Gå til hovedindhold

Familieafsnittet

Familieafsnittets opgave er at sikre, at alle kommunens børn og unge under 18 år trives og har det godt. Vi modtager og behandler underretninger fra private og professionelle, som er bekymrede for et barn, og vi iværksætter den hjælp, der er nødvendig for at barnet kommer i god trivsel. På denne side kan du finde information om Familieafsnittets opgaver og arbejdsgang.

Indhold

  Det er Familieafsnittets opgave at støtte børn og unges trivsel. Det gør vi ved at undersøge den situation, som barnet/den unge befinder sig i, træffe de nødvendige beslutninger og sikre den særlige støtte, der måtte være behov for. Derudover behandler Familieafsnittet ansøgninger og bevilliger støtte til forældre, der har børn eller unge under 18 år med handicap.

  Familieafsnittet visiterer til kortvarige rådgivnings- og støtteforløb efter Servicelovens §11. Derudover træffer Familieafsnittet beslutninger efter Servicelovens kapitel 9 til og med kapitel 12.

  Kapitel 9 og 10 handler om støtte til familier, der har børn eller unge med handicap. Efter disse regler behandles ansøgninger om dækning af merudgifter som følge af handicappet og ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste til omsorgsgivere, i forbindelse med pasning af et barn med handicap i hjemmet.

  Kapitel 11 og 12 handler om børn og unge med behov for særlig støtte. Efter disse regler kan Familieafsnittet opstarte børnefaglige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger, som eksempelvis familiebehandling og kontaktpersonsstøtte, og anbringelser udenfor hjemmet.

  Sagsbehandlingen udføres af socialrådgivere og støttes af administrativt personale og juridisk bistand. Familieafsnittet har derudover tilknyttet tre plejefamiliekonsulenter.

  Familieafsnittet arbejder i et tæt samarbejde med barnets/den unges forældre. Når vi indkalder til en samtale, er det for at du kan bidrage til belysningen af dit barns situation, og fordi vi ønsker at vide, hvordan du forholder dig til dit barns behov, og hvad du ønsker hjælp til.

  Første gang du indkaldes til samtale, er det, fordi du har sendt en ansøgning, eller fordi der er sendt en underretning om dit barn.

  Er der tale om en ansøgning om dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller anden støtte i forbindelse med et barn/en ung med handicap, vil samtalen have fokus på at få tydeliggjort, hvordan barnets/den unges handicap viser sig i hverdagen (det vil sige funktionsniveauet), og hvilke oplysninger det er nødvendigt at indhente til den efterfølgende vurdering af, om støtten er berettiget efter Servicelovens handicapregler.

  Du kan forberede dig til denne samtale ved at overveje, hvordan du bedst giver sagsbehandleren et indblik i dit barns funktionsniveau og dagligdag. Tænk gerne over, hvor der kan indhentes materiale til at beskrive dit barns handicap. Det kunne eksempelvis være fra læger, hospitaler eller skoler.

  Er der tale om en underretning, er formålet med samtalen at få talt om den bekymring, som ligger bag underretningen. I samtalen vil vi lave en foreløbig beskrivelse af barnets/den unges situation med henblik på at vurdere, om der er behov for en indsats. Efter samtalen med dig/jer vil der blive taget stilling til, om der er behov for at opstarte en børnefaglig undersøgelse, eller om problemerne forventes at kunne løses med en mindre indsats af rådgivende karakter.
  Hvis der er tvivl om bekymringsgraden, kan du blive bedt om at give samtykke til, at kommunen indhenter den nødvendige dokumentation til brug for vurderingen.

  Du kan forberede dig til denne samtale ved at tænke over, hvorfor nogen er bekymrede for dit barns trivsel, og hvad du selv tænker om det. Det vil også være godt, hvis du på forhånd har tænkt over, om du vil give samtykke til, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse.

  Læs mere om den børnefaglige undersøgelse i afsnittet nedenfor.

  En børnefaglig undersøgelse (BFU) udarbejdes altid på baggrund af en konkret bekymring for et barns/en ungs trivsel og udvikling.

  Formålet med undersøgelsen er dobbelt: dels at familien og sagsbehandleren får et fælles billede af barnets/den unges udfordringer og behov, og dels at sikre et godt beslutningsgrundlag for det videre arbejde.

