Gå til hovedindhold

Naturpleje

Formålet med vores naturpleje er at skabe så høj biodiversitet i vores natur og grønne arealer som muligt ved mindst mulig indblanding.

Indhold

  Principper for naturpleje

  • Eksisterende naturområder får i videst muligt omfang lov til at forvalte sig selv, men hjælpes på vej hvis de er fastholdt i en tilstand hvor biodiversiteten ikke trives.
  • Nye naturområder skabes som udgangspunkt på eksisterende, grønne arealer der kun bruges meget lidt. Efter oprettelsen plejes området skånsomt hvis det er nødvendigt, men får i videst muligt omfang lov til at udvikle sig uden indblanding.
  • Der anvendes hjemmehørende arter ved plantning og såning.

  Naturplejens praksis - plejen sker forskelligt afhængig af naturtypen:

  Søer:

  plejes ved at sørge for lys og luft, så de bliver gode levesteder for blandt andet padder og insekter der kræver lys og varme for at trives.

  Enge:

  plejes ved høslæt eller afgræsning, så andre plantearter end græsser også kan trives.

  Våde enge:

  afgræsses fra tid til anden af kvæg.

  Vandløb:

  plejes ved at plante skyggetræer og lægge sten og gydegrus i vandløbet, så fisk og den øvrige vandløbsfauna kan trives.

  Skovplantninger og busketter:

  plejes om nødvendigt ved at skabe plads og lysninger, da de fleste er for mørke og tætte. Derved udvikles en naturlig underskov hvor mange flere skovurter kan vokse, hvilket giver en lang række insekter mulighed for at søge føde og sætte deres næste generationer. Insekterne lokker desuden hurtigt flere fugle og flagermus til. Egnede træer veteraniseres, hvilket vil sige at de flækkes eller ringes (afskrabning af bark). På den måde går træet langsomt ud og bliver et velegnet levested for insekter, svampe og mosser. Er der plads i skovbeplantningen laves der et eller flere vandhuller, så også padder og vandinsekter har mulighed for at bosætte sig.

  Kæmpebjørneklo:

  bekæmpes ved at kappe skærmene og grave planterne op og fjerne dem. Får er rigtig gode til at bekæmpe kæmpebjørneklo ved græsning, men både de og geder afløses gradvist af heste og kvæg, da deres afgræsning er bedre egnet til den danske natur. Målet med afgræsning vil altid være at skabe naturlige mosaikker og at få så mange, blomstrende urter som muligt, af hensyn til insekterne.

  Du kan læse meget mere om naturpleje i vores "Naturplan 2020"

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk