Gå til hovedindhold

Den registreredes rettigheder

Læs om dine rettigheder som registreret jf. databeskyttelsesforordningen

Indhold

  Udgangspunktet i databeskyttelsesforordningen (herefter GDPR) er, at du som borger har ret til at se de personoplysninger, som kommunen behandler om dig, og at du har ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger af dine personoplysninger som kommunen foretager. Reglerne herom findes i GDPR art. 15.

  Formålet med indsigtsretten er at give dig mulighed for at se, hvilke personoplysninger kommunen behandler om dig og dermed skabe mere gennemsigtighed omkring, hvordan dine personoplysninger behandles.

  Sådan får du indsigt

  Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal bede om indsigt. Det kan ske via e-mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse på rådhuset.
  Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om indsigt.
  Det kan være, at kommunen beder dig præcisere din anmodning om indsigt for at forkorte sagsbehandlingstiden.

  Svar på indsigtsbegæringen

  Albertslund Kommune skal behandle din indsigtsbegæring inden for fire uger fra modtagelsen.
  Hvis kommunen undtagelsesvis ikke kan besvare indsigtsbegæringen inden for fire uger, underretter kommunen dig om, hvorfor det ikke kan lade sig gøre - og hvornår du kan forvente en afgørelse.
  Kommunen vil besvare din indsigtsanmodning ved at fremsende et svar til din e-boks.

  Indholdet af indsigten

  Hvis kommunen behandler personoplysninger om dig, skal besvarelsen af indsigtsanmodningen indeholde meddelelse om:

  • hvilke oplysninger der behandles
  • behandlingens formål
  • kategorier af personoplysninger
  • modtagere eller kategorier af modtagere af oplysningerne
  • hvorfra oplysningerne stammer, hvis de ikke er indsamlet hos dig
  • hvilket tidsrum kommunen opbevarer oplysningerne eller de kriterier der anvendes til at fastlægge et tidsrum
  • din ret til at få berigtigelse/sletning eller begrænsning af/indsigelse mod behandlingen
  • retten til at klage til Datatilsynet

  I visse tilfælde kan kommunen undlade at imødekomme en anmodning om indsigt. Undtagelserne følger af GDPR art. 15, stk. 4 og databeskyttelseslovens § 22. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en imødekommelse af en anmodning om indsigt vil krænke andres rettigheder og friheder, hvis afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den registrerede selv eller offentlige interesser, overstiger hensynet til den registreredes interesser i at modtaget indsigt, eller hvis oplysningerne om den registrerede kan undtages efter reglerne i offentlighedslovens §§ 19-29 og 35.

  Ofte vil du som forældremyndighedsindehaver have ret til indsigt på vegne af dit barn. Der kan dog være konkrete tilfælde, hvor du ikke har ret til indsigt i personoplysninger om dit barn fordi der er tale om særligt personlige og private oplysninger. Dit barn kan også afhængig af alder og modenhed have ret til indsigt i sine personoplysninger.  

  Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker du at indgive en konkret anmodning, kan du kontakte kommunen på jura@albertslund.dk

  Udgangspunktet i databeskyttelsesforordningen (herefter GDPR) er, at du som borger har retten til at blive glemt. Det vil sige, at er der registreret personoplysninger om dig, kan du med visse undtagelser bede om, at disse oplysninger bliver slettet. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der ikke længere er brug for oplysningerne, der hvor du som borger trækker et samtykke om behandling af personoplysninger tilbage eller hvor det ikke er lovligt at behandle oplysningerne. Reglerne herom findes i GDPR artikel 17.

  Der er dog undtagelser til ovenstående, bl.a. når det kommer til offentlige myndigheder. Offentlige myndigheder er ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger, hvis den forsatte behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse eller er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse eller en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse som myndigheden er pålagt. Det betyder bl.a. at Albertslund Kommune ikke er forpligtet til at slette personoplysninger om dig, hvis andre regler gør, at oplysningerne ikke må slettes. Det kan f.eks. være offentlighedslovens regler om notatpligt og journaliseringspligt. Disse regler betyder, at offentlige myndigheder kun i meget få tilfælde vil kunne slette et dokument, f.eks. hvor der er lovhjemmel til at slette et dokument eller hvor dokumentet ved en fejl er journaliseret på en sag, og hvor dokumentet efterfølgende journaliseres på den korrekte sag. Personoplysninger om dig slettes derfor som udgangspunkt ikke, men arkivere efter reglerne i arkivloven.

  Det betyder dog ikke, at du som registreret ikke har mulighed for at få rettet oplysninger, hvis det viser sig at kommunen har registreret forkert personoplysninger om dig. Se mere herom nedenfor under afsnittet ”Berigtigelse af personoplysninger”.

  Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker du at indgive en konkret anmodning, kan du kontakte kommunen på jura@albertslund.dk

  Udgangspunktet i databeskyttelsesforordningen (herefter GDPR) er, at du som borger har ret til at få rettet, eller berigtiget som det hedder i GDPR, forkerte personoplysninger. Det vil sige, at bliver du opmærksom på, at Albertslund Kommune har registreret urigtige personoplysninger om dig, skal oplysningerne berigtiges uden unødig forsinkelse. Reglerne herom findes i GDPR artikel 16.

