Gå til hovedindhold

Kulturudvalgets disponible midler

Kulturudvalgets disponible midler

Indhold

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at modtage ansøgninger, der understøtter Albertslund Kommunes Kultur- og Fritidspolitik. Det betyder, at ansøger skal beskrive, hvordan arrangementet/tiltaget forholder sig til politikkens 3 målsætninger: ”Borgerne oplever kulturinstitutionerne på nye måder, og kulturinstitutionerne understøtter en bredere brug”, ”Skabe meningsfulde relationer gennem kulturen og fysisk aktivitet som et fælles tredje for børn og unge” og ”Borgernes møde med kunsten og kulturen skal medvirke til at skabe fællesskaber, dannelse og forståelse for ens medborgere”. Læs Kultur- og Fritidspolitikken.

  Derudover lægger udvalget i deres vurdering vægt på, at de arrangementer/tiltag, der støttes, samlet set har forskellig karakter, forskellige målgrupper og forskellige ansøgere.

  De tre indsatsområder er Profileringsindsatsen, Kulturarrangementer/Tiltag og Kulturelle Driftsmidler. De tre indsatsområder er beskrevet nærmere under de generelle kriterier for at søge om tilskud.

  Generelle kriterier for at søge tilskud fra Kulturudvalgets disponible midler.

  Når du søger tilskud, skal følgende kriterier være opfyldt

  Der skal være et folkeoplysende eller kunstnerisk/kulturelt indhold i aktiviteten/projektet, og tiltaget/arrangementet skal være offentligt tilgængeligt og finde sted i Albertslund. Desuden skal tiltaget/arrangementet skal annonceres offentligt – som minimum på et eller flere sociale medier som er målrettet og relevant for Albertslunds borgere

  Ved ansøgning om tilskud til et tilbagevendende større tiltag eller arrangement, skal der vises en plan for, hvordan det over en treårig periode kan afholdes uden kommunal støtte.

  Foreninger, som søger tilskud, skal vedlægge referat fra seneste generalforsamling, budget for indeværende år og regnskab fra seneste år. Ansøgningsskemaet skal anvendes.

  Søger du om støtte til et huskunstnerforløb, hvor der også er søgt støtte hos Statens Kunstfond, skal en kopi af ansøgningen vedlægges som bilag.  

  Du kan ikke søge om tilskud til

  • Studierejser og ophold
  • Kataloger, udarbejdelse af app's, hjemmesider og lignende
  • Indspilning af plader, cd'er, videofilm, 3D-animation og lignende
  • Undervisnings-, møde- og foredragsvirksomhed
  • Drifts- og etableringsudgifter (gælder ikke ansøgninger til driftstilskud)
  • Sociale arrangementer uden kulturelt indhold
  • Kommercielle aktiviteter eller arrangementer/tiltag som giver overskud, der tilfalder enkeltpersoner eller virksomheder
  • Allerede igangværende eller afsluttede projekter
  • Inventar eller andre fysiske installationer
  • Religiøse eller politiske arrangementer.

  Ansøgningsfrister

  Her kan du se, hvornår du kan søge om midler, og hvornår ansøgningen vil blive behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget i 2024.

  Ansøgningsfrist:

  Den 20. november 2023 kl. 12.00 - behandles 22. januar 2024

  Den 5. januar 2024 kl. 12.00 – behandles 26. februar 2024

  Den 1. februar 2024 kl. 12.00 - behandles 18. marts 2024

  Den 6. marts 2024 kl. 12.00 - behandles 22. april 2024

  Den 12. april 2024 kl. 12.00 - behandles 27. maj 2024

  Juni og juli mødefri

  Den 3. juni 2024 kl. 12.00 – behandles 26. august 2024

  Den 12. august 2024 kl. 12.00 – behandles 23. september 2024

  Den 4. september 2024 kl. 12.00 - behandles 28. oktober 2024

  Den 1. oktober 2024 kl. 12.00 – behandles 18. november 2024

  Den 20. november 2024 kl. 12.00 - behandles januar 2025


  Ansøgninger behandles af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmøderne i 2024. 

  Ansøgningsskema

  Det elektroniske ansøgningsskema udfyldes og sendes i pdf-format. Det må ikke indeholde link til Youtube eller Facebook i stedet for en fyldestgørende beskrivelse af arrangementet/projektet. Der kan vedhæftes et detaljeret budget - alternativt skal alle budgetposterne skrives ind i skemaet.

