Gå til hovedindhold

Spildevandsplan

Udvikling mod et bæredygtigt vandkredsløb og for den fortsatte tilpasning til klimaforandringerne.

Indhold

  Planen sætter ligeledes rammerne for en ny måde at samarbejde på i forhold til Spildevandsforsyningsselskabet (HOFOR) og dermed for spildevandsselskabets indsatser og services i Albertslund Kommune.

  Læs Spildevandsplan 2016-2025

  Fokus i den kommende planperiode vil især være at:

  • Arbejde for at kunne opfylde målsætningerne i vandplanerne
  • Gennemføre klimatilpasningsprojekter
  • Nedbringe mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet
  • Drifte og vedligeholde regn- og spildevandsanlægget - også det på privat grund til sikring af miljøet, samfundsøkonomien, og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for god borger- og erhvervsservice
  • Fortsat optimere regnvandsafledningen i tråd med ønsket om et bæredygtigt vandkredsløb
  • Reducere rottegener

  På baggrund af miljøscreening af planen er der truffet beslutning om at en særskilt miljøvurdering ikke er nødvendig

  Tillæg til Spildevandsplan 2016-2025 - Administrationsgrundlag for regnvands- og skybrudshåndtering

  I forbindelse med byudvikling i Albertslund Kommune er der behov for at præcisere vilkårene om tilslutning, nedsivning og håndtering af regn- og skybrudsvand som tillæg til Albertslund Kommunes Spildevandsplan 2016-2025. På den måde skabes der gennemskuelige og ensartede vilkår i forbindelse med byudvikling og byomdannelse, samtidig med at kapaciteten af regnvandssystemet sikres.

  Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2025

  Haveforeningen Hersted ligger i hovedopland 4, og adskiller sig fra resten af dette opland ved pt. ikke at være kloakeret. Med tillæg til spildevandsplanen bliver Haveforeningens to matrikler udpeget som et spildevandskloakeret område, benævnt delopland 4.1. under kloakopland 4, og vil adskille sig fra det øvrige hovedopland ved ikke at være regnvandskloakeret, idet regnvand skal håndteres lokalt.