Gå til hovedindhold

Bygge- og gravearbejde på kortlagt grund

Når din grund er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet skal du søge om tilladelse jordforureningslovens § 8 inden du bygger, graver eller ændrer anvendelse af grunden.

Indhold

  Skal du udføre bygge- og anlægsarbejde på en grund, der er kortlagt som forurenet (V2) eller måske forurenet (V1), så skal du indhente en tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Albertslund Kommune anbefaler, at projektet drøftes med os så tidligt i forløbet som muligt. 

  Anmeld jordflytning

  Ansøgningen bør indeholde følgende oplysninger:

  Stamdata

  • Lokalitetens adresse.
  • Matrikelnummer og ejerlav.
  • Angivelse af navn, adresse og e-mail-adresse for de involverede parter (ansøger, grundejer, bygherre, byggetilsyn og miljøteknisk tilsyn).
  • Tidsplan for projektet.
  • Lokalitetens nuværende anvendelse:
  • Erhverv [angiv type].
  • Følsom anvendelse jf. jordforureningslovens § 8 - fx bolig, daginstitution, legeplads, rekreativt areal [angiv type].

  Forureningsforhold

  • Lokalitetens forureningsstatus (kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, konstateret forurening mv.).
  • Historisk redegørelse.
  • Kort beskrivelse af evt. konstaterede forureninger.
  • Situationsplan/kort over forureningsforhold samt over eksisterende forhold på lokaliteten (bebyggelse, befæstelser af udearealer mv.). Angiv også vejnavne, matrikelgrænser, evt. nordpil og målestok.
  • Risikovurdering (indeklima/udeluft, kontakt, grundvand, recipienter).
  • Vedlæg tidligere og aktuelle undersøgelsesrapporter, såfremt de ikke tidligere er indsendt.

  Projektbeskrivelse

  • Generel beskrivelse af det planlagte projekt (byggeri, anlægsarbejde, nedrivning, ombygninger mv.).
  • Detaljerede oplysninger om ønsket arealanvendelse (kælder, etager, udearealer mv.).
  • Situationsplan/kort over det planlagte projekt med oplysninger om evt. kælder - angiv også vejnavne, matrikelgrænser, nordpil og målestok.
  • Oplysninger om evt. genanvendelse af overskudsjord (§ 19-tilladelse evt. nødvendig).
  • Beskrivelse af planlagt oprensning af forurening på lokaliteten.

  Ansøgningen skal sendes til miljo@albertslund.dk.

  Formålet med tilladelsen er at sikre, at den planlagte ændrede anvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

  Et byggeprojekt må ikke umuliggøre eller væsentlig fordyre en eventuel fremtidig offentlig indsats overfor forureningen.

  Der kan blive stillet krav om at ansøger for egen regning udfører forureningsundersøgelser eller afværgetiltag overfor forureningen.

  Når kommunen har udarbejdet et udkast til en § 8-tilladelse, sender vi det til kommentering i Region Hovedstaden.