Gå til hovedindhold

Høringer & afgørelser

Når forslag til planer og strategier er i offentlige høring, er det muligt at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Og når kommunen træffer afgørelser kan der klages over beslutningen. Nederst på siden finder du aktuelle høringer og afgørelser.

Foto af mand der lytter

Indhold

  Høringer

  Offentlig høring af planer og strategier, giver offentligheden mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikres det, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen.

  Når høringsperioden er slut, vil alle indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag (høringssvar), blive vurderet og sendt til politiske behandling og godkendelse. Politikerne vil så drøfte høringsforslagene inden de vedtager en endelig plan.

  Alle kan sende et høringssvar til kommunen. Skriv gerne hvilke dele af planen dit svar drejer sig om og argumenter gerne for dit synspunkt.

  Det fremgår af annoncen, hvilken e-mail adresse du skal sende dit høringssvar til. Alternativt kan du altid sende til:

  Albertslund Kommune
  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  albertslund@albertslund.dk

  Klagemulighed

  Det fremgår altid af en afgørelse om og hvordan du kan klage.

  Du kan klage over en afgørelse vedr. en miljøgodkendelse som kommune har truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens §98.

  Du kan ligeledes klage over planer og afgørelser, der er vedtaget efter Planlovens regler samt afgørelser vedrørende miljøscreening af planforslag, jf. planlovens §58. Du kan læse mere om, hvordan du klager til Planklagenævnet i klagevejledningen over landzonetilladelser, kommuneplanlægning, lokalplaner samt miljøscreening af disse planforslag.

  Tillæg til Spildevandsplan 2016-2025 - Administrationsgrundlag for tilslutning

  I forbindelse med byudvikling i Albertslund Kommune er der behov for at præcisere vilkårene om tilslutning, nedsivning og håndtering af regn- og skybrudsvand. Derfor har Albertslund Kommune vedtaget et tillæg til spildevandsplan 2016-2025, hvor administrationsgrundlaget for tilslutning præciseres.

  Forslag til Albertslund kommuneplan 2022-2034 i offentlig høring

  Kommunalbestyrelsen har den 9. november 2021 vedtaget Forslag til kommuneplan 2022 – 2034. Forslaget er i offentlig høring i 10 uger fra den 15. november 2021 til den 24. januar 2022

  Forslag til lokalplan 2.12 Coop Byens vetslige bydel

  Kommunalbestyrelsen har d. 14. december 2021 vedtaget at sende Forslag til lokalplan 2.12 Coop Byens vestlige bydel med tilhørende miljørapport i offentlig høring

  Midlertidig tørlægning af den øverste Vandhave og en del af Kanalen

  - HOFOR skal udskifte sluseporten og har derfor fået dispensation til tørlægningen.

  Ny vandindvinding i Vestskoven

  Indkaldelse til offentlig høring og borgermøde: Miljøvurdering af ny kildeplads i Vestskoven - input til afgrænsning

  Renovering af regnvandsbassin ”Svinepytten” er ikke VVM pligtig

  - arbejdet kommer til at foregå fra februar til juni 2021.