  Udfyldte ansøgningsskemaer offentliggøres som bilag på Albertslund Kommunes hjemmeside. 

  Der skal indsendes regnskab og dokumentation senest 3 måneder efter afsluttet projekt/arrangement. 

  Ansøgningsskemaet sendes via Digital Post på borger.dk - til modtager "Albertslund Kommune" att. kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger.

  Ansøgningsskema

  Profileringsindsatsen har til formål at støtte større tiltag/arrangementer af høj kvalitet. Det er især musikarrangementer af særlig høj kvalitet, litteraturarrangementer, teater og arrangementer i byen og byrummet med det formål at øge kvaliteten i byens kulturudbud. I vurderingen indgår profileringsgraden af byen.

  Der kan max. ansøges om kr. 100.000 til et arrangement/tiltag.

  Indsatsen skal sikre, at Albertslunds kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil.

  Kulturaktører og eventmagere kan ansøge om tilskud til større begivenheder og events, der finder sted i Albertslund, og som er med til at profilere Albertslund både i og udenfor kommunegrænsen.

  Ansøgninger vurderes efter hvorvidt initiativet:

  • Er unikt i en national sammenhæng
  • Er markant og stærkt profilerende for Albertslund
  • Har fokus på høj faglig kvalitet
  • Har fokus på midlertidighed og tør eksperimentere
  • Er relevant i forhold til Kulturpolitikken

  Når du har fået tilskud

  Senest 3 måneder efter arrangementet/projektet er afsluttet, skal tilskudsmodtageren indsende en kort evaluering på max en side, dokumentation for markedsføring samt et regnskab til atq@albertslund.dk

  Her støttes kulturarrangementer og tiltag, der er mangfoldige og offentlige i Albertslund Kommune.

  Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper og foreninger.

  Ansøgninger vurderes ud fra om initiativet:

  • Er relevant for et bredere publikum
  • Skiller sig ud fra de øvrige arrangementer, begivenheder og tiltag i byen
  • Sikrer et bredt udbud af kulturtilbud i kommunen
  • Involverer borgere i planlægning og udførelse

  I forlængelse af Albertslunds Kommunes Kulturpolitik er der særskilt fokus på ansøgninger som bidrager til kulturelt liv i byens rum og understøtter kulturpolitikkens ambition om Kultur for alle.

  Når du har fået tilskud

  Senest 3 måneder efter arrangementet/projektet er afsluttet, skal tilskudsmodtageren sende en kort evaluering på max en side, dokumentation for markedsføring samt et regnskab til kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger på atq@albertslund.dk

  Her støttes drift af kulturel virksomhed, såsom kor, kunstforeninger og lignende, der ikke modtager medlemstilskud.

  Der skal være et kulturelt indhold i aktiviteterne, og dette indhold skal i løbet af året gøres tilgængeligt for et bredere publikum fx i form af koncerter, udstillinger eller lignende.

  Puljen skal fremme, at foreninger kan driftes, udvikles og bidrage til kulturlivet i Albertslund Kommune.

  Der kan gives tilskud til foreninger godkendt efter Folkeoplysningsloven.

  Ansøgninger vurderes efter, hvorvidt aktiviteten bidrager til:

  • at mange borgere har mulighed for at deltage i kulturelle aktiviteter
  • et bredt og aktivt kulturliv i Albertslund Kommune

  Tildelingen ved ansøgninger der overstiger puljen størrelse gives ud fra en forholdsmæssig vurdering.

  Ansøgning

  Ansøgningsskema

  Ved ansøgning om kulturelle driftsmidler vedlægges udover ansøgningsskema:

  • regnskab fra foregående år, et budget for kommende år
  • bestyrelsens seneste årsrapport.

  Ansøgningsfrist

  En gang om året i august kan der søges om tilskud til drift af kulturel virksomhed. I 2023 er ansøgningsfristen torsdag den 7. september.

  Ansøgninger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på deres ordinære møde i oktober. Umiddelbart efter ansøgninger er blevet politisk behandlet, får ansøger svar på udvalgets beslutning om eventuel tildeling af tilskud.

  Ansøgningen sendes til pla@albertslund.dk. I emnefeltet anføres "Kulturelle driftsmidler 2023". Husk at påføre mailadresse på foreningens kontaktperson samt at sende alle relevante bilag sammen med ansøgningen.