Gå til hovedindhold

Hvad er et miljøtilsyn?

Ved miljøtilsynet gennemgår vi virksomhedens miljø- og affaldsforhold.

Indhold

  Formålet med miljøtilsynet på virksomhederne er:

  • at sikre at gældende miljølovgivning overholdes
  • at sikre overholdelse af kommunens regulativ for erhvervsaffald
  • at forebygge og begrænse støjgener og forurening af luft, vand, jord og grundvand
  • at begrænse anvendelsen og spild af råstoffer og andre ressourcer
  • at begrænse anvendelsen af miljøfremmede stoffer og materialer
  • at fremme genanvendelse
  • at fremme indførelsen af miljøledelse eller andre forebyggende miljøtiltag på virksomhederne


  Ved miljøtilsynet gennemgår vi virksomhedens miljø- og affaldsforhold. De forhold vi kigger på er støj, luft, lugt, spildevand, affald, farligt affald og jordforurening herunder f.eks. affaldsbortskaffelse, oplagring af farligt affald, tankanlæg, luftemissioner og støjende aktiviteter.

  Miljøtilsyn udføres på et af følgende tre måder:

  Basistilsyn

  Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn, samt øvrige virksomheder. Virksomheder skal have basistilsyn i overensstemmelse med tilsynsfrekvensen for virksomhedstypen. Et basistilsyn skal gennemføres som et samlet tilsyn, det vil sige hvor alle miljøforhold bliver gennemgået og kontrolleret. Der indgår som minimum et fysisk tilsyn i et samlet tilsyn.

  Prioriteret tilsyn

  Tilsyn udover et basistilsyn målrettet virksomheder, hvor tilsynsmyndigheden på baggrund af miljørisikovurderingen vurderer, at der skal føres flere tilsyn. De prioriterede tilsyn kan være deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder og aktiviteter, som er årsagen til tilsynet. Tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, regnes som et prioriteret tilsyn.

  Tilsynskampagne

  Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Der skal årligt udføres to tilsynskampagner.

  Hvis der ved et miljøtilsyn konstateres overtrædelse af miljøforhold, får virksomheden et tilsynsbrev med en frist for overholdelse af miljøforholdet, og vi følger op med et tilsyn for kontrol af, om miljøforholdet er bragt i orden.

  Vi udarbejder for hvert miljøtilsyn en tilsynsrapport, der efter hvert fysiske tilsyn på virksomheden beskriver overholdelse af miljølove og -regler samt afgørelser. Tilsynsrapporten skal offentliggøres, og inden det sker sender vi den til virksomheden og oplyser det vi vil offentliggøre.

  Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol af virksomhedernes miljø- og affaldsforhold. Vi støtter også med vejledning indenfor affaldsminimering, energiforbrug og -besparelser. Vi fungerer desuden som sparringspartner for virksomheder, der vil indføre renere teknologi, miljøledelse eller andet forebyggende miljøarbejde.

  Tilsynsfrekvensen afhænger af den enkelte virksomheds potentielle miljøbelastning. Virksomheder, der potentielt kan forårsage en stor miljøskade, vil få tilsyn oftere end virksomheder, hvor den potentielle miljøbelastning er mindre.

  Vi skal for virksomheder omfattet af brugerbetaling for miljøtilsyn foretage en miljørisikovurdering. Miljørisikovurderingen er en beregning af en miljørisikoscore, som består af fem vægtede parametre (miljøledelse og systematik, regelefterlevelse, håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald, emissioner til luft, jord og vand, samt sårbarhed). Der gives scoren 1, 3 eller 5 for hver parametre. Miljørisikovurderingen foretages for at fastsætte tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed.

  Vi fører tilsyn med alle typer af virksomheder, og tilsynsfrekvensen varierer fra hvert år til hvert sjette år.

  Virksomhedernes miljøforhold kontrolleres ved anmeldte og uanmeldte tilsyn. Ved miljøtilsynet har kommunen lovhjemmel til at få oplysninger, der omhandler alle virksomhedens miljøforhold.

  Vi lægger op til at miljøtilsynet er dialogskabende og vejledende, og vi prioriterer altid den positive dialog med virksomhederne.

  Vi skal selvfølgelig håndhæve miljølovgivningen ved tilsynene. Her er der forskellige grader indenfor håndhævelse, lige fra henstilling, indskærpelse og påbud til politianmeldelse.

  Henstilling eller påbud

  Hvis din virksomheds produktion eller drift medfører væsentlig forurening, får virksomheden enten en henstilling, som kan sidestilles med en forpligtende aftale, eller et påbud, som er et juridisk bindende miljøkrav om at ændre på forholdene, så de lovliggøres. Vi giver altid en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt.

  Indskærpelse

  Hvis vi konstaterer ulovlige forhold i forhold til tidligere meddelt påbud eller forhold fastlagt i f.eks. miljøgodkendelse eller spildevandstilladelse, giver vi en indskærpelse. Der er ikke tale om fastlæggelse af nye vilkår eller grænser, men om at indskærpe overholdelsen af allerede gældende regler.

  Politianmeldelse

  Ved overtrædelse af vilkårene i godkendelser og tilladelser eller overtrædelse af affaldsregulativer, bekendtgørelser eller påbud og indskærpelser, eller hvis vi på stedet ser direkte ulovlige handlinger i strid med miljøreglerne, kan vi indgive politianmeldelse.