Gå til hovedindhold

Høringer & afgørelser

Når forslag til planer og strategier er i offentlige høring, er det muligt at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Og når kommunen træffer afgørelser kan der klages over beslutningen.

Nederst på siden finder du aktuelle høringer og afgørelser.

Foto af mand der lytter

Indhold

  Høringer

  Offentlig høring af planer og strategier, giver offentligheden mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikres det, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen.

  Når høringsperioden er slut, vil alle indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag (høringssvar), blive vurderet og sendt til politiske behandling og godkendelse. Politikerne vil så drøfte høringsforslagene inden de vedtager en endelig plan.

  Alle kan sende et høringssvar til kommunen. Skriv gerne hvilke dele af planen dit svar drejer sig om og argumenter gerne for dit synspunkt.

  Det fremgår af annoncen, hvilken e-mail adresse du skal sende dit høringssvar til. Alternativt kan du altid sende til:

  Albertslund Kommune
  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  albertslund@albertslund.dk

  Klagemulighed

  Det fremgår altid af en afgørelse om og hvordan du kan klage.

  Du kan klage over en afgørelse vedr. en miljøgodkendelse som kommune har truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens §98.

  Du kan ligeledes klage over planer og afgørelser, der er vedtaget efter Planlovens regler samt afgørelser vedrørende miljøscreening af planforslag, jf. planlovens §58. Du kan læse mere om, hvordan du klager til Planklagenævnet i klagevejledningen over landzonetilladelser, kommuneplanlægning, lokalplaner samt miljøscreening af disse planforslag.

  Tilladelse til midlertidig afværgepumpning fra fem boringer, Fængselsvej 1-39

  Albertslund Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig afværgepumpning fra fem boringer (P2-P6) på matrikel 4ab og 4b., Herstedvester.

  Tilladelse til etablering af midlertidig A-boringer, Fængselsvej 1-39

  Albertslund Kommune har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til udførelse af fem midlertidige ca. 15 meter dybe boringer, der efter boringsbekendtgørelsen betragtes som A-boringer.

  Screeningafgørelse: A-boringer og afværgepumpning på Fængselsvej 1-39 er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

  Albertslund Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt med etablering af A-boringer og afværgepumpninger på Fængselsvej 1-39

  Screeningsafgørelse: Det konkret byggeprojekt Skydebanen er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

  Albertslund Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det konkret byggeprojekt på Skydebanen - Vridsløse.

  Screeningsafgørelse: Det konkret byggeprojekt Smedeland 28 er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

  Albertslund Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det konkrete byggeprojekt på Smedeland 28

  Grundvandssænkning syd for jernbanen – Vridsløselille etape V10

  Albertslund Kommune har den 4. juni 2024 modtaget fyldestgørende ansøgning om miljøvurdering af projektet på matrikel 5as, Vridsløselille By, Herstedvester.

  Høring af forslag til lokalplan 5.12 – Stationsforplads i Hersted

  Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2024 besluttet at sende Forslag til lokalplan 5.12 – Stationsforplads i Hersted med tilhørende kommuneplantillæg 4 – Stationsforpladsen i offentlig høring. Den offentlige høring er din mulighed for at komme med bemærkninger eller ændringsforslag til planen.

  Endelig vedtagelse af Rammelokalplan 5.10 Sydvangen øst og Kommuneplantillæg 3 Sydvangen øst

  Kommunalbestyrelsen har den 14. maj 2024 endeligt vedtaget Rammelokalplan 5.10 Sydvangen øst og Kommuneplantillæg 3 Sydvangen øst

  Høring af Forslag til planstrategi 2024 – Albertslund for alle

  Kommunalbestyrelsen har den 16. april 2024 vedtaget Forslag til Planstrategi 2024 – Albertslund for alle

  Screeningsafgørelse – Projekt om etablering af AMC Basecamp ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

  Albertslund Kommune har vurderet, at etablering af klubtilbuddet AMC Basecamp, Damgårdsvej 4 og 10, med tilhørende værksted, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Du kan klage over kommunens afgørelse frem til den 24. april 2024

  Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet

  Vandløbsmyndigheden i Albertslund Kommune har den 13. juni 2023 truffet afgørelse om at Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet træder i kraft d. 28. august 2023.