Gå til hovedindhold

Om Familieafsnittet

På denne side kan du læse om Familieafsnittets opgaver, ydelser og arbejdsgang.

Indhold

  Det er Familieafsnittets opgave at støtte børn og unges trivsel. Det gør vi ved at undersøge den situation, som barnet/den unge befinder sig i, træffe de nødvendige beslutninger og sikre den særlige støtte, der måtte være behov for. Derudover behandler Familieafsnittet ansøgninger og bevilliger støtte til forældre, der har børn eller unge under 18 år med handicap.

  Familieafsnittet visiterer til kortvarige rådgivnings- og støtteforløb efter Servicelovens §11. Derudover træffer Familieafsnittet beslutninger efter Servicelovens kapitel 9 til og med kapitel 12.

  Kapitel 9 og 10 handler om støtte til familier, der har børn eller unge med handicap. Efter disse regler behandles ansøgninger om dækning af merudgifter som følge af handicappet og ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste til omsorgsgivere, i forbindelse med pasning af et barn med handicap i hjemmet.

  Kapitel 11 og 12 handler om børn og unge med behov for særlig støtte. Efter disse regler kan Familieafsnittet opstarte børnefaglige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger, som eksempelvis familiebehandling og kontaktpersonsstøtte, og anbringelser udenfor hjemmet.

  Sagsbehandlingen udføres af socialrådgivere og støttes af administrativt personale og juridisk bistand. Familieafsnittet har derudover tilknyttet tre plejefamiliekonsulenter.

  Familieafsnittet kan tilbyde hjælp i form af korterevarende rådgivnings- og behandlingsforløb efter Servicelovens §11. Disse forløb kan iværksættes umiddelbart og kræver ikke nærmere undersøgelser. Hvis der vurderes at være behov for en mere langvarig og grundigere indsats, så skal der først foretages en børnefaglig undersøgelse, som kan tydeliggøre behovet og omfanget af indsatsen.

  Efter en børnefaglig undersøgelse kan der iværksættes en lang række indsatser: Det kan eksempelvis være familiebehandling, kontaktperson, aflastningsordninger, praktisk pædagogisk støtte eller anbringelser uden for hjemmet.

  De fleste indsatser iværksættes kun, hvis forældre og barn/ung er interesseret i støtten. I meget sjældne tilfælde kan kommunen iværksætte indsatser uden forældrenes samtykke.

  Inden indsatsen begynder, skal der udarbejdes en handleplan, hvor sagsbehandleren sammen med forældrene og barnet/den unge fastlægger målene med indsatsen. Handleplanens mål er afgørende for, hvornår indsatsen afsluttes.

  For familier, der har børn med handicap, kan Familieafsnittet yde dækning af de merudgifter, der følger af barnets/den unges handicap. Hvis pasning i hjemmet er nødvendigt af hensyn til barnets/den unges handicap, kan der også bevilliges dækning af forældrenes tabte arbejdsfortjeneste. Derudover kan der i familier, hvor barnet er særligt krævende, bevilliges afløsning, aflastning og ledsagelse.

  En børnefaglig undersøgelse (BFU) udarbejdes altid på baggrund af en konkret bekymring for et barns/en ungs trivsel og udvikling.

  Formålet med undersøgelsen er dobbelt: dels at familien og sagsbehandleren får et fælles billede af barnets/den unges udfordringer og behov, og dels at sikre et godt beslutningsgrundlag for det videre arbejde.

  Undersøgelsen består af:
  • Oplysninger fra samtaler med barnet/den unge og forældrene
  • Beskrivelser af barnet/familien fra professionelle
  • Materiale fra tidligere forløb og indsatser
  • Analyse af det indkomne materiale
  • En faglig vurdering af barnets behov for støtte

  Ved det første møde mellem sagsbehandleren og forældrene aftales tidsforløbet, hvem der skal hentes oplysninger fra, og hvornår de efterfølgende samtaler med barnet/den unge og forældrene finder sted.
  Undervejs i forløbet drøftes de indhentede oplysninger og familiens egen forståelse af udfordringerne. Inden den børnefaglige undersøgelse afsluttes, sender sagsbehandleren den foreløbige undersøgelse til forældrene, så de kan kommentere og supplere oplysningerne.

  Når den børnefaglige undersøgelse er afsluttet, skal der tages stilling til, om der skal opstartes særlig støtte. Den hjælp, som kan bevilliges efter en børnefaglig undersøgelse, skal være egnet til at imødekomme de vanskeligheder og udfordringer, som er fundet i undersøgelsen.
  Den børnefaglige undersøgelse gennemføres i henhold til Servicelovens §50 og skal så vidt muligt afsluttes inden for fire måneder.

  Familieafsnittets handicapteam behandler ansøgninger om hjælp og støtte til forældre til børn/unge, der har handicap eller er langvarigt syge.

  Du kan læse mere om denne støtte her.

  • Barnets Lov § 86 Merudgifter: Tidsfrist 8 uger
  • Barnets Lov § 47 Tabt Arbejdsfortjeneste: Tidsfrist 8 uger
  • Barnets Lov § 136, stk. 2 Vurdering af underretninger: Tidsfrist 24 timer
  • Barnets § 20 Børnefaglig undersøgelse (BFU): Tidsfrist 4 måneder
  • Barnets Lov § 35 Ansøgning om økonomisk støtte: Tidsfrist 4 uger
  • Barnets Lov § 85 Ansøgning om hjemmetræning: Tidsfrist 6 måneder
  • Ungefaglig undersøgelse (til Ungdomskriminalitetsnævnet): Tidsfrist 3 uger