Gå til hovedindhold

Vejledning og opkvalificering

Formålet med et tilbud om vejledning og opkvalificering er at afklare og forbedre dine kompetencer for at du hurtigst muligt opnår beskæftigelse og selvforsørgelse.

Indhold

  Tilbuddet vil i de fleste tilfælde vare mellem to og seks uger. Men det kan også vare væsentligt længere. Det foregår typisk hos private kursussteder. Det kan også foregå på uddannelsesinstitutioner, herunder AMU-kursusudbydere.

  Når du er i tilbud om vejledning og opkvalificering modtager du som udgangspunkt den samme forsørgelsesydelse, som du modtog før tilbuddet. Derudover kan du være berettiget til befordringsgodtgørelse/godtgørelse.

  18.09.2023 15.11

  Tilbud når du får dagpenge

  Som arbejdsløs har du ret og pligt til at deltage i et tilbud. Formålet med tilbuddet er at forbedre dine muligheder for at komme i arbejde. Sammen med jobcenteret fastlægger du dit forløb, som beskrives i ”Min Plan”. Du har pligt til at overholde fastlagte forløb for at bevare din ret til dagpenge.

  Hvornår skal jeg deltage i et tilbud?

  Du vil senest kunne deltage i et tilbud af jobcenteret, når du har været ledig i seks måneder. Mens du deltager i tilbuddet, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig. 

  Der er 4 former for tilbud:

  • virksomhedspraktik
  • job med løntilskud
  • vejledning og opkvalificering
  • nytteindsats.

  Tilbud i form af nytteindsats kan du dog kun få, hvis jobcenteret tvivler på din vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.

  Hvis du er i virksomhedspraktik eller er under vejledning og opkvalificering, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Hvis ikke du kan få dagpenge, kan du i stedet søge om kontanthjælp fra kommunen.

  Hvis du er i job med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du løn efter den overenskomst, der gælder for det arbejde, du laver. Hvis du er i job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du højst få, hvad der svarer til den individuelle dagpengesats i løn.

  Du kan have mulighed for virksomhedspraktik, hvis du er ledig og har vanskeligt ved at få et job på normale vilkår eller et løntilskudsjob. Hvis du er dagpengemodtager, kan virksomhedspraktikken vare op til fire uger, og du bevarer dine dagpenge under forløbet. Forud for din virksomhedspraktik skal du og jobcenteret og din arbejdsgiver aftale et præcist formål med praktikken. I skal så vidt muligt aftale, at forløbet bliver kombineret med – eller efterfulgt af – ordinære løntimer. Herudover kan formålet med praktikken også være, at du optræner særlige kompetencer eller får afprøvet og afklaret, inden for hvilke fag du ønsker at få job.

  Kontakt dit jobcenter for at høre nærmere om virksomhedspraktik.

  Du har mulighed for at blive tilbudt et forløb i nytteindsats hos en offentlig arbejdsgiver, som fx kan være kommunen. Under en nytteindsats indgår du i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke samfundsnyttigt arbejde for din forsørgelsesydelse. 

  Som dagpengemodtager kan du dog kun få nytteindsats som et rådighedsafprøvende tilbud. Det betyder, at tilbuddet gives for at afprøve rådigheden, hvis jobcenteret vurderer, der er tvivl om din aktive medvirken i beskæftigelsesindsatsen. 

  Et tilbud om nytteindsats kan vare op til 13 uger.

  Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter.

  Løntilskud - private virksomheder

  Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 86,16 kr. (2023) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til seks måneder med løntilskud.

  Løntilskud - offentlige virksomheder

  Når du har været ledig i seks måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 133,75 kr. (2023), og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

  For dagpengemodtagere kan perioden med ansættelse i en offentlig virksomhed med løntilskud maksimalt vare i fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

  Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Det er også muligt at søge om befordringsgodtgørelse.

  Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 125,13 kr. (2023).

  Vejledning og opkvalificering er en række forskellige tilbud til ledige. Tilbuddet kan være:

  • korte vejlednings- og afklaringsforløb
  • særlige projekter og uddannelsesforløb, bl.a. i et vist omfang praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning
  • ordinære uddannelsesforløb, bl.a. almen voksenuddannelse, AMU-kurser og erhvervskompetencegivende uddannelser. Disse tilbud kan du kun få i helt særlige situationer.

  Du skal aftale med dit jobcenter, om du kan få et tilbud om vejledning og opkvalificering.

  Alle unge dagpengemodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Når du har klaget, skal kommunen genvurdere sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Afhængigt af hvad afgørelsen handler om, har kommunen enten fem arbejdsdage eller fire uger til at genvurdere afgørelsen, inden klagen videresendes til Ankestyrelsen.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering