Gå til hovedindhold

Sådan behandler vi dine oplysninger

*

Indhold

  I Albertslund Kommune behandler vi dine personoplysninger for at kunne løse vores opgaver som kommunal myndighed. En myndighedsopgave kan være, at du har ret til at modtage en ydelse efter lovgivningen eller vi skal levere en service. Den type af oplysninger vi har brug for, afhænger af hvilken type myndighedsopgave vi skal løse, men vi indsamler kun de oplysninger, vi har brug for at kunne løse opgaven.

  Formål med og lovgrundlag for behandling af dine oplysninger

  EU's databeskyttelsesforordnings art. 6 stk. 1, litra a, litra c eller litra f samt art. 9 stk. 2, litra a eller f, danner lovgrundlaget for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger. Har vi modtaget oplysninger om strafbare forhold, er vores grundlag for behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. Er der tale om dit personnummer, som vi behandler med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer, så har vi hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvor indsamler vi dine personoplysninger

  Albertslund Kommune indsamler dine personoplysninger på forskellige måder.

  Ofte vil du selv fremsende oplysningerne til Albertslund Kommune. Det kan være via brev eller mail, hvor dit navn og adresse og andre former for personoplysninger indgår. Andre måder, kan være ved at du ringer til Albertslund kommune, giver oplysningerne på et møde eller du har ansøgt noget via Albertslund Kommunes selvbetjeningsløsning på www.Albertslund.dk eller Borger.dk.

  I andre tilfælde modtager Albertslund Kommune oplysninger om dig fra andre. Det kan f.eks. ske ved at du er part i en sag, som andre har rejst (f.eks. en nabotvist i en hegnssag) eller du kan være biperson i en sag, hvor du er pårørende til den person som sagen drejer sig om.

  Albertslund Kommune kan også have brug for at indhente oplysninger fra andre myndigheder, domstole og registre. F.eks. kan Albertslund Kommune indhente oplysninger om dig fra:

  • Folkeregistret
  • SKAT
  • BBR-registret
  • Tinglysningsretten. 

  Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi indhenter om dig fra andre.

  Modtagere af dine oplysninger

  I visse tilfælde videregiver Albertslund Kommune dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.v.

  Albertslund Kommune videregiver oplysninger om dig, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedsloven regler om aktindsigt, men der kan også være tale om videregivelse af dine oplysninger til andre dele af forvaltningen for at kunne behandle din henvendelse.

  Dine rettigheder og klageadgang

  Rettigheder:
  Du har forskellige rettigheder, når Albertslund Kommune behandler dine personoplysninger:

  Du kan læse mere om dine rettigheder her(link)

  Klageadgang: 
  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Albertslund Kommune behandler dine personoplysninger på.

  Oplysningspligt i kommunens afdelinger

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Henvendelse til Albertslund Kommune

  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

  Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

  Udbud og tilbudsgivning

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det . Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens opgaver relateret til udbud og tilbudsgivning. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller e samt Tilbudsloven, Udbudsloven og i visse tilfælde EU-udbudsdirektiverne. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger jf. artikel 6. Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere: • Øvrige kommuner omfattet af udbuddet, jf. udbudsbekendtgørelsen • Klagenævnet for Udbud (kun i tilfælde af klager over udbud) Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi ikke opbevarer dine oplysninger længere end det er nødvendigt.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Løn og personaleadministration

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for løn- og personaleadministration og for at kunne håndtere alle spørgsmål relateret til ansættelse i Albertslund Kommune. I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det . Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller litra e, artikel 9, stk. 1, litra b og/eller litra g og i visse tilfælde artikel 10, jf. artikel 6, stk. 1, litra b og/eller litra e, Databeskyttelseslovens kapitel 3, samt de danske arbejdsretlige regler (tjenestemandsloven, funktionærloven, ledelsesretten og de kollektive overenskomster, arbejdsmiljøloven, mv.) Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i visse tilfælde følsomme oplysninger i form af helbredsmæssige oplysninger og/eller oplysninger om strafbare forhold. Hvis det er nødvendigt for vores personaleadministration eller for at overholde vores retlige forpligtelser kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til andre databehandlere eller dataansvarlige. Det kan f.eks. være:

  • Ved evt. kursusdeltagelse kan vi videregive dine oplysninger til kursusarrangøren.
  • Hvor vi har pligt til at videregive visse oplysninger til fagforeninger i forbindelse med f.eks. lønforhandlinger.
  • I forbindelse med lønkørsel videregives dine oplysninger til SKAT, ATP, pension, feriekonto.
  • Til politiet i forbindelse med indhentelse af straffeattester og børneattester.
  • Til vores forsikringsselskab og Arbejdsskadestyrelsen ved en arbejdsulykke.  
  • Personalesager opbevares i forskelligt tidsrum efter en medarbejders fratrædelse, alt efter om ansættelsen var som tjenestemand eller overenskomstansat. Sager vedrørende ansatte, hvis CPR-nr. starter med 01 samt sager om tjenestemænd slettes ikke. Øvrige sager slettes senest 10 år efter fratrædelse.

