Gå til hovedindhold

Årsberetning 2023 - 1. august 2022 - 31. juli 2023

-

Indhold

  Anledning

  Efter whistleblowerloven skal kommunerne en gang årligt afgive beretning for de sager, der i det forløbne år er behandlet i whistleblowerordningen - og for sin håndtering af sagerne og sin virksomhed omkring behandlingen af anmeldelser. Kommunalbestyrelsen modtager hermed årsberetning for det andet år, ordningen har været i kraft.

  Sagsfremstilling

  I lov om beskyttelse af whistleblowere (WB-loven) § 27 er det fastsat, at myndigheder mv., der er omfattet af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om virksomheden efter WB-loven. Der er tale om en ordning, som efter lovens forarbejder har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningerne. Bestemmelsen skal ses i lyset af den særlige tavshedspligtsbestemmelse i WB-loven, som indbærer, at oplysninger, der indgår i en indberetning fra en whistleblower, ikke vil være undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven. Årsberetningen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  På denne baggrund er kommunen i kraft af loven forpligtet til årligt at offentliggøre antallet af modtagne indberetninger samt at give en status på opfølgningen på de anmeldte sager. Der skal gives oplysninger om, hvor mange sager, der er afvist fra ordningen, hvor mange der er undergivet realitetsbehandling, og hvor mange politianmeldelser, der er indgivet i kraft af anmeldelser til ordningen. Endvidere skal oplyses om de overordnede temaer, der er omfattet af årets indberetninger. Det indskærpes i forarbejderne til loven, at myndigheder ved afgivelse af årsberetningen skal være særligt opmærksomme på den særlige tavshedspligtsbestemmelse i loven, og der i ligger, at beskrivelserne af de overordnede temaer for de indberetninger, som myndigheden har modtaget og fulgt op på skal udformes på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere whistlebloweren, lige som beskrivelsen ikke bør indeholde nærmere oplysninger fra de enkelte indberetninger.

  Ordningen i Albertslund Kommune

  Ordningen er oprettet den 21. august 2021 som opfølgning på en kommunalbestyrelsesbeslutning i budgettet for Budget 2021. Den 17. december samme år trådte den nationale implementering af EU-direktiv om obligatorisk oprettelse af whistleblowerordninger i kraft, og ordningen i Albertslund Kommune blev justeret og rettet til, efterhånden som bekendtgørelser og vejledninger kom på plads. Det seneste år har der ikke været ændringer i ordningen, men som praksis udvikler sig, kan der sidenhen opstå behov for yderligere justeringer.

  Albertslund Kommunes whistleblowerordning driftes af en ekstern tredjepart, advokatfirmaet Norrbom-Vinding, som via EQS Group A/S stiller en platform til rådighed for modtagelse og behandling af indberetninger i ordningen. Fra denne uafhængige platform modtages årligt en statistik til brug for årsberetningen (bilag 1). Arbejdsdelingen er således, at Norrbom-Vinding modtager og screener indberetningerne til ordningen, og foretager den indledende dialog med whistlebloweren, såfremt dette er nødvendigt for nærmere at afklare om sagen falder inden for ordningen - eller skal henvises til andre klageveje og instanser. Internt i Albertslund Kommune er ordningen forankret i HR & Jura, hvor lederen af HR & Jura sammen med to medarbejdere fungerer som kontaktled, der uafhængigt af forvaltningen i øvrigt varetager ordningen sammen med Norrbom-Vinding. Disse tre personer er undergivet særlig lovreguleret tavshedspligt om sagernes behandling og om identiteten på whistlebloweren.

  Årsberetning nr. 2 - 2022-2023

  I perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023 er der indgået fem anmeldelser til ordningen - tre i 2022 og to i 2023. De tre anmeldelser fra 2022 er alle afsluttede, idet de af Norrbom-Vinding blev screenet "uden for ordningen", og blev henvist til andre klageveje efter dialog med de whistleblowere, der i ordningen havde oprettet en særlig beskyttet postkasse - eller havde efterladt andre kontaktoplysninger. I disse sager indeholdes klager, der tidligere er behandlet af kommunen i forbindelse med andre klagesager, og som ikke hører under ordningen - men under det almindelige klagesystem, Borgerrådgiveren etc.. Klager er grundigt vejledt, i det omfang det har været muligt at kommunikere yderligere med klager, og har fået klagevejledning ift. at sagen er screenet uden for ordningen.

  Der var ingen sager, der ved afrapporteringsperioden 2021-2022 var uafsluttede, hvorfor der tilbage er de to sager fra 2023, som fortsat er under behandling (nærmere undersøgelse i WB-enheden og organisationen/ledelsessystemet). Disse to sager vil blive afrapporteret til Kommunalbestyrelsen med årsberetningen 2023-2024 i eftersommeren 2024. Den første sag (2023-1) vil kræve yderligere informationer fra whistlebloweren, og der er senest i april tilbud et møde med whistleblowerenheden. Whistlebloweren er ikke vendt tilbage på trods af kraftige og gentagende opfordringer til at tage kontakt med henblik på at supplere anmeldelsen med nærmere information. Den anden verserende sag (2023-2) er indgået i ultimo juni, og kræver nærmere undersøgelser. 

  I forhold til årsberetning nr. 1 (2021-2022) er der et fald fra 7 anmeldelser til 5 anmeldelser, og flere sager er screenet uden for ordningen (tre imod to året forinden - dog er en af dem en genfremsættelse af de samme klager, som blev screenet uden for ordningen året før). De to realitetsbehandlede sager har handlet om tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt og om påstand om grove eller gentagne overtrædelse af interne regler.

  Samarbejdet med Norrbom-Vinding er igen i år forløbet problemfrit. Whistleblowerenhedens samlede vurdering er, at ordningen fungerer tilfredsstillende.

  Økonomi

  Ordningen har kunnet afvikles inden for de bevillingsmæssige rammer, som blev afsat ved etableringen af ordningen, idet antallet af anmeldelser fortsat er lavt.

  Lovgrundlag

  Lov om beskyttelse af whistleblowere.

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller:

  1. at Kommunalbestyrelsen tager årsberetningen fra Whistleblowerordningen til efterretning.

  Beslutning

  Godkendte indstillingen.