  Undersøgelsen består af:
  • Oplysninger fra samtaler med barnet/den unge og forældrene
  • Beskrivelser af barnet/familien fra professionelle
  • Materiale fra tidligere forløb og indsatser
  • Analyse af det indkomne materiale
  • En faglig vurdering af barnets behov for støtte

  Ved det første møde mellem sagsbehandleren og forældrene aftales tidsforløbet, hvem der skal hentes oplysninger fra, og hvornår de efterfølgende samtaler med barnet/den unge og forældrene finder sted.
  Undervejs i forløbet drøftes de indhentede oplysninger og familiens egen forståelse af udfordringerne. Inden den børnefaglige undersøgelse afsluttes, sender sagsbehandleren den foreløbige undersøgelse til forældrene, så de kan kommentere og supplere oplysningerne.

  Når den børnefaglige undersøgelse er afsluttet, skal der tages stilling til, om der skal opstartes særlig støtte. Den hjælp, som kan bevilliges efter en børnefaglig undersøgelse, skal være egnet til at imødekomme de vanskeligheder og udfordringer, som er fundet i undersøgelsen.
  Den børnefaglige undersøgelse gennemføres i henhold til Servicelovens §50 og skal så vidt muligt afsluttes inden for fire måneder.

  Læs mere om hvilken hjælp Familieafsnittet kan tilbyde i afsnittet nedenfor.

  Familieafsnittet kan tilbyde hjælp i form af korterevarende rådgivnings- og behandlingsforløb efter Servicelovens §11. Disse forløb kan iværksættes umiddelbart og kræver ikke nærmere undersøgelser. Hvis der vurderes at være behov for en mere langvarig og grundigere indsats, så skal der først foretages en børnefaglig undersøgelse, som kan tydeliggøre behovet og omfanget af indsatsen.
  Læs mere om den børnefaglige undersøgelse i afsnittet nedenfor.

  Efter en børnefaglig undersøgelse kan der iværksættes en lang række indsatser: Det kan eksempelvis være familiebehandling, kontaktperson, aflastningsordninger, praktisk pædagogisk støtte eller anbringelser uden for hjemmet.

  De fleste indsatser iværksættes kun, hvis forældre og barn/ung er interesseret i støtten. I meget sjældne tilfælde kan kommunen iværksætte indsatser uden forældrenes samtykke.

  Inden indsatsen begynder, skal der udarbejdes en handleplan, hvor sagsbehandleren sammen med forældrene og barnet/den unge fastlægger målene med indsatsen. Handleplanens mål er afgørende for, hvornår indsatsen afsluttes.

  For familier, der har børn med handicap, kan Familieafsnittet yde dækning af de merudgifter, der følger af barnets/den unges handicap. Hvis pasning i hjemmet er nødvendigt af hensyn til barnets/den unges handicap, kan der også bevilliges dækning af forældrenes tabte arbejdsfortjeneste. Derudover kan der i familier, hvor barnet er særligt krævende, bevilliges afløsning, aflastning og ledsagelse. Se mere om dette her (link).

  Familieafsnittets handicapteam behandler ansøgninger om hjælp og støtte til forældre til børn/unge, der har handicap eller er langvarigt syge.

  Du kan læse mere om denne støtte her (link).

  Familieafsnittet kan kontaktes via mail og telefon.

  Mail: Familieafsnittet@albertslund.dk
  Mailboksen tømmes af vores administrative medarbejder, som finder en relevant medarbejder til at svare på henvendelsen. De fleste nye henvendelser vil blive besvaret af vores modtagelse.

  Telefon: 43686486
  Vores telefon besvares hver dag fra klokken 8:30 til rådhuset lukker: mandag-tirsdag kl. 15:30, onsdag kl. 15:00, torsdag kl. 17:30 og fredag kl. 14:00.

  Når du har fået tildelt en sagsbehandler, vil du få et direkte nummer til ham/hende og vil kunne lægge besked på en telefonsvarer, hvis vedkommende er optaget og ikke kan besvare dit opkald med det samme.

  Du vil også kunne bruge sagsbehandlerens mailadresse til henvendelser, som ikke indeholder personfølsomme oplysninger. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger til kommunen, anbefaler vi, at du bruger e-boks.