Gå til hovedindhold

Flytning af jord

Inden du flytter jord væk fra en ejendom skal du anmelde det til kommunen.

Indhold

  Du skal anmelde flytning af jord fra:

  • Ejendomme der ligger i område, som er klassificeret som lettere forurenet
  • Ejendomme der er kortlagt som forurenede eller muligt forurenede
  • Vejarealer
  • Modtageanlæg for jord

  Anmeld jordflytning

  Det er grundejer, bygherre eller entreprenør der skal indgive anmeldelsen, eller sikre sig, at anmeldelsen er sket.

  Anmeldelsen skal ske elektronisk via JordWeb.

  Miljø og Teknik skal inden 4 uger give ansøgeren en anvisning af jorden til et modtageanlæg. 

  Hvis du ændrer dit projekt, skal du føre anmeldelsen ajour og sende den til Miljø - Jordflytning igen.

  Formålet med anmeldepligten er at sikre, at forurenet jord ikke spredes uhensigtsmæssigt, men afleveres til et anlæg, der må modtage jorden.

  Albertslund Kommune opkræver fra 1. november 2021 et lovpligtigt gebyr for anmeldelser, i de sager hvor vi vurderer, at der er tale om erhvervsaffald.

  Gebyret er udformet som et startgebyr, der dækker de første 60 minutters tidsforbrug til sagsbehandling pr. anmeldelse, inkl. opkrævning og fakturering. Derudover et gebyr, der dækker yderligere tidsforbrug til sagsbehandling pr. påbegyndt 15 minutter, ud over de første 60 minutter.

  • Timesatsen for 2021 er 854,86 kr. uden moms.
  • Timesatsen for 2022 er 854,86 kr. uden moms.

  Opkrævningerne udsendes hvert kvartal.

  Reglerne er fastsat i affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 5, om fastsættelse af gebyr for anvisning ved flytning af jord, som er erhvervsaffald.

  I bilagene til bekendtgørelse om flytning af jord kan du se kravene til:

  • Udtagning af prøver
  • Antal prøver
  • Analyser (stoffer og metoder)
  • Inddeling i forureningskategorier
  • Dokumentation af ren jord i intakte jordlag

  Bekendtgørelsen opdeler jorden i 3 hovedgrupper, hvor:

  • Kategori 1 er jord, som sædvanligvis betragtes som uforurenet.
  • Kategori 1 jord kan du bruge frit de fleste steder, men der kan være skrappere krav eksempelvis i naturområder, råstof/grusgrave og på landbrugsjord.
  • Kategori 2 er lettere forurenet jord. Kraftig forurenet jord, er jord, der indeholder mere eller andre forureninger end fastsat for kategori 1 og 2.

  Vejledning i håndtering af jord på Sjælland indeholder bilag med forureningsklasser, som bruges for opdeling af kraftig forurenet jord. Her kan du også læse om, hvordan du kan gribe en plan for jordhåndtering an.

  Der er lavet rettelser til vejledningens side 6 om 'Inddeling af jord i forureningsklasser' og til bilag A, der viser forureningsklassernes højeste gennemsnitskoncentration. Rettelserne indarbejder de grænseværdier (kaldet klasse 0), som typisk gælder ved udlægning af jord på landbrugsjord og i natur- og skovområder, samt de grænseværdier, der gælder for oliestoffer ved forskellige analysemetoder.

  Der skal udtages prøver af jorden som dokumentation for jordens forureningsgrad. Således at det sikres, at jorden håndteres korrekt, hvilket afhænger af forureningsgraden. Derudover er der generelle krav om at jorden ikke må afgive lugt som følge af forurening eller syne forurenet.

  Du kan få prøverne taget på opgravningsstedet eller hos modtageren, hvis denne er godkendt til at gøre det.

  For at du kan planlægge din prøvetagning, er det vigtigt at du kender den historik, der er på arealet. Ved opgravningen skal du som minimum adskille fyldjord og intakt jord. Du skal også afgrænse de kraftigere forureninger (hotspots) og håndtere dem hver for sig. Kraftigere forureninger må du ikke blande med kategori 1 og 2 jord.

  Du skal altid have taget prøver af fyldjord

  For intakt jord behøver du ikke altid at udtage prøve, kun hvis der er risiko for jorden er mere forurenet end kategori 1 eller hvis jorden kommer fra et kortlagt areal.

  Antallet af prøver afhænger både af hvor jorden kommer fra og hvor du flytter jorden hen. Skal du anvende jorden som uforurenet eller kommer den fra et kortlagt areal er kravet til mindst 1 prøve pr. 30 tons. For forurenet og lettere forurenet jord er udgangspunktet mindst 1 prøve pr. 120 tons. På kortlagte arealer kan antallet af prøver sænkes, hvis kommunen har godkendt en plan for håndtering af jorden.

  Modtageanlægget kan have særlige krav til, hvor mange prøver du skal have taget. Kontakt derfor altid modtageren, inden du får taget dine prøver.

  Du må som udgangspunkt aflevere op til 1 m3 ren jord fra din ejendom på genbrugsstationen, hvis din ejendom ikke er registreret som forurenet.

  Men ren jord er ikke det samme overalt. Skal jorden bruges i byområder, vurderer vi om den er ren nok til at opfylde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. De almindeligste jordkvalitetskriterier findes i Jordflytningsbekendtgørelsens Bilag 3. Skal jorden anvendes i landbrugs-, natur- eller skovområder gælder lidt skrappere krav, som fremgår af Sjælland Vejledningens Bilag A. Endelig skal du være opmærksom på, at råstofgrave, som må modtage ren jord, ofte har skærpede krav til jorden.

  Større mængder jord skal du anmelde til Miljø- og Teknik på miljo@albertslund.dk der oplyser hvilke modtageanlæg der kan benyttes.

  Stop gravearbejdet, hvis du støder på forurening!

  Hvis du konstaterer forurening eller har mistanke om forurening i jorden, skal du straks stoppe gravearbejdet og kontakte kommunen på miljo@albertslund.dk eller på telefon 4368 6868.

  Din grund kan godt være forurenet, selv om den ikke er kortlagt som sådan.

  Forurenet jord i Albertslund findes især i erhvervsområderne, på ejendomme hvor der tidligere har ligget erhverv, på vejarealer. De væsentligste kilder til jordforureninger er spild og udslip fra tanke, spild med kemikalier, eller fyldjord med forurenede stoffer og diffus forurening.