Gå til hovedindhold

Lån af vejarealer

Ønsker du at benytte offentlige veje eller private fællesveje, fortove, pladser, p-plads mm. skal du søge om tilladelse.

Indhold

  Aktiviteter der kræver tilladelser er for eksempel:

  • Containeropstilling
  • Opmagasinering af materialer
  • Gadehandel
  • Afvikling af løb
  • Ophængning af plakater i lysmaster

  I henhold til Vejlovens § 101-106, må særlig råden over vejareal ikke finde sted uden vejbestyrelsens tilladelse.

  Send din ansøgning til Vej & Park

  Generelle betingelser

  1. Tilladelsen gælder kun i forbindelse med den i ansøgningen beskrevne aktivitet.
  2. De benyttede arealer skal efter endt anvendelse være rengjorte og reetableret. Ansøgeren afholder alle udgifter, der måtte være forbundet hermed.
  3. Tilladelsen gives under forudsætning af, at trafikken kan foregå uhindret.
  4. Der skal afmærkes og skiltes i henhold til gældende regler.