  Grundliste

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det .

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens forpligtelse til at sammensætte en grundliste over nævninge og domsmænd.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g samt Retsplejeloven med tilhørende bekendtgørelser.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger jf. artikel 6, oplysninger om politisk tilhørsforhold og i visse tilfælde helbredsmæssige forhold jf. artikel 9.

  Hvis du bliver optaget på grundlisten videregiver vi dine personoplysninger til Østre Landsret.

  Vi bevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for arbejdet med at sammensætte grundlisten, hvilket som udgangspunkt vil være i højst fem år efter, at grundlisten er oversendt til Østre Landsret

  Styrelse og valg

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det . Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med varetagelse af kommunens opgaver ift. kommunens styrelse, herunder afvikling af valg og folkeafstemninger. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt i visse tilfælde artikel 9, stk.1 litra g og artikel 10 jf. artikel 6, stk. 1, litra e og Lov om kommuners styrelse med tilhørende bekendtgørelser samt valglovgivningen. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger jf. artikel 6, oplysninger om politisk tilhørsforhold og i visse tilfælde helbredsmæssige forhold jf. artikel 9. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til Økonomi og Indenrigsministeriet, Ankestyrelsen (Det Kommunale Tilsyn). Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi ikke opbevarer dine oplysninger længere end det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Henvendelse til Albertslund Kommune

  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

  Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

  Generelt

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen.

  Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det . Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for planlægning, byggeri og erhverv, infrastruktur mv og natur- og miljøbeskyttelse.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og Miljøbeskyttelsesloven, Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Miljøskadeerstatningsloven og/eller Kystbeskyttelsesloven.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, jf. artikel 6.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til høringsberettigede, samt evt. andre offentlige myndigheder.

  Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Forsikring

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen.

  Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det . Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med varetagelse af kommunens opgaver inden for køb, salg, lejeforhold, forsikringsforhold, drift og vedligehold af kommunens ejendomme.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk, 1, litra e samt forsikringslovgivningen og kommunalfuldmagten.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til politiet eller forældre, der er part i en forsikringssag.

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi ikke opbevarer dine personoplysninger længere end det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse.

  Driftweb (rotteanmeldelser)

  Albertslund Kommune behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen.

  Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det .

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ifbm. rottebekæmpelse.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i meget sjældne tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g og af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i visse tilfælde følsomme persondata i form af helbredsmæssige oplysninger. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til ejere af andre berørte ejendomme.

  Vi sletter dine oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning.

  Byg og Miljø

  Albertslund Kommune behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ifbm. byggesager inkl. byggeri på fredet område, etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø samt etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, erhvervsindvinding, anmeldelse af olietank og miljøansøgninger.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt af miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, byggeloven, planloven samt af jordvarmebekendtgørelsen, autoværkstedsbekendtgørelsen, maskinværkstedsbekendtgørelsen, olietanksbekendtgørelsen og/eller spildevandsbekendtgørelsen.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til eventuelt høringsberettigede.

  Vi sletter dine oplysninger når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Dog bevares sager om byggetilladelser og anmeldelser om byggearbejde af hensyn til retlig og administrativ brug.

  Bygningsaffald

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ifbm. affaldshåndtering.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til modtager af affald.

  Vi sletter dine oplysninger når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Jordweb

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen.

  Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ifbm. flytning af jord.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt af jordforureningsloven og jordflytningsbekendtgørelsen.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til jordmodtager og evt. transportør.

  Vi sletter dine oplysninger når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Renoweb

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. 

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ifbm. affaldshåndtering. 

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i meget sjældne tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g samt af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen. 

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i visse tilfælde følsomme persondata i form af helbredsmæssige oplysninger.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til renovatøren. 

  Vi sletter dine oplysninger når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Henvendelse til Albertslund Kommune

  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

  Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

   

  Træning og hjælpemidler

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. 

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for den kommunale indsats på omsorgs- og sundhedsområdet. 

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk, 1, litra e, artikel 9, stk. 1, litra g, samt serviceloven og/eller sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelser. 

