Gå til hovedindhold

Høringer & afgørelser

Når forslag til planer og strategier er i offentlige høring, er det muligt at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Og når kommunen træffer afgørelser kan der klages over beslutningen. Nederst på siden finder du aktuelle høringer og afgørelser.

Foto af mand der lytter

Indhold

  Høringer

  Offentlig høring af planer og strategier, giver offentligheden mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikres det, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen.

  Når høringsperioden er slut, vil alle indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag (høringssvar), blive vurderet og sendt til politiske behandling og godkendelse. Politikerne vil så drøfte høringsforslagene inden de vedtager en endelig plan.

  Alle kan sende et høringssvar til kommunen. Skriv gerne hvilke dele af planen dit svar drejer sig om og argumenter gerne for dit synspunkt.

  Det fremgår af annoncen, hvilken e-mail adresse du skal sende dit høringssvar til. Alternativt kan du altid sende til:

  Albertslund Kommune
  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  albertslund@albertslund.dk

  Klagemulighed

  Det fremgår altid af en afgørelse om og hvordan du kan klage.

  Du kan klage over en afgørelse vedr. en miljøgodkendelse som kommune har truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens §98.

  Du kan ligeledes klage over planer og afgørelser, der er vedtaget efter Planlovens regler samt afgørelser vedrørende miljøscreening af planforslag, jf. planlovens §58. Du kan læse mere om, hvordan du klager til Planklagenævnet i klagevejledningen over landzonetilladelser, kommuneplanlægning, lokalplaner samt miljøscreening af disse planforslag.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan 5.7 – Boliger og erhverv på Smedeland 28

  Kommunalbestyrelsen har den 14. november 2023 vedtaget Lokalplan 5.7 – Bolig og erhverv ved Smedeland 28 endeligt.

  Endelig vedtagelse af lokalplan for seniorboliger ved Svanens Kvt.

  Kommunalbestyrelsen har tirsdag den 14. november 2023 endeligt vedtaget lokalplan for seniorboliger ved Svanens Kvt.

  Offentlig høring – Vandindvinding i Vestskoven

  Kommunalbestyrelsen har den 10.oktober 2023 godkendt, at tilladelser til ny vandindvinding i Vestskoven kan sendes i 8 ugers offentlig høring. Har du bemærkninger til projektet og til materialet, så tager vi imod dit høringssvar på miljo@albertslund.dk senest den 5.december 2023.

  Information om høringsproces og invitation til fælles borgermøde om Nyt Ringnet

  Der vil være tilpasninger af busnettet ved åbningen af Hovedstadens Letbane. I samarbejde med Brøndby, Glostrup og Vallensbæk Kommune inviterer Albertslund Kommune derfor til et fælles borgermøde om forslaget til det nye busnet, som bliver kaldt Nyt Ringnet.

  Indsamlingsordning for tekstilaffald i Albertslund

  Regulativ i høring frem til 18. maj 2023

  Screeningsafgørelse af Trafiksikkerhedsplan 2023

  Afgørelse om Trafiksikkerhedsplan 2023 ikke skal miljøvurderes

  Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet

  Vandløbsmyndigheden i Albertslund Kommune har den 13. juni 2023 truffet afgørelse om at Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet træder i kraft d. 28. august 2023.