Gå til hovedindhold

Høringer & afgørelser

Når forslag til planer og strategier er i offentlige høring, er det muligt at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Og når kommunen træffer afgørelser kan der klages over beslutningen. Nederst på siden finder du aktuelle høringer og afgørelser.

Foto af mand der lytter

Indhold

  Høringer

  Offentlig høring af planer og strategier, giver offentligheden mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikres det, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen.

  Når høringsperioden er slut, vil alle indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag (høringssvar), blive vurderet og sendt til politiske behandling og godkendelse. Politikerne vil så drøfte høringsforslagene inden de vedtager en endelig plan.

  Alle kan sende et høringssvar til kommunen. Skriv gerne hvilke dele af planen dit svar drejer sig om og argumenter gerne for dit synspunkt.

  Det fremgår af annoncen, hvilken e-mail adresse du skal sende dit høringssvar til. Alternativt kan du altid sende til:

  Albertslund Kommune
  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  albertslund@albertslund.dk

  Klagemulighed

  Det fremgår altid af en afgørelse om og hvordan du kan klage.

  Du kan klage over en afgørelse vedr. en miljøgodkendelse som kommune har truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens §98.

  Du kan ligeledes klage over planer og afgørelser, der er vedtaget efter Planlovens regler samt afgørelser vedrørende miljøscreening af planforslag, jf. planlovens §58. Du kan læse mere om, hvordan du klager til Planklagenævnet i klagevejledningen over landzonetilladelser, kommuneplanlægning, lokalplaner samt miljøscreening af disse planforslag.

  Miljøgodkendelse til Trebo ApS, Herstedvang 10

  Albertslund Kommune har givet miljøgodkendelse til Trebo ApS efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Du kan klage over afgørelsen frem til 19. juni 2023.

  Høring af opdateret handleplan for grundvandsbeskyttelse

  Høring af opdateret handleplan for grundvandsbeskyttelse

  Høring af forslag til Lokalplan 5.7- Bolig og erhverv på Smedeland 28 og invitation til ”Åbent Hus”

  Kommunalbestyrelsen har den 18. april 2023 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 5.7 for bolig og erhverv på Smedeland 28 i høring.

  Screeningsafgørelse - forslag til Lokalplan 4.14 – Seniorboliger i Svanens Kvarter

  Forslag til Lokalplan 4.14 - Seniorboliger i Svanens Kvarter er ikke omfattet af miljøvurderingspligt

  Afgørelse vedr. dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3 til oprensning af sediment og afgravning af bund i regnvandsbassin B, Roskildevej, matr. 57b, og til oprensning af sediment i regnvandsbassin S, Holsbjergvej, matr. 14d.

  Der er givet dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.

  Indsamlingsordning for tekstilaffald i Albertslund

  Regulativ i høring frem til 18. maj 2023