Gå til hovedindhold

Sortering og bortskaffelse fra virksomheder

Alle virksomheder skal sortere affaldet i materialer til genanvendelse, farligt affald, forbrændingsegnet affald og ikke-forbrændingsegnet affald, uanset hvor store mængder virksomheden har.

Indhold

  Affaldet skal sorteres der, hvor det opstår. Det vil sige ved kilde, altså på din virksomhed.

  Ved at kildesorterer affaldet undgår vi, at der sker en sammenblanding og tilsmudsning af affaldet, der er en forudsætning for en god udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldet skal derfor sorteres efter den behandling det efterfølgende skal gennemgå. Genanvendelige materialer kan bruges i stedet for nye råvarer, når der laves fx nyt papir, pap, plast og glas.

  Kommunen har en række indsamlingsordninger, som virksomheder har pligt til at benytte, hvis du har de pågældende affaldsfraktioner. Det er ordningerne for ikke-genanvendeligt farligt affald, klinisk risikoaffald fra fx dyrlæger og tandlæger og for tømning af olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang. Du kan læse mere om de kommunale indsamlingsordninger på www.smoka.dk 

  Virksomhederne har ansvaret for at kildesortere genanvendeligt affald, fx papir, pap, glas, plast, metal, træ, genanvendeligt PVC-affald og genanvendeligt farligt affald, samt at sikre, at affaldet afleveres til modtageanlæg der genanvender materialerne.

  Du kan frit vælge, hvilke transportør eller indsamlingsvirksomhed du vil indgå aftale med. Du kan finde en transportør eller indsamlingsvirksomhed til dit genanvendelige affald i det nationale affaldsregister.

  Hvis du vælge en transportør, har virksomheden ansvaret for affaldet indtil det afleveres på et modtageanlæg. I skal i den forbindelse sikre, at affaldet afleveres på et godkendt genanvendelsesanlæg og at transportøren afleverer en erklæring til anlægget om, hvorfra affaldet stammer. Anlægget indberetter derefter affaldsmængderne til Miljøstyrelsen affaldsdatasystem.

  Hvis du vælger en indsamlervirksomhed, overdrages ansvaret for affaldet og indberetning af affaldsmængderne, til indsamleren.

  Kommunen skal klassificere sammenblandinger af genanvendeligt affald som kildesorteret genanvendeligt, hvis virksomheden kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer genanvendelsen for hvert enkelt materiale.

  Kommunen har fortsat pligt og ret til at anvise behandling af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald.

  Kommunen anviser fortsat alt andet end kildesorteret genanvendelig erhvervsaffald, det vil sige alt blandet affald, alt forbrændingsegnet affald og alt affald til deponi.