Gå til hovedindhold

Høringer & afgørelser

Når forslag til planer og strategier er i offentlige høring, er det muligt at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Og når kommunen træffer afgørelser kan der klages over beslutningen. Nederst på siden finder du aktuelle høringer og afgørelser.

Foto af mand der lytter

Indhold

  Høringer

  Offentlig høring af planer og strategier, giver offentligheden mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikres det, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen.

  Når høringsperioden er slut, vil alle indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag (høringssvar), blive vurderet og sendt til politiske behandling og godkendelse. Politikerne vil så drøfte høringsforslagene inden de vedtager en endelig plan.

  Alle kan sende et høringssvar til kommunen. Skriv gerne hvilke dele af planen dit svar drejer sig om og argumenter gerne for dit synspunkt.

  Det fremgår af annoncen, hvilken e-mail adresse du skal sende dit høringssvar til. Alternativt kan du altid sende til:

  Albertslund Kommune
  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  albertslund@albertslund.dk

  Klagemulighed

  Det fremgår altid af en afgørelse om og hvordan du kan klage.

  Du kan klage over en afgørelse vedr. en miljøgodkendelse som kommune har truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens §98.

  Du kan ligeledes klage over planer og afgørelser, der er vedtaget efter Planlovens regler samt afgørelser vedrørende miljøscreening af planforslag, jf. planlovens §58. Du kan læse mere om, hvordan du klager til Planklagenævnet i klagevejledningen over landzonetilladelser, kommuneplanlægning, lokalplaner samt miljøscreening af disse planforslag.

  Forslag til lokalplan 5.8 - boliger og erhverv på Smedeland 6 - i offentlig høring

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. december 2022 at sende forslag til Lokalplan 5.8 – Bolig og erhverv på Smedeland 6 i offentlig høring.

  Afgørelse om § 25-tilladelse (VVM) for projekt om boliger og erhverv på Smedeland 38

  Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2022 truffet afgørelse om at meddele tilladelse efter miljøvurderingsloven til byggeri på Smedeland 38

  Endelig vedtagelse af Lokalplan 5.6 – Boliger og Erhverv på Smedeland 38

  Kommunalbestyrelsen har tirsdag den 13. september 2022 vedtaget Lokalplan 5.6 – Boliger og erhverv på Smedeland 38 endeligt.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.12

  Kommunalbestyrelsen har den 28. juni 2022 vedtaget Lokalplan 2.12 Coop Byens vestlige bydel endeligt

  Endelig vedtagelse af Albertslund Kommuneplan 2022 - 2034

  Kommunalbestyrelsen har den 28. juni 2022 vedtaget Kommuneplan 2022 – 2034 endeligt