Gå til hovedindhold

Olietanke

Er du ejer eller bruger af en olietank på 6000 liter eller derover, er der regler, som du skal være opmærksom på.

Indhold

  Her finder du information om reglerne for olietankanlæg på virksomheder, rørudskiftninger og information om inspektioner og beholdningskontrol.

  Afmeld olietank eller anmeld ny

  Olietankanlæg opdeles i tre størrelseskategorier:

  • Små tanke: Tankanlæg under 6.000 liter
  • Mellemstore tankanlæg: Nedgravede tankanlæg på 6.000 liter og derover, men højst 100.000 liter, og overjordiske tankanlæg på 6.000 liter og derover, men højst 200.000 liter.
  • Store tankanlæg: Nedgravede tankanlæg på over 100.000 liter og overjordiske tankanlæg på over 200.000 liter.

  Tankanlæg under 6.000 liter, der anvendes til eksempelvis dieselolie og benzin, skal sløjfes efter samme regler som for villaolietanke.

  Tanke på 6.000 liter eller derover er omfattet af kravene om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning og har derfor ikke en (generel) sløjfningstermin.

  I olietankbekendtgørelsen er der krav om, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller derover skal kontrollere, at anlægget er tæt.

  Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lign. hver uge eller ved automatisk overvågning.

  Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol. Der er dog mulighed for alternativ kontrol for overjordiske tanke, hvor alle rør er tilgængelige for visuel inspektion.

  Beholdningskontrol

  Ejer og bruger af mellemstore anlæg skal sikre, at disse tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 10. år for tanke der har indvendig korrosionsbeskyttelse eller hvert 5. år for tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse.

  Inspektioner skal udføres af en særlig sagkyndig, som er en person, som grundet erfaring eller uddannelse er kvalificeret til udførelse af dette. Retningslinjer for inspektion af og tilstandsrapport for ståltanke findes i bilag 9 i olietankbekendtgørelsen.

  Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, f.eks. rør, som er både galvaniserede og plasttapebeviklede, senest 30 år efter installation.

  Vær opmærksom på at tankanlæg der er udskriftet siden år 2000 er omfattet af skærpede regler ift. rørføringerne. F.eks. skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. Mange har ved udskiftning af en gammel olietank ikke været opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til de skærpede krav om typegodkendelse af rør og effektiv rustbeskyttelse.

  Er tanken således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig at rørene også er lovlige. Hvis de ikke lever op til kravene, kan du risikere, at en evt. jordforurening ikke dækkes af den lovpligtige forsikringsordning, som du eller er dækket af som oliekunde.

  Du kan finde en beskrivelse af kravene til typegodkendte nedgravede og overjordiske rørsystemer i olietanksbekendtgørelsen.

  Her på billedet kan du se eksempler på forskellige typer rør:

  3 forskellige slags rør, plastbelagt kobber, ubehandlet stål og galvaniseret stål

  Kontakt kommunen, hvis der er sket spild med olie

  Hvis olien strømmer ud under påfyldning, eller hvis der sker et spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har foretaget påfyldningen, straks underrette Miljø og Teknik på tlf. 43 68 68 68 eller på miljo@albertslund.dk og ejeren eller brugeren af anlægget.

  Sørg for at få tanken tømt for olie. Du kan kontakte brandvæsenet eller en slamsuger, der må tage olieaffald. Umiddelbart efter skal du kontakte Miljø og Teknik.

  Hvis olietanken ikke er i brug og du opdager, at der olie i jorden omkring din olietank, skal du kontakte Miljø og Teknik - også selv om det er længe siden, at tanken er afblændet.