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, jf. artikel 6, følsomme personoplysninger jf. artikel 9 samt i visse tilfælde oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser m.v., jf. artikel 10. 

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til hospitaler, praktiserende læger og speciallæger. 

  Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

  Borger

  Albertlund Kommunes behandling af dine personoplysninger

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. I dette tilfælde har vi modtaget oplysninger om dig fra anden part.

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for sundhed og omsorg.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller litra e, artikel 9, stk. 1, litra b og/eller litra g (helbredsoplysninger) og artikel 10 jf. artikel 6, stk. 1, litra e samt Serviceloven og Sundhedsloven.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, følsomme personoplysninger og i sjældne tilfælde lovovertrædelser mv. jævnfør artikel 10.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til almen praktiserende læge, sygehus og speciallæger og private leverandører af sundheds og omsorgs ydelser. 

  Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os kommunen.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

  Frivillig

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens opgaver inden for sundhed og omsorg.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger samt i sjældne tilfælde cpr-numre.

  Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Retten til at trække samtykke tilbage 

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os kommunen.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Henvendelse til Albertslund Kommune

  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

  Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

   

  Generelt

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for varetagelsen af kommunens opgaver inden for Kultur, Idræt og Folkeoplysning samt Planlægning, Byggeri, Erhverv, Turisme og Ejendomsbeskatning.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk, 1, litra g samt planlovgivningen, byggelovgivningen, udstykningslovgivning, Folkeoplysningsloven, lovgivning vedr. almene boliger og byfornyelse, Museumsloven og/eller lovgivning vedr. ejendomsskat og lån til ejendomsskat.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i meget sjældne helbredsmæssige oplysninger jf. artikel 9.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til høringsberettigede, samt eventuelt andre offentlige myndigheder.

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi ikke opbevarer dem længere end det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

  Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

  Musikskolen

  Albertslund Kommune Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  Albertslund Kommune og musikskolen behandler kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen.

  Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelse til at drive musikskole.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk, 1, litra f og/eller litra g, lov om musik og bekendtgørelse om musikskolen.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i meget sjældne helbredsmæssige oplysninger jf. artikel 9. Af revisionshensyn videregiver vi enkelte personoplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen, for at dokumentere antal elever og medarbejdere i musikskolen.

  Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter eleven er udtrådt af musikskolen/medarbejderen er fratrådt sin stilling i musikskolen. 

  Retten til at trække samtykke tilbage (billeder/foto)

  Du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Henvendelse til Albertslund Kommune

  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

  Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

   

  Generelt

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for beskæftigelsesområdet, herunder forsørgelsesydelser.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra b og/eller litra g og 10 , jf. artikel 6, stk. 1, litra e og den til hver tid gældende lovgivning i Jobcenterregi.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger jf. artikel 6, herunder navn, cpr. nummer, familie og bopælssamling. Derudover særlige kategorier af personoplysninger om bl.a. økonomi, fagforeningsforhold, helbredsmæssige oplysninger, ansættelsesforhold, ledighedshistorik, straffedomme og lovovertrædelser.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til Andre forvaltninger i Kommunen, Advokater, Alment praktiserende læger og speciallæger, Andre kommuner, Andre myndigheder, der medvirker i arbejdsmarkedsrettede ordninger eller som har anmeldt ansattes sygefravær, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ATP og Statens Pensionssystem, A-kasser, Beskæftigelsesministeriet og underliggende enheder samt arbejdsløshedskasser, Boligforeninger, Børne- og Socialministeriet samt underliggende enheder, Danmarks Statistik, Digitaliseringsstyrelsens NemKonto, Krisecentre, opholdssteder og forsorgshjem, Forsikringsselskaber, Kommunens eksterne revision, Kriminalforsorgen, Pengeinstitutter, Politiet, Private virksomheder m.v., der medvirker i arbejdsmarkedsrettede ordninger eller som har anmeldt ansattes sygefravær, Private virksomheder m.v., der efter aftale med en myndighed løser opgaver på beskæftigelsesområdet, Produktionsskoler, højskoler mv., Retsvæsenet, Statsforvaltningen, Sygehuse, SKAT, Tolke og mentorer, Udbetaling Danmark. Udlændinge- og Integrationsministeriet samt underliggende enheder samt Undervisningsministeriet og underliggende enheder, herunder uddannelsesinstitutioner.

  Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning, medmindre der er tale om særlige sager. Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

   

  Borgerlige vielser

  Albertslund Kommunes behandling af jeres personoplysninger.

