Gå til hovedindhold

Kulturpulje - især til unge med minoritetsbaggrund

Nu er det muligt at søge tilskud til kreative, kulturelle og kunstneriske forløb og projekter især til unge med minoritetsbaggrund. Målet er at skabe trygge, inspirerende og inkluderende tiltag.
Foreninger, organisationer, professionelle kunstnere/kulturaktører med erfaring fra lignende projekter og virksomheder kan søge.

Indhold

  Der er afsat 150.000 kr. i 2023 og 2024, og målet er, at de unge skal opleve, at de kan blive en del af et kulturelt fællesskab, og at de selv kan få indflydelse på forløbene og blive kulturelle medskabere. 

  Da det skal være både trygt og let for de unge at møde op og tilmelde sig, skal tiltagene være faciliteret af voksne med et professionelt virke eller uddannelse indenfor kultur og/eller pædagogik.  

  Et forløb kan enten tage udgangspunkt i en enkelt kunstart eller være tværkunstnerisk. Det kan for eksempel foregå i et musikstudie, et fælleshus, en klub eller på Biblioteket.

  Forankring eller et "next step" for de unge skal tænkes ind fra start. Det betyder i praksis, at de unge som en del af forløbet skal "vejledes" og guides, så de efterfølgende kan fortsætte med at deltage i meningsfulde aktiviteter og opbygge relationer eksempelvis som frivillig i en forening, i en af klubberne, på Musikskolen eller i et fritidsjob. 

  Minoritetsbegrebet fortolkes i denne sammenhæng bredt, så forløbene og projekterne kan være for unge med minoritetsetnisk baggrund, psykisk sårbarhed, ensomhed, unge som er kriminalitetstruede eller står udenfor uddannelses- og arbejdsmarkedet.

   

  Kriterier for puljen

  Der kan udelukkende søges midler til aktiviteter og forløb, hvor unge skal møde op og deltage. Alle aktiviteter og forløb skal have en kunstnerisk, kulturel rammesætning og finde sted i Albertslund.

  Der kan søges om honorar til facilitatorer til rekrutteringsfasen, afviklingsfasen og evalueringen. 

  Det skal være gratis for de unge at deltage, og forplejning må gerne tænkes ind i projektet.

  Længerevarende forløb vil blive prioriteret.

  Målgruppe

  Puljen er fortrinsvist for lokale unge fra Albertslund. Der er ingen specifikke krav til alder. Aldersgrænsen må gerne være flydende og kan evt. baseres på ”state of mind” eller interesser. I ansøgningen skal det under "Målgruppe" beskrives indenfor hvilke parametre, at målgruppen for projektet kan opfattes som en minoritet, samt hvordan rekrutteringen skal foregå.

  Formalia og kontakt

  Midlerne tildeles projekterne på baggrund af løbende dialog med forvaltningen og en ansøgning. Kontakt kulturkonsulent Anne Kathrine Hviid Bagger på telefon 60194476 eller på mail atq@albertslund.dk.

  Der skal benyttes ansøgningsskema. Ansøgninger med fyldestgørende beskrivelse af projektet samt budget sendes til kffs@albertslund.dk. Skriv "Pulje til styrkelse af ungekultur" i emnefeltet.

  Regnskab med bilag og skriftlig evaluering skal indsendes senest 3 måneder efter, projektet er afsluttet. Omfanget af evalueringen aftales individuelt med den enkelte støttemodtager.

  Ansøgninger kan indsendes løbende.

  Hvem kan søge

  Foreninger, organisationer, professionelle kunstnere/kulturaktører med erfaring fra lignende projekter og virksomheder.

  Der tildeles ikke midler til

  • Ansættelser eller lønudgifter til administration samt fastansatte medarbejdere
  • Religiøse og politiske projekter og tiltag
  • Indkøb af blivende udstyr
  • Enkeltstående arrangementer
  • Anlæg, byggeri eller renovering
  • Udvikling af projekter
  • Påbegyndte eller afsluttede projekter
  • Forløb, projekter eller arrangementer med brugerbetaling.
  • Forløb, projekter eller arrangementer der genererer et økonomisk overskud.

   

  ANSØGNINGSSKEMA

  (Nedenstående kopiers til word, udfyldes og indsendes)

  Projekttitel

  Kontaktperson

  Navn, mail og telefonnummer

  Ansøgers titel/baggrund

  Målgruppe og varighed

  Antal unge deltagere i alt:

  Aldersgruppe:

  Målgruppe:

  Varighed:

  Formål

  Ansøgers mål med projektet/forløbet:

  De deltagende unges forventede udbytte:

  Eventuelle samarbejdspartnere

  Projektbeskrivelse

  Projektets indhold og form, planlagte aktiviteter mm.

  Plan for rekruttering

  Budget 

  Kan vedhæftes