Gå til hovedindhold

Genbrugsstationen, adgang for erhverv

Bliv klogere på virksomheders betaling for brug af genbrugsstationen, åbningstider og adgangsregler.

Indhold

  Virksomheder kan mod betaling aflevere affald på kommunens genbrugsstation.

  Genbrugsstationen er et godt supplement til de affaldsordninger du allerede har på virksomheden, og er specielt egnet for de affaldstyper, der opstår få gange om året, og i mindre mængder. 

  På genbrugsstationen kan du komme af med de fleste affaldstyper (dog ikke restaffald/dagrenovationslignende affald).

  Alle virksomheder skal kildesortere deres affald, og sikre at genanvendeligt affald bortskaffes til genbrug, genanvendelse eller til anden endelig materialenyttiggørelse. Alle virksomheder skal frasortere papir, pap, glas, plast, metal og træ til genanvendelse.

  Ved at benytte genbrugsstationen sikrer vi, at mest muligt affald genbruges eller genanvendes og at mindst muligt deponeres eller forbrændes.

  Din virksomhed skal tilmelde sig og betale særskilt for at kunne aflevere affald på en genbrugsstation. Dette er fordi udgifterne til håndtering af affaldet på genbrugsstationen skal fordeles mellem borgerne og de virksomheder, der benytter genbrugsstationen.

  Tilmelding skal ske inden du kører hen med affaldet på genbrugsstationen.

  Du skal tilmelde virksomheden på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk og her kan ud også læse mere om ordningen.

  Du kan vælge mellem at købe et årskort eller éngangsbillet. Tilmelding giver adgang til alle 24 genbrugsstationer blandt Vestforbrændings kommuner.

  Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen.

  Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.

  Affaldet skal sorteres i affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på pladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal altid følges.

  Læs mere i Ordensreglementet for Genbrugsstationen.

  Adgang til genbrugsstationen er begrænset til køretøjer på højst 3.500 kg (ikke medregnet eventuel trailer).

  Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

  Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugsstationerne.

  Husk at få en kvittering som dokumentation for, at du har afleveret det farligt affald på genbrugsstationen.

  Dokumentation skal kunne fremvises til kommunens miljømedarbejder, hvis du bliver bedt om det, f.eks. i forbindelse med miljøtilsyn på din virksomhed.

  Affald, der ikke kan afleveres på genbrugsstationen:

  • Dagrenovation og andet letfordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
  • Radioaktivt affald
  • Eksplosivt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Jord i mængder over 1 m3
  • Jord fra grunde, der er registrerede som forurenede