Farligt affald

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) er affald der har en eller flere af følgende egenskaber:

• Brandfarligt
• Sundhedsskadeligt
• Miljøfarligt
• Smitsomt

Farligt affald kan være genanvendeligt, eller ikke-genanvendeligt affald.

Det ikke-genanvendelige affald er omfattet af den kommunale indsamlingsordning for farligt affald.

Læs mere i regulativet om hvilke regler der gælder for håndtering af farligt affald.

Når din virksomhed flytter til kommunen og har farligt affald, skal du huske at anmelde det til kommunen. Det gælder også selv om du ikke har ret meget. Af anmeldelsen skal det bl.a. fremgå, hvilke typer farligt affald, der fremkommer på virksomheden.

Affaldskatalog-koden (EAK-koden) du finder i affaldsbekendtgørelsen skal anføres, ligesom oplysninger om emballeringen, hvor stor mængder der forventes bortskaffet pr. år samt oplysninger om affaldets oprindelse, sammensætning og egenskaber.

Du skal bruge virksomhedens Nem-ID for at udfylde skemaet om anmeldelse. 

Anmeldelse af farligt affald

Virksomheder der frembringer farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, som er ikke-genanvendeligt, skal bruge kommunens indsamlingsordning for farligt affald. Du skal afleverer alt dit farlige affald mindst én gang om året.

Har du en olie- og benzinudskiller skal den også være tilmeldt den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere.

Hvis du vil bortskaffe dit ikke-genanvendeligt farlige affald uden om den kommunale indsamlingsordning, skal du søge om fritagelse fra den kommunale ordning. Du skal bruge Nem-Id når du søger om fritagelse. 

Ansøgning om fritagelse

Du bestiller afhentning af farligt affald hos SMOKA I/S ved at udfylde bestillingsblanketten eller på E-mail: SMOKA@SMOKA.dk

Når du er med en i ordning, kan du selv bestemme, om vi skal komme og afhente det farlige affald med faste intervaller eller om du vil bestille afhentning fra gang til gang.

Når du bestiller afhentning, skal du oplyse alle affaldstyper og mængder samt emballagetyper og antal, hvorefter Vestforbrænding udfylder de relevante dokumenter, og sender mærkater sammen med ordrebekræftelsen til påsætning på de emballager, der skal afhentes.

En virksomhed må højst aflevere 200 kg farligt affald på genbrugsstationer om året. Du kan ikke aflevere klinisk risikoaffald på genbrugsstationen. Har du mere end 200 kg farligt affald om året, skal du tilmelde virksomheden til den kommunale indsamlingsordning.

Din virksomhed skal betale for at aflevere affald på en genbrugsstation. Du kan tilmelde din virksomhed på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk. Når du har betalt for at komme ind på genbrugsstationen, så kan du frit afleverer op til 5 kg farligt affald. For hver 10 kg derudover, skal du betale et gebyr.

Du får en kvittering på det farlige affald, der afleveres på genbrugsstationen hos pladspersonalet. Det er dit ansvar at få kvitteringen med, da det er din dokumentation for, at virksomhedens farlige affald er bortskaffet korekt. Spørg pladspersonalet til råds, hvis du er i tvivl om reglerne for aflevering af farligt affald.

Du skal selv tilmelde virksomheden til tømningsordningen. Det kræver brug af Nem-Id. 

Når du er med i den kommunale tømningsordning, kommer vi med faste intervaller og tømmer den eller de udskillere med tilhørende sandfang, som er tilmeldt ordningen. Det er I/S SMOKA der administrere ordningen for kommunen. 

 

Farligt affald skal altid holdes adskilt og sorteret i hver sin type. Affaldet skal desuden altid være pakket i en emballage, der er godkendt til transport af den specifikke type af farlig affald. Emballage kan købes hos Vestforbrænding.

Du skal opbevare farligt affald, så der ikke er fare for, at det kan forurene eller løbe i kloakken. Du kan se hvordan i pjecen Tips og Tricks.

Tips og Tricks