  Vi behandler vi kun de personoplysninger, som I selv har oplyst til kommunen eller som fremgår af CPR-registeret. Hvis vi behandler personoplysninger om jer, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre jer særskilt opmærksom på det . Vi behandler jeres personoplysninger for at kunne behandle af jeres ægteskabssag, herunder prøvelse af ægteskabsbetingelserne og foretagelse af vielse. Retsgrundlaget for vores behandling af jeres personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 , litra e, i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g samt Ægteskabsloven. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om jer: Almindelige kontaktoplysninger, CPR-nummer og oplysninger om civilstand, jf. artikel 6 og i visse tilfælde helbredsmæssige forhold som I selv har oplyst, jf. artikel 9. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af jeres ægteskabssag, kan det forekomme, at vi videregiver jeres personoplysninger til følgende modtagere:

  • En anden kommune (kun hvis I skal giftes i den pågældende kommune)
  • Kirkekontoret (hvis I ønsker navneændring) 
  • Jf. Ægteskabsloven er vi forpligtet til at bevare "Ægteskabsbogen" hvor jeres navn, adresse, fødselsregistrerings-sted og CPR-nr. samt vielsesdato fremgår. Øvrige oplysninger i ægteskabssagen slettes efter 10 år

   

  Kirkevielser

  Albertslund Kommunes behandling af jeres personoplysninger.

  Vi behandler vi kun de personoplysninger, som I selv har oplyst til kommunen eller som fremgår af CPR-registeret. Hvis vi behandler personoplysninger om jer, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre jer særskilt opmærksom på det .

  Vi behandler jeres personoplysninger for at kunne behandle af jeres ægteskabssag, herunder prøvelse af ægteskabsbetingelserne og foretagelse af vielse.

  Retsgrundlaget for vores behandling af jeres personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g samt Ægteskabsloven.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om jer: Almindelige kontaktoplysninger, CPR-nummer og oplysninger om civilstand, jf. artikel 6 og i visse tilfælde helbredsmæssige forhold som I selv har oplyst, jf. artikel 9.

  Vi videregiver jeres personoplysninger til følgende modtagere: Kirkekontoret ved den kirke, hvor I skal giftes.

  Jf. Ægteskabsloven er vi forpligtet til at bevare "Ægteskabsbogen" hvor jeres navn, adresse, fødselsregistrerings-sted og CPR-nr. samt vielsesdato fremgår. Øvrige oplysninger i ægteskabssagen slettes efter 10 år.

   

  Flygtninge og Integration

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det.

  Behandlingen af dine personoplysninger har til formål at muliggøre den kommunale indsats over for flygtninge og på integrationsområdet.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g og Integrationsloven.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger jf. artikel 6 samt i meget sjældne tilfælde helbredsoplysninger jf. artikel 9.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til Udlændingestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp, tandlægekonsulenter og Udbetaling Danmark.

  Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

  Kontante ydelser

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. 

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens forpligtelser i forbindelse med opgaver vedrørende dine personlige og økonomiske forhold. 

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk, 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g samt lov og aktiv socialpolitik og/eller lov om social pension. 

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger jf. artikel 6 samt i nogle tilfælde helbredsoplysninger jf. artikel 9. 

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til Udlændingestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp, tandlægekonsulenter og/eller Udbetaling Danmark. 

  Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Henvendelse til Albertslund Kommune

  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

  Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

   

  Generelt

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen.

  Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det . Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med varetagelse af kommunens opgaver inden for køb, salg, lejeforhold, forsikringsforhold, drift og vedligehold af kommunens ejendomme.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra b, litra c, og/eller litra e og lov om kommuners styrelse med tilhørende bekendtgørelser, forsikringslovgivningen, udbudslovgivningen, lejelovgivningen, almenboliglovgivningen og/eller tv-overvågningslovgivningen.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger 6 og eventuelt strafbare forhold jf. artikel 9 (i relation til videoovervågning af kommunale ejendomme). Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til politiet eller forældre, der er part i en forsikringssag.

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi ikke opbevarer dine personoplysninger længere end det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Henvendelse til Albertslund Kommune

  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

  Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

   

  Generelt

  Albertslund Kommune behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. 

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ift. at fremme børn og unges udvikling og læring via kommunale dag- og uddannelsestilbud, tandpleje og sundhedstjeneste. 

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g og 10 jf. artikel 6, stk. 1, litra e og af Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelser. 

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i visse tilfælde følsomme persondata i form af faglige og trivselsmæssige vurderinger og helbredsmæssige oplysninger.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til andre myndigheder eller kommuner. 

  Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i fem år efter, at den registrerede (barnet) er trådt ud af vores institutioner.

  Retten til at trække samtykke tilbage 

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Henvendelse til Albertslund Kommune

  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

  Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

   

  Generelt

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. 

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for dine personlige og økonomiske forhold. 

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 1, litra b og/eller litra g og artikel 10, jf. artikel 6, stk. 1, litra e samt Serviceloven og i visse tilfælde Sundhedsloven. Hvis du har ansøgt om friplads i en børneinstitution vil vi også anvende dagtilbudsloven. 

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, følsomme personoplysninger og i nogle tilfælde oplysninger om straffedomme, lovovertrædelser mv. 

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til rigspolitiet, praktiserende læger, sygehuse og speciallæger, botilbud, private leverandører af socialpædagogisk støtte, andre offentlige myndigheder, regioner, Statsforvaltningen, Ankestyrelsen, Danmarks Statistik eller advokater.

  Vi opbevarer dine oplysning indtil opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er 5 år efter afslutningen af sagen, og indtil et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Retten til at trække samtykke tilbage 

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

  Specialundervisning for voksne

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. 

  Vi behandler dine personoplysninger for at muliggøre kommunens sagsbehandling i forbindelse med specialundervisning og specialpædagogisk bistand. 

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 1, litra g samt Lov om Specialundervisning for voksne. 

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger jf. artikel 6 og følsomme personoplysninger jf. artikel 9. 

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere: Kommunikationscentre, Rehabiliteringscentre.

   Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber, hvilket oftest er senest 5 år efter sagens afslutning, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Henvendelse til Albertslund Kommune

  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

  Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

   

  Generelt

  Albertslund Kommune behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det. 

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ift. at fremme børn og unges udvikling og læring via kommunale dag- og uddannelsestilbud, tandpleje og sundhedstjeneste. 

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g og 10 jf. artikel 6, stk. 1, litra e og af Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelser. 

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og i visse tilfælde følsomme persondata i form af faglige og trivselsmæssige vurderinger og helbredsmæssige oplysninger.

  Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til andre myndigheder eller kommuner. 

  Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i fem år efter, at den registrerede (barnet) er trådt ud af vores institutioner.

  Retten til at trække samtykke tilbage 

  Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  Hvis personoplysninger om en registreret indsamles hos den registrerede, giver den dataansvarlige på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles, den registrerede alle følgende oplysninger:

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Albertslund Kommune
  Nordmarks Allé 1,
  2620 Albertslund
  CVR-nr.: 66137112
  Telefon: 42686868
  Mail: albertslund@albertslund.dk 

  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo-j@hvidovre.dk 
  • På telefon: 2399 0515
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO").

  Du kan også kontakte DPO'en via digital post

  Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

  Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909 

  Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger.

  3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Den kriminalpræventive enhed i Albertslund Kommune skal udmønte kommunalbestyrelsens beslutning om at Relationsdannende og Genoprettende Praksis (RGP) skal indgå som indsatsområde for kommunens samlede kriminalpræventive strategi. I den forbindelse er der afsat en pulje penge til udbredelsen af RGP, som vil blive brugt til produktion af videomateriale og informationsmateriale. Dette materiale har til formål at understøtte og udbrede viden om RGP, så borgere og medarbejdere kan få indblik i kommunens systematiseret brug af metoden særligt på skole- fritidsområdet.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk, 1, litra e

  4. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Kategori af personoplysninger – artikel 6 (almindelige personoplysninger) dvs. navn og billede

  5. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Albertslund Kommune videregiver ikke personoplysninger

  6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  Albertslund Kommune overfører ikke til tredjelande

  7. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger på Albertslund Kommunes hjemmeside og på en ekstern harddisk, som er låst forsvarligt inde.

  8. Automatiske afgørelser, herunder profilering
  Vi anvender ikke automatiske afgørelser

  9. Din pligt til at afgive oplysninger
  Vi har ikke pligt til at afgive oplysninger

  10. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  11. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Borgerrådgiver

  Albertslund Kommunes behandling af dine personoplysninger.

  I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen.

  Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det .

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for behandling af klager over sagsbehandling i forvaltningen. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g og artikel 10 jf. artikel 6, stk. 1, litra e og relevant national lovgivning.

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger og alt efter hvad din klage vedrører også følsomme personoplysninger jf. artikel 9 og evt. oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser jf. artikel 10.

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil opbevare dem, så længe det er nødvendigt for behandlingen af din sag.