  Hvis der er enighed om, at de registrerede personoplysninger er forkerte, berigtiges oplysningerne. Da Albertslund kommune er en offentlig myndighed, slettes de forkerte oplysninger som udgangspunkt ikke, men de rigtige oplysninger registreres, og det dokumenteres på sagen, at der er sket en berigtigelse af oplysninger så det bliver tydeligt, hvad der er rigtige oplysninger og hvad der er forkerte oplysninger. Når de forkerte oplysninger ikke slettes skyldes det, at offentlige myndigheder kun i ganske særlige tilfælde kan slette oplysninger. Se mere om sletning af personoplysninger i afsnittet ”Sletning af personoplysninger”.

  Hvis der ikke er enighed om, at de registrerede personoplysninger er forkerte, f.eks. fordi der er uenighed om, hvad der er sagt på et møde, er Albertslund kommune ikke forpligtet til at berigtige oplysningerne. Kommunen har dog en forpligtigelse til at sørge for, at de oplysninger, der behandles et fuldstændige og ajourførte, og kommunen vil derfor skulle dokumentere på sagen, at du som borger ikke mener, at oplysningerne er korrekte, og hvad du mener er korrekt. Det samme gælder i situationer, hvor sagen indeholder kommunens subjektive eller faglige vurdering, og hvor du som borger ikke er enig i den. Her vil kommunen heller ikke være forpligtiget til at berigtige oplysningerne, men vil have en pligt til, at det fremgår af sagen, at du som borger er uenig i vurderingen.

  Hvis Albertslund Kommune har videregivet urigtige eller ufuldstændige personoplysninger til tredjemand, f.eks. ved at videresende en sag til behandling i Ankestyrelsen, skal kommunen på eget initiativ kontakte tredjemand og informere om, hvilke tidligere afgivne oplysninger, der urigtige og videregive de korrekte oplysninger. Reglerne herom fremgår af GDPR artikel 19.

  Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker du at indgive en konkret anmodning, kan du kontakte kommunen på jura@albertslund.dk

  Hvis kommunen har registreret personoplysninger om dig, har du i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det vil sige, at kommunen kun må opbevare dine oplysninger men ikke derudover behandle oplysningerne med mindre du giver samtykke til det, eller hvis behandlingen sker med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en persons eller medlemsstats vigtige samfundsinteresser. Kommunen må dog også behandle dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for, at kommunen kan overholde andre forpligtigelser efter lovgivningen, herunder f.eks. offentlighedslovens regler om aktindsigt. Reglerne herom findes i GDPR art. 18.

  Du har som registreret ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysningen, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
  - Du bestrider rigtigheden af de registrerede oplysninger. Kommunen skal i dette tilfælde begrænse behandlingen af oplysningerne indtil kommunen kan fastslå om oplysningerne er korrekte.
  - Kommunen behandler oplysningerne ulovligt, og du som registreret modsætter dig sletning af oplysningerne, men i stedet anmoder om begrænsning i anvendelsen af oplysningerne.
  - Kommunen ikke længere har brug for personoplysningerne til en behandling, men oplysningerne er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 
  - Du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. I et sådant tilfælde skal kommunen begrænse behandlingen af oplysningerne i den periode, hvor kommunen kontrollerer, om kommunens legitime interesser i at behandle oplysningerne,  går forud for dine legitime interesser i, at oplysningerne ikke behandles.

  Hvis Albertslund Kommune begrænser behandlingen af dine personoplysninger, skal kommunen også underrette dem, som kommunen har videregivet dine personoplysninger til, f.eks. ved at videregive en sag til behandling i Ankestyrelsen.  Reglerne herom fremgår af GDPR art. 19.

  Hvis Albertslund kommune ophæver en begrænsning af behandling af dine personoplysninger, skal du som registreret underrettes om det.

  Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker du at indgive en konkret anmodning, kan du kontakte kommunen på jura@albertslund.dk

  Du har som borger ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. Reglerne herom findes i GDPR art. 21.

  Retten til at gøre indsigelse gælder kun i de tilfælde, hvor kommunen behandler dine personoplysninger på ét af følgende behandlingsgrundlag:
  - Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse som kommunen som dataansvarlig har fået pålagt
  - Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at kommunen som dataansvarlig eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

  Når kommunen modtager en indsigelse fra dig, har kommunen allerede én gang vurderet, at behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til udførelsen af en offentlig myndighedsopgave eller at de legitime interesser, som gør behandlingen nødvendig, overstiger dine interesser i ikke at få dine personoplysninger behandlet. Du skal derfor i din indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, fremsætte tungtvejende grunde til støtte for, at behandlingen på grund af din særlige og individuelle situation ikke bør finde sted, så kommunen kan vurderer nødvendigheden af behandlingen af dine personoplysninger på ny. Kommunen vil herefter foretage en konkret vurdering og vende tilbage til dig med en imødekommelse af din indsigelse eller en begrundelse for, hvorfor din indsigelse ikke kan imødekommes. 

  Hvis kommunen er blevet pålagt at foretage en konkret behandling af personoplysninger, eller hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for, at kommunen kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, vil kommunen ikke kunne imødekomme din indsigelse. 

  Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker du at indgive en indsigelse, kan du kontakte kommunen på jura@albertslund.dk

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Reglerne herom findes i GDPR art. 20.

  Retten til at modtage eller flytte dine personoplysninger gælder i følgende tilfælde:
  - Når kommunens behandling af dine personoplysninger foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendigt for at opfylde en kontrakt
  - Når du selv har givet kommunen de personoplysninger som kommunen behandler. 

  Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker du at indgive en konkret anmodning, kan du kontakte kommunen på jura@albertslund.dk