingen mening i at sætte grænser for det udendørs støjniveau.