Gå til hovedindhold

Screeningsafgørelse - Lokalplan 4.14 – Seniorboliger i Svanens Kvarter

Lokalplan 4.14 - Seniorboliger i Svanens Kvarter er ikke omfattet af miljøvurderingspligt

Indhold

  Albertslunds Kommunalbestyrelse har tirsdag den 21. juni 2022 igangsat planlægningsprocessen af forslag til Lokalplan 4.14 - Seniorboliger i Svanens Kvarter.

  Albertslund Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet tirsdag den 18. april 2023 at sende forslag til Lokalplan 4.14 - Seniorboliger i Svanens Kvarter med tilhørende screeningsafgørelse i offentlig høring. Forslaget var i 8 ugers høring fra torsdag den 20. april 2023 til og med søndag den 21. maj 2023.

  Albertslund Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet tirsdag den 14. november 2023 at vedtage Lokalplan 4.14 - Seniorboliger i Svanens Kvarter.

  Albertslund Syd

  Det sydlige Albertslund består dels af boligbebyggelserne, der udsprang af funktionærboliger til fængselspersonale langs Roskildevej, og af de første almene bebyggelser i kommunen.

  Størstedelen af boligerne er bygget i periode fra 1963 til 1970, hvor der var stor boligmangel i hovedstadsområdet. Den store boligudbygning i forstæderne skulle skabe sunde og lyse boliger som alternativ til de meget små og saneringsmodne boliger i København. Boligerne er dermed bygget i en tid, hvor kravene til rummelige familieboliger var mere beskedne, end de er nu.

  Boligsammensætningen er karakteriseret ved forholdsvis mange mindre boliger. Den gennemsnitlige boligstørrelse er ca. 16 m2 mindre end den gennemsnitlige boligstørrelse i det øvrige Albertslund.

  81 % af boligerne er almene, 9 % er ejerboliger og 10 % er kollegieboliger. Det betyder, at hvis man ønsker at flytte til Albertslund, og gerne vil bo tæt på Albertslund Station, kræver det, at man er skrevet op til en almen bolig. Ventetiden på gårdhavehusene er på mellem 10-30 år afhængig af boligstørrelse, og Solhusene har en ventetid på 15-20 år.

  Renoveringen af de almene boliger i det sydlige Albertslund forventes at være afsluttet i 2025.

  Planforslagets indhold

  Forslag til Lokalplan 4.14 - Seniorboliger i Svanens Kvarter omhandler området ved Gårdhusene i Syd med matrikelnummer 5bk og en del af 5bg samt 5bi Vridsløselille By, Herstedvester.

  Seniorbolig Svanens kvarter - matrikelkort


  Bygherre ønsker at opføre et seniorbofællesskab (almene familieboliger) på ca. 36 boliger med en bebyggelsesprocent på 40 og med boligstørrelser på 65 - 85 m². Se bilag for nærmere detaljer. Endelige boligstørrelser afklares i et senere forløb. De lægger op til en etagehøjde på 1 - 2 etager. Hvor der bygges i to etager, følger disse Klub Svanens højde og tagudformning for at opnå en ensartet arkitektur. Der er også ønske om at opføre et fælleshus, som bygherre forestiller sig kan bruges af både nye beboere fra seniorbofællesskabet, men også af de eksisterende boliger i området, som Bo-vest allerede administrerer.

  Boligerne er planlagt til at ligge mellem Klub Svanen og det grønne areal, der ligger vest for Hanens Kvarter. Fælleshuset er planlagt til at ligge i forlængelse af boligerne, men i det grønne område. Det er Bo-Vests håb at kunne gen-aktivere området, og de ser et stort potentiale i at opdatere de rekreative muligheder i forbindelse med det grønne areal.

  Afgørelse om forslag til Lokalplan 4.14 ikke skal miljøvurderes

  Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da planen fastlægger rammerne inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, og planen er omfattet af bilag 2, punkt 10, b):

  Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg”.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023, indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Der er for en række planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for andre planer og programmer først skal foretages en screening for at finde ud af, om planen eller projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.

  Albertslund Kommune har i henhold til Miljøvurderingsloven § 8, stk. 2 gennemført en miljøscreening:

  ”Stk. 2. Myndigheden skal gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse

  1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller

  2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet”.

  Albertslund Kommune vurdere på baggrund af denne screening og høring, at forslag til Lokalplan 4.14 – Seniorboliger ved Klub Svanen ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 3 og i forhold til lovens brede miljøbegreb jf. § 10 i miljøvurderingsloven.

  Forslag til lokalplan skal således ikke miljøvurderes, og der skal således ikke udarbejdes en egentlig miljøvurderingsrapport.

  Vurderingen er især begrundet i, at:

  • Forslag til lokalplan påvirker ikke et Natura 2000-område
  • Forslag til lokalplan er i overensstemmelse med overordnet planlægning
  • Forslag til lokalplan omhandler et mindre område på lokalt plan
  • Forslag til lokalplan udelukkende er mindre ændringer i det eksisterende gældende plangrundlag
  • Forslag til lokalplan ikke i væsentlig grad bliver påvirket af eller indvirker på omgivelserne og miljø, herunder:
   • De byarkitektoniske værdier og det udpeget kulturmiljø bliver påvirket, men projektet, som planforslaget skal muliggøre, kan begrænse påvirkningen heraf ved f.eks. at have bestemmelser omkring bebyggelsens ydre fremtræden 
   • Støj fra veje kan forebygges ved at anvende huludfyldningsreglen

  Myndighedens screeningsafgørelse efter § 10 om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af en plan eller et program, skal offentliggøres med begrundelse snarest muligt og før den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen eller programmet. Offentliggørelsen skal indeholde oplysning om, hvorvidt afgørelsen kan påklages, og fristen herfor jf. § 33 i miljøvurderingsloven.

  Høring af berørte myndigheder og parter

  Albertslund Kommune skal have udkast til screeningsafgørelse i høring hos berørte myndigheder jævnfør bekendtgørelsens § 32, stk. 3, nr. 1 før der træffes afgørelse efter § 10 og hos berørte parter jævnfør forvaltningsloven § 19 (LBK nr. 433 af 22/04/2014).

  Berørte myndigheder er blevet hørt i 14 dage fra onsdag den 21. september 2022 til og med onsdag den 5. oktober 2022.  Følgende myndigheder er blevet hørt:

  Berørte parter er blevet hørt i perioden onsdag den 9. november til og med onsdag den 23. november 2022.

  Der er ikke indkommet nogen høringssvar fra hverken berørte myndigheder eller borgere.

  Links til dokumenter

  Startredegørelse til Forslag til Lokalplan 4.14 – Seniorboliger i Svanens Kvarter:

  https://dagsordner.albertslund.dk/vis/pdf/bilag/82fa23c8-157e-4401-9608-ceae01fb8ca4/?redirectDirectlyToPdf=false

  Forslag til Lokalplan 4.14 - Seniorboliger ved Klub Svanen, Svanens Kvarter

  https://dagsordner.albertslund.dk/vis/pdf/bilag/ce4eb5bc-a5a9-42da-bebb-6a0293b7978a/?redirectDirectlyToPdf=false

  Screeningsafgørelse om ikke miljøvurderingspligt:

  Screeningsafgørelse lokalplan 4.14

  Lokalplan 4.14 - Seniorboliger ved Klub Svanen, Svanens Kvarter

   


  Kontaktoplysninger

  Plan, Byg & Miljø – Plan

  BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE
  Telefon: +45 43 68 68 68
  E-mail: plan@albertslund.dk  

  Byplanlægger for udarbejdelse af planforslaget:

  Lenette Vintersborg
  Mobil: +45 24 84 72 86
  E-mail: lenette.vintersborg@albertslund.dk